Euroskop (euroskop.cz)
Evropská unie  |  26.02.2024 15:43:37

Týdenní přehled dění v institucích EU 26. února – 4. března 2024

RADA EU

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 26. února do 4. března 2024. Nadcházející jednání, plenární zasedání Evropského parlamentu, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod ve dnech 25. – 29. února 2024 v Abú Dhabí

Rada bude zasedat na okraj 13. ministerské konference (MK 13) Světové obchodní organizace (WTO), a to dne 25. února, v den zahájení konference (na úvod konference budou přijaty závěry Rady k MK 13), a poté 29. února, v den jejího ukončení (opět budou přijaty závěry Rady k MK 13 a také rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem EU přijat na MK 13). V mezidobí se předpokládá pravidelné zasedání Výboru pro obchodní politiku (TPC) ke koordinaci pozic EU; vyloučeno není ani mimořádné zasedání ministrů. Delegaci ČR povede ministr průmysl a obchodu J. Síkela.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 26. února 2024 v Bruselu

Na programu je diskuze k aktuální situaci v zemědělství a potřebě rychlé i strukturální reakce na současnou krizovou situaci. Dále proběhne informativní AOB bod Komise ohledně konference k vakcinaci proti zvířecím nákazám, AOB bod dánské delegace k rybolovu a lotyšský AOB bod k problematice správného výpočtu trvalých travních porostů v rámci Dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC 1). BE PRES bude informovat o uskutečněné ministerské konferenci o biologické bezpečnosti a očkování s cílem eradikace nákaz zvířat. Delegaci povede ministr zemědělství M. Výborný.

Neformální zasedání ministrů pro rovnost ve dnech 26. a 27. února 2024 v Bruselu

Jednání bude zaměřeno na téma vyhodnocení pokroku při prosazování genderové rovnosti během posledních 5 let a na diskusi o budoucnosti politiky genderové rovnosti s výhledem do roku 2030. Jednání se bude věnovat klíčovým úspěchům a získaným zkušenostem. Mezi řečníky budou belgický předseda vlády A. De Croo nebo komisařka pro rovnost H. Dalli. Druhá část jednání se zaměří na výhled do roku 2030 za účasti ředitelky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů C. Scheele. Za ČR se jednání zúčastní vrchní ředitelka Sekce pro mezinárodní spolupráci MPSV M. Štěpánková.

Neformální zasedání ministrů školství ve dnech 29. února – 1. března 2024 v Bruselu

Ústředním bodem neformálního setkání budou dvě poltické debaty. V rámci vystoupení budou účastníci sdílet osvědčené postupy nebo možné kroky na národní i evropské úrovni, které by zvýšily podporu mobility v Evropském prostoru vzdělávání. Delegaci ČR povede náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Miller.

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika) dne 4. března 2024 v Bruselu

Ministři prodiskutují bezpečnost dodávek energetických surovin a připravenost na nadcházející zimu. V rámci tohoto bodu se očekává i diskuze k dopadům ukončení tranzitní smlouvy mezi Ukrajinou a Ruskem, která vyprší koncem roku 2024. Dále proběhne diskuze k doporučení Rady o snižování poptávky po zemním plynu. Toto doporučení by mělo nahradit stávající nařízení Rady přijaté v roce 2022 během energetické krize. Ministři si vymění názory na téma flexibility jako nástroje energetické transformace. V části Různé by mělo BE PRES informovat o zvažovaných či připravovaných legislativních návrzích a EK o stavu plnění cílů do roku 2030 a o současné situaci na UA. Česká delegace v bodě Různé představí bod věnující se navýšení poplatku za neutralitu skladování plynu (gas storage neutrality charge) ze strany Německa. Delegaci ČR povede ministr J. Síkela.

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 4. – 5. března 2024 v Bruselu

První den se uskuteční jednání ministrů vnitra, které bude zahájeno tzv. Schengenskou radou. Ministři prodiskutují současný stav schengenského prostoru na základě barometru, zvláštní pozornost bude věnována návratům. Proběhne evaluace “nařízení o EBCG” (nařízení, kterým se zřizuje Evropská pohraniční a pobřežní stráž) a fungování agentury Frontex. Očekává se taktéž diskuze k vnější dimenzi migrace. Dále proběhne informace o současném stavu provádění interoperability a bude přijato prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se přijímá doporučení o osvědčených postupech zjištěných v rámci hodnocení boje proti obchodování s drogami. Delegaci povede náměstek ministra vnitra L. Hendrych.

V úterý je na programu diskuze ministrů spravedlnosti. Legislativní část se bude týkat směrnice o minimálních pravidlech pro zamezení pašování migrantů. Nelegislativní část se zaměří na výměnu zkušeností s bojem proti organizované trestné činnosti, bojem proti beztrestnosti v Ukrajině či zajištění odolnosti soudních systémů. Delegaci ČR povede náměstek ministra spravedlnosti K. Dvořák.

COREPER

Coreper I dne 28. 1. a 1. 3. 2024
 • Nařízení o zákazu výrobků z nucené práce na trhu EU (příprava na trialog)
 • Nařízení o nesilničních pojízdných strojích (informace předsednictví o výsledku trialogu)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o obalech a obalových odpadech (příprava na trialog)
 • Směrnice o čištění městských odpadních vod (přepracované znění) (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika) (příprava)
 • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (příprava)
 • Bezpečnosti silničního provozu (příprava na trialog)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2009/18/ES o vyšetřování nehod v námořní dopravě (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o znečišťování z lodí a o zavedení sankcí za trestné činy znečišťování životního prostředí (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Jednotné evropské nebe 2+
 1. Nařízení o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)
 2. Nařízení, kterým se mění základní nařízení EASA (příprava na trialog)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2009/21/ES o plnění požadavků státu vlajky. (informace předsednictví o výsledku trialogu)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (informace předsednictví o výsledku trialogu)
 • Nařízení, kterým se zavádějí opatření k posílení solidarity a schopností Unie odhalovat hrozby a incidenty v oblasti kybernetické bezpečnosti, připravovat se na ně a reagovat na ně (nařízení o kybernetické solidaritě) (příprava na trialog)
 • Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881 (nařízení o kybernetické bezpečnosti), pokud jde o řízené bezpečnostní služby (příprava na trialog)
 • Revize zákona o rostlinolékařské péči (příprava na trialog)
Titulek k přepnutí
 • Nařízení o zákazu výrobků z nucené práce na trhu EU (příprava na trialog)
 • Nařízení o nesilničních pojízdných strojích (informace předsednictví o výsledku trialogu)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o obalech a obalových odpadech (příprava na trialog)
 • Směrnice o čištění městských odpadních vod (přepracované znění) (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika) (příprava)
 • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (příprava)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (příprava na trialog)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2009/18/ES o vyšetřování nehod v námořní dopravě (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o znečišťování z lodí a o zavedení sankcí za trestné činy znečišťování životního prostředí (analýza konečného kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Jednotné evropské nebe 2+
 1. Nařízení o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)
 2. Nařízení, kterým se mění základní nařízení EASA (příprava na trialog)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2009/21/ES o plnění požadavků státu vlajky. (informace předsednictví o výsledku trialogu)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (informace předsednictví o výsledku trialogu)
 • Nařízení, kterým se zavádějí opatření k posílení solidarity a schopností Unie odhalovat hrozby a incidenty v oblasti kybernetické bezpečnosti, připravovat se na ně a reagovat na ně (nařízení o kybernetické solidaritě) (příprava na trialog)
 • Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881 (nařízení o kybernetické bezpečnosti), pokud jde o řízené bezpečnostní služby (příprava na trialog)
 • Revize zákona o rostlinolékařské péči (příprava na trialog)
Coreper II dne 28. 2. 2024
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 19. března 2024: pořad jednání
 • Nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro reformy a růst pro západní Balkán (Mandát pro jednání s Evropským parlamentem)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. března 2024: pořad jednání
 • Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/509 o zřízení Evropského mírového nástroje (výměna názorů)
 • Revize směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech (příprava trialogu)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 4. a 5. března 2024: příprava
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 12. března 2024: příprava
Coreper II dne 21. února 2024

V týdnu od 26. 2. do 1. 3. se uskuteční plenární zasedání EP ve Štrasburku.

Výběr bodů z programu pléna:

Pondělí 26.2.
 • Rozprava o návrhu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí (hlasování úterý)
 • Rozprava o nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy (hlasování v úterý)
Úterý 27.2.
 • Hlasování o návrhu na ustanovení nových pravidel EU na ochranu novinářů a aktivistů před zneužívajícími žalobami
 • Hlasovaní o předběžné politické dohodě mezi EP a Radou ohledně nařízení o obnově přírody
 • Rozprava s Vysokým představitelem pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku J. Borrellem o aktuální situaci v Gaze
 • Hlasování o dlouhodobém financování Ukrajiny v rámci Nástroje pro Ukrajinu, Platformě strategických technologií pro Evropu (STEP) a souvisejících významných změnách v rámci revize Víceletého finančního rámce
 •  
Středa 28.2.
 • Rozprava o posílení evropské bezpečnosti a obrany v kontextu zprávy o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
 • Rozprava o prohloubení integrace EU a příslušných institucionálních reformách s ohledem na budoucí rozšíření (hlasování ve čtvrtek)
 • Rozprava o potřebě neochvějné podpory EU Ukrajině dva roky od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině (hlasování o návrhu usnesení ve čtvrtek)
 • Projev J. Navalné
Čtvrtek 29.2.
 • Hlasování o návrhu o rámci pro evropskou digitální identitu

Kolegium komise zasedne v úterý 27. 2.veŠtrasburku

Na programu kolegia figuruje přijetí materiálu:

Pokročilé materiály pro vedoucí postavení průmyslu (M. Vestager)

EVROPSKÉ VÝBORY PČR

Výbor pro záležitosti evropské unie zasedne ve čtvrtek 29. 2.

Na programu jednání výboru figurují tyto body:

Autor: Úřad vlády ČR

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688