ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  23.05.2024 12:00:00

Otázky a odpovědi týkající se aktu o kritických surovinách

Otázky a odpovědi týkající se aktu o kritických surovinách

Jaké jsou hlavní cíle aktu o kritických surovinách?

Cílem evropského aktu o kritických surovinách je zajistit bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin do EU. Cílem aktu je posílit všechny fáze evropského hodnotového řetězce kritických surovin, diverzifikovat dovoz do EU s cílem snížit strategickou závislost, zlepšit schopnost EU monitorovat a zmírňovat rizika narušení dodávek kritických surovin a zlepšit oběhovost a udržitelnost.

Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro hospodářství EU a širokou škálu nezbytných technologií pro strategická odvětví, jako jsou čisté technologie, digitální technologie, letectví a obrana. Akt o kritických surovinách vytváří podmínky pro zajištění přístupu EU k bezpečným a udržitelným dodávkám kritických surovin, což Evropě umožní splnit své klimatické a digitální cíle do roku 2030 a zároveň zachovat svou konkurenceschopnost a potřeby v oblasti hospodářské bezpečnosti.

Co akt o kritických surovinách obsahuje?

Evropský akt o kritických surovinách staví na čtyřech klíčových pilířích:

Za prvé, akt definuje priority a stanoví jasné cíle, pokud jde o posílení dodavatelských řetězců kritických surovin v EU. Zejména poprvé jsou v právních předpisech kodifikovány seznam kritických surovin a seznam strategických surovin. Zákon obsahuje referenční hodnoty pro zlepšení kapacit pro těžbu, zpracování a recyklaci kritických surovin v EU a pro řízení úsilí o diverzifikaci.

Akt stanoví referenční hodnoty pro domácí kapacity v celém strategickém dodavatelském řetězci surovin a pro diverzifikaci dodávek do EU:

  • Těžební kapacita EU ve výši alespoň 10 % roční spotřeby strategických surovin v EU;
  • Zpracovatelská kapacita EU ve výši nejméně 40 % roční spotřeby strategických surovin v EU;
  • Recyklační kapacita EU ve výši nejméně 25 % roční spotřeby strategických surovin v EU; a pokud
  • Nejvýše 65 % roční spotřeby každé strategické suroviny v Unii závisí na jediné třetí zemi pro jakoukoli relevantní fázi hodnotového řetězce.

Za účelem dosažení těchto referenčních hodnot stanoví akt opatření k posílení evropských kapacit pro výrobu kritických surovin v celém hodnotovém řetězci, jako je například nový rámec pro výběr a provádění strategických projektů, které mohou těžit ze zjednodušeného povolování a ze základních podmínek pro přístup k financování. Stanoví rovněž vnitrostátní požadavky na rozvoj výzkumných programů v Evropě. Kromě toho jsou členské státy povinny poskytnout všem projektům v oblasti kritických surovin jednotné kontaktní místo pro všechna příslušná povolení. Strategické projekty se mohou rozvíjet i ve třetích zemích, a to k vzájemnému prospěchu EU a našich partnerů.

Za druhé, akt obsahuje opatření ke zlepšení oběhovosti a účinného využívání kritických surovin posílením hodnotových řetězců recyklovaných kritických surovin. Například tím, že provozovatelům a členským státům uloží povinnost zlepšit využití kritických surovin z výrobků a odpadů obsahujících kritické suroviny na trhu EU. Kromě toho bude vynaloženo úsilí na podporu technologického pokroku a účinného využívání zdrojů.

Za třetí, akt stanoví opatření ke zlepšení připravenosti EU a zmírnění rizik spojených s dodávkami. Aby byla zajištěna odolnost dodavatelských řetězců, umožňuje akt monitorování dodavatelských řetězců kritických surovin a výměnu informací a budoucí koordinaci zásob strategických surovin mezi členskými státy. Velké společnosti budou muset provést posouzení rizik svých dodavatelských řetězců.

Za čtvrté, akt zřizuje Evropskou radu pro kritické suroviny složenou ze zemí EU a Komise, jejímž úkolem je poskytovat poradenství a koordinovat provádění opatření stanovených v aktu a diskutovat o strategických partnerstvích EU se třetími zeměmi.

Jaký je rozdíl mezi kritickými a strategickými surovinami?

Kritické suroviny jsou materiály, které jsou považovány za důležité pro celé evropské hospodářství a čelí vysokému riziku narušení dodávek. Zákon obsahuje seznam kritických surovin a kodifikuje metodiku pro posuzování kritických surovin, která bude použita k pravidelné aktualizaci seznamu kritických surovin.

Kromě toho zákon rovněž uvádí seznam strategických surovin, tj. surovin, které se používají ve strategických odvětvích, jako jsou obnovitelné zdroje energie, digitální, letecké a kosmické a obranné technologie a u nichž předpokládaný růst poptávky ve srovnání se současnou úrovní dodávek ve spojení s obtížemi při zvyšování výroby pravděpodobně v blízké budoucnosti vytvoří riziko pro dodávky. Oba seznamy budou přezkoumány nejméně jednou za tři roky.

Zákon obsahuje opatření, včetně opatření týkajících se monitorování, oběhovosti a udržitelnosti, která se vztahují na všechny kritické suroviny. Další opatření jsou konkrétně zaměřena na strategické suroviny, zejména prostřednictvím opatření zaměřených na zvýšení domácích kapacit, diverzifikaci a připravenost na rizika. Kromě toho se opatření týkající se strategických zásob a společného nákupu vztahují konkrétně na strategické suroviny.

Jaká je úloha Rady pro kritické suroviny?

Zřizuje se Evropská rada pro kritické suroviny, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství a usnadňovat celounijní koordinaci a provádění činností týkajících se průzkumu, monitorování, strategických zásob a strategických projektů se třetími zeměmi a poskytovat poradenství ohledně přístupu strategických projektů k financování. Výboru předsedá Komise. Skládá se z členských států a Komise a má zástupce Evropského parlamentu jako pozorovatelé. Udržuje pravidelný kontakt s příslušnými zúčastněnými stranami za účelem řádného výkonu svých funkcí.

První zasedání Rady pro kritické suroviny se dnes koná dne 23. května 2024. Během zasedání bude rada jednat o své organizaci, procesu výběru strategických projektů a jejich budoucím financování, jakož i o strategických partnerstvích, monitorování a vytváření zásob kritických surovin. Výbor rovněž projedná budoucí pracovní plán na rok, který přijal jejich jednací řád.

Jak Komise vybere strategické projekty?

O status „strategického projektu“ mohou požádat projekty přispívající k budování strategických kapacit v oblasti surovin ve všech fázích hodnotového řetězce, a to jak v rámci EU, tak mimo ni. Projekty budou vybírány na základě jejich přínosu k bezpečnosti dodávek strategických surovin, technické proveditelnosti, schopnosti nahradit strategické suroviny, udržitelnosti a sociálních norem. Projekty v EU musí mít evropský rozměr a projekty ve třetích zemích musí poskytovat místní přidanou hodnotu. Oblast působnosti zahrnuje projekty umožňující výrobu materiálů, které nahrazují strategické suroviny.

Strategické projekty v EU budou těžit ze zjednodušeného povolování s cílem urychlit správní postupy. Členské státy budou muset dodržovat jasné lhůty pro celé řízení, koordinovat v rámci jediného řízení příslušná posouzení vlivů na životní prostředí a v případě zahájení soudního řízení případně uplatnit postupy pro naléhavé případy.

U strategických projektů mimo EU nadále platí vysoké environmentální a sociální podmínky a místní přidaná hodnota by měla být poskytována třetím zemím, které jsou rozvíjejícími se trhy nebo rozvojovými ekonomikami. Komise, které je nápomocen sbor, podporuje provádění projektů a usiluje o vytvoření synergií se stávajícími mezinárodními iniciativami, jako je strategie Global Gateway.

Komise dnes během prvního zasedání Rady pro kritické suroviny zveřejňuje první výzvu k předkládání strategických projektů. První uzávěrka je 22. srpna 2024 12:00 (SEČ). Posouzení a výběr strategických projektů bude provádět Komise za podpory a stanoviska rady.

Jak se zjednoduší administrativní postupy pro strategické projekty?

Členské státy budou muset ve svých správních procesech upřednostňovat strategické projekty. Zákon rovněž stanoví jasné lhůty pro rozhodnutí o žádostech o povolení souvisejících se strategickými projekty, tj. u strategických projektů by celková doba trvání povolovacího postupu neměla překročit 27 měsíců u těžebních projektů nebo 15 měsíců u projektů zpracování a recyklace.

S cílem pomoci společnostem jsou členské státy rovněž povinny určit jednotná kontaktní místa pro projekty v oblasti kritických surovin. Jednotné kontaktní místo bude poskytovat předkladatelům projektů pokyny k administrativním otázkám a bude sloužit jako jediné kontaktní místo po celou dobu povolovacího postupu.

Jak budou financovány strategické projekty?

Větší předvídatelnost označení strategických projektů by měla motivovat k jejich finančnímu snižování rizika prostřednictvím soukromých finančních nástrojů. Kromě toho je na úrovni EU k dispozici několik nástrojů financování, které mohou podpořit strategické projekty.

Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) poskytuje strukturální řešení investičních potřeb průmyslových odvětví. Jeho oblast působnosti zahrnuje digitální technologie, čisté technologie a biotechnologie, jakož i kritické suroviny potřebné pro jejich příslušné hodnotové řetězce. Strategické projekty podle aktu o kritických surovinách jsou do jeho oblasti působnosti výslovně zahrnuty, takže jsou způsobilé pro podporu v rámci fondů politiky soudržnosti (tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu plus, Fondu pro spravedlivou transformaci).

Strategické projekty lze rovněž podpořit, pokud splňují nezbytná kritéria, v rámci Inovačního fondu nebo Fondu na podporu oživení a odolnosti.

Kromě toho jsou v rámci Programu InvestEU způsobilé investice do hodnotového řetězce kritických surovin. V případě strategických projektů v zahraničí lze na jejich podporu využít strategii Global Gateway, a zejména Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+).

Komise bude dále podporovat programy v oblasti výzkumu a inovací v oblasti kritických surovin, zejména prostřednictvím rámcového programu Horizont Evropa.

Mnoho takových projektů může vyžadovat financování, které zahrnuje státní podporu. Kromě jiných možností podle obvyklých pravidel státní podpory je v této souvislosti relevantní oblast působnosti dočasného krizového a transformačního rámce pro státní podporu, neboť umožňuje členským státům podporovat investice do výroby nebo recyklace kritických surovin, které jsou nezbytné pro výrobu strategických zařízení (konkrétně baterií, solárních panelů, větrných turbín, tepelných čerpadel, elektrolyzérů a využívání a ukládání uhlíku), což je klíčové pro přechod na hospodářství s nulovými čistými emisemi.

Jak akt zajišťuje udržitelnost a oběhovost surovin?

Komise a země EU mají vyvinout úsilí na podporu technologického pokroku a účinného využívání zdrojů s cílem zmírnit očekávaný nárůst spotřeby kritických surovin v Unii.

Země EU přijmou opatření ke zlepšení sběru odpadu bohatého na kritické suroviny a k zajištění jeho recyklace na druhotné kritické suroviny.

Vzhledem ke své historii těžby má EU řadu starých těžebních lokalit a hlušin, které mohou obsahovat cenné kritické suroviny, jejichž potenciál však dosud nebyl analyzován. Zákon ukládá stávajícím provozovatelům povinnost posoudit možnost využití z těchto skládek a shromáždit informace o obsahu kritických surovin v odpadu, který vytvářejí, jakož i o odpadu uloženém na jejich skládkách. V případě uzavřených a opuštěných dolů zákon ukládá členským státům odpovědnost za shromažďování těchto údajů – ze souborů povolení i cílených kampaní pro odběr vzorků – a za jejich zveřejňování v veřejně přístupné databázi. To potenciálním provozovatelům umožní určit potenciální zajímavá místa a provádět tyto projekty obnovy společně s orgány veřejné moci.

Akt rovněž obsahuje ustanovení, která stanoví požadavky na oběhovost pro permanentní magnety, což jsou technologie dobře známé jako technologie obsahující vzácné zeminy, na nichž je EU plně závislá na třetích zemích. V současné době se recykluje méně než 1 % vzácných zemin spotřebovaných v EU. Permanentní magnety se nacházejí v široké škále produktů, které mají strategický význam pro energetickou a digitální transformaci (např. větrné turbíny a elektrická vozidla). Jejich recyklovatelnost je technicky proveditelná, ale zůstává velmi omezená. Aby byla zajištěna recyklovatelnost permanentních magnetů, zákon usnadňuje práci recyklačních zařízení tím, že stanoví požadavky na informace o typu a složení permanentních magnetů obsažených v definovaném seznamu výrobků a o recyklovaném obsahu některých kritických surovin v nových magnetech.

Zákon zmocňuje Komisi ke stanovení požadavků na informace o environmentální stopě kritických surovin, na které se vztahují různé záruky. To pomůže zvýšit oběhovost a udržitelnost kritických surovin uváděných na trh EU, což zákazníkům umožní informovaně se rozhodovat o výrobcích obsahujících kritické suroviny.

Oběhovost musí začít dříve, než když se výrobek stane odpadem. Komise se proto při své práci na požadavcích na ekodesign specifických pro jednotlivé výrobky rovněž zaměřuje na recyklovatelnost kritických surovin a jejich nahrazování. Zmobilizuje rovněž až 200 milionů EUR na zavedení dalších deseti center pro oběhovost s cílem podstatně zvýšit využití a recyklaci surovin v celé Unii.

Co zákon předpokládá, aby se zabránilo nedostatku strategických surovin?

Akt poskytuje komplexní rámec pro lepší vybavení členských států a společností, aby odolávaly narušení dodávek. Za prvé, Komise s podporou Rady pro kritické suroviny bude koordinovat monitorování rizik dodávek kritických surovin, které bude veřejně přístupné. Komise bude na základě doporučení rady koordinovat zátěžové testy napříč dodavatelskými řetězci strategických surovin s cílem vyhodnotit skutečnou expozici rizikům spojeným s dodávkami.

Za druhé, akt umožňuje Komisi shromažďovat informace o strategických zásobách členských států a poté koordinovat jejich činnost v celé EU s cílem lépe vybavit Unii před krizí. Kromě toho, aby byly společnosti motivovány k vypracování vhodných strategií zmírňování rizik v oblasti dodávek a k posílení jejich odolnosti, ukládá zákon velkým společnostem, které vyrábějí strategické technologie se strategickými surovinami, aby každé tři roky prováděly posouzení rizik svých dodavatelských řetězců. V neposlední řadě Komise rovněž vytvoří mechanismus pro usnadnění společných nákupů strategických surovin pro evropské podniky, které o to projeví zájem.

Usnadní akt vytváření strategických partnerství?

Strategická partnerství uzavřená se třetími zeměmi pomáhají diverzifikovat zdroje dodávek surovin prostřednictvím další integrace hodnotových řetězců surovin EU s hodnotovými řetězci třetích zemí bohatých na zdroje.

Zákon stanoví podmínky pro vytváření a provádění budoucích strategických partnerství. V zájmu rozvoje a zajištění soudržného rámce pro uzavírání budoucích partnerství budou členské státy a Komise v rámci své interakce ve správní radě projednávat a zajišťovat koordinaci mimo jiné ohledně toho, zda stávající partnerství dosahují zamýšlených cílů, stanovení priorit třetích zemí pro nová partnerství, obsahu těchto partnerství a jejich soudržnosti a potenciální součinnosti mezi dvoustrannou spoluprací členských států s příslušnými třetími zeměmi.

Cílem je usilovat o vzájemně přínosná partnerství s rozvíjejícími se tržními a rozvojovými ekonomikami v souladu se strategií EU Global Gateway, která přispívají k diverzifikaci jejího dodavatelského řetězce surovin a přinášejí přidanou hodnotu v partnerských zemích.

EU dosud podepsala partnerství s Argentinou, Kanadou, Chile, Demokratickou republikou Kongo, Grónskem, Kazachstánem, Namibií, Norskem, Rwandou, Ukrajinou, Uzbekistánem a Zambií.

Pro více informací

Tisková zpráva

Strategické projekty v rámci CRMA

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)
St 11:53  Rozpočet EU na rok 2025 posílí financování priorit Evropy ec.europa.eu (Evropská komise)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688