mzv.cz (MZv ČR)
Makroekonomika  |  21.09.2022 08:55:47

Uruguay, počet obyvatel, HDP, inflace, nezaměstnanost, export, import a obchodní bilance, dluh - souhrnná teritoriální informace

Uruguay se vyznačuje stabilním a transparentním prostředím pro export a investice. Za posledních patnáct let přesměrovala část zahraničního obchodu do Číny s cílem snížit rizika plynoucí z ekonomických problémů Argentiny a Brazílie. Diverzifikace ekonomiky je sice vyšší než u ostatních zemí regionu, stále je ale silně závislá na vývozu zemědělských surovin. Vlády mají odhodlání provádět kroky „západního liberálního střihu“ (liberalizace obchodu, podpora malých a středních podniků uvolňováním byrokracie a snižováním překážek, digitalizace, důraz na nové technologie apod.). V důsledku pandemie covid-19 se uruguayská ekonomika propadla o 6 %, což je ale jeden z nejnižších poklesů v Jižní Americe. Přesto se návrat na hodnoty roku 2019 očekává až v roce 2023.

Země již několik let vytváří podmínky pro vstup společností zabývajících se novými technologiemi, umělou inteligencí, robotizací apod. prostřednictvím nižšího daňového zatížení a usnadněním administrativních procesů. Cílem je získat náskok před ostatními zeměmi v regionu. Uruguay je řazena do tzv. skupiny D7, tedy nejvyspělejších zemí světa v oblasti implementace digitální veřejné správy.

 

Uruguay - Hospodářské ukazatele

EIU, OECD, IMD

Uruguay 2020 2021 2022 2023 2024
Růst HDP (%) -5,9 4,2 3,3 3,0 2,7
Průmyslová produkce (% změna) -4,9 7,7 4,5 2,6 2,3
Veřejný dluh (% HDP) 78,4 75,4 71,0 70,9 70,6
Míra inflace (%) 9,8 7,7 8,4 6,5 6,1
Populace (mil.) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Nezaměstnanost (%) 10,5 9,4 7,3 7,2 7,1
HDP/obyv. (USD, PPP) 22 283,0 23 870,0 25 610,0 26 960,0 28 340,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,3 -1,6 -0,2 -0,2 -0,3
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 2,0 3,0 4,9 5,2 5,0
Exportní riziko OECD 3/7 3/7 3/7    
Konkurenceschopnost - -      

 

Vývoj HDP

Uruguay 0,4 -5,9 4,2 3,3 3,0
Svět 2,3 -3,7 5,6 3,5 3,1
Rozvojové ekonomiky 2,6 -2,8 6,2 2,7 3,4

 

Podíl sektorů

zemědělství 6,911
průmysl 18,63
služby 74,459

 

Uruguay - Import dle zemí

Brazílie 21,0
Čína 19,0
Argentina 13,0
Spojené státy americké 11,4
Angola 2,8

 

Uruguay - Import dle zboží

Celkem 7,6
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 0,7
Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 0,3
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,3
Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová) 0,2
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 0,1

 

Uruguay - Příležitosti pro český export

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství hraje v Uruguayi stále zásadní roli na tvorbě HDP. Více než 90 % uruguayské půdy je vhodné pro zemědělskou produkci. K dispozici je 16,4 mil. hektarů, které lze využít. Technologie zatím zdaleka nedosahují evropských norem. Příležitosti se tedy naskýtají v oblasti dodávek hnojiv, zemědělských strojů či biotechnologií s přidanou hodnotou.

Národní rozvojová agentura vytvořila poradenský program pro malé a střední podniky, které chtějí investovat do technologií souvisejících se zemědělstvím. Tyto technologie zatím zdaleka nedosahují evropských norem. Příležitosti se tedy naskýtají v oblasti hnojiv, zemědělských strojů, biotechnologií s přidanou hodnotou. Kromě toho jsou v Uruguayi komplexy (El Parque de las Ciencias, Zonamerica nebo Aguada Park), kde by případný výzkum mohl být prováděn s nízkými náklady.

Zemědělství je sektor, do kterého směřuje nejvíce investic (zejména určených na začlenění technologie na zpracování zrn, dále na technologii používanou při zpracování masa). Použití technologií při zpracování rýže radikálně zvýšilo postavení Uruguaye jako vývozce této potraviny. Některé z těchto projektů můžete najít na webových stránkách Národního institutu pro zemědělský výzkum, který usiluje o udržitelný rozvoj zemědělství prostřednictvím vytváření a přizpůsobování znalostí a technologií. Prostřednictvím rozvoje řady technologických nápadů je podporována udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost.

 

 

ICT

Uruguay je dvojkou v Latinské Americe co do vynaloženého úsilí a objemu investic v oblasti umělé inteligence. Očekává se, že do roku 2030 země přispěje do globální ekonomiky ICT přibližně 15 mld. USD. V současné době jsou v zemi akcentována tři témata v oblasti umělé inteligence: počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka a prediktivní analýza.

Pouze dvě latinskoamerické země se prioritně snaží rozvíjet umělou inteligenci a nové technologie: Mexiko a Uruguay. Umělá inteligence by se měla stát skutečným motorem rozvoje. Očekává se, že do roku 2030 Uruguay přispěje do globální ekonomiky přibližně 15 mld. USD. V současné době existují v Uruguayi tři hlavní oblasti, kde se umělá inteligence rozvíjí:

  • Computer vision (interpretace obrázků nebo videí k získání informací z nich);
  • Natural language processing (vyvíjí modely, které umožňují interpretovat a extrahovat relevantní informace z psaných textů);
  • Predictive analytics (budoucí události jsou předpovídány na základě minulých událostí).

Vláda osvobozuje od daní projekty zahrnující technologické inovace a transfer technologií. Obecné pobídky pro investice byly vytvořeny zákonem o podpoře investic a jsou upraveny vyhláškou č. 59/998. Od roku 2016 jsou finanční aktivity zaměřené na rozvoj vědeckých a technologických inovací předmětem zákona o podpoře investic (musí obdržet kladné stanovisko Národní agentury pro výzkum a inovace). Tyto činnosti jsou po dobu pěti let osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu nerezidentů.

 

 

Zábava a volný čas

Země se dlouhodobě snaží stát se mezinárodním hubem na poli technologického rozvoje. Jedním z oborů, na který se země zaměřuje, je i průmysl vývoje videoher. Na malém území Uruguaye je soustředěno 25 společností, což představuje nebývalou hustotu talentů.

Když byl v roce 2010 na univerzitě v Montevideu otevřen bakalářský obor animace a vývoj videoher, jednalo se v té době o unikátní počin v rámci celého regionu. V prosinci 2016 byla vytvořena Uruguayská komora vývojářů videoher (CAVI), která sdružuje přibližně 20 společností a 10 nezávislých týmů. Iniciativy, jako je LEVEL UY, podporované místní vládou a soukromým sektorem, zároveň přinášejí výměnu know-how a prohlubování silných stránek tohoto odvětví. Americká rozvojová banka (IDB) uvádí, že tato oblast generuje tisíce pracovních míst z různých oborů, nejen z informatiky, což dělá zemi průkopníkem a lídrem na celém kontinentu.

V posledních letech zaznamenaly úspěch hry, jako například Kingdom Rush a Iron Marines od společnosti Ironhide Game Studio, s více než 10 miliony stáhnutí. Dalšími významnými firmami jsou Rubber Duck Games (Evil Wizard), Sarnayer (Dying Breed), ARF Game Studio (GigaTropa, Bearsus) či Pomelo Games (Outlanders).

Systematická podpora vlády, která se v praxi aplikuje v podobě grantů, osvobození od daně apod., je klíčová pro to, aby byl průmysl nadále udržitelný a zdravým způsobem rostl. Vývoj videoher pro export, kterých je většina, nepodléhá dani z příjmu podnikatelů. Na vzdělávací videohry se navíc ani neuplatňuje DPH. Uruguayské ministerstvo průmyslu, energetiky a těžby vypisuje programy na financování videoher, v roce 2018 například udělil dvě ceny v hodnotě 50 000 USD a 20 000 USD. Jednou z příležitostí pro české firmy může být například export průmyslového zboží, jako jsou například konzole a joysticky. Uruguayský dovoz joysticků a konzolí z evropských zemí od roku 2016 roste, a to především ze zemí, jako je Velká Británie, Španělsko, Nizozemsko, Francie a Itálie.

 

 

Energetický průmysl

Průměrná spotřeba elektrické energie na obyvatele v Uruguayi stále roste, za posledních dvacet let se více než zdvojnásobila. Země jednoznačně sází na obnovitelné zdroje. Ty se dnes na instalovaných kapacitách výroby elektřiny podílí až 98 %. České firmy mají příležitosti především v oblasti technologií na výrobu energie z biomasy.

Průměrná spotřeba elektrické energie na obyvatele v Uruguayi stále roste, za posledních dvacet let se více než zdvojnásobila. Cestu k omezení dovozů ropných produktů a jejich nahrazení domácími zdroji našla Uruguay v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Ty se dnes na instalovaných kapacitách výroby elektřiny podílí až 98 % (!). Úspěch připojování tzv. zelených zdrojů elektřiny do energetické sítě vyniká ještě více s informací, že Uruguay obnovitelné zdroje energie nijak finančně nezvýhodňuje a neposkytuje na ně žádné dotace.

Zajímavost Uruguaye spočívá ve dvou méně tradičních zdrojích: ve větrných elektrárnách a v biomase. Země patří k největším světovým výrobcům celulózy a odpad z její výroby je nejdůležitější surovinou biomasy. Mezi její největší spotřebitele patří průmyslové podniky, které ji vykupují a v rámci svých provozů si z ní elektřinu vyrábějí samy. Loni si průmyslové podniky z biomasy samy vyrobily přes padesát procent spotřebované elektřiny. Možnosti se otevírají českým firmám, které nabízejí (domácí) technologie na výrobu elektřiny právě z biomasy.

Uruguay se prezentuje jako země s velmi dobrými podmínkami pro výrobu zeleného vodíku. Uruguayská vláda navíc nabízí daňové pobídky pro firmy, které hodlají do rozvoje obnovitelných zdrojů investovat až do výše 100 % daně z příjmu. Zelený vodík a jeho deriváty představují příležitost ke zvýšení výroby a vývozu energie v regionálním i celosvětovém měřítku.

 

 

Obranný průmysl

Uruguay i přes své nenápadné geografické umístění bere investice do obrany velmi vážně, do tohoto odvětví alokuje více než 2 % svého HDP. Ačkoliv během pandemie dostaly přednost především zdravotnické kapacity, obnova armádního vybavení probíhá kontinuálně. Tendry bývají velmi objektivní a obvykle vyhrávají nabídky s nejlepším poměrem cena-kvalita, což českým firmám nahrává. Země je dlouhodobým odběratelem například českých zbraní a střeliva.

Uruguay je jednou z like-minded zemí v regionu Jižní Ameriky. Důraz na demokracii a lidská práva vede k tomu, že účast uruguayských jednotek v mírových misích OSN je jednou ze zahraničně-politických priorit země. Mise jsou financovány převážně prostřednictvím OSN. Vybavení armády jako takové je však již věcí ministerstva národní obrany, které je zodpovědné za připravenost uruguayských sil. Česká republika se v tomto ohledu snaží být maximálně aktivní a do země prostřednictvím otevřených soutěží dlouhodobě dodává zbraně a munici. České firmy se pravidelně účastní i tendrů na výstroj (padáky, balistické vesty apod.). Tendry jsou v zemi pojímány velmi objektivně a české produkty zde mají velkou šanci na úspěch.

Aktuálními oblastmi, které je třeba řešit, je boj proti terorismu, organizovanému zločinu a obchodování s drogami. Poptávanými produkty jsou například drony či systémy prevence podvodů. S ohledem na nárůst využívání technologií a internetu je důležitou součástí kybernetická ochrana, která dosud není tolik rozvinutá. Vzhledem k faktu, že země nemá rozvinuté zpravodajské služby, poptávaná jsou řešení, která se adaptují a spolupracují se zpravodajskými systémy jiných zemí. Dalšími důležitými tématy jsou ochrana před přírodními katastrofami a biologickými hrozbami. V hledáčku jsou též ochranná opatření pro kritickou infrastrukturu, jako jsou elektrárny a továrny.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 12:06  Brexit finančnímu Londýnu moc neublížil Research (Česká spořitelna)
Út 11:41  Makro ČR: Smíšený vývoj u cen výrobců v dubnu Research (J&T BANKA)
Út 11:14  Trh AUD/CAD se dostal nad důležitou resistenci InstaForex (InstaForex)
Út 10:01  Měnový pár GBP/JPY se pomalu dostává nad maximum InstaForex (InstaForex)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688