Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  31.05.2023 10:20:00

Oficiální sdělení: Valná hromada ODEŘSKÝ STATEK a.s. (31.5.2023)

Titulek: Aliaweb


ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, Hroznětín, IČO 25200593


Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s.

Správní rada obchodní společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.

se sídlem na adrese Odeř 38, PSČ 363 01 Hroznětín,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1289

Identifikační číslo: 25 20 05 93

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 30. 6. 2023 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2022, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2022, návrh na úhradu ztráty.

3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022.

4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.

5. Závěr.

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 30. 6. 2023. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

 

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 31. května 2023 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2022), zprávy o vztazích za rok 2022 a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;

- získat na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, zprávu o vztazích za rok 2022 a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích.

 

 

 

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady  k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Milana Beránka.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje správní rada společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada volí zapisovatelem pana Ing. Martina Vavřinu, ověřovateli zápisu paní Annu Labaštovou a paní Moniku Heřmanovou  a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Vladimíra Šilhana.“

 

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

 

 

Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2022, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2022, návrh na rozdělení zisku.

 

Vyjádření správní rady:

 

Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2022. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

 

K výroční zprávě za rok 2022 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2022 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2022 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu významné části pozemků.  Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2022 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

 

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2022 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022, v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

Správní rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu. Správní rada navrhuje rozdělit zisk za rok 2022 ve výši 789 054,13 Kč takto:

- příděl rezervnímu fondu ve výši 39 500,- Kč (5% z čistého zisku),

- zbývající část čistého zisku ve výši 749 554,13 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

Rozhodnutí o rozdělení zisku je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

 

 

Vyjádření správní rady  k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022.

 

Vyjádření správní rady:

 

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

 

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 ve znění předloženém správní radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2022.“

 

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2022 ve znění předloženém správní radou.“

 

 

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 ve výši  789 054,13 Kč takto:

- příděl rezervnímu fondu ve výši  39 500,- Kč (5% z čistého zisku)

- zbývající část čistého zisku ve výši 749 554,13 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

 

 

 

V Odeři dne 26. května 2023                      

 

 

 

 

                                                                         …………………………………………..

                                                                 Ing. Milan Beránek

                                                                  za správní radu společnosti

                                                                  ODEŘSKÝ STATEK a.s.Přílohy sdělení:
Pozvánka.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688