cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  13.05.2022 15:32:18

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 16. – 22. května 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku proběhne 16. května rozprava ohledně opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne 16. května hlasování mimo jiné
  o konkurenceschopných a spravedlivých trzích v digitálním odvětví (Akt o digitálních trzích)
  a jednotném trhu pro digitální služby (Akt o digitálních službách); návrhu, kterým se mění směrnice
  o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; odolnosti kritických subjektů; nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) 2019/1020; zahraničních dotací narušující vnitřní trh.
 • Ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 17. května proběhne hlasování o prodloužení platnosti Dohody o podpoře, poskytování a využívání družicových navigačních systémů Galileo a GPS
  a souvisejících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými; přístupu EU k řízení kosmického provozupříspěvek EU k řešení globální výzvy a zřízení politického programu pro rok 2030 Cesta do digitálního desetiletí“.
 • V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve středu 18. května proběhne zasedání Výboru pro evropské záležitosti, na kterém se bude projednávat mimo jiné návrh směrnice EP a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech); návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2085 a kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy; sdělení Komise EP, Evropské radě, Radě, EHSV a Výboru regionů týkající se bezpečnosti dodávek a dostupné ceny energie, zajištění potravinového zabezpečení a podílení odolnosti potravinových systémů; návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
 • května proběhne v Evropském domě v Praze debata na téma „Udržitelná městská mobilita: jak na ní?“, která je organizována CEBRE.

Pondělí 16. května 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zahraniční věci
  • Zasedání Smíšeného výboru ministrů EU-Kanada
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růstprůmysl
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro vesmír
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci francouzského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání skupiny pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů (Paříž, Francie)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s předsedkyní řídícího výboru InvestEU Elenou Floresovou; Revize finančního nařízení
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • ROZPRAVA: Revize finančního nařízení
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • HLASOVÁNÍ: Evropské zelené dluhopisy
   • ROZPRAVA: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních; Výměna názorů s předsedkyní řídícího výboru InvestEU Elenou Floresovou
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • HLASOVÁNÍ: Konkurenceschopné a spravedlivé trhy v digitálním odvětví (zákon o digitálních trzích); Jednotný trh pro digitální služby (zákon o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES; návrh, kterým se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Odolnost kritických subjektů; Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) 2019/1020; Zahraniční dotace narušující vnitřní trh
   • ROZPRAVA: Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou; Prezentace studií EPRS o: Přidaná hodnota EU na jednotném trhu zboží a služeb; Digitální pasy výrobků: zvýšení transparentnosti a informovanosti spotřebitelů na vnitřním trhu; Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Provádění doporučení Komise o uznávání kvalifikací osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu; Spotřebitelské úvěry; Změna nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace; Význam norem pro strategickou autonomii EU a vliv třetích zemí na evropskou normalizaci; Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Nouzový nástroj pro jednotný trh (SMEI): Zpětná vazba z veřejné konzultace o možných reakcích na narušení jednotného trhu v souvislosti s krizí* Výměna názorů; Reakce na krize, pohotovostní plánování a mechanismy řízení rizik v kontextu jednotného digitálního trhu * Výměna názorů
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Seminář politického oddělení na téma „Letecká, námořní a železniční doprava v multimodálním dopravním systému EU: komparativní výhody jednotlivých druhů dopravy a zvýšení efektivity integrace“; Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou

Úterý 17. května 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupiny pro kybernetické záležitosti
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
 • V rámci francouzského předsednictví proběhne:
  • Zasedání pracovní skupiny pro soudržnost: Pracovní skupina pro územní agendu (video konference)
  • Konference: „Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva: Výzva pro Evropu“ (Marseille, Francie)
  • Zasedání generálních ředitelů lesů (Štrasburk, Francie)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Aktuální stav mezinárodních obchodních jednání; Výměna názorů s výkonnými místopředsedy Komise Margrethe Vestagerovou a Valdisem Dombrovskisem o posledním vývoji práce Rady pro obchod a technologie EU-USA.; Příprava 12. ministerské konference WTO v Ženevě 12.-15. června 2022 (výměna názorů s výkonným místopředsedou Komise Valdisem Dombrovskisem)
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2022: Zpravodajka: Karlo Ressler (EPP)- DEC 10/2022- DEC 11/2022- Případné další žádosti o převody; Rozpočet na rok 2022: Zpravodaj: Damian Boeselager (Zelení/EFA)- EP: C1/2022- EP: C2/2022- ESVČ: INF 1/2022 – Jakákoli další žádost o převod prostředků; Stavební politikaZpravodaj: Olivier Chastel (Obnovit)- Jakákoli žádost o stavební povolení; Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2021; Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění); Budoucí evropská struktura pro financování rozvoje; Zřízení orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a změna nařízení (EU) č. 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010;
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení na téma Provádění a financování systému COVAX: úspěchy, výzvy a poučení do budoucna; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2022/001 FR/Air France – Francie; Zavedení programu Unie pro bezpečné připojení na období 2023-2027; Hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU: Osmá zpráva o soudržnosti; Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022, do něhož se zapisuje přebytek rozpočtového roku 2021; Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022: financování nákladů na přijímání osob prchajících z Ukrajiny; Stavební politika – výměna názorů Zpravodajka: Olivier Chastel (Renew) – EK: budova Jean Monnet 2, Lucemburk- Jakékoli další obdržené informace; Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, jménem Evropské unie
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • HLASOVÁNÍ: Prodloužení platnosti Dohody o podpoře, poskytování a využívání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a souvisejících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými; Přístup EU k řízení kosmického provozu – příspěvek EU k řešení globální výzvy; Zřízení politického programu pro rok 2030Cesta do digitálního desetiletí“
   • ROZPRAVA: Prezentace ředitele ACER Christiana Zinglersena o závěrečném hodnocení ACER týkajícím se uspořádání velkoobchodního trhu s elektřinouEU; Veřejné slyšení o distribuované solární energii a prosumerech; Parlamentní plénum Energetického společenství
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Provádění doporučení Komise o uznávání kvalifikací osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu; Spotřebitelské úvěry; Změna nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace; Význam norem pro strategickou autonomii EU a vliv třetích zemí na evropskou normalizaci; Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Nouzový nástroj pro jednotný trh (SMEI): Zpětná vazba z veřejné konzultace o možných reakcích na narušení jednotného trhu v souvislosti s krizí* Výměna názorů; Reakce na krize, pohotovostní plánování a mechanismy řízení rizik v kontextu jednotného digitálního trhu * Výměna názorů
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

Středa 18. května 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Rada partnerství EUArménie
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci francouzského předsednictví proběhne:
  • Konference: „Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva: Výzva pro Evropu“ (Marseille, Francie)
  • Zasedání generálních ředitelů lesů (Štrasburk, Francie)
  • Zasedání pracovní skupiny pro soudržnost: Technická přípravná skupina pro městskou agendu (video konference)
 • Evropská komise představí:
  • Plán RePowerEU
  • Pomoc a obnova Ukrajiny
  • Analýza nedostatků v investicích do obrany
  • Mezinárodní partnerství a energetický balíček
   • Nová strategie mezinárodního zapojení v oblasti energetiky
   • Společné sdělení o partnerství s Perským zálivem
  • Jarní balíček evropského semestru
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou; Zpráva Komise o právním státě za rok 2021; Minimální úroveň zdanění nadnárodních skupin
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937 /kód Rady 6533/22, KOM(2022) 71 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech) /kód Rady 6596/22, KOM(2022) 68 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akt o čipech pro Evropu /kód Rady 6169/22, KOM(2022) 45 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech) /kód Rady 6170/22, KOM(2022) 46 v konečném znění/; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy /kód Rady 6171/22, KOM(2022) 47 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu /kód Rady 7478/22, KOM(2022) 138 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám /kód Rady 7406/22, KOM(2022) 135 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajištění potravinového zabezpečení a podílení odolnosti potravinových systémů /kód Rady 7426/22, KOM(2022) 133 v konečném znění/; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 7. dubna – 11. května 2022

Čtvrtek 19. května 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro výzkum
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci CEBRE proběhne:
  • Debata „Udržitelná městská mobilita: jak na ní?“

Pátek 20. května 

Sobota 21. května

Neděle 22. května 

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23.5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25.5.

Bezpečnost hraček

Do 25.5.

Kybernetická odolnost

Do 2.6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

 

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

15.04.2024Týdenní přehled dění v institucích EU 15 – 22. dubna 2024 Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)
27.11.2023Týdenní přehled dění v institucích EU 27.11.2023 – 4.12.2023 Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)
09.10.2023Týdenní přehled dění v institucích EU 9.10.2023 – 16.10.2023 Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688