ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  19.04.2024 09:00:00

Důchod v Ústeckém kraji činil v kraji 20 021 Kč a některý z důchodů pobíralo 221,2 tisíc osob - Důchody a důchodci v roce 2023

V Ústeckém kraji pobíralo v prosinci 2023 některý z důchodů 221,2 tisíc osob, z toho 175,5 tisíc osob pobíralo starobní důchod samostatně nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem, z nich 32,3 % odešlo do důchodu předčasně. Průměrný starobní důchod (sólo) činil v kraji 20 021 a proti předchozímu roku vzrostl o 2 202 .

Ke konci roku 2023 splňovalo v Ústeckém kraji podmínky pro výplatu některého z důchodů celkem 221 199 příjemců důchodů, proti předchozímu roku se počet důchodců snížil o 1 170 osob (o 0,5 %). K poklesu došlo kromě našeho kraje ještě v hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji, v ostatních krajích počet osob pobírajících některý z důchodů vzrostl. V rámci Ústeckého kraje se počet důchodců meziročně snížil ve všech okresech regionu. Mezi osobami pobírajícími důchod převažovaly ženy, a to jak za kraj celkem (58,2 %), tak ve všech okresech kraje, z toho nejvíce v okrese Ústí nad Labem (58,9 %). Převahu žen evidovali i ve všech krajích republiky, nejvyšší podíl žen důchodkyň byl v hlavním městě Praze (60,5 %), nejnižší v Kraji Vysočina (57,1 %).

Podívejte se také: Důchody v ostatních krajích

Nejpočetnější skupinou byli příjemci plných starobních důchodů – sólo, tzn. bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem, kteří ke konci roku 2023 představovali v Ústeckém kraji 131 467 osob, jejich podíl v kraji v minulosti stoupal, v roce 2021 zaznamenal částečný pokles, ale posledních dvou letech opět mírně vzrostl. V posledních devíti letech se pohyboval od 59,0 do 59,5 %, ke konci minulého roku činil 59,4 % ze všech příjemců důchodů, proti 56,3 % v roce 2010, kdy byl podíl nejnižší za sledované roky. Rovněž mezi starobními důchodci převažovaly ženy, ke konci roku 2023 představovaly za kraj 51,9 %.

Počet osob, které odcházely do předčasného důchodu, se v kraji meziročně zvýšil o 3 077 osob, tj. o 5,7 %. V roce 2023 tak pobíralo předčasný starobní důchod celkem 56 691 osob, což bylo 32,3 % starobních důchodců (vč. souběhu s vdovským a vdoveckým), zatímco v roce 2010 jich bylo 22,0 %. V porovnání s ostatními kraji byl podíl příjemců předčasného starobního důchodu v roce 2023 v kraji pátý nejnižší. U mužů v kraji představoval podíl 33,4 % a byl rovněž pátý nejnižší mezi kraji. Podíl žen, které odešly do důchodu předčasně, dosáhl 31,6 % a obsadil sedmou nejnižší příčku. Nejnižší podíl jak u celkového počtu, tak u obou pohlaví, je dlouhodobě v Praze. Nejvyšší podíl příjemců předčasného starobního důchodu evidovali v Kraji Vysočina (platí i pro muže a ženy).

Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasných důchodů na celkovém počtu příjemců starobních důchodů bez poměrných důchodů v prosinci 2023

Podíl předčasných starobních důchodů (vč. souběhu) meziročně vzrostl ke konci roku 2023 rovněž ve všech okresech Ústeckého kraje, a to jak celkem, tak i u obou pohlaví. Nejvyšší podíl osob, které v loňském roce pobíraly předčasný důchod, byl v okrese Most, a to jak u celkového počtu (37,3 %), tak u mužů (36,6 %) i u žen (37,7 %). Nejnižší podíl osob pobírajících předčasný důchod z celkového počtu starobních důchodců (vč. souběhu) byl v okrese Litoměřice, a to jak celkem (25,0 %), tak i u mužů a žen, kde představoval 27,9 resp. 22,9 %.

Proti roku 2010 se podíl předčasných odchodů do důchodu v kraji zvýšil celkově o 10,3 p. b. (procentních bodů), u mužů o 9,5 p. b., u žen o 10,7 p. b. K nejvyššímu nárůstu za posledních čtrnáct let došlo v okrese Děčín – celkem i u žen (o 11,9 resp. 12,4 p. b.), u mužů bylo nejvyšší navýšení v okrese Litoměřice (o 12,6 p. b.). Naproti tomu nejnižší nárůst podílu jsme zaznamenali v okrese Teplice (celkem o 7,4 p. b., u mužů o 6,9 p. b., u žen o 7,8 p. b.).

Počet příjemců důchodů a podíl příjemců předčasných důchodů na celkovém počtu příjemců starobních důchodů bez poměrných důchodů v okresech Ústeckého kraje  v prosinci 2023

Ve struktuře jednotlivých typů důchodů byly druhou nejpočetnější skupinou vdovské a vdovecké důchody (vč. souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) – v roce 2023 představovaly v Ústeckém kraji 21,1 %. Vdovský a vdovecký důchod pobíralo v prosinci 2023 v kraji 46 592 osob. Mezi osobami pobírajícími pozůstalostní důchod výrazně převažovaly ženy (82,6 %). Tento podíl byl v mezikrajovém srovnání nejnižší, naproti tomu nejvyšší podíl žen (84,9 %) vykazoval Zlínský kraj.

Třetí nejpočetnější skupinou (38 997 příjemců) byly osoby pobírající invalidní důchod všech stupňů (17,6 % v kraji). Ve struktuře invalidních důchodů převažovaly jak v Ústeckém kraji, tak ve většině krajů příjemci důchodů pro invaliditu 1. stupně, v našem kraji představovali 45,9 % (17 889 osob), tento podíl byl třetí nejvyšší po Jihočeském a Jihomoravském kraji (47,8 resp. 47,0 %). Nejnižší podíl evidovali v hlavním městě Praze (38,2 %). Druhý nejvyšší podíl z celkového počtu invalidních důchodců v kraji představovali příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně, a to 34,9 % (13 615 osob), jejich podíl byl třetí nejnižší mezi kraji, nejvyšší podíl evidovali v hlavním městě Praze. Příjemci důchodů pro invaliditu 2. stupně tvořili v roce 2023 v Ústeckém kraji 19,2 % (7 493 osob) a jejich podíl byl sedmý nejvyšší v mezikrajovém srovnání.

Nejnižší podíly ve struktuře jednotlivých typů důchodů tvořili příjemci sirotčího důchodu (1,6 %) s počtem 3 487 osob a poměrného starobního důchodu (656 osob, tj. 0,3 %).

Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v prosinci 2023

V mezikrajovém srovnání byl v roce 2023 nejvyšší podíl osob pobírajících starobní důchod sólo na celkovém počtu vyplácených důchodů v hlavním městě Praze (67,9 %) a nejnižší v Ústeckém kraji (59,4 %). Nejvyšší podíl vdovských a vdoveckých důchodců byl v loňském roce v Moravskoslezském a Zlínském kraji (22,3 resp. 22,1 %), nejnižší počet byl v Libereckém kraji (20,2 %). Na celkovém počtu příjemců důchodů se invalidní důchodci podíleli nejvyšší měrou v Ústeckém kraji (výše zmíněných 17,6 %), nejmenší v Praze (9,6 %). Podíl sirotčích důchodů byl nejvyšší v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji (shodně 1,6 %), nejnižší podíl (shodně 1,2 %) osob pobírajících sirotčí důchod byl v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Nejvyšší podíl poměrných starobních důchodců evidovali v loňském roce v Praze (0,6 %), druhý nejvyšší byl v Karlovarském kraji (0,4 %). Ve většině ostatních krajů představoval pouze 0,1 % nebo 0,2 % z celkového počtu příjemců důchodu.

Příjemci důchodů podle druhu pobíraného důchodu v okresech Ústeckého kraje  v prosinci 2023

Mezi okresy Ústeckého kraje byl nejvyšší podíl starobních důchodců v okrese Ústí nad Labem (62,5 %). Naproti tomu nejnižší podíl jsme zaznamenali v okrese Teplice (54,0 %). Vdovské a vdovecké důchody tvořily nejvyšší podíl v okrese Most, a to 22,4 % z celkového počtu příjemců důchodů, nejnižší podíl byl v okresech Teplice a Louny (20,2 resp. 20,3 %), následoval okres Děčín s 20,6 %. Nejvyšší podíl invalidních důchodců – 23,8 % všech důchodců regionu, byl v okrese Teplice, nejnižší podíl v okresech Ústí nad Labem a Most (shodně 14,2 %). Podíl příjemců sirotčích důchodů ve výši 1,8 % evidovali v okrese Most, 1,6 % shodně vykazovali v okresech Děčín, Louny, Teplice a Ústí nad Labem, v okrese Chomutov představoval 1,5 %, nejnižší podíl byl v okrese Litoměřice (1,4 %). Podíl příjemců poměrných starobních důchodů se pohyboval od 0,2 % v okresech Litoměřice a Louny po 0,4 % v okresech Most a Teplice, v ostatních okresech dosáhl 0,3 %.

Průměrná měsíční výše starobního důchodu sólo (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) činila v prosinci 2023 v Ústeckém kraji 20 021 a proti předchozímu roku vzrostla o 12,4 % (o 2 202 ), z toho u mužů došlo k nárůstu o 9,1 % (o 1 779 ) a u žen o 16,0 % (o 2 591 ). Mezi roky 2022 a 2023 se v kraji zvýšily všechny druhy důchodů.

V porovnání s celorepublikovým průměrem byla v prosinci 2023 průměrná výše důchodu v Ústeckém kraji u většiny druhů důchodu, s výjimkou poměrného starobního důchodu, podprůměrná. V mezikrajovém srovnání byl kraj průměrnou výší starobního důchodu třetí nejnižší, naproti tomu poměrný starobní důchod byl čtvrtý nejvyšší. Invalidní důchody všech stupňů byly v Ústeckém kraji druhé nejnižší. Vdovské důchody měly v mezikrajovém srovnání horší pozici než vdovecké důchody (osmá, resp. pátá nejvyšší příčka). Nejnižší mezi kraji byl sirotčí důchod.

Průměrný starobní důchod (sólo) podle krajů v prosinci 2023

Průměrná výše starobního důchodu sólo se v loňském roce v jednotlivých okresech kraje pohybovala od 19 370 v okrese Děčín po 20 490 v okrese Most. V okrese Děčín byla nejnižší i většina ostatních druhů důchodů s výjimkou poměrných starobních a sirotčích důchodů. Nejnižší poměrné starobní důchody byly vypláceny v okrese Chomutov, nejvyšší v okrese Louny, který měl v loňském roce prvenství i u invalidního důchodu třetího a druhého stupně. Nejvyšší důchody pro invaliditu prvního stupně byly vypláceny v okrese Litoměřice. Nejvyšší vdovský důchod pobíraly ženy v okrese Ústí nad Labem, nejvyšší vdovecký důchod dostávali muži v okrese Most. Nejvyšší sirotčí důchod byl vyplácen v okrese Louny.

Průměrný starobní důchod (sólo) podle okresů Ústeckého kraje v prosinci 2023

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

Přílohy

 
20.04. 14:25  Lol (Rotty.Pava)
20.04. 08:47  Rozhořčení (Mária)

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688