Město Tábor (taborcz.eu)
Z regionů  |  02.01.2024 14:27:00

Tábor, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - Sazba poplatku činí 960,-- Kč za kalendářní rok 2024

03. Pojmenování (název) životní situace

 

04. Základní informace k životní situaci

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci (vztahuje se i na cizince); za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,
b) vlastník, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník nebo společný zástupce

 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jedná se o zákonnou povinnost

 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním tiskopisu Registrace k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Tábor - odbor financí - oddělení poplatků

 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žižkovo nám., budova č.p. 11, přízemí,

Ing. Martina Hodková - poplatníci A - K

Petra Drdová - poplatníci L - Ž, rekreační objekty, byty a rodinné domy,

v úředních hodinách

 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sazba poplatku činí 960,-- za kalendářní rok 2024. Poplatek je splatný do 31.5. jednorázově. Uhradit lze v hotovosti či platební kartou na pokladně MěÚ, prostřednictvím portálu občana nebo bankovním převodem na účet MěÚ č.000000-0271993403/0300. Variabilní symbol každého poplatníka se v čase nemění a je stále stejný jako v předchozích letech.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Poplatník mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům je povinen se zaregistrovat k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost tento poplatek platit. Všichni poplatníci jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené individuální rekreaci. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
nejsou
16. Elektronická služba, kterou lze využít
martina.hodkova@mutabor.cz, petra.drdova@mutabor.cz - pouze pro získání informací, nikoliv pro učinění podání
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Obecně závazná vyhláška Města Tábora o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 280/2009 Sb.,daňový řád, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Při porušení vlastní poplatkové povinnosti tj. u poplatků včas nezaplacených (neodvedených) nebo zaplacených (odvedených) v nesprávné výši, vyměří MěÚ Tábor poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.
21. Nejčastější dotazy
Složenky na úhradu poplatku „za odpad

Poplatek, jehož výše pro rok 2024 činí 960 , je splatný v plné výši jednorázově. Občané Tábora již letos neobdrží jako obvykle na úhradu poplatku složenky. Termín splatnosti je nutno dodržet, jinak se poplatník vystavuje riziku uložení sankce, která může činit až trojnásobek nezaplacené částky. Poplatek je možno uhradit i dříve na základě platebních údajů předchozích let, variabilní symboly poplatníků se v čase nemění a zůstávají stejné.
Pokud poplatník doloží nárok na úlevu a tento mu bude přiznán, uhradí odpovídající výši poplatku po odečtené úlevě. Poplatníci, kteří řádně studují a zároveň bydlí ve městech vzdálených více než 50 km od Tábora, zaplatí poplatek ve výši 480 a poplatníci, kterým nemůže být vyvážen odpad pro překážku na straně firmy zajišťující svoz odpadu, rovněž ve výši 480 .
V případě, že poplatníkovi vznikla nebo zanikla poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v daném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Např. Poplatník se přihlásil k trvalému pobytu do Tábora 25. února, za měsíc únor platí již v Táboře, částku vypočítá 11 x (960 : 12) = 880 .
Poplatník se odstěhoval z Tábora, v nové obci se přihlásil k trvalému pobytu 30. března, v Táboře platí jen za měsíce leden a únor, čili 2 x (960 : 12) = 160 .
Obdobně se postupuje i u narozených dětí, které jsou od poplatku do 3 let věku osvobozeny. Např. dítě se narodilo 15. dubna 2021, od 15. dubna 2021 do 14. dubna 2024 je od poplatku osvobozeno, částka pro rok 2024 se vypočte 9 x (960 : 12) = 720 .
Obdobně se postupuje i u osob starších 80 let, které mají úlevu od poplatku od 80 let věku věku. Např. poplatník se narodil 18. září 1944, od září 2024 má úlevu, částka pro rok 2024 se vypočte 8 x (960 : 12) + 4x (480 : 12) = 800 . Poplatníci, kteří dosáhli věku 80 let do roku 2023, zaplatí částku 480 .
22. Další informace
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě Tábor a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě Tábor a která
a) je mladší 3 let
b) je mladší 18 let a zároveň je držitelem průkazu ZTP/P
c) se po dobu 12 měsíců a déle nezdržuje na území České republiky
d) je k trvalému pobytu hlášena na ohlašovně Městského úřadu Tábor a prokazatelně se po dobu 12 měsíců a déle nezdržuje na území města Tábor
(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území města Tábor, a která má zároveň pobyt hlášený na území Města Tábor, za předpokladu, že splnila řádně a včas svoji poplatkovou povinnost dle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky.


Pro osvobození poplatník doloží
ad odst. (1)
písm. a) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti nebo nájemní smlouvu, případně čestné prohlášení a doklad o úhradě poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci
písm. b)-d) potvrzení o době pobytu v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních, dětských domovech, výchovných ústavech a domech pro seniory nebo rozhodnutí soudu nebo smlouvu
písm.e) potvrzení o době pobytu ve výkonu trestu
ad odst.(2)
ad a) osvobození je automatické
ad b) platný průkaz ZTP/P
ad c) čestné prohlášení s uvedením data, od kdy poplatník pobývá mimo území ČR a dokumenty potvrzující pobyt v zahraničí, tzn. např. potvrzení o studiu, potvrzení o zaměstnání, pracovní smlouvu, pojištění platné pro pobyt v zahraničí, vízum, povolení k pobytu apod. s českým překladem, který nemusí být ověřený
ad d) čestné prohlášení poplatníka s uvedením adresy, kde se zdržuje, nájemní smlouvu nebo se může jednat o poplatníky, kteří sami neuplatní nárok na osvobození a místním šetřením bude zjištěno, že splňují podmínku osvobození podle tohoto písmene
ad odst. (3)
osvobození je automatické za předpokladu splnění dané podmínky (lze ověřit z evidence MěÚ Tábor)


Úlevy
Úleva ve výši 480,- se poskytuje
a) poplatníkům, kterým v daném roce nemůže být vyvážen komunální odpad pro překážku na straně firmy zajišťující svoz odpadu na území města Tábora
b) poplatníkům uvedeným v Čl. 2, odst. 1), písm. a), tj. poplatníkům přihlášeným k pobytu v Táboře, kteří studují v řádném studiu ve městech vzdálených 50 km a více od místa bydliště a kteří bydlí v místě studia po dobu trvání studia
c) poplatníkům uvedeným v Čl. 2, odst. 1), písm. a), tj. poplatníkům přihlášeným k pobytu v Táboře, od dovršení věku 80 let

Pro úlevu poplatník doloží
ad a) potvrzení firmy zajišťující svoz odpadu na území města Tábora (RUMPOLD, s.r.o.) - každoročně
ad b) potvrzení o studiu a potvrzení o pobytu v místě studia, tzn. potvrzení z internátu, koleje nebo smlouvu o pronájmu nebo podnájmu bytu – doložené dokumenty platí po dobu platnosti uvedené na předložených potvrzeních, potvrzení o studiu se vystavuje obvykle na 1 semestr, nejvýše 1 školní rok, poté je nutné doložit potvrzení nové a potvrzení o pobytu je potřeba dokládat znova, jakmile vyprší platnost nájemní smlouvy nebo dohody o ubytování
ad c) osvobození je automatické

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku uvedené v Čl. 7, odst.1, odst. 2, písm. b) – d) nebo úlevu uvedenou v odst. 4 písm. a) a b) je poplatník povinen správci poplatku ohlásit ve lhůtě do 31. prosince kalendářního roku, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu do 31. prosince daného kalendářního roku, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Podklady k osvobození nebo úlevě je nutno podat oficiální cestou v souladu s § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, tzn. osobně, písemně poštou nebo elektronicky s certifikovaným zaručeným el. podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Úkon podaný e-mailem bez elektronického podpisu je platný jen v případě, že bude do 5 dnů potvrzen jedním z výše uvedených způsobů.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
odbor financí - oddělení vymáhání a místních poplatků
26. Kontaktní osoba
Ing. Martina Hodková - 381486270, Petra Drdová - 381 486 272
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. Popis byl naposledy aktualizován
22.5.2023
Zodpovídá: Ing. Martina Hodková
Vytvořeno / změněno: 2.1.2014 / 2.1.2024 | Zveřejnit od: 1.7.2011 | Účinnost od: 1.1.2013

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688