ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  23.01.2023 09:13:59

Hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2021 v Ústeckém kraji hodnoty 324 mld. Kč - Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2021

Hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2021Ústeckém kraji hodnoty 324 mld. . Meziročně objem HDP v běžných cenách neboli nominálně vzrostl o 5,5 %, reálně se zvýšil o 1,3 %. Produktivita práce byla vyšší o 4,2 %.

Regionální hrubý domácí produkt (HDP)

Hrubý domácí produkt je jedním ze základních ukazatelů hodnocení výkonnosti ekonomiky na daném území. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy) a čistých daní z produktů (bez dotací).

roce 2021 vzrostl hrubý domácí produkt ve stálých cenách (tzn. po očištění od inflace) meziročně ve většině krajů republiky s výjimkou Karlovarského kraje (pokles 1,0 %) a Kraje Vysočina (pokles o 2,3 %). Nejrychleji se, u krajů s meziročním růstem, ekonomika reálně vyvíjela v Moravskoslezském kraji (nárůst o 6,4 %), naproti tomu nejpomalejší růst zaznamenali v Jihočeském kraji (o 0,1 %), zvýšení v Ústeckém kraji (o 1,3 %) bylo čtvrté nejnižší. V porovnání s meziročním celorepublikovým růstem HDP (o 3,6 %) byl regionální výsledek nižší v osmi krajích včetně Ústeckého.

Meziroční růst/pokles HDP ve stálých cenách

Regionální hrubý domácí produkt Ústeckého kraje dosáhl v roce 2021 v běžných cenách hodnoty 324 010 mil.  a byl nejvyšší od roku 1995. K nominálnímu růstu došlo ve všech krajích republiky, v Ústeckém kraji představoval 5,5 % a byl mezi kraji šestý nejnižší. Úloha kraje v rámci republiky postupně klesala a v roce 2021 se kraj na tvorbě HDP ČR podílel 5,3 %, proti 7,7 % v roce 1995. Podíl v roce 2021 byl nejnižší za sledované období. V mezikrajovém srovnání je pořadí podílu Ústeckého kraje trvale páté nejvyšší.

Hrubý domácí produkt v Ústeckém kraji a v ČR

HDP v přepočtu na 1 obyvatele Ústeckého kraje meziročně rostl téměř ve všech letech s výjimkou roku 2010, 2013, 2016 a 2020, kdy došlo k meziročnímu poklesu. V roce 2021 objem HDP na obyvatele zaznamenal meziročně opět nárůst, a to o 5,6 %. Postavení kraje v mezikrajovém srovnání se od roku 1995, kdy Ústecký kraj zaujímal čtvrtou nejvyšší příčku, výrazně zhoršilo, když se v posledních devíti letech (20132021) posunulo až na pozici třináctou, v uvedených letech se jednalo o nejhorší umístění od roku 1995. Zatímco HDP na 1 obyvatele byl v Ústeckém kraji oproti ČRroce 1995 nižší pouze o 4,2 %, v roce 2021 se jednalo o 30,7 %.

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (v tis. Kč, běžné ceny)

Výkonnost (produktivita) regionu, počítaná jako podíl HDP na 1 zaměstnaného (podle místa pracoviště vč. sebezaměstnaných), se v posledním roce proti roku 2020 zvýšila, a to o 4,2 %. K meziročnímu nárůstu došlo v kraji od roku 1995 ve většině let s výjimkou let 2008, 2010, 2013, 2016 a 2020, kdy produktivita meziročně poklesla. Zatímco výkonnost Ústeckého kraje byla v mezikrajovém srovnání v letech 19952000 druhá nebo třetí nejvyšší, v letech 20172021 byla druhá nebo třetí nejnižší, a to i přesto, že hodnota v těchto letech patřila v kraji mezi nejvyšší a v roce 2021 byla při hodnotě 896 144  na zaměstnaného dokonce nejvyšší od roku 1995.

 

Hrubá přidaná hodnota (HPH)

Meziroční růst HDP Ústeckého krajeroce 2021 ovlivnil vývoj hrubé přidané hodnoty (HPH)[1]. Ve většině odvětví kromě peněžnictví a pojišťovnictví jsme zaznamenali nárůst. Celkový objem HPH dosáhl roce 2021Ústeckém kraji hodnoty 294 420 mil.  a byl za posledních 27 let nejvyšší.

Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty

 

V sektorové skladbě ekonomiky Ústeckého kraje klesal ve většině let podíl primárního sektoru (zemědělství, lesnictví a rybářství; těžba a dobývání). V letech 20122017 se jeho podíl ustálil zhruba na 2,0 až 2,3 % HPH kraje, v posledních čtyřech letech opět poklesl na 1,8 a 1,9 %. Mírný meziroční nárůst primárního sektoru jsme v roce 2021 zaznamenali ve dvou krajích včetně Ústeckého.

Zastoupení sekundárního sektoru se v kraji dlouhodobě pohyboval na 45–50 % hrubé přidané hodnoty a v průběhu let se zásadně neměnilo, k poklesu došlo v roce 2020, když na sekundární sektor (průmyslstavebnictví) připadlo 42,7 % HPH kraje. V roce 2021 jeho podíl ještě dále mírně poklesl na 42,5 %, proti celorepublikové úrovni byl podíl o 9,2 p. b. vyšší a v porovnání s ostatními kraji byl pátý nejvyšší.

Podíl terciárního sektoru (doprava a služby) se v Ústeckém kraji dlouhodobě pohyboval v relacích 47–53 %. V roce posledních dvou letech se jeho zastoupení na HPH kraje zvýšilo a v roce 2021 dosáhlo na 55,6 %, v mezikrajovém srovnání se Ústecký kraj svým podílem řadil na páté nejnižší místo a za celostátním průměrem zaostával o 9,1 p. b. Obdobný vývoj zastoupení sekundárního a terciárního sektoru na HPH regionu mezi roky 2021 a 2020 zaznamenali ve většině krajů republiky.

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK)

Vývoj investiční aktivity v regionálním členění (např. nové investice, rekonstrukce, modernizace, nákupy) představuje tvorba hrubého fixního kapitálu, která dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2010, a to jak absolutně (83 047 mil. ), tak na 1 obyvatele kraje (99 363 ). V tomto roce se THFK na obyvatele Ústeckého kraje řadila na třetí nejvyšší příčku mezi kraji a jeho pozice byla nejlepší od roku 1995 do současnosti. V následujících třech letech byla čtvrtá nejvyšší, v roce 2014 šestá nejvyšší, v roce 2015 až desátá nejvyšší, v roce 2016 a 2017 se pozice kraje zlepšila a obsadil čtvrtou nejvyšší příčku. V posledních čtyřech letech došlo opět ke zhoršení, v roce 2018 byl kraj na deváté nejvyšší příčce, v roce 2019 byla THFK na obyvatele čtvrtá nejnižší, v roce 2020 pátá nejnižší a v roce 2021 dokonce třetí nejnižší. Ve všech letech byla hodnota regionálního THFK na obyvatele pod republikovým průměrem. V roce 1995 byla THFK na obyvatelekraji nižší o 1,2 tisíc proti průměru ČR, zatímco v roce 2021 připadalo na 1 obyvatele Ústeckého kraje téměř o 56 tisíc méně než na 1 obyvatele celé České republiky.

 

roce 2021 dosáhl celkový objem THFK v běžných cenách 76 008 mil.  a na celkové tvorbě hrubého fixního kapitálu České republiky se podílel 4,8 %. V mezikrajovém srovnání je podíl kraje na ČR od roku 2007 pátý nejvyšší. V přepočtu na 1 obyvatele kraje připadlo 92 784 THFK, proti rekordní úrovni roku 2010 to však bylo o 6,6 tis méně.

Nejvyšší míra investování (podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na hrubém domácím produktu) v Ústeckém kraji proběhla v letech 1995 (34,5 %) a 2010, kdy do tvorby hrubého fixního kapitálu směřovalo 34,0 % HDP kraje, nejnižší úrovně dosáhl v roce 2005, a to 22,8 %. V roce 2021 představovala míra investování 23,5 % a byla druhá nejnižší od roku 1995. Míra investickraji byla během let 19952021 celkem jedenáctkrát nad průměrem České republiky (1995, 1997, 2003, 2007 a v letech 20102014 a v letech 2016 a 2017). Míra investic mezi roky 2021 a 1995 poklesla v Ústeckém kraji o 11,0 procentních bodů, v celé ČR to bylo o 7,8 p. b.

Míra investic*) v Ústeckém kraji a v ČR

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD)

Nejvyšší čistý disponibilní důchod domácností, ukazatel, který je využíván pro hodnocení úrovně materiálního bohatství domácností trvale bydlících v daném regionu, připadlÚsteckém kraji v absolutní výši na rok 2021, když celkový objem ČDDD dosáhl 215 586 mil. . Nejvyšší od roku 1995 byl i objem ČDDD v přepočtu na 1 obyvatele, činil 263 169 . Zatímco v roce 1995 byl relativní důchod na 1 obyvatele Ústeckého kraje pátý nejvyšší mezi kraji, od roku 2002 obsazoval střídavě poslední nebo předposlední příčku a v letech 20112019 byl ČDDD na obyvatele mezi kraji nejnižší. Ke zlepšení došlo posledních dvou letech, v roce 2020, kdy kraj obsadil čtvrtou nejnižší příčku a v roce 2021 druhou nejnižší příčku. V porovnání s republikovým průměrem, kde ČDDD na obyvatele dosahoval v posledních 10 letech hodnot 203 až 295 tis, byl relativní důchod obyvatele Ústeckého kraje o více než 27 až 35 tis (v roce 2017) nižší. Přitom v roce 1995 činil rozdíl mezi krajským a republikovým relativním důchodem na obyvatele pouze 111 .

Porovnání vývoje HDP a ČDDD na obyvatele

Regionální HDP lze posuzovat jak z pohledu jeho tvorby, kdy hlavní složkou je hrubá přidaná hodnota jednotlivých odvětví, tak z hlediska rozdělení (přerozdělení) HDP, kde podstatnou část tvoří příjmy domácností.

V zájmu srovnatelnosti vývoje v ČR a Ústeckého kraje jsou v následujícím grafu zobrazeny přepočtené údaje na 1 obyvatele (i s vědomím toho, že se na tvorbě HDP podílejí i cizinci a není zohledněna mezikrajská dojížďka za prací). Graf zahrnuje též vývoj tvorby hrubého fixního kapitálu, přestože s rozdělením HDP souvisí pouze zprostředkovaně.

Vývoj HDP, THFK a ČDDD na obyvatele v Ústeckém kraji a v ČR

 

Z uvedeného grafu je patrné, že vývoj všech tří ukazatelů je jak v ČR, tak v Ústeckém kraji obdobný, ale dosahované republikové hodnoty jsou vyšší. Zaostávání kraje za republikovým průměrem je nižší u důchodů domácností než u HDP.

[1] Ukazatel, který vyjadřuje rozdíl mezi celkovou produkcí zboží a služeb a mezi spotřebou jednotlivých odvětví v daném regionu.Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

 

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688