Petr Hanisch (AliaWeb)
Praha  |  23.03.1999 17:12:19

Komise pro cenné papíry - vztah k předpisu č. 248/1992 Sb., o IS a IF

Komise pro cenné papíry

Legislativně-právní odbor

 

V Praze dne 22.3.1999

 

Právní stanovisko č. 4/1999

 

 

Vztah k předpisu č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

(dále jen ”ZISIF”)

Platné znění k 8.3.1999

Vypracoval: Mgr. Libor Vacek

 

 

Věc: Postup při otvírání fondů

V souvislosti se zákonem nově upraveným postupem při ”otevírání fondů” vznikají četné nejasnosti. Komise pro cenné papíry (dále též ”Komise” nebo ”KCP”) k celé záležitosti zaujímá následující stanovisko:

Pod pojmem otevírání fondů se rozumí dva rozdílné postupy:

I. Přeměna investičního fondu (dále též IF) na otevřený podílový fond (dále též ”OPF”).

II. Přeměna uzavřeného podílového fondu (dále též ”UPF”) na otevřený podílový fond.

ad I )

Zákon č. 124/98 Sb., novelující zákon o investičních společnostech a fondech (dále též ”ZISIF”), upravil v § 35j možnost přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond. Klade se otázka, zda se jedná o zrušení investičního fondu s likvidací nebo bez likvidace. Není pochyby o tom, že právnická osoba (investiční fond) musí zaniknout a majetek, který bude v podílovém fondu, přejde na akcionáře tohoto fondu, kteří se stanou podílníky, avšak velmi zvláštním způsobem, tj. v podobě spoluvlastnického vztahu ve formě podílového fondu, obhospodařovaného určitou předem zvolenou investiční společností.

Jedná se o zvláštní případ zániku akciové společnosti, který musíme chápat v souladu s obchodním zákoníkem, aniž bychom přestali respektovat zvláštní úpravu v ZISIF.

Otázka zrušení obchodní společnosti bez likvidace je obecně upravena v obchodním zákoníku na základě principu že likvidace je nutná ve všech případech, pokud není stanoveno jinak (§ 70 odst. 1 OBZ). Samotný obchodní zákoník předvídá tuto jinou možnost pro zrušení společnosti s univerzálním právním nástupcem (sloučení, splynutí, rozdělení, přeměna), nebo byl-li zamítnut návrh na konkurs pro nedostatek majetku (§ 68 odst. 2 OBZ). Žádný jiný případ obchodní zákoník nezná. Významná z našeho hlediska je přesná formulace § 70 odst. 1, která říká, že likvidace se provede, ”pokud zvláštní zákon nestanoví jiný způsob vypořádání jejího jmění”.

Zvláštní zákon, jímž je ZISIF, stanoví takový jiný způsob vypořádání jmění investičního fondu. Je proto plně v souladu s obchodním zákoníkem , že investiční fond v tomto případě zaniká bez likvidace, i když to ZISIF neříká výslovně.

Rozhodnutí valné hromady investičního fondu podle § 35j ZISIF je rozhodnutím o jeho zrušení bez likvidace. Právním nástupcem jsou bývalí akcionáři – podílníci. ZISIF nemluví o vypořádání jmění, ale v odst. 8 zakotvuje jenom přechod majetku. Zákonodárce se spokojil s požadavkem, aby byly předtím všechny závazky splněny a zabezpečil tento požadavek předpokladem povolení Komise. Zákon ovšem nepočítá s tím, že se může stát, že investiční fond před svým zánikem nesplní všechny své závazky (např. neuhradí škodu, za kterou je odpovědný) např. proto, že o všech svých závazcích neví.

Jestliže přijmeme myšlenku univerzálního právního nástupnictví podílníků, to znamená to dospět k závěru, že podílníci by se mohli stát společně zavázanými z takového závazku. Slabý článek úpravy tedy není v tom, že zákon nezmiňuje existenci nebo neexistenci požadavku likvidace, ale v tom, že nemluví o přechodu jmění, nýbrž pouze majetku. Osud případných nesplněných závazků není zákonem řešen.

Z tohoto nedostatku nelze učinit závěr, že se vyžaduje likvidace. Zákonem upravený postup přeměny totiž likvidaci nezmiňuje. Měla-li by se provést likvidace, byl by celý postup zcela odlišný. Takový závěr by proto přímo zákonu odporoval. Je proto třeba výkladem překlenout problém přechodu závazků a to tak, že nepřechází jenom majetek, ale nástupnictví je univerzální.

Praktickou otázkou je, jakým způsobem bude investiční fond fungovat v době mezi vydáním povolení KCP k přeměně investičního fondu na podílový fond a výmazem investičního fondu z obchodního rejstříku. Vyjdeme-li ze skutečnosti, že předpokladem udělení povolení k přeměně je vypořádání závazků investičního fondu, je zcela nepochybné, že nemají-li vzniknout žádné další závazky společnosti ke dni výmazu z obchodního rejstříku, bylo by nutné, aby tento následoval bezprostředně po vydání takovéhoto povolení. To však s ohledem na stávající praxi nelze očekávat. Navíc nelze absolutně vyloučit ani situaci, kdy závazky investičnímu fondu vzniknou až po udělení takovéhoto povolení, a jejich vznik nelze často ani předvídat (např. závazky z deliktů, quazideliktů apod.)

V této souvislosti je tedy třeba zajistit praktické fungování investičního fondu do doby jeho výmazu z obchodního rejstříku. Základní roli by v tomto procesu měla hrát investiční společnost, která bude obhospodařovat přeměnou vzniklý podílový fond.

 

Komise bude z toho důvodu od investiční společnosti, která bude obhospodařovat přeměnou vzniklý podílový fond požadovat, aby zajistila vypořádání veškerých závazků investičního fondu, které mu vzniknou do dne výmazu z obchodního rejstříku a aby se zavázala ke splnění závazků podílníků v písemném souhlasu požadovaném podle § 35j odst. 4 písm. b) ZISIF.

Na straně dlužnické tedy bude existovat solidární závazek podílníků, který uspokojí v souladu s projektem přeměny investiční společnost, a to tím způsobem, že vybere prostředky na úhradu z podílového fondu a přiměřeně sníží hodnotu podílového listu. Obhospodařovatelská společnost tedy bude jednat svým jménem na účet podílníků obhospodařovaného otevřeného podílového fondu v souladu s § 14 ZISIF.

Takto se bude postupovat v souladu s projektem přeměny. Tento způsob vyrovnání mezi stranou věřitelskou a solidárně zavázanými podílníky přeměnou vzniklého podílového fondu ( někdejším investičním fondem) bude nejlépe reflektovat postavení všech na přeměně zainteresovaných subjektů, neboť všichni podílníci se budou podílet na vyrovnání nově vzniklých závazků stejným poměrem k výši svého podílu na prostředcích v přeměnou vzniklém otevřeném podílovém fondu.

S ohledem na skutečnost, že veškeré závazky investičního fondu přejdou zároveň s jeho výmazem z obchodního rejstříku, nebude již možno uplatňovat žádné nároky vůči tomuto fondu, ale bude možno požadovat plnění za nevypořádané závazky od investiční společnosti, která obhospodařuje přeměnou vzniklý otevřený podílový fond. Ani v této situaci však nebude možno vyloučit uplatnění těchto závazků vůči jednotlivým podílníkům. Podílníkovi, který by splnil takto uplatněný závazek, by vzniklo právo na náhradu proti investiční společnosti.

Činnost investičního fondu v mezidobí se bude omezovat jen na úkony nezbytně nutné k ochraně práv akcionářů fondu. Smlouvy o obhospodařování IF mohou být ukončovány i ke dni výmazu IF z obchodního rejstříku. Dokladem o ukončení obhospodařovatelské smlouvy se potom rozumí dohoda o ukončení platnosti obhospodařovatelské smlouvy nebo její úředně ověřená kopie, kterou investiční fond přiloží k žádosti o povolení přeměny.

 

Další praktickou otázkou je, jakým způsobem budou řešeny povinnosti IF coby emitenta veřejně obchodovatelného CP.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že veřejná obchodovatelnost akcií IF jakož i kód ISIN zanikne společně s akciemi IF, tj. dnem výmazu z obchodního rejstříku. Jakékoliv smlouvy týkající se těchto akcií tedy budou po výmazu IF z obchodního rejstříku absolutně neplatné, neboť se budou zakládat na neexistující skutečnosti (v případě koupě akcií zaniklého IF by šlo o absolutní neplatnost této smlouvy z důvodu neexistence předmětu závazku.) Komise bude požadovat od investiční společnosti obhospodařující přeměnou vzniklý OPF, aby podílníky upozornila na uvedenou skutečnost.

 

V případě transformovaných IF vznikne podílníkům právo na odkup podílových listů až okamžikem, kdy dojde k výmazu IF z obchodního rejstříku a připsání podílových listů na majetkové účty v SCP, jsou-li tyto v zaknihované podobě. Pokud budou podílové listy otevřeného podílového fondu veřejně obchodovatelné (na základě povolení vydaného Komisí dle § 72 ZCP), může s nimi být zahájeno obchodování na veřejných trzích rovněž od uvedeného data.

S ohledem na povinnost odprodat movitý a nemovitý majetek před přeměnou na OPF, vzniká otázka, kdy musí být tyto povinnosti splněny. Vzhledem k tomu, že při povinné přeměně je nutné přeměnu provést bez zbytečného odkladu, bude Komise pro cenné papíry vyžadovat, aby lhůty pro odprodej nepřekročily 120 dnů ode dne naplnění podmínek pro povinnou přeměnu dle § 35k ZISIF. Pokud v této lhůtě nebude povinnost splněna, může Komise dospět k názoru, že přeměna investičního fondu je neúčelná a přistoupit k odnětí povolení tomuto fondu s jeho následnou likvidací.

ad II) Některé otázky, týkající se otevírání uzavřených podílových fondů

Právní povaha otevření uzavřeného podílového fondu je poněkud jiná, než v případě přeměny IF na OPF. Zásadní význam má skutečnost, že se nejedná o zrušení obchodní společnosti podle OBZ a tudíž ani závazky nepřecházejí na jiný subjekt, kterým ostatně podílový fond ani není. Jedná se jenom o změnu statutu podílového fondu.

U přeměny UPF dojde ke zrušení veřejné obchodovatelnosti pouze v případě, že o tom rozhodne představenstvo investiční společnosti a požádá Komisi o odejmutí ISIN. Kopie rozhodnutí Komise o odejmutí ISIN je automaticky zasílána na BCPP a RM-S. Z hlediska praktické realizace těchto kroků bude Komise požadovat (obdobně jako u přeměny IF) po investiční společnosti obhospodařující přeměnou vzniklý OPF, aby se k realizaci těchto kroků zavázala v projektu přeměny.

ad I a II) Oba případy otevírání fondů:

Mají-li cenné papíry přeměňovaných fondů listinnou podobu, platí pro nárok na jejich výměnu obecné promlčecí lhůty podle OBZ.

Den vydání cenných papírů bude třeba posuzovat v závislosti na § 5 odst. 1 Zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále též ZCP). Datum emise potom bude určeno v souladu s §§5 odst. 1 ZCP a 35j odst 9 ZISIF v projektu přeměny.

 

Z hlediska účelnosti přeměny má zásadní význam otázka, s jakými daněmi musí podílník počítat v souvislosti s přeměnou investičního nebo uzavřeného podílového fondu.Dne 28. 12.1998 nabyl účinnosti Zákon č. 333/1998, kterým se mění Zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Dle této novely doba 6 měsíců mezi nabytím a prodejem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje mimo jiné při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond.

 

V souvislosti s přeměnou IF i UPF na OPF vzniká otázka, s jakými srážkami musí podílníci v případě zpětného odkupu jejich podílových listů počítat, a zda je možno uplatnit zároveň srážky dle § 35h a § 35j a § 13 ZISIF.

V ustanovení § 13 odst. 1 ZISIF je obecně řečeno, že ve statutu může být stanovena srážka při zpětném odkupu. V případě přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond, která je upravena ustanovením § 35j ZISIF, však zákonodárce jednoznačně definoval v odst. 6 a shodně v 35h odst. 8, že zvýšená srážka při odkupu podílových listů zůstává v majetku fondu, a není tedy možné s odkazem na ustanovení § 13 předpokládat, že by Komise pro cenné papíry v případě přeměny schvalovala ve statutech otevřených podílových fondů, že část srážky při zpětném odkupu bude příjmem investiční společnosti.

Srážky podle § 13 ZISIF a § 35h ZISIF tedy mohou být uplatněny současně, avšak podle § 35h ZISIF zůstává v majetku fondu a nemůže být příjmem investiční společnosti.

Vzhledem k tomu, že obecně nelze ze strany investiční společnosti identifikovat zvláště u listinných podílových listů na majitele, zda podílník tyto PL držel nebo prodal a znovu nakoupil po přeměně, musí být srážka podle § 35h ZISIF uplatňována vůči všem podílníkům. Zákon navíc nedělá žádné rozdíly mezi podílníky OPF v závislosti na tom, kdy získali podílové listy.

 

Záležitostí zásadního významu bude rovněž stanovení výše sankčních srážek dle § 35h odst. 8 resp. 35j odst. 5 a 6 ZISIF

Horní limit sankční srážky je jasně definován v § 35h ZISIF
na 20 % v prvním roce po přeměně na OPF a 10% v roce druhém. Při posuzování výše srážky bude Komise pro cenné papíry vycházet především z likvidity portfolia, struktury akcionářů resp. podílníků a celkové připravenosti daného fondu k přeměně na OPF. Komise bude však zejména přihlížet k účelnosti takové srážky s ohledem na ochranu investorů. Výši srážky navrhuje v projektu přeměny
IF resp. IS. Komise pro cenné papíry bude preferovat, aby se nepohybovala příliš blízko u horní hranice intervalu stanoveného v § 35h resp. § 35j. Komise bude doporučovat, aby se výše sankční srážky i nadále držela běžné výše do 2% a krátkodobě s ohledem na likviditu fondu do výše 6% až 8%. Pokud však struktura majetku fondu bude taková, že by nízká úroveň sankční srážky mohla ohrozit zájmy těch podílníků, kteří by okamžitě po otevření nežádali o zpětný odkup, KCP nevylučuje, že povolí sankční srážku i na horní povolené hranici.

 

Dle § 35k odst. 2 ZISIF Komise posuzuje účelnost přeměny.

Neúčelnou přeměnou se dle názoru Komise rozumí především přeměna, při které by ani po uplatnění maximální srážky nebyly chráněny zájmy některých podílníků, nebo přeměna, která by z hlediska zlikvidnění majetku trvala neúměrně dlouhou dobu, tj. více než 6 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady o přeměně.

 

K celé problematice přeměny je rovněž třeba zdůraznit, že v souladu s § 35j ZISIF a v souladu s § 187 písm. i) OBZ valná hromada IF rozhoduje o přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond. Ze zákona výslovně nevyplývá, že valná hromada schvaluje vlastní projekt přeměny investičního fondu. Projekt přeměny investičního fondu podléhá schválení Komise pro cenné papíry, projekt předkládá ke schválení představenstvo investičního fondu. V případě, že dochází k povinnému otevření fondu sankčním způsobem, ukládá realizaci projektu přeměny přímo KCP formou rozhodnutí o opatření k nápravě, pokud mimořádná valná hromada předmětného fondu bez zbytečného odkladu o otevření nerozhodne.

 

Projekt přeměny

Ze strany některých subjektů dochází ke snahám vyhnout se povinnému otevření tím, že valná hromada rozhodne o dobrovolné přeměně a následně je předložen projekt přeměny s takovými lhůtami pro uvedení majetku do likvidní podoby, že faktické otevření fondu by bylo realizovatelné až po několika letech. Komise pro cenné papíry proto upozorňuje, že s ohledem na ochranu zájmů akcionářů fondu resp. budoucích podílníků nebude schvalovat dobrovolné přeměny investičních fondů, pokud ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady o dobrovolné přeměně nedojde k uvedení majetku do stavu, který bude zárukou pro všechny podílníky, že nebudou při zpětném odkupu poškozeni. Takové chování bude posuzováno jako obcházení § 35 l odst. 1 nebo § 35k ZISIF.

I.

V případě dobrovolného otvírání fondů je tedy vhodné předpokládat za níže uvedených podmínek následující postup Komise:

Investiční fond předloží žádost o povolení přeměny fondu se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením § 35j odst. 3 a 4 ZISIF až po splnění povinností, uložených představenstvu v souladu s ustanovením § 35j odst. 2 písm. a) až e) ZISIF valnou hromadou, která rozhodla o jeho přeměně na otevřený podílový fond.

1. V případě, že bude žádost o přeměnu fondu podána v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a předložený projekt přeměny spolu se statutem, jsou v souladu s požadavky Komise, vydá Komise povolení k přeměně.

Za přijatelnou považuje Komise následující strukturu majetku investičního fondu: dluhopisy, hypotéční zástavní listy, akcie přijaté k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., příp. další likvidní akcie, u nichž lze předpokládat na základě průměrné 30-denní likvidity na veřejném trhu jejich prodejnost v uvedeném termínu, vklady na účtech u bank, pohledávky z běžné činnosti před lhůtou splatnosti, jejichž celkový objem nepřevyšuje 1% majetku investičního fondu. Objem nelikvidní části majetku investičního fondu nesmí převýšit srážku podle § 35j odst. 5 a 6 ZISIF ve statutu otevřeného podílového fondu o více než 10% majetku fondu.

 

2. V případě, že bude žádost o přeměnu fondu podána v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a struktura majetku investičního fondu, vyplývající z projektu přeměny není v souladu s požadavkem Komise, ale projekt přeměny obsahuje lhůty pro uvedení struktury majetku do souladu s požadavky Komise a tyto lhůty nebudou přesahovat horizont 6-ti měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady investičního fondu o přeměně, a statut otevřeného podílového fondu je v souladu s požadavky Komise, nebo obsahuje odstranitelné vady tj. ty, o kterých může rozhodnout představenstvo bez předchozího souhlasu valné hromady, přeruší Komise správní řízení podle § 29 odst. 1 spr. ř. do doby, než budou odstraněny nedostatky podání, kterými se mimo jiné rozumí i nevyhovující struktura majetku, s tím, že maximální lhůta pro přerušení správního řízení bude stanovena tak, aby nebyl překročen horizont 6-ti měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady investičního fondu o přeměně.

3. V ostatních případech nelze vyloučit zamítnutí žádosti o otevření fondu. Zamítnutí žádosti o dobrovolnou přeměnu neznamená vstup investičního fondu do likvidace, investiční fond naopak může podat novou žádost o povolení přeměny na otevřený podílový fond. V případě, že fond nedostane povolení k dobrovolné přeměně a ani nedojde k jeho zániku (s likvidací, nebo i bez likvidace) dojde k otevření fondu v rámci procesu povinné přeměny dle § 35k resp. 35l ZISIF.

 

II.

Při povinném otvírání fondů je nutné počítat s rizikem, že soudy neprovedou výmaz investičního fondu z Obchodního rejstříku pouze na základě pravomocného rozhodnutí o odnětí povolení ke vzniku investičního fondu, a proto se dá předpokládat následující postup Komise:

Představenstvo bez zbytečného odkladu tj. nejpozději do 30-ti dnů od naplnění podmínek pro povinné otevření svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby její konání proběhlo do 60-ti dnů od naplnění podmínek pro povinné otevření fondu.

Představenstvo po splnění povinností uložených v souladu s ustanovením § 35j odst. 2 písm. a) až e) ZISIF valnou hromadou, která rozhodla o jeho přeměně na otevřený podílový fond, předloží do 30-dnů od konání této valné hromady žádost o přeměnu v souladu s ustanovením § 35j odst. 3 a 4 ZISIF.

Dále Komise předpokládá následující postup:

1. V případě, že bude žádost o přeměnu fondu podána v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a předložený projekt přeměny spolu se statutem jsou v souladu s požadavky Komise, vydá Komise povolení k přeměně.

 

Za přijatelnou považuje Komise následující strukturu majetku investičního fondu: dluhopisy, hypotéční zástavní listy, akcie přijaté k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, příp. další likvidní akcie, u nichž lze předpokládat na základě průměrné 30-denní likvidity na veřejném trhu jejich prodejnost v uvedeném termínu, vklady na účtech u bank, pohledávky z běžné činnosti před lhůtou splatnosti, jejichž celkový objem nepřevyšuje 1% majetku investičního fondu. Objem nelikvidní části majetku investičního fondu nesmí převýšit srážku podle § 35j odst. 5 a 6 ZISIF ve statutu otevřeného podílového fondu o více než 10% majetku fondu.

2. V případě, že bude žádost o přeměnu fondu podána v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a struktura majetku investičního fondu, vyplývající z projektu přeměny není v souladu s požadavkem Komise, ale projekt přeměny obsahuje lhůty pro uvedení struktury majetku do souladu s požadavky Komise a tyto lhůty nebudou přesahovat horizont 120-ti dnů ode dne naplnění podmínek pro povinnou přeměnu dle § 35k ZISIF, a statut otevřeného podílového fondu je v souladu s požadavky Komise nebo obsahuje odstranitelné vady, tj. ty, o kterých může rozhodnout představenstvo bez předchozího souhlasu valné hromady, přeruší Komise správní řízení podle § 29 odst. 1 spr. ř. do doby, než budou odstraněny nedostatky podání, kterými se mimo jiné rozumí i nevyhovující struktura majetku, s tím, že maximální lhůta pro přerušení správního řízení bude stanovena tak, aby nebyl překročen přesahovat horizont 120-ti dnů ode dne naplnění podmínek pro povinnou přeměnu dle §35k ZISIF.

3. V případě, že Komise usoudí, že přeměna investičního fondu na otevřený podílový fond je neúčelná, může přistoupit k odnětí povolení fondu s jeho následnou likvidací. V takovém případě by valná hromada rozhodla o zrušení investičního fondu a jeho vstupu do likvidace, jinak by společnost zrušil soud podle § 68 odst. 6 písm. b) OBZ ve spojení s § 34 odst. 1 a §35 odst. 3 ZISIF.

4. V ostatních případech se dá předpokládat, že Komise zahájí s investičním fondem správní řízení ve věci povinného otevření z vlastního podnětu s tím, že pokud bude přeměnu fondu z materiálů předložených v rámci zahájeného správního řízení považovat za účelnou, nařídí účastníku řízení svým rozhodnutím svolat bez zbytečného odkladu mimořádnou valnou hromadu ve věci povinné přeměny a uloží účastníku řízení předložit Komisi projekt přeměny např. do šedesáti dnů od nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí. Pokud opatření ve výše uvedeném smyslu nepovede k nápravě, přistoupí Komise k zavedení nucené správy v předmětném fondu s tím, že o přeměně fondu rozhodne v působnosti valné hromady nucený správce.

Výše uvedený postup se přiměřeně použije v případě přeměny uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond. Účastníkem řízení bude investiční společnost, která uzavřený podílový fond obhospodařuje.

Komise pro cenné papíry si je vědoma, že tento materiál nemůže postihnout všechny potencionální problémy, které v souvislosti s procesem otvírání fondů mohou nastat (např. když v projektu přeměny bude schválena jako obhospodařující investiční společnost ta, které bude v procesu tzv. přelicencování odňato povolení ke vzniku apod.), současně je však přesvědčena, že tento materiál může přispět k vyšší transparentnosti procesu otvírání investičních fondů a uzavřených podílových fondů.

 

Poznámky závěrem

V předloženém projektu přeměny by měly být obsaženy i údaje
o likviditě jednotlivých titulů cenných papírů v portfoliu za posledních 30 dnů předcházejících dni konání valné hromady, která o přeměně rozhodla, v případě povinné přeměny za posledních 30 dnů předcházejících dni zahájení správního řízení ve věci povinné přeměny.

V případě, že v majetku fondu budou nelikvidní aktiva v míře větší než bude velikost navrhované sankční srážky, měl by projekt přeměny obsahovat lhůty pro odprodej těchto nelikvidních aktiv. Komise pro cenné papíry bude také požadovat, aby cenné papíry oceňované na základě vyhlášky č. 207/1998 Sb. nulovou hodnotou byly prodány před schválením přeměny.

V rámci předložení projektu přeměny je rovněž žádoucí uvést strukturu akcionářů IF s podílem na základním jmění větším než 0,5%, platnou ke dni, kdy představenstvo rozhodlo o zařazení bodu projednání přeměny na program valné hromady. V případě povinné přeměny v souladu s § 35k ZISIF je subjekt povinen předložit projekt přeměny rovněž spolu s uvedením struktury akcionářů IF platnou ke dni, kdy bylo zahájeno správní řízení ve věci povinné přeměny.

Současně s rozhodnutím představenstva o zařazení bodu projednání přeměny na program jednání valné hromady je společnost povinna uveřejnit nejméně v jednom celostátně distribuovaném denníku časový harmonogram navrhovaného projektu přeměny, v němž definuje mimo jiné návrh sankční srážky pro odkup podílových listů OPF a konkrétní lhůtu pro zlikvidnění majetku.

Součástí projektu přeměny IF na OPF musí být také statut nového OPF. Komise zároveň varuje před případnou manipulací s kurzem cenných papírů, která by mohla zkreslit hodnotu portfolia investičního či podílového fondu.

 

Mgr. Aleš Musil

Mgr. Libor Vacek

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Praha:

21.10.1999  Tisková zpráva Střediska pro cenné papíry (SCP) Petr Hanisch (AliaWeb)
30.09.1999  Český mobil - kdo je nejaktivnějším členem statutárního orgánu? Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)
08.09.1999  Dalších 76 emisí bude vyřazeno z volného trhu BCPP Dagmar Vránová (ČEKIA, a.s.)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688