ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  09.12.2021 09:09:45

09.12.2021 Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 9.12.2021

Přílohy

Všechna data publikace (1,5 MB) ZIP
Úvodní poznámka

Obyvatelstvo
Tab. 01.01 Vybrané demografické údaje (19892020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab. 01.02 Cizinci trvale a dlouhodobě žijící v České republice (19892020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab. 01.03 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let dle výsledků sčítání lidu (19802011) Excel PDF
Tab. 01.04 Vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (19932020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Graf | Živě narození a zemřelí v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
M OBYVATELSTVO - metodické poznámky PDF

Území, životní prostředí
Tab. 02.01 Počet obcí podle krajů - stav k 1. 1. (19902021) Excel PDF
Tab. 02.02 Pozemky podle druhů - stav k 31. 12. (19892020) Excel PDF
Tab. 02.03 Chráněná území (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab. 02.04 Emise základních znečišťujících látek do ovzduší (19912019)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Graf | Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Tab. 02.05 Investice na ochranu životního prostředí (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab. 02.06 Investice na nakládání s odpady podle zdrojů financování (19952020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab. 02.07 Vodovody a kanalizace (19892020) Excel PDF

Spotřeba a ceny
Tab. 03.01 Struktura čistých peněžních vydání domácností (19892015) Excel PDF
Tab. 03.02 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů na 1 obyvatele (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab. 03.03 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret na 1 obyvatele (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Graf | Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Graf | Spotřeba cigaret na 1 obyvatele v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Tab. 03.04 Míra inflace, vývoj spotřebitelských cen vybraných výrobků (19892020) Excel PDF
M Spotřebitelské ceny - metodické poznámky PDF

Makroekonomika
Tab. 04.01 Základní ukazatele národního hospodářství (19902020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab. 04.02 Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě (19902020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab. 04.03 Hrubá přidaná hodnota dle vlastnictví (19932019)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab. 04.04 Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu (dle klasifikace COICOP) (19902020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab. 04.05 Státní dluh (19932020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Graf | Vývoj hrubého domácího produktu v ČR (ve stálých cenách) Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
M Makroekonomika - metodické poznámky PDF

Trh práce
Tab.05.01 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) (19932020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.05.02 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle odvětví (19932009) Excel PDF
Tab.05.03 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství (bez podlim. ek. subjektů) podle odvětví (19932009) Excel PDF
Tab.05.04 Struktura zaměstnanců podle výše hrubé měsíční mzdy (19962020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.05.05 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (20052020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.05.06 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) (20052020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.05.07 Míra registrované nezaměstnanosti (stav k 31.12.) (19902012) Excel PDF
Tab.05.08 Podíl nezaměstnaných osob (stav k 31. 12.) (20052020) Excel PDF
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti v ČR Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Graf | Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob v ČR a krajích Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Graf | Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. podle krajů Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]

Zahraniční obchod
Tab.06.01 Zahraniční obchod se zbožím (20052020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.06.02 Zahraniční obchod se zbožím – hledisko teritoriální (20052020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.06.03 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd mezinárodní klasifikace SITC (20052020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.06.04 Přechod od statistiky o pohybu zboží přes hranice ke statistice zahraničního obchodu se zbožím (20052020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Graf - Zahraniční obchod se zbožím Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
M Zahraniční obchod - metodické poznámky PDF

Organizační statistika
Tab. 07.01 Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem (19902020) Excel PDF
Graf | Podíl aktivních a neaktivních ekonomických subjektů v ČR k 31. 12. 2020 Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]

Výzkum, vývoj, informační technologie
Tab.08.01 Vybrané ukazatele o výzkumu a vývoji, patentech a hi-tech technologiích (19952020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.08.02 Vybrané základní ukazatele o telekomunikační a internetové infrastruktuře (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.08.03 Počítač a internet v českých domácnostech (19892021)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.08.04 Výdaje domácností za ICT vybavení a služby (19932019) Excel PDF
Tab.08.05 IT odborníci podle povolání (19932019)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.08.06 Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků (20022020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.08.07 Poměr průměrné hrubé měsíční mzdy IT odborníků k průměrné měsíční mzdě v České republice (20022020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Graf | Podíl domácností v České republice vybavených výpočetní technikou Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]

Zemědělství a lesnictví
Tab.09.01 Vybrané ukazatele zemědělství (19892021)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Graf | Výroba jatečných zvířat v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Tab.09.03 Vybrané ukazatele lesnictví (19892020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.09.04 Těžba dřeva podle druhů dřevin (19902020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF

Cestovní ruch
Tab.10.01 Cestovní ruch (19892020) Excel PDF
Tab.10.02 Počet registrovaných subjektů v RES - cestovní ruch (19892020) Excel PDF

Bydlení, bytová výstavba
Tab.11.01 Bytová výstavba (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.11.02 Bytová výstavba podle krajů - úhrn let 19892020 Excel PDF
Tab.11.03 Kvalitativní ukazatele bydlení (dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů) (1961–2011) Excel PDF
Graf | Počet dokončených bytů v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
M1 Bytová výstavba - metodické poznámky PDF
M2 Bydlení - metodické poznámky PDF

Vzdělávání a kultura
Tab.12.01 Předškolní vzdělávání (19892020) Excel PDF
Graf | Počet dětí v mateřských školách v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Tab.12.02 Základní vzdělávání (19892020) Excel PDF
Graf | Počet žáků v základních školách v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Tab.12.03 Střední vzdělávání (20042020) Excel PDF
Tab.12.04 Konzervatoře (19992020) Excel PDF
Tab.12.05 Vyšší odborné školy (19962020) Excel PDF
Tab.12.06 Vysoké školy (19892020) Excel PDF
Tab.12.09 Vybrané ukazatele z kultury (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.12.10 Vydávané noviny a časopisy (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.12.11 Rozhlasové vysílání (19892020) Excel PDF
Tab.12.12 Televizní vysílání (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF

Zdravotnictví a sociální zabezpečení
Tab.13.01 Vybrané ukazatele ze zdravotnictví (19902020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.13.02 Místa v zařízeních sociálních služeb, jejich využití a pečovatelská služba (19892020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.13.03 Neuspokojené žádosti o umístění ve vybraných zařízeních sociálních služeb (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.13.04 Průměrná měsíční výše důchodů podle druhu (19892020) Excel PDF
Tab.13.05 Průměrná měsíční výše důchodů podle pohlaví a druhu důchodu (19962020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Graf | Průměrná výše starobního důchodu v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Graf | Průměrná výše invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Tab.13.06 Příjemci plného starobního důchodu podle jeho výše a pohlaví (20062020)
(Aktualizováno dne 26.8.2021)
Excel PDF
Tab.13.07 Relace průměrného důchodu k průměrné mzdě (včetně SVP) (19882020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Aktuální data najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]
Tab.13.08 Vývoj indexu reálných mezd a reálného starobního důchodu (19902020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.13.09 Výdaje na dávky nemocenského pojištění (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.13.10 Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (20002020) Excel PDF
Tab.13.11 Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991 (19912021) Excel PDF
Tab.13.12 Vývoj částek životního minima od roku 1991 (19912020) Excel PDF

Soudnictví, kriminalita, nehody
Tab.14.01 Zjištěné trestné činy (19912020) Excel PDF
Tab.14.02 Odsouzení a vězni (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Tab.14.03 Nehody v silniční dopravě (19892020)
(Aktualizováno dne 9.12.2021)
Excel PDF
Graf | Počet vražd v České republice Odkaz [nové okno] Odkaz [nové okno]

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet  obyvatel k 31. 12.

(v tis. osob)

10 362 10 364 10 313 10 326 10 334 10 333 10 321 10 309 10 299 10 290 10 278 10 267 10 206 10 203 10 211 10 221 10 251 10 287 10 381 10 468 10 507 10 533 10 505 10 516 10 512 10 538 10 554 10 579 10 610 10 650 10 694 10 702
muži 5 036 5 037 5 006 5 013 5 019 5 020 5 017 5 012 5 009 5 005 5 001 4 997 4 968 4 967 4 975 4 981 5 003 5 026 5 083 5 136 5 157 5 169 5 158 5 164 5 162 5 177 5 186 5 201 5 220 5 244 5 272 5 275
ženy 5 326 5 327 5 307 5 312 5 315 5 313 5 305 5 297 5 290 5 284 5 277 5 270 5 238 5 237 5 237 5 240 5 248 5 261 5 298 5 331 5 350 5 364 5 347 5 352 5 350 5 361 5 368 5 378 5 390 5 406 5 422 5 427

v tom ve věku:

 0 - 14

2 253 2 194 2 121 2 065 2 010 1 948 1 893 1 843 1 795 1 751 1 707 1 664 1 622 1 590 1 554 1 527 1 501 1 480 1 477 1 480 1 494 1 518 1 541 1 560 1 577 1 601 1 624 1 647 1 671 1 693 1 710 1 720
 15 - 64 6 817 6 868 6 877 6 933 6 981 7 029 7 056 7 078 7 102 7 127 7 153 7 179 7 170 7 196 7 234 7 259 7 293 7 325 7 391 7 431 7 414 7 379 7 263 7 188 7 109 7 057 6 998 6 943 6 899 6 870 6 852 6 824
 65 a více 1 292 1 302 1 315 1 328 1 343 1 356 1 372 1 388 1 402 1 411 1 418 1 423 1 415 1 418 1 423 1 435 1 456 1 482 1 513 1 556 1 599 1 636 1 701 1 768 1 826 1 880 1 932 1 989 2 040 2 087 2 132 2 158

v tom ve věku (v %):

 0 - 14

21,7 21,2 20,6 20,0 19,4 18,9 18,3 17,9 17,4 17,0 16,6 16,2 15,9 15,6 15,2 14,9 14,6 14,4 14,2 14,1 14,2 14,4 14,7 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,7 15,9 16,0 16,1
 15 - 64 65,8 66,3 66,7 67,1 67,6 68,0 68,4 68,7 69,0 69,3 69,6 69,9 70,2 70,5 70,8 71,0 71,1 71,2 71,2 71,0 70,6 70,1 69,1 68,4 67,6 67,0 66,3 65,6 65,0 64,5 64,1 63,8
 65 a více 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 14,0 14,2 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 16,2 16,8 17,4 17,8 18,3 18,8 19,2 19,6 19,9 20,2
Index stáří  (65+ / 0 -14 v %) 57,4 59,4 62,0 64,3 66,8 69,6 72,5 75,3 78,1 80,6 83,1 85,5 87,2 89,2 91,6 94,0 97,0 100,2 102,4 105,1 107,0 107,8 110,4 113,3 115,7 117,4 119,0 120,7 122,1 123,2 124,6 125,5

v tom podle rodinného stavu (v %):

svobodní/é

37,2 37,0 36,9 36,8 36,9 37,0 37,1 37,2 37,2 37,3 37,3 37,4 37,6 37,7 37,9 38,1 38,3 38,6 38,8 39,2 39,6 40,0 40,2 40,6 40,9 41,3 41,6 41,9 42,1 42,4 42,6 43,1
ženatí/vdané 49,7 49,8 49,5 49,4 49,2 48,9 48,6 48,3 48,0 47,7 47,6 47,4 46,6 46,2 45,8 45,4 45,0 44,6 44,2 43,8 43,3 42,7 42,0 41,5 41,0 40,5 40,1 39,8 39,5 39,3 39,1 38,7
rozvedení/é 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,4 6,6 6,9 7,2 7,5 7,6 7,8 8,2 8,4 8,7 9,0 9,3 9,5 9,7 9,8 10,0 10,2 10,5 10,7 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4 11,4 11,5 11,5
ovdovělí/é 7,6 7,5 8,0 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,3 7,2 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,8
Průměrný věk 36,1 36,3 36,5 36,6 36,8 37,0 37,3 37,6 37,9 38,2 38,5 38,8 39,0 39,3 39,5 39,8 40,0 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 42,0 42,2 42,3 42,5 42,6
muži 34,4 34,5 34,7 34,9 35,1 35,3 35,6 35,9 36,2 36,5 36,8 37,1 37,4 37,7 37,9 38,2 38,4 38,6 38,8 38,9 39,1 39,3 39,6 39,8 40,0 40,2 40,4 40,6 40,8 40,9 41,1 41,1
ženy 37,8 37,9 38,1 38,3 38,4 38,6 38,9 39,2 39,4 39,7 40,0 40,3 40,5 40,8 41,0 41,3 41,5 41,7 41,8 42,0 42,1 42,3 42,5 42,7 42,9 43,1 43,3 43,4 43,6 43,7 43,9 44,0

Naděje dožití při narození (roky) muži

68,1 67,6 68,2 68,5 69,3 69,5 69,7 70,4 70,5 71,1 71,4 71,6 72,0 72,1 72,1 72,6 72,9 73,4 73,7 74,0 74,2 74,4 74,7 75,0 75,2 75,7 75,6 76,0 76,0 76,1 76,3 75,3
ženy 75,5 75,4 75,8 76,2 76,5 76,7 76,7 77,4 77,5 78,0 78,1 78,4 78,5 78,7 78,6 79,2 79,3 79,9 80,1 80,3 80,3 80,6 80,8 81,0 81,2 81,7 81,5 81,8 81,8 81,9 82,1 81,4
Naděje dožití ve věku 60 roků (roky) muži 14,7 14,6 15,0 15,3 15,7 15,9 15,8 16,2 16,4 16,7 16,9 17,0 17,3 17,3 17,3 17,6 17,8 18,2 18,4 18,6 18,6 18,7 18,9 19,1 19,1 19,5 19,3 19,7 19,7 19,8 20,0 18,9
ženy 19,1 19,2 19,5 19,9 19,9 20,0 20,1 20,5 20,7 21,0 21,0 21,3 21,3 21,5 21,4 21,8 22,0 22,3 22,5 22,7 22,7 22,9 23,1 23,2 23,3 23,8 23,5 24,0 23,9 23,9 24,2 23,4

Sňatky

81 262 90 953 71 973 74 060 66 033 58 440 54 956 53 896 57 804 55 027 53 523 55 321 52 374 52 732 48 943 51 447 51 829 52 860 57 157 52 457 47 862 46 746 45 137 45 206 43 499 45 575 48 191 50 768 52 567 54 470 54 870 45 415
Průměrný věk svobodných ženichů 24,6 24,0 24,7 24,8 25,4 26,1 26,7 27,1 27,6 28,1 28,5 28,9 29,3 29,7 30,3 30,5 30,8 31,0 31,2 31,4 32,0 32,2 32,2 32,3 32,3 32,3 32,4 32,2 32,2 32,2 32,1 32,6
Průměrný věk svobodných nevěst 21,8 21,4 22,3 22,6 23,2 23,9 24,6 24,9 25,4 25,8 26,2 26,5 26,9 27,3 27,7 28,0 28,1 28,4 28,6 28,8 29,2 29,4 29,6 29,6 29,8 29,8 29,8 29,9 29,8 29,8 29,8 30,4
Sňatky na 1 000 obyvatel středního stavu 7,8 8,8 7,0 7,2 6,4 5,7 5,3 5,2 5,6 5,3 5,2 5,4 5,1 5,2 4,8 5,0 5,1 5,1 5,5 5,0 4,6 4,4 4,3 4,3 4,1 4,3 4,6 4,8 5,0 5,1 5,1 4,2

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rozvody

31 376 32 055 29 366 28 572 30 227 30 939 31 135 33 113 32 465 32 363 23 657 29 704 31 586 31 758 32 824 33 060 31 288 31 415 31 129 31 300 29 133 30 783 28 113 26 402 27 895 26 764 26 083 24 996 25 755 24 313 24 141 21 734

z toho podle délky trvání manželství (v letech):

0-1

2 825 2 834 2 668 2 274 1 855 1 724 1 388 1 372 1 366 1 584 1 293 1 263 1 298 1 270 1 331 1 283 1 157 1 280 1 376 1 555 1 523 1 358 1 182 1 071 1 106 1 001 1 028 978 1 092 1 114 1 125 919
2-5 9 178 9 727 8 850 8 657 9 423 9 366 9 342 9 091 8 142 7 442 5 402 6 559 6 521 6 580 6 548 6 395 5 984 6 066 5 767 5 889 5 462 6 035 5 447 5 162 5 211 4 868 4 593 4 318 4 355 4 140 4 269 3 908
6-9 5 623 5 781 5 523 5 596 6 135 6 283 6 541 7 441 7 656 7 424 5 265 6 302 6 289 5 761 5 590 5 737 5 245 5 578 5 330 5 126 4 700 4 768 4 404 4 163 4 655 4 807 4 843 4 612 4 619 4 032 3 856 3 439
10-14 5 561 5 448 4 749 4 531 4 797 4 935 5 180 5 683 5 871 6 162 4 418 6 180 6 960 7 000 7 148 6 994 6 089 5 681 5 424 5 148 4 771 4 997 4 440 4 424 4 702 4 298 4 409 4 355 4 633 4 532 4 534 4 146
15-19 4 142 4 221 3 843 3 710 3 937 4 029 3 926 4 128 4 003 3 995 2 759 3 797 4 408 4 772 5 188 5 439 5 521 5 479 5 480 5 493 4 933 5 098 4 188 3 935 3 890 3 682 3 549 3 399 3 600 3 343 3 444 3 057
20 a více 4 047 4 044 3 733 3 804 4 080 4 602 4 758 5 398 5 427 5 756 4 520 5 603 6 110 6 375 7 019 7 212 7 292 7 331 7 752 8 089 7 744 8 527 8 452 7 647 8 331 8 108 7 661 7 334 7 456 7 152 6 913 6 265

Průměrná délka trvání manželství

(roky)

10,3 10,1 10,1 10,2 10,3 10,5 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 11,0 11,3 11,5 11,8 11,9 12,2 12,0 12,3 12,3 12,5 12,7 12,9 12,8 13,0 13,1 13,0 13,1 13,2 13,4 13,5 13,7
Podíl rozvedených manželství s nezletilými dětmi (v %) 72,1 72,2 71,7 71,7 72,0 72,0 71,0 70,8 69,6 66,9 59,9 64,2 65,1 64,3 63,1 62,9 61,4 60,5 59,1 58,1 57,8 57,3 56,3 57,5 57,1 56,8 57,5 58,9 59,0 58,4 59,0 58,5
Úhrnná rozvodovost (v %) 37,1 38,0 34,8 33,9 36,2 37,5 38,4 41,8 42,1 43,1 32,5 41,4 44,7 45,7 48,0 49,3 47,3 48,7 48,7 49,6 46,8 50,0 46,2 44,5 47,8 46,7 46,5 45,2 47,2 44,8 44,8 40,6
Rozvody na 1 000 obyvatel středního stavu 3,0 3,1 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 2,3 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,8 2,9 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,0

Živě narození

128 356 130 564 129 354 121 705 121 025 106 579 96 097 90 446 90 657 90 535 89 471 90 910 90 715 92 786 93 685 97 664 102 211 105 831 114 632 119 570 118 348 117 153 108 673 108 576 106 751 109 860 110 764 112 663 114 405 114 036 112 231 110 200
z toho mimo manželství 10 141 11 167 12 703 13 008 15 323 15 507 14 947 15 288 16 125 17 209 18 426 19 792 21 276 23 459 26 713 29 839 32 409 35 259 39 537 43 457 45 954 47 164 45 421 47 088 48 000 51 267 52 976 54 733 56 091 55 338 54 093 53 408
z toho mimo manželství (v %) 7,9 8,6 9,8 10,7 12,7 14,5 15,6 16,9 17,8 19,0 20,6 21,8 23,5 25,3 28,5 30,6 31,7 33,3 34,5 36,3 38,8 40,3 41,8 43,4 45,0 46,7 47,8 48,6 49,0 48,5 48,2 48,5
Živě narozené děti podle věku matek při porodu: do 19 let 17 467 18 405 20 045 19 719 19 088 14 341 10 609 8 139 6 939 6 035 5 347 4 468 3 827 3 795 3 713 3 659 3 502 3 490 3 534 3 610 3 614 3 356 3 073 3 063 2 825 2 734 2 619 2 637 2 653 2 443 2 283 2 178
nad 40 let 665 702 766 768 763 741 707 692 684 710 731 749 852 918 1 033 1 150 1 276 1 463 1 670 1 889 1 987 2 100 2 220 2 442 2 769 3 075 3 683 3 949 4 273 4 701 4 767 4 781
Průměrný věk matky při narození dítěte 24,8 24,8 24,7 24,8 25,0 25,4 25,8 26,1 26,4 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,3 28,6 28,9 29,1 29,3 29,4 29,6 29,7 29,8 29,9 29,9 30,0 30,0 30,0 30,1 30,2 30,2
Průměrný věk matky při narození prvního dítěte 22,5 22,5 22,4 22,5 22,6 22,9 23,3 23,7 24,0 24,4 24,6 24,9 25,3 25,6 25,9 26,3 26,6 26,9 27,1 27,3 27,4 27,6 27,8 27,9 28,1 28,1 28,2 28,2 28,2 28,4 28,5 28,5
Úhrnná plodnost 1,874 1,893 1,861 1,715 1,666 1,438 1,278 1,185 1,173 1,157 1,133 1,144 1,146 1,171 1,179 1,226 1,282 1,328 1,438 1,497 1,492 1,493 1,427 1,452 1,456 1,528 1,570 1,630 1,687 1,708 1,709 1,707
Počet porodů celkem 127 739 129 908 128 667 120 958 120 364 105 888 95 344 89 668 89 690 89 338 88 286 89 754 89 425 91 502 92 335 96 078 100 546 103 985 112 605 117 429 116 261 114 976 106 921 106 952 105 310 108 547 109 519 111 396 113 181 112 903 111 166 109 161
jedno dítě 126 610 128 739 127 497 119 791 119 271 104 876 94 313 88 604 88 485 87 869 86 829 88 363 87 887 89 979 90 729 94 246 98 607 101 855 110 285 115 032 113 869 112 518 104 862 104 957 103 518 106 853 107 889 109 719 111 585 111 398 109 705 107 696
dvojčata 1 116 1 152 1 157 1 151 1 080 998 1 010 1 034 1 170 1 447 1 427 1 368 1 525 1 502 1 591 1 813 1 926 2 115 2 298 2 381 2 378 2 446 2 049 1 987 1 779 1 683 1 617 1 667 1 584 1 495 1 455 1 460
trojčata 13 17 13 15 13 13 20 29 35 22 29 22 11 20 14 19 13 15 22 16 14 12 10 8 12 11 13 10 12 9 6 5
čtyřčata  -  -  - 1  - 1 1 1  -  - 1 1 2 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -
paterčata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -
Počet porodů jednoho dítěte na jeden porod vícerčat 112,1 110,1 109,0 102,6 109,1 103,6 91,5 83,3 73,4 59,8 59,6 63,5 57,1 59,1 56,5 51,4 50,9 47,8 47,5 48,0 47,6 45,8 50,9 52,6 57,8 63,1 66,2 65,4 69,9 74,0 75,1 73,5
Živě narození na 1 000 obyvatel středního stavu 12,4 12,6 12,5 11,8 11,7 10,3 9,3 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,0 10,3 11,1 11,5 11,3 11,1 10,4 10,3 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 10,7 10,5 10,3

Potraty

126 507 126 055 120 050 109 281 85 445 67 434 61 590 59 962 56 973 55 654 52 103 47 370 45 057 43 743 42 304 41 324 40 023 39 959 40 917 41 446 40 528 39 273 38 864 37 733 37 443 36 956 35 761 35 921 35 012 32 952 31 797 30 368
z toho umělá přerušení těhotenství 111 683 111 268 106 042 94 180 70 634 54 836 49 531 48 086 45 022 42 959 39 382 34 623 32 528 31 142 29 298 27 574 26 453 25 352 25 414 25 760 24 636 23 998 24 055 23 032 22 542 21 893 20 403 20 406 19 415 18 298 17 757 16 886
Úhrnná potratovost 1,78 1,77 1,69 1,53 1,18 0,93 0,84 0,81 0,77 0,75 0,70 0,63 0,60 0,58 0,56 0,55 0,53 0,53 0,54 0,54 0,53 0,51 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,49 0,48 0,5
Potraty na 1 000 obyvatel středního stavu 12,2 12,2 11,6 10,6 8,3 6,5 6,0 5,8 5,5 5,4 5,1 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8
Umělá přerušení těhotenství na 1 000 obyvatel středního stavu 10,8 10,7 10,3 9,1 6,8 5,3 4,8 4,7 4,4 4,2 3,8 3,4 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zemřelí

127 747 129 166 124 290 120 337 118 185 117 373 117 913 112 782 112 744 109 527 109 768 109 001 107 755 108 243 111 288 107 177 107 938 104 441 104 636 104 948 107 421 106 844 106 848 108 189 109 160 105 665 111 173 107 750 111 443 112 920 112 362 129 289

Zemřelí podle tříd příčin smrti (9. revize Mezinárodní klasifikace)

II. Novotvary

28 007 28 434 28 258 28 018 28 102

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

VII. Nemoci cévního ústrojí 71 842 70 396 69 488 67 054 65 986

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

VIII. Nemoci ústrojí dýchacího 6 027 5 423 5 220 5 093 4 808

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

XVII. Úrazy, otravy a sebevraždy

(800-999)

8 393 9 049 8 786 8 692 8 496

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Úrazy na železnicích, úrazy silničními vozidly apod. 1 389 1 571 1 583 1 715 1 691

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Náhodné pády 3 068 3 099 2 968 2 676 2 574

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Sebevraždy a sebepoškození 1 912 1 997 1 904 1 991 1 917

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Zemřelí podle tříd příčin smrti (10.

revize Mezinárodní klasifikace)

II. Novotvary

 .

 .

 .

 .

 .

28 327 28 631 27 879 28 008 28 015 28 185 28 705 28 455 28 893 29 364 29 304 28 255 28 180 27 709 27 981 28 064 28 222 27 539 27 683 27 449 27 603 27 407 27 806 27 852 28 266 28 869 28 716
IX. Nemoci oběhové soustavy

 .

 .

 .

 .

 .

65 132 65 951 63 145 63 334 60 397 60 286 58 192 57 404 57 152 58 065 55 042 55 155 52 560 52 464 52 280 54 100 53 590 52 725 53 046 51 731 48 627 50 969 47 611 49 346 48 792 47 393 51 299
X. Nemoci dýchací soustavy

 .

 .

 .

 .

 .

4 636 5 076 4 677 4 314 4 105 4 659 4 959 4 653 4 713 5 286 4 755 6 040 5 670 5 715 5 736 6 393 6 151 5 690 5 882 6 833 6 210 7 478 7 128 8 067 8 315 8 192 8 290
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)

 .

 .

 .

 .

 .

8 556 8 502 7 793 7 847 7 013 6 925 7 070 6 910 6 838 7 295 6 991 6 376 5 855 6 080 6 087 5 946 6 009 5 973 5 856 5 598 5 714 5 812 5 511 5 608 5 845 5 685 5 633

Dopravní nehody (V01-V99,

Y85)

 .

 .

 .

 .

 .

1 827 1 667 1 528 1 584 1 428 1 568 1 575 1 484 1 490 1 460 1 319 1 261 1 088 1 251 1 167 1 027 910 881 822 771 790 815 720 689 736 720 666
Pády (W00 - W19)

 .

 .

 .

 .

 .

2 581 2 796 2 423 2 168 1 999 1 892 1 957 1 892 1 817 2 060 2 032 1 474 1 218 1 005 1 035 1 489 1 370 802 751 657 572 597 562 602 608 678 654

Úmyslné sebepoškození (X60 -

X84, Y87.0)

 .

 .

 .

 .

 .

1 872 1 733 1 568 1 666 1 613 1 610 1 649 1 623 1 534 1 719 1 583 1 565 1 400 1 379 1 379 1 464 1 502 1 590 1 658 1 577 1 489 1 387 1 318 1 397 1 352 1 191 1 224
Kojenecká úmrtnost 10,0 10,8 10,4 9,9 8,5 7,9 7,7 6,0 5,9 5,2 4,6 4,1 4,0 4,1 3,9 3,7 3,4 3,3 3,1 2,8 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,8 2,7 2,6 2,6 2,3
Novorozenecká úmrtnost 6,9 7,7 7,0 6,2 5,7 4,7 4,9 3,8 3,6 3,2 2,9 2,5 2,3 2,7 2,4 2,3 2,0 2,3 2,1 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6
Zemřelí na 1000 obyvatel středního stavu 12,3 12,5 12,1 11,7 11,4 11,4 11,4 10,9 10,9 10,6 10,7 10,6 10,5 10,6 10,9 10,5 10,5 10,2 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,0 10,5 10,2 10,5 10,6 10,5 12,1

Přistěhovalí

9 400 12 411 14 096 19 072 12 900 10 207 10 540 10 857 12 880 10 729 9 910 7 802 12 918 44 679 60 015 53 453 60 294 68 183 104 445 77 817 39 973 30 515 22 590 30 298 29 579 41 625 34 922 37 503 45 957 58 148 65 571 55 661

Vystěhovalí

7 941 11 787 11 220 7 291 7 424 265 541 728 805 1 241 1 136 1 263 21 469 32 389 34 226 34 818 24 065 33 463 20 500 6 027 11 629 14 867 5 701 20 005 30 876 19 964 18 945 17 439 17 684 19 519 21 301 28 734
Přírůstek stěhováním 1 459 624 2 876 11 781 5 476 9 942 9 999 10 129 12 075 9 488 8 774 6 539 -8 551 12 290 25 789 18 635 36 229 34 720 83 945 71 790 28 344 15 648 16 889 10 293 -1 297 21 661 15 977 20 064 28 273 38 629 44 270 26 927
Přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel středního stavu 0,1 0,1 0,3 1,1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 0,9 0,6 -0,8 1,2 2,5 1,8 3,5 3,4 8,1 6,9 2,7 1,5 1,6 1,0 -0,1 2,1 1,5 1,9 2,7 3,6 4,1 2,5

Přirozený přírůstek

609 1 398 5 064 1 368 2 840 -10 794 -21 816 -22 336 -22 087 -18 992 -20 297 -18 091 -17 040 -15 457 -17 603 -9 513 -5 727 1 390 9 996 14 622 10 927 10 309 1 825 387 -2 409 4 195 -409 4 913 2 962 1 116 -131 -19 089
Přirozený přírůstek na 1 000 obyvatel středního stavu 0,1 0,1 0,5 0,1 0,3 -1,0 -2,1 -2,2 -2,1 -1,8 -2,0 -1,8 -1,7 -1,5 -1,7 -0,9 -0,6 0,1 1,0 1,4 1,0 1,0 0,2 0,0 -0,2 0,4 -0,0 0,5 0,3 0,1 -0,0 -1,8

Celkový přírůstek

2 068 2 022 7 940 13 149 8 316 -852 -11 817 -12 207 -10 012 -9 504 -11 523 -11 552 -25 591 -3 167 8 186 9 122 30 502 36 110 93 941 86 412 39 271 25 957 18 714 10 680 -3 706 25 856 15 568 24 977 31 235 39 745 44 139 7 838
Celkový přírůstek na 1 000 obyvatel středního stavu 0,2 0,2 0,8 1,3 0,8 -0,1 -1,1 -1,2 -1,0 -0,9 -1,1 -1,1 -2,5 -0,3 0,8 0,9 3,0 3,5 9,1 8,3 3,7 2,5 1,8 1,0 -0,4 2,5 1,5 2,4 2,9 3,7 4,1 0,7

Poznámka:

  Počty obyvatel v roce sčítání lidu jsou vždy přepočteny na definitivní výsledky příslušného sčítání - jedná se o roky 1991, 2001 a 2011; do dalšího sčítání se pak bilancují podle počtu narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688