ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  28.08.2023 12:05:17

Otázky a odpovědi k návrhu Komise týkajícímu se rybolovných práv v Baltském moři na rok 2024

Stav rybolovu v Baltském moři 

Jaká jsou rybolovná práva? Proč Komise navrhuje rybolovná práva pro Baltské moře?

Evropská komise každoročně navrhuje rybolovná práva pro všechny mořské oblasti EU, včetně Baltského moře. Rovněž označovaná jako celkové přípustné odlovy (TAC) jsou rybolovná práva omezení odlovu pro většinu druhů ryb, a to na základě vědeckých doporučení.

Po schválení Radou Evropské unie jsou celkové přípustné odlovy rozděleny do vnitrostátních kvót, které určují, kolik ryb může každá země EU v daném roce odlovit. Kvóty mohou být vyměňovány mezi zeměmi EU.

Jaká je situace v Baltském moři a jak víceletý plán pro Baltské moře přispívá k řízení rybolovu v Baltském moři?

Baltské moře je křehké, zejména kvůli své mělké vodě, omezenému propojení s oceánem a pomalému oběhu vody. Víceletý plán pro Baltské moře se zabývá řízením populací a úmrtností ryb způsobenou rybolovem. Představuje vhodný nástroj pro řízení účinků rybolovu na populace. Je však naléhavě zapotřebí přijmout opatření k řešení širší ekologické situace.

Současná situace je obtížná pro rybáře a ženy jako dříve významné komerční populace (západní a východní populace tresky obecné; západní, střední a botnský sleď obecný; a losos obecný v jižní části Baltského moře a řek) jsou rovněž vystaveny dalším tlakům, zejména v důsledku úbytku stanovišť v důsledku zhoršování životního prostředí jak ve vnitrozemských vodách, tak v samotném Baltském moři. Členské státy budou muset zajistit, aby prováděly právní předpisy EU v oblasti životního prostředí s cílem zlepšit stav Baltského moře. Lepší prosazování těchto opatření je nezbytné pro zlepšení obnovy rybích populací.

Evropská komise, která je znepokojena situací v Baltském moři, pořádá dne 29. září 2023 v litevské Palangě druhé ročník konference o našem Baltském moři. Na této akci na vysoké úrovni se setkají ministři z osmi zemí EU obklopujících Baltské moře (Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Finsko a Švédsko). Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, a ministři se budou zabývat tím, čeho bylo dosaženo od první konference o našem Baltském moři v roce 2020 a co je ještě třeba udělat.

Treska obecnáve východní části Baltského moře

Proč Komise nenavrhuje TAC pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře na rok 2024?

Navzdory opatřením z posledních let vědci odhadují, že stav populace se nezlepšil. Proto doporučují pokračovat v zastavení všech úlovků tresky obecné ve východní části Baltského moře v roce 2024. Komise proto navrhuje prodloužit stávající opatření na rok 2024, s výjimkou odchylky pro některé druhy rybolovu sledě obecného z zákazu rybolovu tresky obecné ve tření, neboť Komise navrhuje tento rybolov ukončit.

Pokud jde o TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky, Komise požádala Mezinárodní radu pro průzkum moří (ICES), aby aktualizovala své informace z roku 2020. Komise svůj návrh aktualizuje s ohledem na nové informace ICES.

V roce 2019 vědci zjistili, že populace tresky obecné ve východní části Baltského moře je v horším stavu, než se původně očekávalo, a že je třeba přijmout mimořádná opatření, neboť tato populace ryb je již několik let pod bezpečnými biologickými limity. Komise proto vyzvala členské státy, aby přijaly opatření a zakázaly rybolov tresky obecné v nejvíce dotčených oblastech po zbytek roku.

V roce 2020 Komise na základě vědeckého doporučení navrhla a Rada se dohodla na stanovení výrazně nižšího TAC, který lze použít pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné. V roce 2021 byl opět na základě vědeckého doporučení TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky snížen. V letech 2022 a 2023 zůstala opatření beze změny.

Proč je zákaz tření tresky obecné ve východní části Baltského moře zachován?

Věda jasně uvádí, že takové uzavření může mít pro tuto populaci přínos, čehož nelze dosáhnout samotným TAC. Vědci uvádějí jako příklad dalších výhod, že uzavření může umožnit tření tresky obecné, aniž by byla narušena, a že to může vést k produkci více mladých tresky obecné. Treska obecná ve východní části Baltského moře je ve velmi špatném stavu, pod mezní hodnotou. Víceletý plán pro Baltské moře umožňuje přijmout výjimečná opatření k co nejrychlejší nápravě kritických situací.

V této souvislosti je vhodné zachovat zákaz rybolovu pokrývající celou maximální dobu tření ve všech možných oblastech tření a v hlavní oblasti, z níž se treska obecná migruje do oblastí tření. Zároveň je zakázána jakákoli rušivá rybolovná činnost.

Proč je zachován zákaz rekreačního rybolovu tresky obecné ve východní části Baltského moře?

Vzhledem k tomu, že populace tresky obecné ve východní části Baltského moře je ve velmi špatném stavu, doporučovali vědci zastavit všechny úlovky, včetně rekreačního rybolovu. To je rovněž v souladu s víceletým plánem pro Baltské moře, který stanoví, že pokud velikost populace nedosahuje bezpečných biologických limitů, musí být přijata další opatření k co nejrychlejší nápravě situace. Navrhujeme proto pokračovat v tomto zákazu, který platí již od roku 2020.

Přinášejí opatření zavedená od roku 2019 očekávaný výsledek a jaká je strategie Komise do budoucna?

Ačkoli se zdá, že populace dosud na různá opatření nereagovala, je třeba v současném kontextu zohlednit dva relevantní aspekty. Zaprvé, opatření pro zachování zdrojů potřebují čas, aby se projevily účinky, zejména pokud je populace v tak špatném stavu jako populace tresky obecné ve východní části Baltského moře. Zadruhé existují širší faktory související s ekosystémem, jako jsou rostoucí teploty vody, znečištění, choroby a vyčerpání kyslíku, které ovlivňují populaci tresky obecné a omezují její schopnosti obnovy.

V září 2020 uspořádala Komise konferenci na vysoké úrovni, na níž ministři odpovědní za životní prostředí a rybolov z členských států v celém regionu Baltského moře podepsali společné prohlášení o přijetí řady opatření k řešení otázek ekosystému v Baltském moři. Dne 29. září 2023 se v litevské Palangě bude konat navazující konference s cílem zhodnotit dosažený pokrok a řešit další otázky. Komise rovněž požádala členské státy, aby pracovaly na dalších opatřeních, jako je vývoj lovných zařízení pro lov platýsovitých, která by mohla podstatně snížit vedlejší úlovky tresky obecné.

Treska obecnáv západní části Baltského moře

Proč Komise nenavrhuje TAC pro tresku obecnou v západní části Baltského moře na rok 2024?

Doporučení ICES navrhuje snížit rybolovná práva pro tresku obecnou v západní části Baltského moře o 97 % na 24 tun. Komise proto navrhuje zachovat stávající opatření pro rok 2024, s výjimkou odchylky pro některé druhy rybolovu sledě obecného od zákazu rybolovu tresky obecné ve tření, neboť Komise navrhuje tento rybolov ukončit. Kromě toho Komise navrhuje ukončit rekreační rybolov.

Pokud jde o úroveň TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky, Komise požádala ICES o dodatečné informace, zejména pokud jde o rybolov platýsovitých. Komise svůj návrh nakonec aktualizuje.

Proč Komise navrhuje ukončit rekreační rybolov tresky obecné v západní části Baltského moře?

V roce 2022 byl rekreační rybolov omezen na jednu kapsu na ďas a den. ICES odhaduje, že rekreační úlovky v roce 2022 činily 288 tun, což představuje přibližně 70 % celkových komerčních a rekreačních úlovků. Doporučení ICES v roce 2024 činí celkem 24 tun. Z tohoto důvodu není možné zachovat rekreační rybolov tresky obecné v západní části Baltského moře.

Sleď obecný v západní části 

Proč Komise navrhuje ukončit cílený rybolov sledě obecného na západě?

Stejně jako v předchozích pěti letech doporučuje ICES zastavit veškerý rybolov, aby se mohla obnovit velmi vyčerpaná západní populace sledě obecného. V takových situacích víceletý plán pro Baltské moře uvádí, že je třeba přijmout opatření k zajištění rychlého návratu populace na udržitelnou úroveň. Kromě toho musí úroveň TAC zajistit, aby biomasa neklesla pod minimální úrovně.

Komise proto navrhuje ukončit veškerý cílený rybolov, včetně drobného pobřežního rybolovu. Pokud jde o úroveň TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky, Komise požádala ICES o doplňující informace. Komise svůj návrh aktualizuje po zohlednění nejnovějších vědeckých údajů.

Jak hodlá Komise pomoci obnovit populace sledě obecného v západní části Baltského moře?

ICES již několik let doporučuje zastavit západní rybolov sledě obecného. EU proto v posledních několika letech výrazně snížila kvóty v Baltském moři. Obtížnost však spočívá v tom, že se sleď obecný v západní části Baltského moře vyskytuje nejen v Baltském moři, ale také migruje do Skagerraku a východní části Severního moře. Většina úlovků je nyní v těchto oblastech skutečně ulovena.

ICES odhaduje, že v roce 2024 bude v Baltském moři odloveno pouze 10 %, zatímco 90 % bude odloveno ve Skagerraku a Severním moři. To znamená, že odlovy ve Skagerraku a Severním moři se musí rovněž výrazně snížit, aby se populace mohla obnovit. Rybolov v těchto oblastech je však řízen společně s Norskem a Spojeným královstvím. Komise proto s Norskem i Spojeným královstvím projedná potřebu udržet tlak rybolovu ve Skagerraku na nízké úrovni, a zabránit tak negativnímu dopadu na sledě obecného v západní části Baltského moře.

Ostatní zásoby

Proč Komise nenavrhuje ukončení cíleného rybolovu sledě obecného ve střední části Baltského moře?

Biomasa botnické populace sledě obecného klesla pod zdravou úroveň, pravděpodobně kvůli nízkému přírůstku v posledních letech a proto, že starší sleď obecný se zmenšil. Pokud jde o sledě obecného ve střední části Baltského moře, provedli vědci letos podrobné posouzení, aby se dozvěděli více o všech faktorech ovlivňujících tuto populaci. V důsledku toho se odhaduje, že populace se od počátku 90. let 20. století pohybovala kolem bezpečných biologických limitů nebo pod nimi.

U obou populací ICES odhaduje, že biomasa se neobnoví nad zdravou úroveň před rokem 2025 a že existuje riziko, že obě populace s pravděpodobností o více než 5 % klesnou nebo zůstanou pod nimi. Komise proto navrhuje ukončit cílený rybolov. Pokud jde o úroveň TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky, Komise požádala ICES o doplňující informace. Komise svůj návrh nakonec aktualizuje.

Proč Komise navrhuje snížit TAC sledě obecného v Rize o 20 %?

Část sledě obecného ve střední části Baltského moře migruje do Rižského zálivu a ICES navrhuje, aby byl sleď obecný do celkového přípustného odlovu sledě obecného v Rize doplněn. Ačkoli k tomu vždy docházelo v minulosti, Komise letos navrhuje, aby nebyly přidávány, neboť by to bylo v rozporu s jejím návrhem ukončit cílený rybolov sledě obecného ve střední části Baltského moře.

Výsledné doporučení ICES ohledně odlovu sledě obecného v Rize činí –23 %. Vzhledem k tomu, že tato populace je zdravá, navrhuje Komise využít flexibilitu, kterou poskytuje víceletý plán pro Baltské moře, k omezení snížení na –20 %.

Proč Komise nenavrhuje TAC pro platýse evropského a šprota obecného?

Platýs evropský a šprot obecný se loví ve smíšeném rybolovu společně s dalšími druhy, které Komise navrhuje zavřít – platýse evropského tresky obecné a šprota obecného sledě obecného, většinou sledě obecného ve střední části Baltského moře. Vedlejší úlovky tresky obecné a sledě obecného by měly být co nejnižší. Komise proto požádala ICES o dodatečné informace o nevyhnutelných vedlejších úlovcích. Komise svůj návrh nakonec aktualizuje.

Proč Komise navrhuje snížení úlovků lososa obecného v hlavní pánvi?

Různé populace lososa v hlavní pánvi jsou již dlouho v odlišných podmínkách. Některé populace jsou zdravé, ale jiné jsou slabé. V roce 2020 rada ICES doporučila, že zachování stávajícího rybolovu smíšených populací v celé hlavní pánvi by narušilo schopnost dosáhnout zdravé úrovně pro všechny populace lososa obecného. V roce 2021 doporučila ICES ukončit veškerý komerční a rekreační rybolov lososa obecného v hlavní pánvi. Domnívá se však, že v létě bude stále možné zachovat cílený rybolov lososa obecného v pobřežních vodách Botnického zálivu a Alandského moře. Rada se rozhodla tento přístup řídit. V letošním roce se ICES domnívá, že cílený rybolov by mohl pokračovat pouze v Botnické zátoce a že odlov by měl být snížen. Komise navrhuje řídit se doporučením ICES.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

So 21:54  Evropská unie podpořila nákup vrtulníku pro Policii ČR ec.europa.eu (Evropská komise)
Pá   9:59  Inflace padá, Francie se propadá Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688