ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  21.02.2020 09:06:43

21.02.2020 Výsledky sklizně v Jihočeském kraji v roce 2019

Ve srovnání s předchozím rokem sklidili v roce 2019 zemědělci v Jihočeském kraji díky lepším výnosům více obilovin, brambor a pícnin na orné půdě i sena z trvalých travních porostů. Horší byla sklizeň řepky a luskovin na zrno.

Sklizeň jednotlivých plodin vychází z osevních, resp. sklizňových ploch a z vývoje vegetačních podmínek. V porovnání s průměrnými výnosy za předchozích deset let dosáhli jihočeští zemědělci lepší výnosy obilovin celkem i za jednotlivé druhy obilovin s výjimkou pšenice jarní a ovsa. Nižší oproti desetiletému průměru však měli výnosy brambor, řepky, luskovin, kukuřice na zeleno a na siláž a píce z trvalých travních porostů.

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodinJihočeském kraji

 

roce 2019 byla celková produkce obilovinjihočeském zemědělském sektoru oproti předchozímu roku o 3,1 % vyšší. Nárůst sklizně byl i přes pokles sklizňových ploch zajištěn vyšším hektarovým výnosem, který byl třetí nejvyšší od roku 2000. Na vyšším výnosu obilovin celkem má zásluhu především pšenice ozimá, která v roce 2019 tvořila téměř 58 % ploch obilovin.

Základních obilovin se proti roku 2018 urodilo v Jihočeském kraji o téměř 5 % více, a to především díky vyššímu výnosu. Jejich plocha se meziročně prakticky nezměnila.

I přes úbytek ploch byla produkce pšenice v meziročním srovnání poněkud vyšší (o 3,8 %) zásluhou lepšího výnosu, čtvrtého nejvyššího v historii kraje. Oproti loňsku vyšší byla sklizeň i výnos pšenice ozimé, která je dlouhodobě nejvýnosnější základní obilovinou a nyní nejčastěji pěstovanou plodinou vůbec. Naopak menší byla úroda, plocha i výnos pšenice jarní.

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin Jihočeském kraji – 1. část

Ječmene bylo sklizeno o 5,8 % více než v roce 2018. Nárůst sklizně byl navzdory úbytku produkčních ploch dosažen díky vyššímu hektarovému výnosu. Téměř o 20 % vzrostla meziročně sklizeň ječmene ozimého, a to i přes úbytek ploch, zásluhou lepšího výnosu. Naopak produkce ječmene jarního klesla o více než 6 % vlivem horšího výnosu a úbytku ploch. V historických tabulkách byl výnos ječmene celkem třetí nejvyšší, ale produkce ječmene patřila k nejnižším z důvodu dlouhodobého zmenšování jeho ploch.

Úroda žita vzrostla meziročně o 30,5 %. Zásluhu na tom má jak výrazné rozšíření ploch (+20,1 %), tak vysoký hektarový výnos, druhý nejvyšší v historii kraje. Historicky druhý nejvyšší výnos zaznamenali Jihočeši i za tritikale. Díky vysokému výnosu a rozšíření ploch vzrostla sklizeň tritikale oproti předchozímu roku o 13,1 %.

Ovsu se v roce 2019 nedařilo. Výnos se meziročně značně pohoršil, a tak i přes rozšíření ploch klesla produkce ovsa meziročně o 8,4 %.

Kukuřice na zrno byla v roce 2019 sklizena z nesrovnatelně menší plochy než v předchozím roce (-60,6 %). V důsledku toho se její sklizeň meziročně propadla o víc než polovinu, přestože její výnos se meziročně zvýšil.

Produkce luskovin na zrno se oproti předchozímu roku snížila o 16,1 %. Pokles sklizně byl zaviněn horším výnosem a úbytkem ploch

Ve srovnání s rokem 2018 byl rok 2019 pro brambory příznivější. I přes úbytek ploch se díky lepšímu výnosu zvýšila sklizeň brambor meziročně o 2,1 %. Ve srovnání s desetiletým průměrem však byly sklizeň i výnos bramborkraji jen podprůměrné. Z pohledu historických tabulek šlo o čtvrtou nejnižší sklizeň.

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin Jihočeském kraji – 2. část

 

Pro řepku nebyl rok 2019 příznivý. Pokles jejího výnosu spolu s úbytkem ploch o 6,0 % způsobily pokles sklizně oproti roku 2018 o 18,0 %.

Sklizeň pícnin na orné půdě, kukuřice na zeleno a na silážsena z trvalých travních porostů se po propadu v předchozích dvou letech v roce 2019 meziročně zvýšila. Sklizeň pícnin na orné půdě a kukuřice na zeleno a siláž díky rozšíření ploch a meziročně vyššímu výnosu vzrostla téměř o čtvrtinu. Píce z trvalých travních porostů bylo při stagnaci sklizňových ploch sklizeno ve srovnání s minulým rokem o 13,9 % více. Výnos píce z trvalých travních porostů sice meziročně vzrostl, byl ale třetí nejhorší za posledních dvacet let (po roce 2003 a 2018).

Objemem sklizně pšenice, brambor a pícnin na orné půdě se jihočeští zemědělci v konkurenci ostatních krajů umístili na třetím místě a v produkci řepky na druhém místě. To koresponduje s výměrou jejich sklizňových ploch. Kromě toho díky dlouhodobě největším plochám trvalých travních porostů si Jihočeský kraj udržuje prvenství ve sklizni sena z trvalých travních porostů s podílem 17,3 % na produkci zemědělského sektoru ČR.

Výnosy jihočeských zemědělců byly ve srovnání se zemědělským sektorem celé republiky u pšenice, ječmene, triticale, ovsa a řepky téměř shodné, výnos žita byl nadprůměrný a výnos brambor byl mezi 14 kraji druhý nejvyšší. Podprůměrný byl výnos kukuřice na zrno, kukuřice na zeleno a siláž a výnos luskovin. Výnos píce z trvalých travních porostů byl shodný s výsledkem za zemědělský sektor ČR. V mezikrajském srovnání nejnižší výnosy pšenice, ječmene, žita, triticale, ovsa a také brambor, cukrovky, řepky a píce z trvalých travních porostů měl v roce 2019 Jihomoravský kraj, který je sužován suchem a přemnoženými hraboši.

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2019

Současně s výsledky sklizně byly zjišťovány rovněž osevní plochy ozimů. Koncem listopadu 2019 byly pro sklizeň v roce 2020 ve srovnání s osevem 2019 osety v Jihočeském kraji menší plochy řepky a zimních obilovin celkem, z nichž úbytek ploch zaznamenaly všechny druhy kromě ozimého ječmene.

Přílohy


21. února 2020

Výsledky sklizně v Jihočeském kraji v roce 2019 

Ve srovnání s předchozím rokem sklidili v roce 2019 zemědělci v Jihočeském kraji díky lepším výnosům více obilovin, brambor a pícnin na orné půdě i sena z trvalých travních porostů. Horší byla sklizeň řepky a luskovin na zrno. 

 

Sklizeň jednotlivých plodin vychází z osevních, resp. sklizňových ploch a z vývoje vegetačních podmínek. V porovnání s průměrnými výnosy za předchozích deset let dosáhli jihočeští zemědělci lepší výnosy obilovin celkem i za jednotlivé druhy obilovin s výjimkou pšenice jarní a ovsa. Nižší oproti desetiletému průměru však měli výnosy brambor, řepky, luskovin, kukuřice na zeleno a na siláž a píce z trvalých travních porostů. 

 

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji v roce 2019 a její              srovnání s rokem 2018

Sklizeň (t)

Sklizňová plocha (ha)

Hektarový výnos (t)

2018

2019

index

(%)

2018

2019

index

(%)

2018

2019

rozdíl

 Obiloviny celkem

699 565

721 478

103,1

134 760

132 538

98,4

5,19

5,44

0,25

Základní obiloviny

678 199

711 658

104,9

130 785

130 898

100,1

5,19

5,44

0,25

Pšenice celkem

436 540

453 341

103,8

78 867

78 341

99,3

5,54

5,79

0,25

         Pšenice ozimá

427 648

446 166

104,3

76 651

76 353

99,6

5,58

5,84

0,26

         Pšenice jarní

8 892

7 175

80,7

2 216

1 988

89,7

4,01

3,61

-0,40

Žito ozimé a jarní

19 910

25 987

130,5

4 138

4 970

120,1

4,81

5,23

0,42

Ječmen celkem

153 901

162 778

105,8

31 082

30 123

96,9

4,95

5,40

0,45

        Ječmen ozimý

75 862

89 645

118,2

15 527

15 238

98,1

4,89

5,88

1,00

        Ječmen jarní

78 039

73 133

93,7

15 555

14 885

95,7

5,02

4,91

-0,10

Oves

33 382

30 573

91,6

9 190

9 503

103,4

3,63

3,22

-0,42

Tritikale

34 465

38 979

113,1

7 508

7 961

106,0

4,59

4,90

0,31

Kukuřice na zrno

19 797

9 319

47,1

3 243

1 277

39,4

6,10

7,30

1,19

 Luskoviny celkem

7 380

6 190

83,9

3 178

2 980

93,8

2,32

2,08

-0,25

 Brambory celkem

83 132

84 853

102,1

3 167

3 009

95,0

26,25

28,20

1,95

 Řepka

155 272

127 390

82,0

44 311

41 636

94,0

3,50

3,06

-0,44

 Pícniny na orné půdě, v seně

497 329

617 575

124,2

55 963

60 188

107,5

8,89

10,26

1,37

Kukuřice na zeleno a siláž1)

894 987

1 115 554

124,6

30 157

32 000

106,1

29,68

34,86

5,18

 Trvalé travní porosty, v seně

429 242

488 990

113,9

167 372

167 502

100,1

2,56

2,92

0,35

1)  v zeleném stavu                                                                                                                                                                 

 

V roce 2019 byla celková produkce obilovin v jihočeském zemědělském sektoru oproti předchozímu roku o 3,1 % vyšší. Nárůst sklizně byl i přes pokles sklizňových ploch zajištěn vyšším hektarovým výnosem, který byl třetí nejvyšší od roku 2000. Na vyšším výnosu obilovin celkem má zásluhu především pšenice ozimá, která v roce 2019 tvořila téměř 58 % ploch obilovin.

 

Základních obilovin se proti roku 2018 urodilo v Jihočeském kraji o téměř 5 % více, a to především díky vyššímu výnosu. Jejich plocha se meziročně prakticky nezměnila.

 

I přes úbytek ploch byla produkce pšenice v meziročním srovnání poněkud vyšší (o 3,8 %) zásluhou lepšího výnosu, čtvrtého nejvyššího v historii kraje. Oproti loňsku vyšší byla sklizeň i výnos pšenice ozimé, která je dlouhodobě nejvýnosnější základní obilovinou a nyní nejčastěji pěstovanou plodinou vůbec. Naopak menší byla úroda, plocha i výnos pšenice jarní. 

 

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji – 1. část

 

Ječmene bylo sklizeno o 5,8 % více než v roce 2018. Nárůst sklizně byl navzdory úbytku produkčních ploch dosažen díky vyššímu hektarovému výnosu. Téměř o 20 % vzrostla meziročně sklizeň ječmene ozimého, a to i přes úbytek ploch, zásluhou lepšího výnosu. Naopak produkce ječmene jarního klesla o více než 6 % vlivem horšího výnosu a úbytku ploch. V historických tabulkách byl výnos ječmene celkem třetí nejvyšší, ale produkce ječmene patřila k nejnižším z důvodu dlouhodobého zmenšování jeho ploch.

 

Úroda žita vzrostla meziročně o 30,5 %. Zásluhu na tom má jak výrazné rozšíření ploch

(+20,1 %), tak vysoký hektarový výnos, druhý nejvyšší v historii kraje. Historicky druhý nejvyšší výnos zaznamenali Jihočeši i za triticale. Díky vysokému výnosu a rozšíření ploch vzrostla sklizeň triticale oproti předchozímu roku o 13,1 %.

 

Ovsu se v roce 2019 nedařilo. Výnos se meziročně značně pohoršil, a tak i přes rozšíření ploch klesla produkce ovsa meziročně o 8,4 %. 

 

Kukuřice na zrno byla v roce 2019 sklizena z nesrovnatelně menší plochy než v předchozím roce (-60,6 %). V důsledku toho se její sklizeň meziročně propadla o víc než polovinu, přestože její výnos se meziročně zvýšil.

 

Produkce luskovin na zrno se oproti předchozímu roku snížila o 16,1 %. Pokles sklizně byl zaviněn horším výnosem a úbytkem ploch

 

Ve srovnání s rokem 2018 byl rok 2019 pro brambory příznivější. I přes úbytek ploch se díky lepšímu výnosu zvýšila sklizeň brambor meziročně o 2,1 %. Ve srovnání s desetiletým průměrem však byly sklizeň i výnos brambor v kraji jen podprůměrné. Z pohledu historických tabulek šlo o čtvrtou nejnižší sklizeň.

 

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji – 2. část

 

 

Pro řepku nebyl rok 2019 příznivý. Pokles jejího výnosu spolu s úbytkem ploch o 6,0 % způsobily pokles sklizně oproti roku 2018 o 18,0 %.

 

Sklizeň pícnin na orné půdě, kukuřice na zeleno a na siláž a sena z trvalých travních porostů se po propadu v předchozích dvou letech v roce 2019 meziročně zvýšila. Sklizeň pícnin na orné půdě a kukuřice na zeleno a siláž díky rozšíření ploch a meziročně vyššímu výnosu vzrostla téměř o čtvrtinu. Píce z trvalých travních porostů bylo při stagnaci sklizňových ploch sklizeno ve srovnání s minulým rokem o 13,9 % více. Výnos píce z trvalých travních porostů sice meziročně vzrostl, byl ale třetí nejhorší za posledních dvacet let (po roce 2003 a 2018).

 

Objemem sklizně pšenice, brambor a pícnin na orné půdě se jihočeští zemědělci v konkurenci ostatních krajů umístili na třetím místě a v produkci řepky na druhém místě. To koresponduje s výměrou jejich sklizňových ploch. Kromě toho díky dlouhodobě největším plochám trvalých travních porostů si Jihočeský kraj udržuje prvenství ve sklizni sena z trvalých travních porostů s podílem 17,3 % na produkci zemědělského sektoru ČR.

 

Výnosy jihočeských zemědělců byly ve srovnání se zemědělským sektorem celé republiky u pšenice, ječmene, triticale, ovsa a řepky téměř shodné, výnos žita byl nadprůměrný a výnos brambor byl mezi 14 kraji druhý nejvyšší. Podprůměrný byl výnos kukuřice na zrno, kukuřice na zeleno a siláž a výnos luskovin. Výnos píce z trvalých travních porostů byl shodný s výsledkem za zemědělský sektor ČR. V mezikrajském srovnání nejnižší výnosy pšenice, ječmene, žita, triticale, ovsa a také brambor, cukrovky, řepky a píce z trvalých travních porostů měl v roce 2019 Jihomoravský kraj, který je sužován suchem a přemnoženými hraboši.

 

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2019

Osevní plocha v roce 2019

Plocha ozimů pro sklizeň v roce 2020

Rozdíl 20202019

Index

2020/2019

(%)

v hektarech

 Obiloviny ozimé celkem          pšenice ozimá          žito ozimé          ječmen ozimý          tritikale

 Řepka ozimá

104 523

76 353

4 970

15 238

7 961 41 636

102 622

74 166

4 809

16 242

7 406 39 876

-1 901

-2 187

-161

1 003

-555 -1 760

98,2

97,1

96,8

106,6 93,0

95,8

 

Současně s výsledky sklizně byly zjišťovány rovněž osevní plochy ozimů. Koncem listopadu 2019 byly pro sklizeň v roce 2020 ve srovnání s osevem 2019 osety v Jihočeském kraji menší plochy řepky a zimních obilovin celkem, z nichž úbytek ploch zaznamenaly všechny druhy kromě ozimého ječmene.

 

Další informace:

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2019

 

Kontakt:

Ing. Irena Kovárnová

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích

tel.: 386 718 690

e-mail: irena.kovarnova@czso.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688