ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  24.05.2024 07:35:00

Květnové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Květnové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise ve svém pravidelném balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů podniká právní kroky proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a oblastí politik EU a jejich účelem je zajistit řádné uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 74 případů, u nichž byly problémy s dotyčnými členskými státy vyřešeny, aniž Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace k řízení EU o nesplnění povinnosti lze nalézt v otázkách a odpovědích. Podrobnější informace o historii případů jsou dohledatelné v rejstříku rozhodnutí o nesplnění povinnosti.

 

1. Životní prostředí a rybolov

(Bližší informace: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22 95 31 56; Maëlys Dreux – tel.: +32 22 95 46 73)

Výzvy 

Komise vyzývá PORTUGALSKO, aby správně posuzovalo projekty, které mohou mít významný vliv na lokality sítě Natura 2000
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Portugalsku (INFR(2024)2050), jelikož správně neprovedlo směrnici o ochraně přírodních stanovišť (směrnice 92/43/EHS) do svého vnitrostátního práva. Směrnice je jedním z hlavních evropských nástrojů na ochranu biologické rozmanitosti, která je základním cílem Zelené dohody pro Evropu a Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť vyžaduje, aby plány a projekty, které mohou mít na lokalitu sítě Natura 2000 významný vliv, byly před svým schválením náležitě posouzeny z hlediska jejich dopadu na danou lokalitu. Plány a projekty mohou být s výhradou určitých výjimek schváleny pouze tehdy, pokud nemají nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality Natura 2000. Toho lze dosáhnout mimo jiné prostřednictvím zmírňujících opatření, která zabrání významným škodám. V rozporu se směrnicí a judikaturou Soudního dvora Evropské unie však portugalské právní předpisy umožňují při určování, zda má projekt významný vliv na lokality sítě Natura 2000, zohlednit nejen zmírňující opatření, ale také kompenzační opatření za škody, jež se od projektu očekávají. Možnost zohlednit tato kompenzační opatření při posuzování projektu podkopává výsledek posouzení. Komise proto zasílá Portugalsku výzvu. To má nyní dva měsíce na to, aby odpovědělo a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešilo. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Komise vyzývá ITÁLII, aby dodržovala směrnici o plastech na jedno použití a procesní pravidla EU týkající se transparentnosti na vnitřním trhu
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Itálii (INFR(2024)2053), protože plně a správně neprovedla směrnici o plastech na jedno použití (směrnice (EU) 2019/904) a porušila povinnosti podle směrnice o transparentnosti jednotného trhu (směrnice (EU) 2015/1535). Směrnice o plastech na jedno použití je zásadním prvkem strategie Komise pro plasty a akčního plánu pro oběhové hospodářství. Jejím účelem je předcházet negativním dopadům odpadu z některých plastových výrobků na životní prostředí a lidské zdraví a snižovat jeho objem a také podporovat přechod na oběhové hospodářství. Itálie do svého vnitrostátního práva neprovedla vůbec nebo neprovedla správně několik ustanovení směrnice o plastech na jedno použití, což ovlivní její oblast působnosti a uplatňování. Účelem směrnice o transparentnosti jednotného trhu je bránit vytváření překážek na vnitřním trhu. Členské státy mají povinnost oznamovat Komisi všechny návrhy technických předpisů týkajících se výrobků, a to ještě před jejich přijetím jako součásti vnitrostátního práva. Podle směrnice musí členské státy dodržet tříměsíční odkladnou lhůtu mezi oznámením návrhu technického předpisu a jeho přijetím. Itálie porušila procesní pravidla stanovená touto směrnicí tím, že během odkladného období přijala právní předpisy provádějící směrnici o plastech na jedno použití, zatímco dialog s Komisí stále probíhal. Komise proto zasílá Itálii výzvu. To má nyní dva měsíce na to, aby odpovědělo a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešilo. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Komise vyzývá MAĎARSKO a MALTU, aby zajistily široký přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Maďarsku (INFR(2024)2011) a Maltě (INFR(2024)2052), protože plně neprovedly požadavky Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva). Vnitrostátní právo musí být jasné a přesné, pokud jde o možnost napadnout akty z oblasti životního prostředí u soudu. Komise je odhodlána podporovat v oblasti životního prostředí uplatňování právních předpisů a zajistit, aby byly v co nejširší míře chápány, dodržovány a prosazovány. Proto je velmi důležité, aby občané a občanská společnost mohli žádat vnitrostátní soudy, aby dodržování konkrétních právních předpisů ověřily. Maďarsko ve své vnitrostátní legislativě nezajišťuje možnost napadnout soudní cestou všechna rozhodnutí nebo opomenutí vnitrostátních orgánů v těchto oblastech politiky životního prostředí: ochrana přírody, vodohospodářství, kvalita ovzduší, nakládání s odpady, průmyslové emise a ochrana proti hluku. V případě Malty mají občané, tedy např. nevládní organizace zabývající se životním prostředím, jen omezené právo na přístup k soudům ve třech oblastech politiky: příroda, nakládání s odpady a vodohospodářská politika. Komise proto zasílá Maďarsku a Maltě výzvu. Ty mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešily. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněná stanoviska.

Námořní záležitosti a rybolov

Odůvodněné stanovisko a předložení věcí Soudnímu dvoru

Komise vyzývá PORTUGALSKO, aby vypracovalo a sdělilo své územní plány námořních prostor, a rozhodla se předložit Soudnímu dvoru Evropské unie věc ITÁLIE, protože tyto plány nevypracovala ani neoznámila.
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Portugalsku (INFR(2023)2042) a předložit Soudnímu dvoru Evropské unie věc Itálie (INFR(2021)2223), protože nezajistila správné provádění směrnice, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (směrnice 2014/89/EU). Směrnice stanoví společný přístup zemí EU k plánování a organizaci lidských činností v mořských oblastech udržitelným způsobem. Správné provedení směrnice má zásadní význam pro dosažení těchto cílů v rámci Zelené dohody pro Evropu. Směrnice vyžaduje, aby pobřežní členské státy EU vypracovaly územní plány námořních prostor nejpozději do 31. března 2021 a předaly tyto plány Komisi a ostatním dotčeným členským státům do tří měsíců od jejich zveřejnění. Portugalsko však doposud nevypracovalo a nezaslalo plány některých svých mořských vod. V červenci 2023 zaslala Komise Portugalsku v této věci výzvu. Odpověď Portugalska na výzvu nebyla uspokojivá. Komise se proto rozhodla vydat Portugalsku odůvodněné stanovisko. Tato země má nyní dva měsíce na to, aby reagovala a přijala nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie. Dále územní plány námořních prostor dosud nevytvořila a Komisi nepředala Itálie. Na základě výzvy zaslané v prosinci 2021 a odůvodněného stanoviska zaslaného v dubnu 2023 proto Komise předkládá věc Itálie Soudnímu dvoru Evropské unie.
Bližší informace jsou uvedeny v tiskové zprávě.

 

2. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Bližší informace: Johanna Bernsel – tel. +32 22 98 66 99; Federica Miccoli – tel.: +32 22 95 83 00)

Odůvodněné stanovisko

Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby zajistilo dodržování přepisů EU týkajících se služeb a odborných kvalifikací
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Španělsku (INFR(2023)4009), protože nedodržuje pravidla EU týkající se služeb (směrnice 2006/123/ES a směrnice (EU) 2018/958) a odborných kvalifikací (směrnice 2005/36/ES) ve stavebnictví. Účelem těchto předpisů je snižovat regulační zátěž a usnadňovat odborníkům poskytování služeb napříč členskými státy a zároveň zaručovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a občanů. Podle Komise Španělsko neodůvodněně omezuje společnosti, které provádějí práce v oblasti plynárenských zařízení, elektrické energie, klimatizace atd., tím, že jim brání v tom, aby některé činnosti zadaly kvalifikovaným odborníkům formou subdodávek, a ukládá jim povinnost mít tyto dovednosti k dispozici interně. Komise se proto rozhodla vydat odůvodněné stanovisko. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo a přijalo nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

Předložení věcí Soudnímu dvoru

Komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie věc ŘECKA kvůli tomu, že správně neprovedlo pravidla EU pro přiměřenost profesních předpisů
Evropská komise se dnes rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie věc Řecka (INFR(2021)2200), protože nezajistilo správné provedení směrnice o testu přiměřenosti (směrnice (EU) 2018/958) do vnitrostátních právních předpisů. Tato směrnice upravuje posuzování přiměřenosti nových nebo pozměněných pravidel omezujících přístup k regulovaným povoláním nebo jejich výkon. Členské státy jsou povinny zajistit, aby každá regulace povolání sledovala legitimní cíle veřejného zájmu a byla nezbytná a vyvážená. Řecko podle Komise nezajistilo, aby u všech opatření, na něž se směrnice vztahuje, zejména pokud jsou iniciována profesními sdruženími, parlamentními iniciativami a parlamentními pozměňovacími návrhy, bylo předem provedeno posouzení přiměřenosti. Řecko navíc nezajistilo trvalé sledování přijatých pravidel. Směrnice vyžaduje systematický nebo pravidelný přezkum přiměřenosti po určité době a u všech nových nebo pozměněných ustanovení. Komise konstatuje, že úsilí orgánů bylo dosud nedostatečné, a proto předkládá věc Řecka Soudnímu dvoru Evropské unie. Bližší informace jsou uvedeny v tiskové zprávě.

 

3. Spravedlnost

(Bližší informace: Christian Wigand – tel.: +32 22962253; Jördis Ferroli – tel.: +32 22992729; Yuliya Matsyk – tel.: +32 22962716)

Výzva a odůvodněné stanovisko

Komise vyzývá ITÁLII a POLSKO, aby ve svém vnitrostátním právu správně provedly přepisy EU o právu na přístup k obhájci a na komunikaci po zatčení
Evropská komise se dnes rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Polsku (INFR(2024)2073 a zaslat odůvodněné stanovisko Itálii (INFR(2023)2006), protože ve svých vnitrostátních právních předpisech správně neprovedly směrnici o právu na přístup k obhájci a na komunikaci po zatčení (směrnice 2013/48/EU). Lhůta, kterou měly členské státy pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu, uplynula 27. listopadu 2016. Tato směrnice je jednou ze šesti směrnic tvořících právní rámec EU týkající se společných minimálních norem pro spravedlivý proces, který zajišťuje dostatečnou ochranu práv podezřelých a obviněných osob. Směrnice posiluje vzájemnou důvěru členských států v systémy trestního soudnictví ostatních členských států, a usnadňuje tak vzájemné uznávání rozhodnutí v trestních věcech. Komise má za to, že některá vnitrostátní prováděcí opatření oznámená uvedenými dvěma členskými státy nesplňují požadavky směrnice. V obou státech navíc potenciální možnosti odchýlit se od práva na přístup k obhájci přesahují meze požadované směrnicí a požadavek informovat osobu, která má rodičovskou zodpovědnost, nebo jinou vhodnou dospělou osobu o tom, že dítě bylo zbaveno osobní svobody, nebyl ve vnitrostátním právu proveden správně. Komise proto zasílá Polsku výzvu. Tato země má nyní dva měsíce na to, aby na ni odpověděla a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešila. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko. Komise se dále rozhodla vydat ve věci Itálie odůvodněné stanovisko. Země má nyní dva měsíce na to, aby odpověděla a přijala nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

Odůvodněná stanoviska

Komise pokračuje v řízení o nesplnění povinnosti proti MAĎARSKU z důvodu porušení práva EU zákonem o obraně svrchovanosti
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Maďarsku (INFR(2024)2001) kvůli porušení práva EU jeho vnitrostátním právním předpisem o „obraně suverenity“. Zákonem se zřizuje tzv. Úřad na obranu svrchovanosti, jehož úkolem je vyšetřovat konkrétní činnosti prováděné v zájmu jiného státu nebo zahraničního orgánu, organizace nebo fyzické osoby, pokud je pravděpodobné, že tyto činnosti poruší nebo ohrozí svrchovanost Maďarska; zákon se týká i organizací využívajících zahraniční finanční prostředky, jejichž činnost může ovlivnit výsledek voleb nebo vůli voličů. Obsahuje rovněž ustanovení a změny stávajících maďarských právních předpisů, které zakazují kandidátům, politickým stranám a sdružením účastnícím se voleb využívat zahraničních finančních prostředků k ovlivnění vůle voličů nebo k pokusu o takové ovlivnění v souvislosti s volbami a umožňují trestněprávně postihovat použití zahraničních finančních prostředků v souvislosti s volbami. V únoru 2024 Komise zaslala výzvu, a zahájila tak řízení o nesplnění povinnosti. Odpověď, kterou od Maďarska obdržela, obavy Komise nezmírnila. Proto se dnes Evropská komise rozhodla zaslat zemi odůvodněné stanovisko. Maďarsko má nyní dva měsíce na to, aby odpovědělo a přijalo nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

 

4. Energetika a klima

(Bližší informace: Tim McPhie – tel.: +32 22958602; Giulia Bedini – tel. +32 22958661)

Výzvy

Komise vyzývá BULHARSKO, ŘECKO, LITVU, MALTU, PORTUGALSKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby splnily své povinnosti, pokud jde o energeticky účinné budovy
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Bulharsku (INFR(2024)2083), Řecku (INFR(2024)2079), Litvě (INFR(2024)2082), Maltě (INFR(2024)2081), Portugalsku (INFR(2024)2077), Rumunsku (INFR(2024)2078) a Slovinsku (INFR(2024)2080), aby jim připomněly jejich povinnosti týkající se sdělení jejich třetí zprávy o nákladové optimálnosti Komisi podle pravidel EU o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Členské státy musí stanovit minimální požadavky na energetickou náročnost budov, aby bylo dosaženo co nejlepší kombinace mezi investicemi a úsporami, známé také jako „nákladově optimální úrovně“. Výpočet nákladově optimálních úrovní je důležitý pro to, aby členské státy mohly plně využít potenciál obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti budov na vnitrostátní úrovni a zamezit tomu, aby jednotlivci a podniky na zlepšení účinnosti svého bydlení a kanceláří vynakládali více prostředků, než je nezbytné. Komise proto uvedeným členským státům zasílá výzvu. Tyto země mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešily. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Odůvodněné stanovisko

Komise vyzývá CHORVATSKO, aby ve svém vnitrostátním právu plně provedlo směrnici o obnovitelných zdrojích energie
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat dodatečné odůvodněné stanovisko Chorvatsku (INFR(2021)0248) kvůli neúplnému provedení pravidel EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů stanovených ve směrnici (EU) 2018/2001. Tato směrnice vymezuje právní rámec pro rozvoj energie z obnovitelných zdrojů v EU. Stanoví závazný cíl na úrovni EU pro rok 2030 spočívající v podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Unii ve výši nejméně 32 %, jakož i konkrétní cíle pro odvětví vytápění, chlazení a dopravy. Směrnice rovněž podporuje účast občanů na přechodu na čistou energii. Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu uplynula 30. června 2021. V červenci 2021 zaslala Komise Chorvatsku výzvu, po níž v květnu 2022 následovalo odůvodněné stanovisko. Kvůli neprovedení směrnice, zejména kvůli nepředložení srovnávací tabulky nebo vysvětlujícího dokumentu, jenž by popisoval, jak Chorvatsko provedlo jednotlivá ustanoven, se pak Komise v únoru 2023 rozhodla předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie. Poté, co Chorvatsko dodalo srovnávací tabulku, se Komise rozhodla řízení u Soudního dvora pozastavit. Na základě posouzení tabulky dospěla Komise k závěru, že provedení směrnice stále ještě není úplné. Komise se proto rozhodla vydat ve věci Chorvatska další odůvodněné stanovisko. Tato země má nyní dva měsíce na to, aby reagovala a přijala nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

 

5. Daně a celní unie

(Bližší informace: Francesca Dalboni – tel: +32 22 98 81 70); Saul Louis Goulding – tel.: +32 22 96 47 35)

Výzvy

Komise vyzývá NĚMECKO, MAĎARSKO, POLSKO a RUMUNSKO, aby splnily svou povinnost spolupracovat s ostatními členskými státy na daňové transparentnosti příjmů dosažených prostřednictvím digitálních platforem
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Německu (INFR(2024)2043), Maďarsku (INFR(2024)2045), Polsku (INFR(2024)2047) a Rumunsku (INFR(2024)2048), protože si včas nevyměňovaly informace o příjmech jednotlivců a společností prostřednictvím online platforem. Směrnice (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC7), zavedla od 1. ledna 2023 nová pravidla daňové transparentnosti pro transakce na digitálních platformách. Cílem je lépe vymezit situace, v nichž by se měla platit daň. Podávání zpráv by mělo probíhat ve dvou fázích. Za prvé, online platformám byla uložena povinnost shromažďovat v průběhu roku 2023 informace o příjmech jednotlivců a společností a oznámit je členskému státu platformy. Tento členský stát pak měl do 29. února 2024 provést výměnu informací. Včasné podávání zpráv a výměna informací mají zásadní význam pro zajištění rovných podmínek v Unii a hladkého fungování směrnice DAC7 ve všech členských státech. Německo, Maďarsko, Polsko a Rumunsko nesplnily svou povinnost ohledně výměny nezbytných informací s daňovými orgány jiných členských států, což jim brání v prosazování místních daňových zákonů. Komise proto zasílá Německu, Maďarsku, Polsku a Rumunsku výzvu. Tyto země mají nyní dva mají měsíce na to, aby odpověděly a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešily. Neobdrží-li od nich Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Odůvodněná stanoviska

Komise vyzývá ŘECKO, aby změnilo své právní předpisy týkající se zdanění a registrace vozidel *
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Řecku (INFR(2020)4001), protože nezměnilo svá pravidla pro registraci a zdanění vozidel. Podle judikatury Soudního dvora je porušen článek 110 Smlouvy, pokud se daně z dovážených vozidel vypočítávají jinak než u podobných domácích vozidel a to pak vede k vyššímu zdanění dováženého výrobku. Podle ustanovení platných v Řecku je registrační poplatek, který se vztahuje na všechna vozidla, vyšší u některých kategorií dovezených ojetých vozidel než u podobných domácích ojetých vozidel. Kromě toho řecká ekologická daň, která se vztahuje na určité kategorie vozidel, rozlišuje mezi domácími ojetými vozidly a ojetými vozidly zakoupenými v jiném členském státě a následně zaregistrovanými v Řecku. Komise se domnívá, že řecké právní předpisy nejsou slučitelné s článkem 110 Smlouvy, neboť vozidla dovážená z jiného členského státu jsou zdaněna vyšší částkou než domácí vozidla. Řecko zároveň zakazuje registraci některých ojetých vozidel dovezených do Řecka, zatímco obdobný zákaz týmž kategoriím domácích vozidel uložen není Tento zákaz představuje jasné omezení volného pohybu zboží a je v rozporu s článkem 34 a článkem 36 SFEU. Komise se proto rozhodla vydat Řecku odůvodněné stanovisko. Tato země má nyní dva měsíce na to, aby odpověděla a přijala nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby změnilo pravidla pro zdanění kapitálových zisků daňových poplatníků-nerezidentů, pokud jsou vypláceny ve splátkách *
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Španělsku (INFR(2021)4035), protože neharmonizovalo svá pravidla týkající se zdanění kapitálových zisků dosažených ve Španělsku daňovými poplatníky-nerezidenty s volným pohybem kapitálu (článek 63 SFEU). V případě kapitálových zisků plynoucích z převodu aktiv platí, že je-li platba odložena o dobu delší než jeden rok nebo je-li zaplacena ve splátkách v období delším než jeden rok, mají daňoví poplatníci-rezidenti možnost odvést daň v okamžiku vzniku kapitálových zisků nebo ji odložit a zaplatit ji úměrně podle peněžního toku. Daňoví poplatníci-nerezidenti však tuto možnost odkladu nemají a musí zaplatit daň v okamžiku, kdy kapitálové zisky vzniknou při převodu aktiv. Komise zaslala Španělsku 2. prosince 2021 výzvu, a zahájila tak řízení o nesplnění povinnosti. Vzhledem k tomu, že Španělsko nepřizpůsobilo své právní předpisy požadavkům práva EU, rozhodla se Komise vydat Španělsku odůvodněné stanovisko. Země má nyní dva měsíce na to, aby odpověděla a přijala nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

Komise žádá ŠPANĚLSKO, KYPR, LOTYŠSKO, LITVU, POLSKO a PORTUGALSKO, aby sdělily opatření k provedení směrnice druhého pilíře ve vnitrostátním právu *
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Španělsku (INFR(2024)0049), Kypru (INFR(2024)0020), Lotyšsku (INFR(2024)0094), Litvě (INFR(2024)0080), Polsku (INFR(2024)0113 a Portugalsku (INFR(2024)0119), protože neoznámily opatření k provedení směrnice Rady (EU) 2022/2523 ze dne 14. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii (směrnice druhého pilíře) ve vnitrostátním právu. Dvoupilířové řešení považuje Komise za nejvyšší prioritu. Vyžaduje, aby všechny velké nadnárodní korporace platily minimální efektivní daňovou sazbu ve výši 15 %. Všechny členské státy EU měly povinnost uvést v účinnost právní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí o druhém pilíři do 31. prosince 2023. K dnešnímu dni většina členských států EU tyto povinnosti splnila. Španělsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Polsko a Portugalsko však stále neoznámily svá vnitrostátní prováděcí opatření. Komise se proto rozhodla vydat pro tyto členské státy odůvodněné stanovisko. Země mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly a přijaly nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

Komise vyzývá ŠVÉDSKO, aby změnilo svá pravidla týkající se předběžného zdanění příjmů cizích dodavatelů
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat Švédsku odůvodněné stanovisko (INFR(2023)4007), v němž jej žádá, aby uvedlo své právní předpisy o předběžném zdanění příjmů do souladu s požadavky práva EU. Švédští klienti, kteří platí za práci vykonanou dodavateli usazenými v jiných členských státech EU nebo v zemích EHP, jsou povinni srážet předběžnou daň z příjmu ve výši 30 % z příslušných odměn, pokud cizí dodavatelé nebyli schváleni švédským daňovým orgánem (obecně označované jako „schválení F-tax“). Komise se domnívá, že taková povinnost srážet předběžnou daň z příjmu v situacích, kdy cizí dodavatelé nemají ve Švédsku stálou provozovnu a tudíž ani povinnost platit daň z příjmu, narušuje volný pohyb služeb (článek 56 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 36 Dohody o EHP). Komise se proto rozhodla vydat odůvodněné stanovisko. Švédsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo a přijalo nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

Předložení věcí Soudnímu dvoru

Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby zrušilo dodatečné omezující podmínky pro odklady daně podle směrnice o fúzích v případě rozdělení společností
Evropská komise se dnes rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie věc Španělska (INFR(2018)4084), protože do španělského práva zavedlo další podmínky omezující harmonizovaná pravidla EU pro rozdělení společností (směrnice Rady 2009/133/ES, směrnice o fúzích). Směrnice o fúzích zajišťuje, aby reorganizace podniků, jako jsou fúze a rozdělení, nebyly v době restrukturalizace omezovány zdaněním. Obecně by se zdanění kapitálových výnosů plynoucích z takové reorganizace proto mělo odložit až do okamžiku pozdějšího prodeje nebo pozbytí dotčených aktiv a podílů. Španělské právo však pro celkové rozdělení společností stanoví omezující podmínky. Odklad daně není přiznán, pokud akcionáři rozdělované společnosti neobdrží ve všech přijímajících společnostech stejný poměr podílů, ledaže by byl nabytý majetek odvětvím činnosti. V listopadu 2019 zaslala Komise Španělsku odůvodněné stanovisko. Španělské provádění směrnice o fúzích však stále není plně v souladu s právem EU a vytváří nerovné podmínky pro společnosti působící na vnitřním trhu. Vzhledem k tomu, že španělské orgány nepřijaly žádná vhodná opatření, aby vyhověly odůvodněnému stanovisku Komise, má Komise za to, že úsilí, které orgány dosud vynaložily, je nedostatečné, a proto předkládá věc Španělska Soudnímu dvoru Evropské unie. Bližší informace jsou uvedeny v tiskové zprávě.

  

6. Mobilita a doprava

(Bližší informace: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22 95 31 56, Anna Wartberger – tel.: +32 22 98 20 54)

Výzva

Komise vyzývá SLOVENSKO, aby dodržovalo pravidla EU týkající se dohledu nad bezpečností civilního letectví
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Slovensku (INFR(2024)2029) kvůli nedodržení pravidel EU týkajících se dohledu nad bezpečností civilního letectví. Komise se domnívá, že Slovensko nesplňuje všechny požadavky stanovené v nařízeních (EU) 748/2012 a (EU) 1321/2014 o letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a o schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů. Nedostatky v provádění se týkají náležitého výcviku personálu, klasifikace vzdušného prostoru pro uživatele civilního letectví v oblastech podléhajících vojenským omezením, pravidel pro řešení leteckých nehod a incidentů a ověřování bezpečnostních opatření uložených leteckým provozovatelům. Komise proto zasílá Slovensku výzvu. To má nyní dva měsíce na to, aby odpovědělo a nedostatky, na které Komise poukázala, odstranilo. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Odůvodněné stanovisko

Komise vyzývá MAĎARSKO, aby správně provedly pravidla EU týkající se jednotného evropského železničního prostoru
Komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Maďarsku (INFR(2023)2154), které správně neprovedlo a neuplatňuje některá pravidla EU týkající se jednotného evropského železničního prostoru. Maďarský právní rámec pro železniční dopravu není plně v souladu se směrnicí 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru ve znění směrnice (EU) 2016/2370. Vnitrostátní přepisy zjevně nepřiměřeně omezují právo požadovat test hospodářské vyváženosti. Tento test se používá k posouzení dopadu nových železničních spojů na stávající železniční spojení provozovaná jako veřejná služba, a to s cílem dosáhnout rovnováhy mezi zájmy provozovatelů provozujících služby za tržních podmínek a zájmy podniků provozujících železniční dopravu na základě smlouvy o veřejných službách. Komise se nadále domnívá, že maďarské právní předpisy nejsou v souladu s ustanoveními směrnice 2012/34/EU týkajícími se nezávislosti hlavních funkcí provozovatele infrastruktury, možnosti provozovatele infrastruktury uzavírat dohody o spolupráci s železničními podniky a s pravidly spolupráce mezi vnitrostátním regulačním subjektem a jeho protějšky v jiných členských státech. Dnešní odůvodněné stanovisko navazuje na výzvu, kterou Komise Řecku zaslala v listopadu 2023. Maďarsko dosud nepřijalo žádné nápravné opatření, kterým by na obavy Komise reagovalo. Komise se proto rozhodla vydat pro Maďarsko odůvodněné stanovisko. Země má nyní dva měsíce na to, aby na argumenty předložené Komisí odpovědělo. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

  

7. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Bližší informace: Francesca Dalboni – tel.: +32 22 98 81 70, Marta Perez-Cejuela Romero tel.: +32 22 96 37 70)

Výzva

Komise vyzývá IRSKO, aby plně provedlo směrnici o pojištění motorových vozidel
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Irsku (INFR(2024)2074), protože do 23. prosince 2023 plně neprovedlo ustanovení směrnice o pojištění motorových vozidel týkající se platební neschopnosti (směrnice 2009/103/ES ve znění směrnice (EU) 2021/2118). Chybějící provedení má dopad na ochranu poškozených po nehodě v případě platební neschopnosti pojišťovny. Cílem směrnice (EU) 2021/2118, kterou se mění směrnice 2009/103/ES, je posílit ochranu obětí dopravních nehod v celé EU. Za tímto účelem objasňuje rozsah této ochrany, usnadňuje kontroly povinného pojištění motorových vozidel a zavádí mechanismus odškodnění poškozených v případě platební neschopnosti odpovědného pojistitele. Usnadňuje rovněž změnu pojistitelů pojistníkům tím, že zajišťuje rovné a nediskriminační zacházení s potvrzeními o škodním průběhu předchozích pojištění. Komise nyní zasílá Irsku výzvu. To má nyní dva měsíce na to, aby na ni odpovědělo a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešilo. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Odůvodněná stanoviska

Komise vyzývá BELGII, ITÁLII, KYPR, SLOVINSKO, RAKOUSKO a FINSKO, aby dokončily provedení směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí
Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska Belgii (INFR(2023)0109), Itálii (INFR(2023)0150), Kypru (INFR(2023)0118), Slovinsku (INFR(2023)0175), Rakousku (INFR(2023)0106) a Finsku (INFR(2023)0136), protože neprovedly v plném rozsahu směrnici o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí (směrnice (EU) 2021/2101), kterou se mění směrnice o účetnictví (směrnice 2013/34/EU). Směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí má zásadní význam pro zvýšení transparentnosti podniků a posílení veřejné kontroly nadnárodních podniků. Směrnice stanoví pravidla pro zveřejňování informací o dani z příjmu některými nadnárodními podniky s příjmy přesahujícími 750 milionů eur, včetně nadnárodních společností ze zemí mimo EU, které v EU podnikají. Pokud by při provádění této politiky došlo ke zpoždění, ohrozí to cíl posílit odpovědnost podniků za daň z příjmu, kterou platí v každém členském státě, čímž bude ohrožen cíl spočívající v zachování důvěry občanů ve spravedlnost vnitrostátních daňových systémů. Komise se proto rozhodla vydat odůvodněné stanovisko Belgii, Itálii, Kypru, Slovinsku, Rakousku a Finsku, které mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly a přijaly nezbytná opatření. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věci předloží Soudnímu dvoru Evropské unie.

 

8. Digitální ekonomika

(Bližší informace: Johannes Bahrke – tel.: +32 22 9 86 15, Thomas Regnier - tel.: +32 22 99 10 99)

Výzvy

Komise vyzývá 18 členských států, aby dodržovaly akt EU o správě dat
Evropská komise se dnes rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy 18 členským státůmBelgii (INFR(2024)2055), Česku (INFR(2024)2057), Německu (INFR(2024)2060), Estonsku (INFR(2024)2058), Řecku (INFR(2024)2061), Francii (INFR(2024)2059), Itálii (INFR(2024)2062), Kypru (INFR(2024)2056), Lotyšsku (INFR(2024)2064), Lucembursku (INFR(2024)2063), Maltě (INFR(2024)2065), Rakousku (INFR(2024)2054), Polsku (INFR(2024)2066), Portugalsku (INFR(2024)2067), Rumunsku (INFR(2024)2068), Slovinsku (INFR(2024)2070), Slovensku (INFR(2024)2071) a Švédsku (INFR(2024)2069, které neurčily odpovědné orgány k provádění aktu o správě dat, nebo které neprokázaly, že tyto orgány jsou oprávněny plnit úkoly požadované aktem Akt o správě dat usnadňuje sdílení dat napříč odvětvími a zeměmi EU ve prospěch občanů a podniků. Zvýší důvěru ve sdílení dat stanovením pravidel pro neutralitu zprostředkovatelů dat, kteří propojují jednotlivce a společnosti s uživateli dat. Činnosti zprostředkování dat musí být přísně nezávislé na jakýchkoli jiných službách, které poskytují, musí být registrovány a mohou být identifikovány společným logem EU. Akt rovněž usnadní opakované použití některých dat v držení veřejného sektoru a podnítí dobrovolné sdílení dat. Datový altruismus umožňuje občanům udělit souhlas se zpřístupněním jimi vytvářených dat pro obecné blaho, například za účelem lékařského výzkumu. Organizace pro datový altruismus se mohou rozhodnout, že se nechají zařadit do veřejného rejstříku a budou používat společné logo EU. Musí mít neziskový charakter a splňovat požadavky na transparentnost a nabízet zvláštní záruky na ochranu práv a zájmů občanů a společností, které se rozhodnou své údaje sdílet. S použitelností od 24. září 2023 jsou odpovědné orgány odpovědné za registraci organizací pro datový altruismus a za sledování dodržování předpisů ze strany poskytovatelů služeb zprostředkování dat. Komise proto těmto dotčeným 18 členským státům zasílá výzvu. Tyto země mají nyní dva mají měsíce na to, aby odpověděly a nedostatky, na které Komise poukázala, vyřešily. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

  

9. Rozpočet

(Bližší informace: Balazs Ujvaritel.: +32 22 95 45 78; Veronica Favalli – tel.: +32 22 95 68 59)

Výzvy

Komise žádá POLSKO a SLOVENSKO, aby dodržovaly pravidla pro výběr tradičních vlastních zdrojů
Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy Polsku (INFR(2018)2351) a Slovensku (INFR(2020)2235), protože nevybíraly tradiční vlastní zdroje (podle nařízení Rady, kterým se provádí rozhodnutí o vlastních zdrojích, nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014) z některých tranzitních režimů zahájených v Německu a vyřízených polskými a slovenskými celními orgány. Komise opakovaně vyzývala Polsko a Slovensko, aby tuto ztrátu tradičních vlastních zdrojů, včetně odpovídajících úroků, nahradily, dosud však s žádným výsledkem. Komise proto zasílá Polsku a Slovensku výzvu. Ty mají nyní dva měsíce na to, aby odpověděly a problémy, na které Komise poukázala, vyřešily. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

*Aktualizováno 23. května 2024 v 18:00 hod.

Media

Entrance to the Berlaymont building 2023-06-13

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)
St 11:53  Rozpočet EU na rok 2025 posílí financování priorit Evropy ec.europa.eu (Evropská komise)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688