Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  23.05.2019 13:10:00

Oficiální sdělení: Valná hromada REPROGEN, a.s. (23.5.2019)

Titulek: Aliaweb


REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, Planá nad Lužnicí, IČO 46678450

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti REPROGEN, a.s.

Statutární ředitel obchodní společnosti

REPROGEN, a.s.

se sídlem na adrese Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 516

Identifikační číslo: 46 67 84 50

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 25. 6. 2019 od 13.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2018, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2018, návrh na rozdělení zisku.

3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018.

4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku.

5. Volba členů správní rady včetně seznámení s upozorněním volených členů na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

6. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy správní rady.

7. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření statutárního ředitele k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 25. 6. 2019. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 11.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotyčná osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce, se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.


Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 24. května 2019 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2018), zprávy o vztazích za rok 2018, smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;

- získat na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zprávu o vztazích za rok 2018, stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích a smlouvu o výkonu funkce člena správní rady: tyto dokumenty bude možno získat na internetových stránkách společnosti dále ještě alespoň po dobu 30 dní po konání valné hromady.

 

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření statutárního ředitele k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje statutární ředitel společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada volí zapisovatelem Bc. Márii Drtinovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Drtinu a paní Marcelu Cintlovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Hanu Ryšavou a pana Antonína Svitáka.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje statutární ředitel společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

 

 Vyjádření statutárního ředitele k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2018, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2018, návrh na rozdělení zisku.

 

Vyjádření statutárního ředitele:

 

Statutární ředitel předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2018. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

K výroční zprávě za rok 2018 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2018 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2018 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu části pozemků a stabilního nákupu zástavového skotu.

 

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2018 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.


Hlavní údaje z řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:

274 683

 

Pasiva celkem:

274 683

Dlouhodobý majetek:

168 985

 

Vlastní kapitál:

189 371

Oběžná aktiva:

98 643

 

Cizí zdroje:

85 270

Časové rozlišení:

7 055

 

Časové rozlišení:

42

Výnosy celkem:

177 962

 

Náklady celkem:

173 055

HV za účetní období:

4 907

 

 

 

 

Statutární ředitel společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu. Statutární ředitel navrhuje rozdělit zisk za rok 2018 ve výši 4.907.031,94 Kč takto:

- příděl rezervnímu fondu ve výši 245.351,60 Kč (5% z čistého zisku),

- zbývající část čistého zisku ve výši 4.661.680,34 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí o rozdělení zisku je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

 Vyjádření statutárního ředitele k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018.

 

Vyjádření statutárního ředitele:

 

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2018.“

 

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“

 

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Statutární ředitel zabezpečil vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 4.907.031,94 Kč takto:

- příděl rezervnímu fondu ve výši 245.351,60 Kč (5% z čistého zisku),

- zbývající část čistého zisku ve výši 4.661.680,34 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

 

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu – Volba členů správní rady včetně seznámení s upozorněním volených členů na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě zvolit do správní rady na další funkční období opětovně stávající členy správní rady - pana Čestmíra Motejzíka, pana Ing. Milana Beránka, pana Ing. Antonína Svitáka, pana Ing. Josefa Drtinu a pana Ing. Jiřího Klímu. Valná hromada se v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že pan Čestmír Motejzík a pan Ing. Milan Beránek současně vykonávají činnosti, na které se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích, a to:

 

Pan Čestmír Motejzík je rovněž členem resp. předsedou správní rady a ovládající osobou společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, 363 01 Hroznětín, IČO: 25200593 a společnosti Farma Oselce a.s., se sídlem č.p. 128, 335 46 Oselce, IČO: 49787772, a je dále jednatelem, jediným společníkem a ovládající osobou společnosti SLE Želeč s.r.o., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 28116402, které mají stejný nebo obdobný předmět podnikání (činnosti) jako má společnost REPROGEN, a.s.

 

Pan Ing. Milan Beránek je rovněž členem správní rady a statutárním ředitelem společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, 363 01 Hroznětín, IČO: 25200593 a společnosti Farma Oselce a.s., se sídlem č.p. 128, 335 46 Oselce, IČO: 49787772, a je dále jednatelem, společníkem a ovládající osobou společnosti ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o., se sídlem č.p. 98, 342 01 Dlouhá Ves, IČO: 61779881, které mají stejný nebo obdobný předmět podnikání (činnosti) jako má společnost REPROGEN, a.s.

 

Před vlastní volbou bude hlasováno o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Čestmíra Motejzíka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“

 

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zákazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena podle § 451 zákona o obchodních korporacích, tedy o nesouhlasu s činnostmi, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil. Vzhledem k tomu, že pan Čestmír Motejzík již ve stávajícím funkčním období činnosti podléhající zákazu konkurence s vědomím valné hromady vykonával, nepředpokládá se, že by valná hromada vyslovila nesouhlas s těmito činnostmi.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Ing. Milana Beránka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“

 

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zákazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena podle § 451 zákona o obchodních korporacích, tedy o nesouhlasu s činnostmi, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil. Vzhledem k tomu, že pan Ing. Milan Beránek již ve stávajícím funkčním období činnosti podléhající zákazu konkurence s vědomím valné hromady vykonával, nepředpokládá se, že by valná hromada vyslovila nesouhlas s těmito činnostmi.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Čestmíra Motejzíka, nar. 5. 10. 1984, bytem 17. listopadu 673, PSČ 332 03 Šťáhlavy.“

 

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Čestmíru Motejzíkovi skončí dnem 1. 7. 2019 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2019 navržen opětovně pan Čestmír Motejzík, nar. 5. 10. 1984, bytem 17. listopadu 673, PSČ 332 03 Šťáhlavy. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

d) „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Milana Beránka, nar. 9. 9. 1964, bytem Na Záhumenici 377, PSČ 340 12 Švihov.“

 

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Ing. Milanu Beránkovi skončí dnem 1. 7. 2019 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2019 navržen opětovně pan Ing. Milan Beránek, nar. 9. 9. 1964, bytem Na Záhumenici 377, PSČ 340 12 Švihov. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

e) „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Antonína Svitáka, nar. 3. 7. 1950, bytem Strkovská 43, Strkov, PSČ 391 11 Planá nad Lužnicí.“

 

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Ing. Antonínu Svitákovi skončí dnem 1. 7. 2019 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2019 navržen opětovně pan Ing. Antonín Sviták, nar. 3. 7. 1950, bytem Strkovská 43, Strkov, PSČ 391 11 Planá nad Lužnicí. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

f) „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Josefa Drtinu, nar. 8. 3. 1986, bytem Zákostelní 600, PSČ 391 11, Planá nad Lužnicí.“

 

Zdůvodnění:

Z důvodu sjednocení funkčního období všech členů správní rady odstoupil Ing. Josef Drtina z funkce člena správní rady společnosti, přičemž správní rada schválila zánik jeho funkce ke dni 30. 6. 2019. Pan Ing. Josef Drtina, nar. 8. 3. 1986, bytem Zákostelní 600, PSČ 391 11, Planá nad Lužnicí, je navržen opětovně s účinností od 1. 7. 2019 do funkce člena správní rady. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

g) „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Jiřího Klímu, nar. 22. 8. 1965, bytem Polní 808, Soběslav III, PSČ 392 01 Soběslav.“

 

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Ing. Jiřímu Klímovi skončí dnem 1. 7. 2019 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2019 navržen opětovně pan Ing. Jiří Klíma, nar. 22. 8. 1965, bytem Polní 808, Soběslav III, PSČ 392 01 Soběslav. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu – Schválení smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy správní rady.

 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a každým členem správní rady společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě statutárním ředitelem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění statutárního ředitele společnosti tuto smlouvu, po doplnění příslušných údajů, s každým zvoleným členem správní rady uzavřít.“


Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Předložený návrh vychází ze standardního znění smlouvy o výkonu funkce dosud používané společností a zachovávají shodné podmínky, včetně výše odměny. Povinnost předložit smlouvu o výkonu funkce ke schválení nejvyššímu orgánu je dána ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

 

Valné hromadě je předkládána ke schválení smlouva o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena (po doplnění příslušných údajů) s každým zvoleným členem správní rady společnosti. Statutární ředitel navrhuje zvolit členy správní rady společnosti opětovně pana Čestmíra Motejzíka, pana Ing. Milana Beránka, pana Ing. Antonína Svitáka, pana Ing. Josefa Drtinu a pana Ing. Jiřího Klímu.

 

 

V Plané nad Lužnicí dne 22. května 2019

 

 

 

 

 

…………………………………………..

Ing. Milan Beránek

statutární ředitel společnosti

REPROGEN, a.s.
Přílohy sdělení:
REPROGEN,a.s._pozvánka na VH 25_6_2019.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688