MONETA Money Bank (MONETA)
Bankovní okénko  |  04.02.2022 08:03:40

Skupina MONETA dosáhla za rok 2021 čistého zisku ve výší 4 miliard korun

 • Čistý zisk ve výši 4 miliard korun, meziroční nárůst o 53 procent; to představuje zisk na jednu akcii ve výši 7,8 koruny;
 • Provozní výnosy ve výši 11,2 miliardy korun zaznamenaly nárůst o 5 procent oproti roku 2020 očištěnému o jednorázové vlivy;
 • Provozní náklady meziročně stabilní na úrovni 5,5 miliardy korun;
 • Náklady na riziko ve výši 695 milionů neboli 29 bazických bodů z průměrné výše portfolia, meziroční pokles o 80 procent;
 • Kapitálová přiměřenost dosáhla ke konci roku výše 17,1 procenta, aktuální nadbytečný kapitál je ve výši 8,1 miliardy korun;
 • MSCI ESG zvýšila hodnocení Skupiny MONETA na úroveň AA v oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení společnosti (ESG). Své hodnocení zlepšila i společnost Bloomberg, když navýšila Index Genderové Rovnosti Skupiny MONETA na 83 procent.

Skupina MONETA („MONETA“) dnes oznámila své neauditované výsledky za rok 2021, ve kterém doručila čistý zisk ve výši 4 miliard korun. Skupina vytvořila provozní výnosy ve výši 11,2 miliardy korun, což je meziročně více o 4,6 procenta (očištěno o jednorázové vlivy z roku 2020). Provozní náklady zůstaly stabilní na úrovni 5,5 miliardy korun. Rostoucí výnosy a důsledné řízení nákladů vedly ke zvýšení zisku před započtením nákladů na riziko o 9,2 procenta (očištěno o jednorázové vlivy z roku 2020) na 5,6 miliardy korun.

Celkové zlepšení zisku Skupiny MONETA pozitivně ovlivnily i nízké náklady na riziko, které vznikly v průběhu roku a dosáhly čisté výše 695 milionů korun neboli 29 bazických bodů. Tohoto významného poklesu bylo dosaženo zejména díky lepšímu splácení úvěrových portfolií, než se původně očekávalo a také celkově lepšímu makroekonomickému výhledu. Kromě toho přinesl pokračující prodej pohledávek v selhání výnos ve výši 218 miliónů korun, což také snížilo celkovou úroveň nákladů na riziko.

MONETA si i v roce 2021 zachovala silnou kapitálovou pozici ve výši 28,9 miliardy korun. Kapitálová pozice zahrnovala nadbytek kapitálu ve výši 8,1 miliardy korun nad kapitálovým cílem managementu. MONETA má tedy k dispozici dostatečné kapitálové zdroje umožňující další růst a v souladu se svou politikou i budoucí výplaty dividend. Ke konci roku činila kapitálová přiměřenost Skupiny MONETA 17,1 procenta, což znamená, že byla o 3,7 procenta nad stávajícím regulatorním kapitálovým požadavkem.

V roce 2021 byla MONETA oceněna za svůj přístup k ochraně životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení společnosti (ESG). Společnost MSCI zvýšila Skupině MONETA hodnocení ESG na úroveň AA. Své ESG hodnocení také zlepšila ratingová společnost Sustainalytics, a to z 21,9 na 17,8, čímž Skupinu MONETA zařadila mezi společnosti s nízkým ESG rizikem. V neposlední řadě pak MONETA získala zlepšené hodnocení na Indexu Genderové Rovnosti od společnosti Bloomberg, a to z 71,3 procenta na 82,6 procenta.

Vývoj v poskytování úvěrů

Úvěrové portfolio1 Skupiny MONETA se zvýšilo o 12,8 procenta a dosáhlo 255,7 miliardy korun. Retailové portfolio úvěrů vzrostlo o 15,7 procenta a dosáhlo 174,8 miliardy korun, a to díky růstu portfolia hypotečních úvěrů o 25,6 procenta. Skupině MONETA také v roce 2021 výrazně vzrostly prodeje nových úvěrů. Objemy nových hypoték vzrostly v roce 2021 oproti předchozímu roku o 64,3 procenta. Nové objemy spotřebitelských úvěrů se pak oproti roku 2020 zvýšily o 27,5 procenta a objem úvěrů na financování koupě automobilu vzrostl o 86,3 procenta.

Portfolio komerčních úvěrů se zvýšilo o 7,2 procenta a dosáhlo 80,9 miliardy korun. Komerční úvěry rostly zejména díky velmi dobrým výsledkům v segmentu úvěrů pro živnostníky a malé firmy, které vzrostly o 22,3 procenta a dosáhly 10 miliard korun. Rostly i úvěry pro SME klienty, a to o 5,3 procenta na úroveň 70,9 miliardy korun. V průběhu loňského roku MONETA také významně zvýšila objem nově sjednaných komerčních úvěrů, a to na 20,1 miliardy korun. V tomto kontextu MONETA také úspěšně podpořila živnostníky, malé firmy i SME prostřednictvím distribuce úvěrů se státní zárukou. Úvěry sjednané s podporou COVID záruk dosáhly výše 4,4 miliardy korun.

Digitální distribuce

I nadále významně rostla role digitálních kanálů při sjednávání úvěrů. Podíl online sjednaných spotřebitelských úvěrů na celkovém počtu prodaných spotřebitelských úvěrů Skupiny MONETA dosáhl v roce 2021 téměř 40 procent. Naše online platforma na refinancování hypoték Refinanso.cz přispěla 18,2 procenty neboli 9,2 miliardami korun k celkové výši nově podepsaných hypoték v roce 2021. Úvěry živnostníkům a malým firmám sjednané online pak představovaly 24,9 procenta z celkových nových prodejů v tomto klientském segmentu.

Také online prodeje retailových běžných účtů zaznamenaly růst a dosáhly takřka pětiny neboli 19,8 procenta ze všech účtů otevřených v roce 2021. Digitální kanály hrají důležitou roli i při distribuci investičních fondů. Podíl online distribuovaných investičních fondů v roce 2021 dosáhl 13,5 procenta z celkového objemu nových prodejů v této oblasti. Stejně tak rostly i online prodeje stavebního spoření, které tvořily 11,8 procenta ze všech uzavřených smluv.

Počet uživatelů mobilní aplikace Smart Banka vzrostl o 24,3 procenta a dosáhl 564 tisíc. Současně s tím rostl i počet uživatelů internetového bankovnictví, když se zvýšil o 6,5 procenta a dosáhl 1,1 milionu uživatelů. To vedlo k významnému nárůstu počtu transakcí uskutečněných přes mobilní a internetové bankovnictví, které vzrostly o 60,6 procenta, resp. o 6,1 procenta. Silného růstu bylo dosaženo také v oblasti online plateb prostřednictvím mobilních platebních služeb Google Pay a Apple Pay a digitálních peněženek, kdy se počet těchto karet meziročně zvýšil o 50,2 procenta.

Distribuce produktů kolektivního investování

Prodej investičních fondů zaznamenal meziroční nárůst o 54,8 procenta, což představuje nárůst zůstatku o více než 9,6 miliardy korun. Objem prostředků, investovaných v investičních fondech, dosáhl 27,2 miliardy korun ke konci roku 2021. V průběhu posledních dvanácti měsíců MONETA zvýšila počet nabízených fondů o 9 nových fondů a v současnosti nabízí portfolio 35 fondů.

Vývoj v oblasti vkladů

MONETA v roce 2021 zvýšila i celkový objem klientských vkladů, a to na 284,8 miliardy korun, což odpovídá růstu na úrovni 10,8 procenta. Vklady retailových klientů vzrostly o 13 procent na 217,2 miliardy korun. Komerční vklady vzrostly na 67,7 miliardy neboli o 4,2 procenta. Významného růstu klientských vkladů bylo dosaženo i díky kampani na retailové spořící účty v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2021.

Kvalita úvěrového portfolia

Pozitivně se vyvíjela i kvalita úvěrového portfolia Skupiny MONETA, když ke konci roku 2021 vykázala úvěry v selhání (NPL) ve výši 5,7 miliardy korun neboli poměr na úrovni 2,2 procenta ve srovnání s 2,3 procenta ke konci roku 2020. Tento ukazatel byl pozitivně ovlivněn dobrou platební morálkou, nízkou mírou úvěrů po splatnosti a také úspěšným prodejem úvěrů v selhání. Celkové krytí úvěrového portfolia prostřednictvím opravných položek se snížilo z 2,6 procenta v minulém roce na 2,2 procenta na konci roku 2021.

ZISKOVOST A NÁVRATNOST KAPITÁLU

 • Celkové provozní výnosy dosáhly úrovně 11,2 miliardy korun, což představuje nárůst očištěný o jednorázové vlivy z roku 2020 o 4,6 procenta.
 • Celkové provozní náklady dosáhly 5,5 miliardy korun a zůstaly tak na stejné úrovni jako v roce 2020, navzdory velkým inflačním tlakům v průběhu roku 2021.
 • Zisk před započtením nákladů na riziko dosáhl výše 5,6 miliardy korun, a zvýšil se o 9,2 procenta oproti loňskému roku očištěnému o jednorázové vlivy.
 • Celková úroveň nákladů na riziko dosáhla výše 695 milionů korun (neboli 29 bazických bodů), což představuje pokles o 80 procent.
 • Daň z příjmů byla ve výši 951 milionů korun, tím zůstala efektivní daňová sazba na stabilní úrovni 19,3 procenta.
 • Čistý zisk byl ve výši 4 miliard korun, což představuje nárůst o 53,2 procenta.
 • Návratnost hmotného kapitálu dosáhla 15,2 procenta.

BILANCE A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Celková bilanční suma ve výši 340,2 miliardy korun představuje nárůst o 13 procent především díky vyšším vkladům a nerozdělenému zisku. Velikost rozvahy pozitivně ovlivnila kampaň na spořicí účty v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2021. Bilanční sumu zároveň podpořil i silný růst úvěrového portfolia, zejména v segmentech retailu a živnostníků a malých firem.

Portfolio investičních cenných papírů dosáhlo výše 49,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 37 procent. Portfolio zahrnuje převážně české státní dluhopisy.

Celkové portfolio úvěrů2 meziročně vzrostlo o 12,8 procenta na 255,7 miliardy korun:

 • Retailové úvěry2 meziročně vzrostly o 15,7 procenta na 174,8 miliardy korun, zejména díky silné expanzi hypotečního portfolia. Portfolio retailových úvěrů tvoří 68 procent celkového úvěrového portfolia Skupiny MONETA.
  • Hypoteční úvěry zaznamenaly meziroční nárůst o 25,6 procenta na 122,6 miliard korun.
  • Spotřebitelské úvěry zaznamenaly meziroční pokles o 2,7 procenta na 47,2 miliardy korun v důsledku nižší poptávky a přetrvávajícímu silnému konkurenčnímu prostředí.
  • Úvěry na automobily se zvýšily o 11,5 procenta na 2,4 miliardy korun.
  • Úvěry z kreditních karet a kontokorentů klesly o 10 procent na 2,5 miliardy korun v souladu s trendem na trhu.
 • Komerční úvěry2 meziročně vzrostly o 7,2 procenta na 80,9 miliardy korun, což představuje 32 procent celkového úvěrového portfolia Skupiny MONETA (z toho úvěry živnostníkům a malým firmám tvoří 4 procenta).
  • Portfolio investičních úvěrů meziročně vzrostlo o 3,1 procenta na 46,2 miliardy korun.
  • Portfolio provozních úvěrů se meziročně zvýšilo o 32,2 procenta na 13,7 miliardy korun.
  • Úvěry pro živnostníky a malé firmy vzrostly meziročně o 22,3 procenta na 10 miliard korun.
  • Úvěry na automobily meziročně vzrostly o 1,4 procenta na 6,4 miliardy korun.

Zdroje financování meziročně vzrostly o 13,4 procenta na 302,1 miliardy korun, zejména díky růstu klientských vkladů:

 • Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 13 procent na 217,2 miliardy korun, což představuje 72 procent z celkových zdrojů financování.
 • Komerční klientské vklady vykázaly meziroční růst o 4,2 procenta na 67,7 miliardy korun, což představuje 22 procent z celkových zdrojů financování.
 • Ostatní zdroje financování zaznamenaly meziroční růst o 84,5 procenta na 17,3 miliardy korun, což představuje 6 procent z celkových zdrojů financování.

Online prodeje
Výsledky online platforem v meziročním srovnání:

 • podíl online sjednaných spotřebitelských úvěrů na celkové produkci nových spotřebitelských úvěrů dosáhl 39,3 procenta.
 • podíl hypoték sjednaných prostřednictvím platformy Refinanso.cz tvořil 18,2 procenta z celkové výše podepsaných nových hypoték.
 • podíl online sjednaných úvěrů pro živnostníky a malé firmy na celkových nových prodejích úvěrů pro živnostníky a malé firmy dosáhl výše 24,9 procenta.
 • podíl běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových běžných účtů byl 19,8 procenta.
 • 13,5 procenta z celkového objemu nových prodejů investičních fondů bylo distribuováno přes online kanály.
 • podíl stavebních spoření sjednaných online na celkové výši nově podepsaných smluv na stavební spoření dosáhl výše 11,8 procenta.

Klientská základna: na úrovni 1,4 milionu klientů, což představuje meziroční nárůst o 3,4 procenta. Počet retailových klientů je 1,3 milionu, počet komerčních klientů představuje 113 tisíc, převážně z řad živnostníků a malých firem.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA

 • Náklady na riziko ve výši 695 miliónů korun neboli 29 bazických bodů byly pozitivně ovlivněny lepší makroekonomickou prognózou, dobrou výkonností portfolia s nízkou mírou nesplácení a úspěšnými prodeji NPL portfolia.
 • Celkové krytí úvěrového portfolia se meziročně snížilo z 2,6 procenta na 2,2 procenta.
 • V posledních třech čtvrtletích roku 2021 zaznamenala Skupina MONETA pozitivní trend v tvorbě úvěrů v selhání po předchozím zohlednění dopadů pandemie COVID-19. Tento trend byl také podpořen prodeji úvěrů v selhání v nominální výši 1,2 miliardy korun.
 • Celkové portfolio úvěrů v selhání ve výši 5,7 miliardy korun zahrnuje expozice se zhoršenou klasifikací v důsledku pandemie COVID-19 ve výši 2,7 miliardy korun, z toho expozice ve výši 2,0 miliardy korun jsou pravidelně spláceny. Pokud toto pravidelné splácení bude pokračovat, pak významné části těchto expozic může být zlepšena klasifikace a může dojít k částečnému rozpuštění opravných položek v průběhu prvního pololetí roku 2022.
 • Poměr NPL úvěrů klesl na 2,2 procenta ve srovnání s 2,3 procenta v roce 2020.

KAPITÁLOVÁ POZICE

 • MONETA nadále vykazuje silnou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností na úrovni 17,1 procenta, což je 3,7 procenta nad regulatorním kapitálovým požadavkem ve výši 13,4 procenta.
 • Poměr CET1 na úrovni 14,4 procent proti minimálnímu regulatornímu požadavku 9,3 procenta.
 • Regulatorní kapitál na úrovni 28,9 miliardy korun.
 • Hustota rizikově vážených aktiv úvěrového portfolia dosáhla výše 53 procent s celkovou hustotou rizikově vážených aktiv na úrovni 46,2 procenta.
 • Nadbytečný kapitál dosáhl úrovně 8,1 miliardy korun, což představuje 15,9 koruny na jednu akcii.
 • Regulatorní kapitálový požadavek pro rok 2022 činí 13,4 procenta od 1. ledna 2022, od 1. března 2022 se zvýší na 13,6 procenta, od 1. července 2022 na 14,1 procenta a od 1. října 2022 na 14,6 procenta. Tento požadavek se skládá z 8procentního požadavku v rámci Pilíře I, 2,4 procenta požadavku v rámci Pilíře II (s účinností od 1. března 2022 bude zvýšen na 2,6 procenta), 2,5 procenta bezpečnostní rezervy a 0,5 procenta proticyklické rezervy (s účinností od 1. července 2022 bude zvýšena na 1 procento a dále na 1,5 procenta od 1. října 2022).

Tomáš Spurný, CEO a předseda představenstva MONETA, komentuje finanční výsledky Skupiny MONETA za celý rok 2021:

"Navzdory řadě výzev byl rok 2021 obchodně i finančně úspěšný. Důvodem je nečekaně dobrá disciplína při splácení úvěrů, dostupnost vládních podpůrných programů a rekordní poptávka po hypotékách. Jsme také hrdí na to, že se nám v rámci řízení nákladů zatím daří zvládat inflační tlaky. Rád bych poděkoval našim klientům a celému týmu MONETA za dosažené výsledky. Doufáme, že se nám letos podaří dosáhnout ještě lepších výsledků."

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA zveřejnila výhled minimálních cílů dne 30. října 2020. Na základě aktuálního vývoje, výsledků Skupiny MONETA a nejnovější makroekonomické prognózy revidovalo vedení Skupiny MONETA svůj samostatný odhad na následující čtyřleté období (2022–2025). MONETA očekává, že dokáže doručit kumulovaný čistý zisk ve výši 18,7 miliardy korun, což je nárůst o 3,3 procenta ve srovnání s předchozím výhledem. Tohoto nárůstu bude dosaženo zejména v roce 2022, kdy MONETA plánuje doručit čistý zisk ve výši 4,4 miliardy korun oproti původnímu cíli 3,8 miliardy korun.

Konferenční hovor k výsledkům společnosti MONETA za rok 2021 se bude konat dne 4. února 2022 v 11 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz/financial-results.

1 Výkonné portfolio v hrubé výši.
2 Výkonné úvěry v hrubé výši.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank, a.s., je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to banka poskytuje další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA Money Bank tvoří přes 9 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje více než 230 poboček, přes 630 bankomatů, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery.

Více informací na: www.moneta.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk

dnes 17:44 Co se děje ve firmách? (Patria Finance) Investice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688