jihlava.cz (Jihlava)
Z regionů  |  14.12.2023 13:34:00

Jihlava - Oznámení o výběrovém řízení na uzavření nájemních smluv k volným bytům se smluvním nájemným

 

zveřejňuje oznámení o výběrovém řízení na uzavření nájemních smluv k volným bytům se smluvním nájemným  

 

V objektu k bydlení Masarykovo náměstí č.p. 90/or.č. 6 ,

který je součástí pozemku p.č. 128 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Jihlava zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Jihlava, obec Jihlava.

Objekt se nachází v Městské památkové rezervaci města Jihlavy.

standardní byt č. 1 , 1+1, plocha 66,12 m2, 2. nadzemní podlaží

základní vyvolávací výše nájemného (bez služeb) …….. 9.479 /měsíc

Byt je určen pro bydlení maximálně 3 osob.

Prohlídka bytu dne 11. 1. 2024 v 9.15 – 9.25 hod. za účasti technika Oddělení správy realit Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy.

Energetická náročnost budovy dle PENB: E 202 kWh/(m2.rok).

Výše jistiny činí ……. 20.000

Termín zaplacení jistiny: do 24. 1. 2024, nejpozději do zahájení výběrového řízení, na pokladně magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava, č. dv. 94, případně na účet č. 6015-1466072369/0800, v.s. 90, v tomto případě musí být částka připsána na uvedený účet nejdéle do 23. 1. 2024 s tím, že je nezbytné při úhradě platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího označení zájemce.

Datum a hodina uzávěrky přihlášek do výběrového řízení, datum, místo a čas konání výběrového řízení, stručný popis podmínek pro účast ve výběrovém řízení jsou uvedeny níže.

 

 

V objektu k bydlení Masarykovo náměstí č.p. 639/or.č. 23 ,

který je součástí pozemku p.č. 1509/1 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Jihlava zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Jihlava, obec Jihlava.

Objekt se nachází v Městské památkové rezervaci města Jihlavy.

standardní byt č. 5 , 2+kk, plocha 77,03 m2, 4. nadzemní podlaží

základní vyvolávací výše nájemného (bez služeb) …….. 11.043 /měsíc

Byt je určen pro bydlení maximálně 4 osob.

Prohlídka bytu dne 11. 1. 2024 v 9.00 – 9.10 hod. za účasti technika oddělení správy realit.

Energetická náročnost budovy dle PENB: D 156 kWh/(m2.rok).

Výše jistiny činí ……. 20.000

Termín zaplacení jistiny: do 24. 1. 2024, nejpozději do zahájení výběrového řízení, na pokladně magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava, č. dv. 94, příp. na účet č. 6015-1466072369/0800, v.s. 639, v tomto případě musí být částka připsána na uvedený účet nejdéle do 23. 1. 2024 s tím, že je nezbytné při úhradě platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího označení zájemce.

Datum a hodina uzávěrky přihlášek do výběrového řízení, datum, místo a čas konání výběrového řízení, stručný popis podmínek pro účast ve výběrovém řízení jsou uvedeny níže.

 

 

V bytovém domě Srázná č.p. 164/or.č. 36 ,

který je součástí pozemku p.č. 276 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Jihlava zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Jihlava, obec Jihlava.

standardní byt č. 5 , 1+kk, plocha pro nájem 28,90 m2, 3. nadzemní podlaží

základní vyvolávací výše nájemného (bez služeb) …….. 4.143 /měsíc

Byt je určen pro bydlení maximálně 1 osoby.

Prohlídka bytu dne 11. 1. 2024 v 10.00 – 10.10 hod. za účasti technika oddělení správy realit.

Energetická náročnost budovy dle PENB: D 170 kWh/(m2.rok).

Výše jistiny činí ……. 20.000

Termín zaplacení jistiny: do 24. 1. 2024, nejpozději do zahájení výběrového řízení, na pokladně Magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava, č. dv. 94, příp. na účet č. 6015-1466072369/0800, v.s. 164, v tomto případě musí být částka připsána na uvedený účet nejdéle do 23. 1. 2024 s tím, že je nezbytné při úhradě platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího označení zájemce.

Datum a hodina uzávěrky přihlášek do výběrového řízení, datum, místo a čas konání výběrového řízení, stručný popis podmínek pro účast ve výběrovém řízení jsou uvedeny níže.

 

Délka nájmu:  

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, maximálně však na dobu 1 roku. Bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, zejména bude hradit nájemné a zálohy na služby řádně a včas, nebudou na něj stížnosti od ostatních obyvatel domu, řádně se bude starat o byt, a bude-li splňovat podmínky dle Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, který je k dispozici na www.jihlava.cz (především nebude mít vůči statutárnímu městu Jihlava neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti (a bude-li je mít, je povinen před podáním žádosti o prodloužení nájemní smlouvy uzavřít dohodu o úhradě dluhu ve splátkách (tzv. splátkový kalendář) a tento splátkový kalendář dodržovat), bude na základě jeho žádosti, podané nejméně dva měsíce před uplynutím nájemní doby, předložen radě města návrh na prodloužení doby nájmu o 2 roky s možností následného dalšího prodloužení vždy o 2 roky za uvedených předpokladů.

Podmínky výběrového řízení:

1. Účastník musí splňovat obecné podmínky pro uzavření nájemní smlouvy uvedené v Kapitole 2 Mechanismu hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy (dále jen mechanismus).

 

a)Žadatel je starší 18 let.

b)Žadatel je státním občanem České republiky nebo má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je na území ČR zaměstnán.

c)Žadateli a osobám, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, není a nikdy nebyla statutárním městem Jihlava dána výpověď z nájmu bytu pro hrubé nebo zvlášť závažné porušení povinností vyplývajících z nájmu nebo pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na osobě, která bydlí v domě, kde byl nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, dále není a nikdy nebyla na žadatele a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, podána žaloba o vyklizení neoprávněně užívaného bytu ani o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví města.

d)Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, nejsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení nebo bytu.

e)V případě, že žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, je (jsou) nájemci bytu ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, může (mohou) se o nájem bytu ucházet pod podmínkou, že po přestěhování do nového bytu vrátí původní byt pronajímateli.

f)Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, nemají vůči statutárnímu městu Jihlava závazky po lhůtě splatnosti.

g)Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, se nepřipravil/ly nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou o možnost bydlení.

Zároveň musí účastník splňovat podmínku, že proti němu není vedeno insolvenční ani vykonávací řízení (tj. soudní výkon rozhodnutí nebo soudní exekuce). Tuto podmínku musí splňovat i jeho manžel/manželka, spolunájemce.

Pokud účastník ke dni uzavření přihlášek k výběrovému řízení nesplňuje stanovené podmínky, bude z výběrového řízení vyřazen. Manželé se posuzují společně.

Účastník musí dále splňovat podmínku, že je osobou se stálým příjmem (zejména zaměstnání, podnikání, důchod, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek) tzn., že je aktuálně (a minimálně po dobu 2 let před podáním přihlášky) zaměstnán či je osobou samostatně výdělečně činnou, pobírá starobní nebo invalidní důchod, peněžitou podporu v mateřství, rodičovský příspěvek nebo má prokazatelně jiný příjem než sociální dávky. Tuto podmínku musí splňovat i jeho manžel/manželka a spolunájemce.

2. Účastník výběrového řízení, který v přihlášce překročí požadavek na maximální počet osob určený pro daný byt v souladu s ust. § 2272 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bude z výběrového řízení vyřazen.

3.Účastník výběrového řízení podá přihlášku na předepsaném formuláři „Přihláška k účasti ve výběrovém řízení na byty se smluvním nájemnýma uhradí smluvní částku za úkony spojené s vyřizováním přihlášky k účasti ve výběrovém řízení ve výši 200 . Smluvní částka musí být uhrazena v hotovosti na pokladně Magistrátu města Jihlavy před podáním přihlášky a je nevratná.

4. Výběrového řízení se může zúčastnit pouze fyzická osoba. Vyplněný formulář přihlášky k účasti ve výběrovém řízení s potvrzením o úhradě 200 musí být doručen poštou na adresu Magistrátu města Jihlavy či podán osobně na podatelnu Magistrátu města Jihlavy nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek dle oznámení o konání výběrového řízení. Přihlášky, které nebyly doručeny či podány v termínu dle příslušného záměru, nebudou zařazeny do výběrového řízení a příslušní zájemci se tak nebudou moci daného výběrového řízení zúčastnit.

5.Účastník výběrového řízení, který nabídne nejvyšší nájemné, se stává vítězem výběrového řízení. V případě rovnosti dvou a více nabídek, bude provedeno na místě opakované nabídkové řízení mezi účastníky, kteří stejné nabídky podali. Opakovaná nabídka musí být vyšší než původní rovnocenné nabídky. Nabídkové řízení se opakuje do doby, než z něj vzejde vítěz výběrového řízení nebo pokud jeden z účastníků neodstoupí.

6.Vítěz výběrového řízení doloží pracovníkům oddělení domů majetkového odboru do 5 pracovních dnů od provedení výběrového řízení doklady o výši čistých měsíčních příjmů vítěze výběrového řízení (aktuální výpis plátců zdravotního pojištění, zaměstnanec dále potvrzení od zaměstnavatele o výši měsíční hrubé mzdy, podnikatel – daňové přiznání za poslední daňové/účetní období) a doklady o výši čistých měsíčních příjmů osob, které s ním budou v bytě bydlet, za poslední 3 měsíce předcházející měsíci konání výběrového řízení. Do příjmů se nezapočítávají dávky státní sociální podpory ani dávky hmotné nouze. Souhrn čistých měsíčních příjmů musí být nejméně ve výši dvojnásobku ve výběrovém řízení nabízeného měsíčního nájemného. Nebude-li tato podmínka splněna a v požadovaném termínu doklady doloženy, bude vítěz ve výběrovém řízení vyřazen a bude osloven další účastník, který se umístil ve výběrovém řízení jako další v pořadí. V případě, že vítěz splní podmínku dvojnásobku souhrnu čistého měsíčního příjmu sám, pak osoby, které s ním v bytě budou společně bydlet, nemusí dokládat výši čistých měsíčních příjmů. Poté bude radě města předložen návrh na uzavření nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení jako nájemcem. Pokud by usnesením rady města schválený účastník výběrového řízení odstoupil od uzavření nájemní smlouvy, bude radě města předložen nový návrh na uzavření nájemní smlouvy s dalším účastníkem výběrového řízení, který se umístil jako druhý v pořadí. V případě, že by i tento druhý účastník výběrového řízení neměl zájem o uzavření nájemní smlouvy, bude se postupovat analogicky.

7. Účastník výběrového řízení uhradí jistinu (jistina se hradí za každý byt) v termínu a způsobem dle tohoto návrhu a (v případě, že jistina bude hrazena na pokladně magistrátu města) předloží při prezenci doklad o zaplacení jistiny, jinak se nebude moci výběrového řízení zúčastnit. Účastníkům výběrového řízení, kteří nebudou úspěšní, a vyřazeným účastníkům bude složená jistina vrácena na číslo účtu, které pro tento případ uvedou ve své přihlášce. Vrácení jistiny bude provedeno do 10 pracovních dnů od rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy s vítězným účastníkem výběrového řízení. Jistina složená účastníkem výběrového řízení, jemuž rada města schválí pronájem bytu, bude použita jako záloha na nájemné. V případě, že vybraný nájemce neuzavře ze své vůle nájemní smlouvu do 60 dnů po rozhodnutí rady města o uzavření nájemní smlouvy, jistina tomuto účastníku výběrového řízení nebude vrácena, resp. propadá ve prospěch statutárního města Jihlavy.

8.Výše nájemného, která vyplyne z výsledku výběrového řízení, bude stanovena jako základní čisté nájemné. Výše nájemného bude valorizována na základě oznámení pronajímatele každoročně k 1. 7. příslušného kalendářního roku.

 

Vyplněnou přihlášku je nutné podat (po zaplacení smluvní úhrady za zaregistrování žádosti ve výši 200 na pokladně magistrátu města v 1. patře budovy magistrátu, Hluboká 8, Jihlava, č. dv. 94) na podatelně magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava, nejdéle do 17. 1. 2024 do 17.00 hod.

 

Vyplněnou (přílohu přihlášky k účasti ve výběrovém řízení na byty se smluvním nájemným) - NABÍDKU VÝŠE MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO, odevzdá účastník výběrového řízení při prezenci v den konání výběrového řízení. Při prezenci zároveň účastník předloží (v případě úhrady jistiny na pokladně magistrátu města) POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ JISTINY.  

 

Formulář přihlášky „Přihláška k účasti ve výběrovém řízení na byty se smluvním nájemným  je možné si vyzvednout na Informačním centru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8 či Masarykovo náměstí 1, Jihlava, na úseku bytů majetkového odboru, Hluboká 3, Jihlava či jsou formuláře k dispozici na internetových stránkách statutárního města Jihlavy www.jihlava.cz.

Přihláška se podává na každý byt samostatně.  

 

Datum konání výběrového řízení:

Dne 24. 1. 2024v 15.00 hod. v zasedací místnosti v přízemí budovy Městské knihovny v Jihlavě, Hluboká 1. Prezence účastníků výběrového řízení bude zahájena 24. 1. 2024 v 14.40 hod.

 

 

 

 

 

Ing. Petr Štěpán

vedoucí majetkového odboru

 

 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, příp. od něj odstoupit či toto výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce od ……………………

 

do ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, fax: 567 310 044

e-mail: majetkovy.odbor@jihlava-city.cz   | www.jihlava.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Miroslava Volfšicová
Vytvořeno / změněno: 14.12.2023 / 14.12.2023
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688