mzp.cz (MŽP)
Dotace  |  28.07.2023 00:00:00, aktualizováno 30.07.2023 15:37:11

Výměna starých kotlů v Nové zelené úsporám - časté dotazy k dotacím, otázky a odpovědi. Je možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle?

Je možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle?

V současné době není možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle. Výměny nejstarších typů plynových kotlů a topidel, starých min. 20 let, za tepelné čerpadlo budou podporovány až v nové etapě programu, od září 2023. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace od září 2023 naleznete v Závazných pokynech na této stránce.

Co potřebuji k žádosti o výměnu starého kotle z programu Nová zelená úsporám a jak podám žádost?

K žádosti potřebujete doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle a fotodokumentacike stávajícímu kotli. U elektrického vytápění stačí doložit pouze fotodokumentaci stávajícího zdroje. Žádost podáte na tomto webu přes tlačítko Podat žádost v pravém horním rohu a postupujete dle návodu na stránce Jak na to. Po výměně kotle je třeba doložit zprávu o instalaci nového zdroje energie do provozu podle vzoru, který je uveden na našem webu, fokodokumentaci nového zdroje, protokol o revizi spalinové cesty v případě spalovacího zdroje, fakturu a doklad o zaplacení.

Existuje nějaký vzor fotodokumentace u výměny starého kotle?

Fotodokumentace je vyžadována pouze u dotací poskytovaných na výměnu nevyhovujícího kotle nižší než 3. emisní třídy za nový zdroj vytápění. V takovém případě doložíte při podání žádosti fotografii původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso a po provedení výměny pak fotografii nově instalovaného zdroje.

Musím doložit ekologickou likvidaci starého kotle nebo si ho mohu ponechat jako záložní zdroj tepla?

Stejně jako tomu bylo v předchozích letech u kotlíkových dotací, musíte nevyhovující zdroj ekologicky zlikvidovat. Výjimkou jsou pouze zdroje na elektřinu, které mohou zůstat jako bivalentní zdroj např. k tepelnému čerpadlu.

Jakými dokumenty mohu prokázat stáří plynového kotle?

Využít lze jakýkoliv dokument či kombinaci dokumentů, ze kterých průkazně vyplyne typ měněného kotle a jeho stáří. Důležité je, aby předložené dokumenty byly ve vzájemném souladu. K prokázání stáří plynového kotle nelze využít čestné prohlášení.

Nejčastěji se může jednat o tyto dokumenty:

  • Fotografie výrobního štítku s uvedeným datem/rokem výroby
  • Fotografie výrobního štítku s uvedením výrobního čísla, ze kterého lze průkazně odvodit rok výroby (odvození musí být podpořeno např. vyjádřením zástupce výrobce)
  • Doklady o montáži kotle – dodací list, faktura, záruční list apod.
  • Doklad o provedeném servisu či revizi kotle, spalinové cesty či přívodu plynu starší 20 let
  • Kolaudační rozhodnutí nebo obdobný dokument starší 20 let
  • Potvrzení původního dodavatele o provedené montáži
  • Potvrzení stáří kotle uvedené v revizní zprávě či ve zprávě o kontrole plynového kotle.

Pokud chci mít lepší topení, musím mít i zateplený dům? Jaká minimální třída musí být vyznačena na Průkazu energetické náročnosti budovy?

U podpory výměn kotlů nehodnotíme energetickou náročnost domu, tedy pro získání dotace na nový kotel či tepelné čerpadlo není nutné mít dům zateplený nebo jej současně s výměnou zateplovat. Z obecného hlediska, pokud k tomu jsou podmínky, však doporučujeme uvažovat o efektivním zateplení a výměně oken a dveří, jelikož poté bude stačit instalovat nový zdroj s menším výkonem, který je často levnější na pořízení i následný provoz.

Mám starý kotel, ale nemám žádný doklad ani certifikát o energetické třídě. Musím ho také vyměnit?

Pravděpodobně ano. Pokud starý kotel nemá žádný štítek, jedná se ve většině případů o starý nevyhovující kotel, protože kotle vyrobené před platností normy EN 303-5 nebyly podle ní zkoušeny, nemají příslušné certifikáty a automaticky jsou tak považovány za nevyhovující. Můžete se také podívat do dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který byste ze zákona měli mít a kde se informace o typu zdroje uvádí.

Bydlím trvale v rekreačním domě s elektrickými přímotopy. Mohu požádat o dotaci na jejich výměnu?

Ano, na výměnu elektrického přímotopného vytápění je možné žádat o dotace. Podmínkou je trvalý pobyt v rekreačním objektu minimálně 2 roky před podáním žádosti a novým zdrojem musí být tepelné čerpadlo.

Mám 15 let staré tepelné čerpadlo. Dostanu dotaci na jeho výměnu?

V současné době je podporována výměna těch nejstarších kotlů, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Na výměnu tepelného čerpadla žádat nelze.

Vytápím domek starými litinovými kamny na dřevo. Dostanu dotaci na jeho výměnu?

Ano, na výměnu lokálního zdroje na pevná paliva je možné získat dotaci. Podmínkou je, aby lokální zdroj byl hlavní zdroj tepla na vytápění domu.

 

Vytápím krbovými kamny na dřevo? Dostanu dotaci na jeho výměnu?

Ano, jedná se o lokální zdroj na pevná paliva a je možné na jeho výměnu získat dotaci. Podmínkou je, aby kamna byla hlavní zdroj tepla na vytápění domu.

Máme kotel 1. třídy na dřevo v domku pro rekreaci. Mohu čerpat dotaci?

Ano, na kotel 1. emisní třídy v domě pro rodinnou rekreaci můžete čerpat dotaci. Podmínkou je, abyste měl v domě vy nebo někdo jiný hlášený trvalý pobyt, a to nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti.

Co znamená pojem ekodesign?

Ekodesign je soubor parametrů, které je výrobce či dovozce vybraných typů výrobků povinen splnit při jejich uvedení na jednotný evropský trh. Parametry pro různé typy výrobků jsou definovány jednotlivými Nařízeními Evropské Komise a musí je mj. plnit všechny kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kotle a nově od 1. 1. 2022 také lokální topidla na biomasu. S výjimkou lokálních topidel na biomasu by tak aktuálně na trhu neměl být k dostání výrobek, který parametry ekodesignu nesplňuje.

Komu konkrétně se žádost o dotaci podává?

Žádosti o dotace se podávají elektronicky na Státní fond životního prostředí České republiky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Jakým způsobem lze žádost podat?

V případě dotacíprogramu Nová zelená úsporám lze podat žádost výhradně elektronicky. Před podáním žádosti je nutné založit si Identitu Občana, která slouží k autorizaci žádosti.

Může za příjemce vyřídit žádost o dotaci firma provádějící výměnu kotle?

Ano, vyřízením žádosti lze pověřit jakoukoliv jinou osobu. Je však nezbytné, aby se žadatel přihlásil do aplikace pro podávání žádostí a v ní předal oprávnění jiné osobě.

Je výše dotace zastropovaná, nebo lze získat 50 % i z ceny za velmi drahý zdroj?

Výše dotace je zastropovaná, např. dotace na tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody nikdy nepřesáhne 100 000 (110 00 Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji), a to ani v případě, že by pořizovací cena byla násobně vyšší, např. 500 000 .

Je k podání žádosti potřeba elektronický podpis nebo datová schránka?

Elektronický podpis ani datová schránka nejsou potřebné. K žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR je třeba mít vyřízenou jednu z forem Identity Občana (dříve eIdentita) např. NIA ID, elektronickou občanku s čipem nebo aplikaci pro chytré mobily eGovernment.

V případě, že nemám elektronický podpis ani datovou schránku, bude nutné podpis na žádosti doplnit, nebo podpis nebude třeba?

Ověření u žádostí podávaných přes AIS SFŽP ČR probíhá autorizace žádosti výhradně přes portál Identita občana.

Jakým způsobem dodám a doložím přílohy k současnému stavu? Je to nutné?

Ano, přílohy jsou vyžadovány při podání žádosti. Dokládají se v elektronickém formuláři žádosti jako nahrání přílohy.

 

Pokud nemám prostředky na pořízení nového zdroje tepla, mohu čerpat dotaci před realizací?

Dotace je vždy vyplacena až poté, co žadatel doloží doklady o realizaci včetně uhrazené faktury. Nízkopříjmové domácnosti ale mohou žádat v kotlíkových dotacích, kde je podpora až 95 %, a navíc zálohově. Více na www.kotlikydotace.cz

Pokud v domě žije společně více rodin, posuzují se příjmy všech členů domácnosti, nebo pouze rodiny vlastníka nemovitosti?

U žádostí z programu Nová zelená úsporám se příjmy domácností ani jejich členů neposuzují a nezkoumají. Žádost o dotaci může podat každý, kdo splňuje podmínky podpory.

Pokud s vlastníkem žije v domě důchodce, je nárok na vyšší dotaci automatický?

U žádostí z programu Nová zelená úsporám se příjmy domácností ani jejich členů neposuzují a nezkoumají. Žádost o dotaci může podat každý, kdo splňuje podmínky podpory.

Jak poznám, že můj kotel již nesplňuje předpoklady pro provoz?

Zkontrolujte výrobní štítek kotle, na kterém je uvedena emisní třída. Pokud štítek nenaleznete, zkontrolujte revizní zprávu technika, který vykonal pravidelnou kontrolu kotle, případně kontaktujte specialistu, který kotel instaloval. Kotle nižší než třetí emisní třídy a kotle vyrobené před rokem 2000, u kterých nelze ověřit emisní třídu, zpravidla nesplňují zákonné podmínky provozu a bude nutné je vyměnit.

Musím přestat používat starý kotel, když ho používám jen příležitostně a mám jiný hlavní zdroj tepla?

Ano, výhledově nebude možné provozovat žádný kotel nižší než třetí emisní třídy.

Musím přestat používat krb či krbovou vložku?

Ne, pro krby a krbové vložky neplatí povinnost výměny, a to ani v případech, kdy mají teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení. Přesto je ale výhledově vhodné uvažovat o výměně zdroje vytápění a využít možnost dotační podpory například na pořízení tepelného čerpadla.

Mohu požádat o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva, když mám doma i funkční kotel na plyn?

Ano, ale pouze v případě, že hlavním zdrojem tepla na vytápění je kotel na tuhá paliva a kotel na plyn je pouze doplňkovým (bivalentním) zdrojem.

Pozn.: Hlavní zdroj tepla na vytápění je zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům a je pro tento účel přiměřeně dimenzován. V případě navrhovaných zdrojů musí jeho jmenovitý výkon krýt minimálně 60 % tepelné ztráty budovy. Pro novostavby (do 2 let od dokončení) je hlavní zdroj určen v platném průkazu energetické náročnosti předloženém ve stavebním řízení.

Chtěl bych v rámci NZÚ Light současně vyměnit zdroj tepla na vytápění, proč musím žádat v kotlíkových dotacích či klasické Nové zelené úsporám?

NZÚ Light je koncipována tak, aby pomohla s rychle a snadno realizovatelným zateplením domů, podporuje instalaci solárních systémů na ohřev vody, ale nezahrnuje podporu výměny zdrojů vytápění. O tu je v současné době možné zažádat jen v „klasické“ Nové zelené úsporám. Pro domácnosti s nižšími příjmy byla vyhlášena nová výzva kotlíkových dotací. Pokud máte zájem o zateplení domu v rámci NZÚ Light i o výměnu zdroje vytápění, podejte si jednu žádost v NZÚ Light a další v v kotlíkových dotacích (příjem žádostí v jednotlivých krajích se očekává v letních měsících 2023).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688