mpo.cz (MPO)
Zákony a právo  |  21.12.2023 13:44:00, aktualizováno 22.12.2023 08:41:22

Změny pro podnikatele od 1. 1. 2024 - Od 1. ledna čeká podnikatele řada změn, zejména v souvislosti s nabytím účinnosti konsolidačního balíčku

Zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %, redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %, znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 %, zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ z 50 na 55%, zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce, zavedení možnosti vedení účetnictví v tzv. funkční měně či zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti, to je jen malý výčet změn, které čekají podnikatele od nového roku. Změny nastávají také například v oblasti daně z hazardních her, daně z lihu, daně z tabákových výrobků, daně z nemovitosti, energetické daně.

Změny pro podnikatele 2024 

2024: Podívejte se také na přehled změn pro rok 2024 od ČSSZzměny pro podnikatele od 1. 1. 2024 a ostatní změny v roce 2024.


Celkový přehled zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, u kterých dochází ke změnám

Stáhnout tento přehled jako PDF.

 

Zákony

 

Zákon č. 349/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

DPPO – Zvýšení korporátní sazby daně z 19 % na 21 %, zavedení limitace pro vstupní cenu za účelem daňových odpisů u osobních vozidel na 2 mil. , zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 na reprezentaci, zavedení možnosti nezdaňovat nerealizovatelné kurzové rozdíly.

DPH – Redukce počtu sazeb na základní 21 % a sníženou 12 %. Redukce vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH.

Osvobození knih od DPH.

DPFO – Zrušení školkovného a slevy na studenta, omezení slevy na dani na manžela/ku je na péči o dítě pouze do 3 let věku, posun prahu pro progresivní 23% sazbu daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy, zavedení omezení u zaměstnaneckých nepeněžitých   benefitů na polovinu průměrné mzdy za rok, nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti a stravenky budou mít stejný režim jako peněžitý příspěvek na stravování, zrušení odpočtu v případě příspěvku odborové organizaci, zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 tis. Kč za rok a sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů, snížení limitu pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 mil. na 50 tis. Kč.

Pojistné – Navýšení sazby nemocenského pojistného OSVČ o 0,6 procentního bodu (na 2,7 %), znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 %, zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ z 50 % na 55 %, zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ od roku 2026 (navázáno na průměrnou mzdu).

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce – Nově jsou stanoveny dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce, a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení.

Účetnictví – Změna výpočtu čistého obratu, možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně (britských librách, eurech nebo amerických dolarech), zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti.

Daň z hazardních her – Dochází ke změně sazeb a rozpočtovému určení. Zvýšení druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 %.

Dochází ke zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 .

Daň z lihu – Sazba spotřební daně z lihu se navýší v roce 2024 a 2025 o 10 %.

Daň z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku – Zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 % v roce 2024 a o 5 % v každém roce 2025-2027. Pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 % v každém roce 2024-2027. Zavedení nové spotřební daně a její postupné zvyšování u e-cigaret o 2,5 /ml náplně v každém roce 2024-2027 a u nikotinových sáčků postupné zvýšení daně o 0,4 /g v každém roce 2024 - 2026 až 0,5 /g v roce 2027. Správa daní – Dochází ke zrušení kolkových známek.

Daň z nemovitých věcíVýnos daně z nemovitých věcí je 100% příjmem rozpočtu obcí.

Energetické daně – Dochází ke zrušení osvobození metalurgických a mineralogických procesů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Odvodová zátěž OSVČ - V letech 2024-2026 se zvýší minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech – Nastavení limitu osvobození příjmů z úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů na 40 mil. za zdaňovací období s účinností od 1. 1. 2025. Zároveň je umožněno přecenění nabývací hodnoty těchto podílů a cenných papírů k 31. 12. 2024, tak aby byl efektivně daněn je nárůst hodnoty pod 1. 1. 2025.

Stanovení vratek za tzv. zelenou naftu podle normativů – Dochází ke stanovení vratek za tzv. zelenou naftu podle normativů, čímž odpadne podnikatelům povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů a dojde tak k výraznému snížení administrativy na straně podnikatelů i států.

Zrušení osvobození leteckých pohonných hmot – Dochází ke zrušení osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů.

Zvýšení ceny dálniční známky

Zvýšení poplatků za dobývání nerostů – Výše podílu sazby k referenční ceně u povrchově dobývaného uhlí se zvyšuje o 3 %, u uhlovodíků (ropa, zemní plyn), stavebních surovin a některých

ostatních nerostů o 2 % a u černého uhlí dobývaného hlubině a např. u silikátových surovin o 1 %.

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Od 1. 1. se nový stavební zákon bude týkat i tzv. vyhrazených staveb, v celém rozsahu pro všechny ostatní stavby vstoupí v účinnost od 1. 7. 2024. Vznikne Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který bude rozhodovat o vyhrazených stavbách, které jsou vymezeny v příloze č. 3 nového stavebního zákona, jedná se např. o dálnice, letecké stavby či stavby jaderného zařízení. DESÚ bude v otázkách odvolání podřízen ministerstvu dopravu (u dopravních staveb) a ministerstvu průmyslu a obchodu (u staveb průmyslových).

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku

Jednotné environmentální stanovisko (JES) bude představovat jednotné stanovisko, které nahradí stanoviska, vyjádření či rozhodnutí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí doposud vydávaná podle devíti různých zákonů. JES bude vydáváno mimo samotné řízení o povolení stavby obecným orgánem ochrany životního prostředí, čímž nejčastěji bývá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad.

Zákon č. 271/2023 Sb., 

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mění se bodové hodnocení řidičů, zavádí se možností řízení od 17 let, na některých úsecích dálnic se zvyšuje rychlostní limit až na 150 km/h, za závažná provinění je zpřísňují sankce.

Zákon č. 276/2023 Sb., o zrušení obsoletních právních předpisů

Dochází ke zrušení více než 6600 takzvaných vyhaslých právních předpisů, kterou jsou sice platné, ale reálně se neuplatňují. Dalších zhruba 3600 předpisů už v minulosti zrušilo některé obecné ustanovení, ale v právních řádu se nadále objevovaly.

Zákon č. 321/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zavádí možnost podání žádosti o důchod online, mění výplatní období z tzv. klouzavého měsíce na měsíc kalendářní.

Zákon č. 327/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 2. 2024).

Navržená úprava nemění rozsah údajů zveřejňovaných v seznamu držitelů datových schránek, ale nahrazuje princip opt-out principem optin. Tedy namísto automatického zápisu na seznam a nezbytné aktivní žádosti o vymazání může fyzická nebo podnikající fyzická osoba požádat naopak o zápis na seznam.

Vyhlášky

Vyhláška č. 133/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance.


Vyhláška č. 201/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.

Vyhláška č. 258/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.

Vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy.

Vyhláška č. 274/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.

Vyhláška č. 275/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Vyhláška č. 292/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 312/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny.

Vyhláška č. 316/2023 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2024.

Vyhláška č. 318/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024.

Vyhláška č. 320/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 328/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.

Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024.

Vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Vyhláška č. 47/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách.

Vyhláška č. 357/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb.

Vyhláška č. 358/2023 Sb., o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření.

Vyhláška č. 359/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 288/2023 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024.

Nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 286/2023 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024.

Výše záloh na paušální daň:

1. pásmo - 7 498 (z toho záloha na ZP 2 968 , záloha na SP 4 430 , záloha na daň 100 )

2. pásmo - 16 745 (z toho záloha na ZP 3 591 , záloha na SP 8 191 , záloha na daň 4 963 )

3. pásmo - 27 139 (z toho záloha na ZP 5 292 , záloha na SP 12 527 , záloha na daň 9 320 )

Minimální platba OSVČ na zdravotní pojištění 2 968 , na sociální pojištění 3 852 .

Nařízení vlády 354/2023 Sb., kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů.

 
 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Poslední zprávy z rubriky Zákony a právo:

Út   0:00  Evidence investičních nástrojů: Kolik stupňů je potřeba? JUDr. Lumír Schejbal (SCHEJBAL&PARTNERS)
09.05.2024  Novinky v AML zákoně JUDr. Lumír Schejbal (SCHEJBAL&PARTNERS)

?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688