ČSÚ (ČSÚ)
Investice  |  10.04.2024 06:54:00

Váhy pro spotřební koš pro výpočet inflace

Od letošního ledna došlo ke změně vah položek ve spotřebním koši pro výpočet indexu spotřebitelských cen.

Pro zachycení vývoje inflace a jejího dopadu na domácnosti je třeba sledovat nejen vlastní změnu cen jednotlivých produktů (např. chleba, košile, bot, lednice …), ale také to, kolik daného produktu domácnosti obvykle nakupují a jakou část z celkových výdajů na něj vynakládají. K tomu statistici používají tzv. spotřebitelský koš, do něhož je „naskládána“ velká spousta výrobků a služeb užívaných domácnostmi. Protože není možné sledovat úplně všechno, jsou pro účely sestavení spotřebitelského koše vybráni tzv. cenoví reprezentanti zastupující vždy širší skupinu podobných produktů. Například skupina stravovacích služeb je reprezentována několika pokrmy a nápoji v restauracích a školním a závodním stravováním. Každý z reprezentantů má podle toho, jaký jeho skupina tvoří podíl na celkových výdajích domácnosti, přiřazenou určitou váhu, s níž je zahrnován do výpočtu celkového cenového indexu. Součtem vah jednotlivých reprezentantů v dané produktové kategorii dostaneme váhu této kategorie. Například vepřové maso má váhu 8,5 ‰, drůbeží maso 9,4 ‰ a souhrnná kategorie maso a masné výrobky, do níž patří i řada dalších produktů má celkovou váhu 40,6 ‰. Spolu s pekárenskými výrobky, mléčnými výrobky, kávou, oleji, cukrem a dalšími jsou součástí kategorie potraviny, která má váhu 160,1 ‰. Po začlenění nealkoholických nápojů vzniká oddíl potraviny a nealkoholické nápoje, jehož váha je 177,4 ‰. Oddíl odívání a obuv vstupuje do výpočtu s váhou 44,0 ‰, rekreace a kultura 78,2 ‰, a takto můžeme postupovat dále, až získáme kompletní spotřební koš, v němž součet všech vah jednotlivých položek činí 1 000 ‰.

Výdaje domácností podle klasifikace COICOP a váhy jednotlivých oddílů

Zdroj: ČSÚ
Odkud to víme

To, jak velkou část svých peněz domácnosti utrácejí za jednotlivé druhy zboží a služeb, zjišťuje ČSÚ z několika různých zdrojů. Mezi ty nejvýznamnější patří statistika národních účtů a statistika rodinných účtů. Statistika národních účtů sleduje, kolik čeho bylo na českém trhu prodáno ke konečné spotřebě a vychází z celé řady datových zdrojů a statistických modelů. Základem statistiky rodinných účtů je dotazování v domácnostech, co konkrétně v daném období nakoupily. K upřesnění odhadu správného složení spotřebitelského koše pomáhají také tzv. scanner data, tedy údaje z pokladních systémů obchodních řetězců, z nichž je možné zjistit, kolik konkrétního zboží se daný měsíc prodalo.

Spotřební koš je samozřejmě sestavován jako průměr pro všechny domácnosti v Česku, nebo pro určitou skupinu, např. domácnosti seniorů. Individuální spotřební koš jedné konkrétní domácnosti se od toho společného tedy může značně lišit.

Změny jsou nutné

Jelikož se spotřební chování domácností v čase mění, je třeba vždy po nějaké době složení spotřebního koše aktualizovat. Tedy upravit váhy jednotlivých položek podle toho, jak se změnilo jejich zastoupení v nákupech běžných domácností, případně doplnit nové produkty a ty, které ztrácejí význam, odebrat. Rozdíly v letech následujících hned za sebou obvykle nebývají velké, ale v delším časovém horizontu by ponechání stále stejného spotřebního koše vedlo k nereálným výsledkům. Oproti minulosti dnes už např. není součástí spotřebního koše přenosný kazetový walkman, ale je zde třeba mobilní telefon. Postupně se také změnil podíl výdajů na rekreaci, sport a kulturu oproti ostatním druhům výdajů, v posledních letech zase došlo k výraznějším pohybům v zastoupení nákladů na energie. To vše a mnoho dalších posunů je třeba zohlednit. ČSÚ aktualizuje složení spotřebitelského koše pravidelně každé dva roky, naposledy k tomu došlo letos v lednu.

Výdaje domácností se člení podle klasifikace ECOICOP do 12 oddílů, které se dále rozdělují na detailnější kategorie. Při lednové aktualizaci se nejvýraznější změny týkaly oddílu bydlení. Celková váha tohoto oddílu klesla z 267,4 ‰ na 258,4 ‰, což je nejvíce ze všech oddílů. Vývoj v jednotlivých dílčích kategoriích však byl velmi rozdílný. Růst zaznamenaly položky v kategorii energie, nejvíce se zvedla váha energie elektrické. V případě zemního plynu vzrostla váha pouze mírně, neboť se sice zvýšila cena plynu, ale zároveň kleslo spotřebovávané množství. Snížení váhy zaznamenalo imputované nájemné, které bylo ovlivněno menším objemem nákupů nemovitostí pro vlastní bydlení a poklesem výdajů na rekonstrukce a modernizace stávajícího bytového fondu.

Váhy poklesly rovněž v oddílech pošta a telekomunikace nebo rekreace a kultura (shodně o 3,2 body) a také alkoholické nápoje a tabák. Mírný posun směrem dolů zaznamenaly i potraviny a nealkoholické nápoje. Naopak nárůst vah nastal zejména v oddílech stravování a ubytování (+6,9 ‰), odívání a obuv (+5,0 ‰), ostatní zboží a služby (+3,0 ‰).

Podobně jako v případě indexu spotřebitelských cen došlo k aktualizaci vah i u dalších indexů životních nákladů. Např. v indexu životních nákladů důchodců mají proti indexu spotřebitelských cen vyšší váhu oddíly potraviny a nealkoholické nápoje a zdraví. Nižší je v něm podíl výdajů na rekreaci a kulturu nebo na stravování a ubytování.

Mezinárodní odlišnosti

Pro porovnání cenového vývoje v různých evropských zemích se používá harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se od národního indexu spotřebitelských cen metodicky liší (podrobněji viz Statistika & My 9/2023). Hlavní rozdíl spočívá v tom, že HICP neobsahuje imputované nájemné. To vzhledem k váze ve spotřebním koši způsobuje v některých měsících nezanedbatelné diference oproti národnímu indexu. Jednou z dalších metodických odlišností je i různá frekvence aktualizace vah. V souladu s příslušným Nařízením EU se váhy HICP aktualizují každoročně. Tím v letech 2021 a 2022 došlo k ještě většímu rozestoupení hodnot HICP a národního indexu. Váhy v HICP totiž byly ovlivněny nestandardní skladbou spotřeby domácností v době pandemie nemoci covid-19, zatímco pro stanovení vah v národním indexu byly použity průměrné struktury výdajů domácností za celé období 20192021. Od ledna 2024 se váhy v obou indexech opět sblíží.

Detailní struktura spotřebního koše je zveřejněna na webu ČSÚ.ECOICOP NAZEV VÁHA v ‰ MĚRNÁ JEDNOTKA
E00 ÚHRN 1000,000000 
E01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 177,431636 
E01.1 Potraviny 160,863507 
E01.11 Pekárenské výrobky; obiloviny 28,362751 
E01.111 RÝŽE 0,743489 
E01.112 MOUKA A JINÉ OBILOVINY 0,955740 
E01.113 CHLÉB 12,613507 
E01.114 OSTATNÍ PEKÁRENSKÉ VÝROBKY 8,142474 
E01.115 PIZZA 1,393856 
E01.116 TĚSTOVINY A KUSKUS 1,295392 
E01.117 SNÍDAŇOVÉ CEREÁLIE 1,334639 
E01.118 JINÉ VÝROBKY Z OBILOVIN 1,883654 
E01.12 Maso 40,593387 
E01.121 HOVĚZÍ A TELECÍ MASO 3,020902 
E01.122 VEPŘOVÉ MASO 8,464718 
E01.124 DRŮBEŽ 9,403732 
E01.125 JINÉ MASO 0,245911 
E01.126 JEDLÉ DROBY 0,424815 
E01.127 SUŠENÉ, SOLENÉ NEBO UZENÉ MASO 14,839660 
E01.128 OSTATNÍ MASNÉ POLOTOVARY 4,193649 
E01.13 Ryby a mořské plody 4,218514 
E01.131 RYBY, ČERSTVÉ NEBO CHLAZENÉ 1,101285 
E01.132 RYBY, ZMRAZENÉ 0,625397 
E01.135 SUŠENÉ, SOLENÉ NEBO UZENÉ RYBY A MOŘSKÉ PLODY 0,450879 
E01.136 OSTATNÍ KONZERVOVANÉ NEBO ZPRAC. PŘÍPRAVKY Z RYB A MOŘSKÝCH PLODŮ 2,040953 
E01.14 Mléko, sýry a vejce 29,512353 
E01.141 MLÉKO PLNOTUČNÉ 1,436315 
E01.142 MLÉKO NÍZKOTUČNÉ 4,036128 
E01.143 SUŠENÉ MLÉKO 0,369796 
E01.144 JOGURTY 3,402819 
E01.145 SÝRY A TVAROHY 12,788879 
E01.146 OSTATNÍ MLÉČNÉ VÝROBKY 4,714735 
E01.147 VEJCE 2,763681 
E01.15 Oleje a tuky 6,207854 
E01.151 MÁSLO 2,752664 
E01.152 MARGARÍN A OSTATNÍ ROSTLINNÉ TUKY 1,450533 
E01.153 OLIVOVÝ OLEJ 0,444069 
E01.154 OSTATNÍ JEDLÉ OLEJE 1,263019 
E01.155 OSTATNÍ JEDLÉ ŽIVOČIŠNÉ TUKY 0,297569 
E01.16 Ovoce 12,966714 
E01.161 OVOCE, ČERSTVÉ NEBO CHLAZENÉ 10,391434 
E01.163 SUŠENÉ OVOCE A OŘECHY 2,030881 
E01.164 KONZERVOVANÉ OVOCE A VÝROBKY Z OVOCE 0,544399 
E01.17 Zelenina 16,263751 
E01.171 ZELENINA KROMĚ BRAMBOR A OSTATNÍCH HLÍZ, ČERSTVÁ NEBO CHLAZENÁ 9,082700 
E01.172 ZELENINA KROMĚ BRAMBOR A OSTATNÍCH HLÍZ, ZMRAZENÁ 0,411350 
E01.173 SUŠENÁ ZELENINA, OSTATNÍ KONZERVOVANÁ NEBO ZPRACOVANÁ ZELENINA 2,562713 
E01.174 BRAMBORY 2,417391 
E01.175 BRAMBOROVÉ LUPÍNKY 1,485826 
E01.176 OSTATNÍ HLÍZY A VÝROBKY Z HLÍZ 0,303771 
E01.18 Cukr, marmeláda, med, čokoláda a cukrovinky 13,908280 
E01.181 CUKR 1,393824 
E01.182 DŽEMY, MARMELÁDY A MED 0,916549 
E01.183 ČOKOLÁDA 2,717378 
E01.184 CUKROVINKY 6,472875 
E01.185 ZMRZLINÁŘSKÉ VÝROBKY A ZMRZLINA 2,407654 
E01.19 Potravinářské výrobky jinde neuvedené 8,829903 
E01.191 OMÁČKY, OCHUCOVADLA 2,394371 
E01.192 SŮL, KOŘENÍ A BYLINY UŽÍVANÉ V KUCHYNI 1,510027 
E01.193 DĚTSKÉ VÝŽIVY 1,123672 
E01.194 HOTOVÁ JÍDLA 2,137496 
E01.199 OSTATNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY j.n. 1,664337 
E01.2 Nealkoholické nápoje 16,568129 
E01.21 Káva, čaj a kakao 5,910130 
E01.211 KÁVA 4,009863 
E01.212 ČAJ 1,597243 
E01.213 KAKAO A ČOKOLÁDA V PRÁŠKU 0,303024 
E01.22 Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy 10,657999 
E01.221 MINERÁLNÍ NEBO PRAMENITÉ VODY 5,008801 
E01.222 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE j.n. 3,076026 
E01.223 OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY 2,573172 
E02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 84,622084 
E02.1 Alkoholické nápoje 38,676896 
E02.11 Lihoviny 13,474328 
E02.111 DESTILÁTY A LIKÉRY 13,474328 
E02.12 Vína 11,609869 
E02.121 VÍNO Z VINNÝCH HROZNŮ 11,162832 
E02.123 FORTIFIKOVANÉ (OBOHACENÉ) VÍNO 0,447037 
E02.13 Piva 13,592699 
E02.131 LEŽÁKY 8,042185 
E02.132 OSTATNÍ ALKOHOLICKÁ PIVA 5,550514 
E02.2 Tabák 45,945188 
E02.20 Tabák 45,945188 
E02.201 CIGARETY 40,855150 
E02.203 JINÉ TABÁKOVÉ VÝROBKY 5,090038 
E03 ODÍVÁNÍ A OBUV 43,946607 
E03.1 Odívání 33,514793 
E03.11 Oděvní materiály 0,181300 
E03.110 ODĚVNÍ MATERIÁLY 0,181300 
E03.110.01 ŠATOVKA DÁMSKÁ 0,181300  m2
E03.12 Oděvy 30,936379 
E03.121 PÁNSKÉ ODĚVY 9,660057 
E03.121.01 PÁNSKÉ PYŽAMO 0,599819  ks
E03.121.02 PÁNSKÁ KOŠILE - KLASICKÁ 0,716680  ks
E03.121.03 PÁNSKÝ PULOVR BAVLNĚNÝ - MIKINA 0,681986  ks
E03.121.04 PÁNSKÝ PULOVR BAVNĚNÝ- TRIČKO 1,397752  ks
E03.121.05 PÁNSKÉ SPODNÍ PRÁDLO 0,747263  ks
E03.121.06 PÁNSKÝ PULOVR 0,421334  ks
E03.121.07 PÁNSKÝ OBLEK 0,699922  ks
E03.121.08 PÁNSKÁ BUNDA LETNÍ 0,340797  ks
E03.121.09 PÁNSKÁ BUNDA ZIMNÍ 0,924210  ks
E03.121.10 PÁNSKÉ KALHOTY 1,262826  ks
E03.121.11 PÁNSKÉ KALHOTY JEANSOVÉ - KLASICKÉ 0,734393  ks
E03.121.12 PÁNSKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY LYŽAŘSKÉ 0,133818  ks
E03.121.13 PÁNSKÉ PONOŽKY BAVLNĚNÉ 0,731623  pár
E03.121.14 PÁNSKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY LYŽAŘSKÉ - internetový obchod 0,267634  ks
E03.122 DÁMSKÉ ODĚVY 16,967091 
E03.122.01 DÁMSKÉ KALHOTKY BAVLNĚNÉ 0,934159  ks
E03.122.02 DÁMSKÉ PLAVKY 0,434460  ks
E03.122.03 DÁMSKÁ VESTA 1,399156  ks
E03.122.04 DÁMSKÝ PULOVR - DLOUHÝ RUKÁV 0,702354  ks
E03.122.05 DÁMSKÁ PODPRSENKA 1,433163  ks
E03.122.06 DÁMSKÝ PULOVR - KRÁTKÝ RUKÁV 2,036968  ks
E03.122.07 DÁMSKÝ PLÁŠŤ ZIMNÍ 1,068472  ks
E03.122.08 DÁMSKÁ BUNDA ZIMNÍ 1,501038  ks
E03.122.09 DÁMSKÉ SAKO 0,543480  ks
E03.122.10 DÁMSKÉ ŠATY LETNÍ 1,578678  ks
E03.122.11 DÁMSKÁ HALENKA 1,276436  ks
E03.122.12 DÁMSKÁ SUKNĚ 0,527767  ks
E03.122.13 DÁMSKÉ KALHOTY 1,789414  ks
E03.122.14 DÁMSKÉ SAKO (KABÁTEK, BUNDA) KOŽENÉ 0,120156  ks
E03.122.15 DÁMSKÉ JEANSOVÉ KALHOTY 0,837401  ks
E03.122.16 DÁMSKÉ PONOŽKY BAVLNĚNÉ 0,477292  pár
E03.122.17 DÁMSKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY 0,306697  ks
E03.123 DĚTSKÉ ODĚVY 4,309231 
E03.123.01 DÍVČÍ KALHOTKY BAVLNĚNÉ 0,288518  ks
E03.123.02 DĚTSKÉ PYŽAMO BAVLNĚNÉ 0,355100  ks
E03.123.03 DĚTSKÝ PULOVR BAVLNĚNÝ - MIKINA 0,575621  ks
E03.123.04 DĚTSKÝ PULOVR BAVLNĚNÝ - TRIČKO 0,530052  ks
E03.123.05 DĚTSKÝ PULOVR BAVLNĚNÝ - TRIČKO, DLOUHÝ RUKÁV 0,395472  ks
E03.123.06 KOJENECKÉ BODY 0,216271  ks
E03.123.07 DĚTSKÁ BUNDA ZIMNÍ 0,505196  ks
E03.123.08 DĚTSKÁ LYŽAŘSKÁ SOUPRAVA 0,256373  ks
E03.123.09 DĚTSKÉ JEANSOVÉ KALHOTY 0,589343  ks
E03.123.11 DĚTSKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY 0,242293  ks
E03.123.12 DĚTSKÉ PONOŽKY BAVLNĚNÉ 0,133064  pár
E03.123.13 DÍVČÍ SUKNĚ/ŠATY 0,221928  ks
E03.13 Oděvní doplňky a textilní galanterie 1,839104 
E03.131 OSTATNÍ ODĚVNÍ DOPLŇKY 1,599604 
E03.131.01 DÁMSKÝ ŠÁTEK /ŠÁLKA/ 0,555541  ks
E03.131.02 ČEPICE BASEBALOVÁ 0,384544  ks
E03.131.03 PÁNSKÉ RUKAVICE KOŽENÉ 0,659519  pár
E03.132 TEXTILNÍ GALANTERIE 0,239500 
E03.132.01 NITĚ ŠICÍ 0,239500  500  m
E03.14 Čištění, opravy a půjčování oděvů 0,558010 
E03.141 ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ 0,155908 
E03.141.01 ČIŠTĚNÍ PÁNSKÉHO OBLEKU 0,155908  služba
E03.142 OPRAVY A PŮJČOVÁNÍ ODĚVŮ 0,402102 
E03.142.01 PŮJČOVÁNÍ SVATEBNÍCH ŠATŮ 0,402102  dny
E03.2 Obuv včetně oprav 10,431814 
E03.21 Obuv 9,948262 
E03.211 PÁNSKÁ OBUV 3,035711 
E03.211.01 PÁNSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV CELOROČNÍ KOŽENÁ 0,841803  pár
E03.211.02 PÁNSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV LETNÍ KOŽENÁ 0,428946  pár
E03.211.03 PÁNSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV ZIMNÍ KOŽENÁ 0,649339  pár
E03.211.04 PÁNSKÁ OBUV PRO VOLNÝ ČAS - KOŽENÁ 0,371874  pár
E03.211.05 PÁNSKÁ OBUV PRO VOLNÝ ČAS - KOŽENÁ - internetový obchod 0,743749  pár
E03.212 DÁMSKÁ OBUV 5,318022 
E03.212.01 DÁMSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV CELOROČNÍ KOŽENÁ 1,675709  pár
E03.212.02 DÁMSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV LETNÍ KOŽENÁ 1,076899  pár
E03.212.03 DÁMSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV ZIMNÍ KOŽENÁ 1,427357  pár
E03.212.04 DÁMSKÁ OBUV PRO VOLNÝ ČAS - TEXTILNÍ 0,925336  pár
E03.212.05 DÁMSKÁ OBUV DOMÁCÍ 0,212721  pár
E03.213 DĚTSKÁ OBUV 1,594529 
E03.213.01 DĚTSKÁ OBUV VYCHÁZKOVÁ CELOROČNÍ KOŽENÁ 0,305991  pár
E03.213.02 DĚTSKÁ OBUV VYCHÁZKOVÁ LETNÍ KOŽENÁ 0,253849  pár
E03.213.03 DĚTSKÁ OBUV VYCHÁZKOVÁ ZIMNÍ KOŽENÁ 0,189749  pár
E03.213.04 DĚTSKÁ OBUV PRO VOLNÝ ČAS - KOŽENÁ 0,477082  pár
E03.213.05 DĚTSKÁ OBUV DOMÁCÍ TEXTILNÍ 0,127562  pár
E03.213.06 DĚTSKÁ OBUV ZIMNÍ - SNĚHULE 0,240296  pár
E03.22 Opravy a půjčování obuvi 0,483552 
E03.220 OPRAVY A PŮJČOVÁNÍ OBUVI 0,483552 
E03.220.01 VÝMĚNA DÁMSKÝCH PATNÍKŮ - EXPRES 0,483552  pár
E04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 258,393791 
E04.1 Nájemné z bytu 33,184542 
E04.11 Nájemné placené nájemníky za první (hlavní) bydliště 33,184542 
E04.110 NÁJEMNÉ PLACENÉ NÁJEMNÍKY ZA PRVNÍ (HLAVNÍ) BYDLIŠTĚ 33,184542 
E04.110.01 BYT NÁJEMNÍ - 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI - SE SMLUVNÍM NÁJMEM 4,051782  m2
E04.110.02 SUBI TRŽNÍ NÁJEMNÉ ZPROSTŘEDKOVANÉ RK 8,931670 
E04.110.03 BYT NÁJEMNÍ - 1 OBYTNÁ MÍSTNOST 1,934207  m2
E04.110.04 BYT NÁJEMNÍ - 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 4,828572  m2
E04.110.05 BYT NÁJEMNÍ - 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 4,888629  m2
E04.110.06 BYT NÁJEMNÍ - 4 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1,010957  m2
E04.110.07 BYT DRUŽSTEVNÍ I. KATEGORIE - 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI a SVJ 2,660400  měsíčně
E04.110.08 BYT DRUŽSTEVNÍ I. KATEGORIE - 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI a SVJ 4,203594  měsíčně
E04.110.09 BYT DRUŽSTEVNÍ I. KATEGORIE - 4 OBYTNÉ MÍSTNOSTI a SVJ 0,674731  měsíčně
E04.2 Imputované nájemné za bydlení (náklady vlastnického bydlení) 103,372152 
E04.21 Imputované nájemné vlastníků - nájemníků (náklady vlast. bydlení) 103,372152 
E04.210 IMPUTOVANÉ NÁJEMNÉ VLASTNÍKŮ - NÁJEMNÍKŮ (NÁKLADY VLAST. BYDLENÍ) 103,372152 
E04.210.01 SUBI NÁKLADY NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCE A ÚDRŽBU VLAST. BYDLENÍ 103,372152 
E04.3 Běžná údržba a drobné opravy bytu 13,604629 
E04.31 Výrobky pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu 7,695222 
E04.310 VÝROBKY PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU A DROBNÉ OPRAVY BYTU 7,695222 
E04.310.01 OBKLADAČKY POROVINOVÉ 1,161979  m2
E04.310.02 UMYVADLO 0,826467  ks
E04.310.03 BATERIE DŘEZOVÁ 1/2 coulová 0,829544  ks
E04.310.04 OMÍTKOVÁ SMĚS 0,584837  40  kg
E04.310.05 PRIMALEX PLUS BÍLÝ 0,600227  7.5  kg
E04.310.06 UNIVERZÁLNÍ AKRYLÁTOVÁ BARVA 0,871100  kg
E04.310.07 DŘEVĚNÁ PODLAHA 2,110799  m2
E04.310.08 SÁDROKARTONOVÉ DESKY 0,470947  m2
E04.310.09 SILIKONOVÝ TMEL 0,239322  300  ml
E04.32 Služby pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu 5,909407 
E04.321 INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY 0,702038 
E04.321.01 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - VÝMĚNA BATERIE 0,702038  úkon
E04.323 ÚDRŽBA VYTÁPĚNÍ 0,859227 
E04.323.01 TOPENÁŘSKÉ PRÁCE 0,859227  hodina
E04.324 MALÍŘSKÉ SLUŽBY 0,815499 
E04.324.01 MALÍŘSKÉ PRÁCE 0,815499  m2
E04.329 OSTATNÍ SLUŽBY PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU A DROBNÉ OPRAVY BYTU 3,532643 
E04.329.01 NATĚRAČSKÉ PRÁCE 0,600396  m2
E04.329.02 OBKLADAČSKÉ PRÁCE 1,201383  m2
E04.329.03 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1,730864  hodina
E04.4 Ostatní služby související s bydlením 20,451848 
E04.41 Dodávka vody (vodné) 6,947256 
E04.410 VODNÉ 6,947256 
E04.410.01 VODNÉ 6,947256  m3
E04.42 Sběr pevných odpadů 3,581703 
E04.420 SBĚR PEVNÝCH ODPADŮ 3,581703 
E04.420.01 ODVOZ POPELA A PEVNÝCH ODPADKŮ 3,581703  ročně
E04.43 Odvádění odpadních vod kanalizací (stočné) 4,714085 
E04.430 STOČNÉ 4,714085 
E04.430.01 STOČNÉ 4,714085  m3
E04.44 Ostatní služby související s bydlením jinde neuvedené 5,208804 
E04.441 POPLATKY ZA ÚDRŽBU DOMŮ S VÍCE UŽIVATELI 5,208804 
E04.441.01 ÚHRADA SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁJEMNÍHO BYTU 3,125283  měsíčně
E04.441.02 ÚHRADA SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM DRUŽSTEVNÍHO BYTU 2,083521  měsíčně
E04.5 Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva 87,780620 
E04.51 Elektrická energie 44,265709 
E04.510 ELEKTŘINA 44,265709 
E04.510.01 SUBI ELEKTŘINA 44,265709 
E04.52 Plynná paliva 19,560803 
E04.521 ZEMNÍ PLYN A SVÍTIPLYN 19,084379 
E04.521.01 SUBI PLYN ZE SÍTĚ 19,084379 
E04.522 PLYN V BOMBÁCH 0,476424 
E04.522.01 PROPAN - BUTAN 0,476424  10  kg
E04.53 Kapalná paliva 0,038138 
E04.530 KAPALNÁ PALIVA 0,038138 
E04.530.01 PETROLEJ 0,038138  l
E04.54 Tuhá paliva 9,235129 
E04.541 UHLÍ 3,777005 
E04.541.01 ČERNÉ UHLÍ 0,965683  100  kg
E04.541.02 HNĚDÉ UHLÍ 2,811322  100  kg
E04.549 OSTATNÍ TUHÁ PALIVA 5,458124 
E04.549.01 BRIKETY HNĚDOUHELNÉ 0,503354  100  kg
E04.549.03 DŘEVO PALIVOVÉ 2,477385  100  kg
E04.549.04 DŘEVO PALIVOVÉ LISTNATÉ 2,477385  100  kg
E04.55 Tepelná energie 14,680841 
E04.550 TEPLO A TEPLÁ VODA 14,680841 
E04.550.01 TEPLO PRO OTOP A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 14,680841  GJ
E05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI; OPRAVY 58,007477 
E05.1 Nábytek, byt.zaříz. a výzd., koberce a ost. podl.krytiny,vč.oprav 21,941330 
E05.11 Nábytek a bytové zařízení 18,479457 
E05.111 NÁBYTEK DO DOMÁCNOSTI 15,739182 
E05.111.01 ŽIDLE ČALOUNĚNÁ 0,935696  ks
E05.111.02 STŮL JÍDELNÍ KUCHYŇSKÝ 0,787198  ks
E05.111.03 KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ 2,233856  ks
E05.111.04 KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA 1,489770  bm
E05.111.05 SKŘÍŇKA DVOUDVÉŘOVÁ 1,060243  ks
E05.111.07 SKŘÍŇ ŠATNÍ DVOUDVEŘOVÁ 1,326901  ks
E05.111.08 BOTNÍK 0,677022  ks
E05.111.09 POSTEL - DVOULŮŽKO 1,936860  ks
E05.111.10 KNIHOVNA 1,060243  ks
E05.111.12 POHOVKA ČALOUNĚNÁ 2,294533  ks
E05.111.13 MATRACE S TAŠTIČKOVÝMI PRUŽINAMI - internetový obchod 1,936860  ks
E05.113 OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 1,879181 
E05.113.01 STOLNÍ LAMPA 1,879181  ks
E05.119 OSTATNÍ NÁBYTEK A BYTOVÉ ZAŘÍZENÍ 0,861094 
E05.119.01 DĚTSKÁ POSTÝLKA 0,076113  ks
E05.119.02 ZÁCLONOVÁ TYČ 0,632757  ks
E05.119.03 DĚTSKÁ POSTÝLKA - internetový obchod 0,152224  ks
E05.12 Koberce a ostatní podlahové krytiny 3,176292 
E05.121 KOBERCE A KOBEREČKY 1,782960 
E05.121.01 KOBEREC BYTOVÝ 1,782960  m2
E05.122 OSTATNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 1,393332 
E05.122.01 LINOLEUM 1,393332  m2
E05.13 Opravy nábytku, zařízení a podlahových krytin 0,285581 
E05.130 OPRAVY NÁBYTKU, ZAŘÍZENÍ A PODLAHOVÝCH KRYTIN 0,285581 
E05.130.01 OPRAVA ČALOUNĚNÉHO KŘESLA 0,285581  oprava
E05.2 Bytový textil 6,637064 
E05.20 Bytový textil 6,637064 
E05.201 DEKORAČNÍ TEXTILIE, ZÁCLONY A ZÁVĚSY 0,970597 
E05.201.01 DEKORAČNÍ TKANINA 0,414152  m2
E05.201.02 PLETENÉ SYNTETICKÉ ZÁCLONY 0,556445  m2
E05.202 LOŽNÍ PRÁDLO 4,892945 
E05.202.01 PŘIKRÝVKA PROŠÍVANÁ 2,293010  ks
E05.202.04 PROSTĚRADLO BAVLNĚNÉ 0,768823  ks
E05.202.07 LOŽNÍ SOUPRAVA - internetový obchod 1,831112  souprava
E05.203 STOLNÍ A KOUPELNOVÝ TEXTIL 0,773522 
E05.203.01 SMYČKOVÝ RUČNÍK (FROTÉ) 0,773522  ks
E05.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost včetně oprav 10,583995 
E05.31 Hlavní (velké) přístroje pro domácnost elektrické a neelektrické 8,026537 
E05.311 LEDNIČKY, MRAZNIČKY A JEJICH KOMBINACE 1,887745 
E05.311.03 EL. CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU - internetový obchod 1,887745  ks
E05.312 PRAČKY, SUŠIČKY A MYČKY NÁDOBÍ 2,555231 
E05.312.03 AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA - internetový obchod 1,500691  ks
E05.312.04 MYČKA NÁDOBÍ - internetový obchod 1,054540  ks
E05.313 SPORÁKY 0,865744 
E05.313.01 SPORÁK KOMBINOVANÝ 0,238654  ks
E05.313.03 SPORÁK KOMBINOVANÝ - internetový obchod 0,477309  ks
E05.313.04 MIKROVLNNÁ TROUBA - internetový obchod 0,149781  ks
E05.314 VYHŘÍVACÍ A KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 1,761136 
E05.314.01 PLYNOVÝ KOTEL 1,761136  ks
E05.315 ČISTICÍ ZAŘÍZENÍ 0,807630 
E05.315.04 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ PODLAHOVÝ - internetový obchod 0,807630  ks
E05.319 OSTATNÍ HLAVNÍ (VELKÉ) PŘÍSTROJE PRO DOMÁCNOST 0,149051 
E05.319.01 DOMÁCÍ VODÁRNA 0,149051  ks
E05.32 Malé domácí elektrické spotřebiče 1,742962 
E05.321 PŘÍSTROJE PRO ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 0,735144 
E05.321.02 ELEKTRICKÝ TYČOVÝ MIXÉR 0,245048  ks
E05.321.03 ELEKTRICKÝ TYČOVÝ MIXÉR - internetový obchod 0,490096  ks
E05.322 PŘÍSTROJE PRO PŘÍPRAVU KÁVY NEBO ČAJE A PODOBNÁ ZAŘÍZENÍ 0,750376 
E05.322.01 RYCHLOVARNÁ KONVICE 0,250125  ks
E05.322.02 RYCHLOVARNÁ KONVICE - internetový obchod 0,500251  ks
E05.323 ŽEHLIČKY 0,257442 
E05.323.02 ELEKTRICKÁ ŽEHLIČKA - internetový obchod 0,257442  ks
E05.33 Opravy domácích přístrojů a spotřebičů 0,814496 
E05.330 OPRAVY DOMÁCÍCH PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ 0,814496 
E05.330.01 SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÉHO KOTLE 0,814496  prohlídka
E05.4 Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost 3,712644 
E05.40 Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost 3,712644 
E05.401 SKLENĚNÉ, KŘIŠŤÁLOVÉ, KERAMICKÉ A PORCELÁNOVÉ NÁDOBÍ 1,016096 
E05.401.01 NÁPOJOVÁ SKLENKA 0,272479  ks
E05.401.02 VÁZA 0,240928  ks
E05.401.03 PORCELÁNOVÝ TALÍŘ 0,176285  ks
E05.401.04 ŠÁLEK S PODŠÁLKEM PORCELÁNOVÝ 0,326404  soupr.
E05.402 PŘÍBORY, KOVOVÉ A STŘÍBRNÉ NÁDOBÍ 1,267769 
E05.402.01 JÍDELNÍ PŘÍBOR 0,180846  ks
E05.402.02 HRNEC KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ 1,086923  ks
E05.403 KUCHYŇSKÉ POTŘEBY A ZAŘÍZENÍ NEELEKTRICKÉ 1,428779 
E05.403.01 KUCHYŇSKÝ NŮŽ 0,427172  ks
E05.403.02 VAŘEČKA 0,416127  ks
E05.403.03 SMAŽICÍ PÁNEV 0,432857  ks
E05.403.04 VÁHY KUCHYŇSKÉ (DIGITÁLNÍ) 0,152623  ks
E05.5 Nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu 4,025931 
E05.51 Nástroje a nářadí dlouhodobé spotřeby pro dům a zahradu vč.oprav 1,822097 
E05.511 NÁSTROJE A NÁŘADÍ DL. SPOTŘEBY PRO DŮM A ZAHRADU S VLAST. POHONEM 1,822097 
E05.511.01 MOTOROVÁ PILA 0,298151  ks
E05.511.02 ELEKTRICKÁ RUČNÍ VRTAČKA 0,373218  ks
E05.511.03 ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU STRUNOVÁ 1,150728  ks
E05.52 Nástroje a nářadí krátkodobé spotřeby pro dům a zahradu vč. oprav 2,203834 
E05.521 NÁSTROJE A NÁŘADÍ KRÁTKODOBÉ SPOTŘEBY BEZ VLASTNÍHO POHONU 0,799410 
E05.521.01 ŠROUBOVÁK 0,341547  ks
E05.521.02 HRÁBĚ ŽELEZNÉ S NÁSADOU 0,457863  ks
E05.522 RŮZNÉ DOPLŇKY NÁSTROJŮ A NÁŘADÍ KRÁTKODOBÉ SPOTŘEBY 1,404424 
E05.522.01 TUŽKOVÁ BATERIE 1.5V 0,717583  ks
E05.522.02 ŽÁROVKA 0,408662  ks
E05.522.03 SPÍNAČ KOLÉBKOVÝ DOMOVNÍ 0,278179  ks
E05.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 11,106513 
E05.61 Spotřební zboží pro domácnost 10,220123 
E05.611 VÝROBKY PRO ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU 8,119688 
E05.612 OSTATNÍ DROBNÉ SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ PRO DOMÁCNOST 2,100435 
E05.62 Služby domácího personálu a služby pro domácnost 0,886390 
E05.621 PLACENÉ SLUŽBY DOMÁCÍHO PERSONÁLU 0,305272 
E05.621.01 HLÍDÁNÍ DĚTÍ 0,305272  hodina
E05.622 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 0,581118 
E05.622.01 PRANÍ PRÁDLA 0,241985  dávka
E05.622.02 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 0,339133  m2
E06 ZDRAVÍ 27,886215 
E06.1 Léčiva a zdravotnické prostředky 16,890264 
E06.11 Léčiva 13,315553 
E06.110 LÉČIVA 13,315553 
E06.110.01 SUBI LÉKY PŘEDEPSANÉ LÉKAŘEM 5,302153 
E06.110.02 SUBI LÉKY BEZ RECEPTU A DALŠÍ LÉČIVA 8,013400 
E06.12 Ostatní zdravotnické výrobky 0,347552 
E06.121 TĚHOTENSKÉ TESTY A MECHANICKÉ ANTIKONCEPČNÍ PROSTŘEDKY 0,021722 
E06.129 OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝROBKY j.n. 0,325830 
E06.13 Terapeutické přístroje a vybavení 3,227159 
E06.131 DIOPTRICKÉ BRÝLE A KONTAKTNÍ ČOČKY 2,129482 
E06.131.01 DIOPTRICKÉ BRÝLE 1,647529  ks
E06.131.03 KONTAKTNÍ ČOČKY MĚKKÉ - internetový obchod 0,481953  ks
E06.139 OSTATNÍ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ 1,097677 
E06.2 Ambulantní zdravotní péče 9,182196 
E06.21 Ambulantní lékařská péče 2,626034 
E06.211 PÉČE VŠEOBECNÝCH LÉKAŘŮ 1,126449 
E06.211.01 LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA NA ŽÁDOST PACIENTA 0,995889  výkon
E06.211.02 POPLATEK ZA NÁVŠTEVU POHOTOVOSTI 0,130560  poplatek
E06.212 PÉČE ODBORNÝCH LÉKAŘŮ 1,499585 
E06.212.01 LASEROVÁ OPERACE OKA 1,499585  oko
E06.22 Ambulantní stomatologická péče 5,436197 
E06.220 AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÁ PÉČE 5,436197 
E06.220.01 OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU 1,474308  výkon
E06.220.02 KORUNKOVÁ NÁHRADA 2,630021  ks
E06.220.03 DENTÁLNÍ HYGIENA 1,331868  výkon
E06.23 Ambulantní zdravotní péče ostatní 1,119965 
E06.239 Ambulantní zdravotní péče jinde neuvedená 1,119965 
E06.239.02 PSYCHOTERAPIE 0,671978  výkon
E06.239.03 VÝŽIVOVÝ PORADCE 0,447987  výkon
E06.3 Ústavní zdravotní péče 1,813755 
E06.30 Ústavní zdravotní péče 1,813755 
E06.300 ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 1,813755 
E06.300.01 LÁZEŇSKÁ PÉČE PLNĚ HRAZENÁ PACIENTEM 1,813755  21  dní
E07 DOPRAVA 105,619267 
E07.1 Nákup automobilů,motocyklů a jízdních kol 42,270243 
E07.11 Automobily 38,920923 
E07.111 NOVÉ AUTOMOBILY 15,263047 
E07.111.66 SUBI NOVÉ AUTOMOBILY 15,263047 
E07.112 OJETÉ AUTOMOBILY 23,657876 
E07.112.30 SUBI OJETÉ AUTOMOBILY 23,657876 
E07.12 Motocykly 1,556972 
E07.120 MOTOCYKLY 1,556972 
E07.120.01 SKÚTR 1,556972  ks
E07.13 Jízdní kola 1,792348 
E07.130 JÍZDNÍ KOLA 1,792348 
E07.130.01 HORSKÉ KOLO PÁNSKÉ 0,983195  ks
E07.130.02 JÍZDNÍ KOLO TREKINGOVÉ 0,809153  ks
E07.2 Provoz osobních dopravních prostředků 54,119547 
E07.21 Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopravní prostředky 5,719255 
E07.211 PNEUMATIKY 3,263517 
E07.211.01 PLÁŠŤ NA JÍZDNÍ KOLO 0,486109  ks
E07.211.02 LETNÍ PNEUMATIKA 205/55 R16 (91) V 0,462901  ks
E07.211.03 LETNÍ PNEUMATIKA 205/55 R16 (91) V - internetový obchod 0,925802  ks
E07.211.04 ZIMNÍ PNEUMATIKA 205/55 R16 (91) H 0,462901  ks
E07.211.05 ZIMNÍ PNEUMATIKA 205/55 R16 (91) H - internetový obchod 0,925804  ks
E07.212 NÁHRADNÍ DÍLY PRO OSOBNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 1,938912 
E07.212.01 BLATNÍK PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL 0,707209  ks
E07.212.02 TŘECÍ SEGMENT - BRZDOVÉ DESTIČKY 0,518547  ks
E07.212.03 AUTOBATERIE 12V 0,713156  ks
E07.213 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSOBNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 0,516826 
E07.213.01 LEŠTICÍ A KONZERVAČNÍ PROSTŘEDEK 0,516826  l
E07.22 Pohonné hmoty a oleje pro osobní dopravní prostředky 35,444108 
E07.221 NAFTA 14,272537 
E07.221.01 MOTOROVÁ NAFTA 14,272537  l
E07.222 BENZIN 20,145692 
E07.222.01 BENZIN AUTOMOBILOVÝ NATURAL 95 OKTANU 19,910019  l
E07.222.02 BENZIN AUTOMOBILOVÝ SUPER PLUS 98 OKTANU 0,235673  l
E07.223 OSTATNÍ PALIVA PRO OSOBNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 0,683919 
E07.223.01 PLYN LPG 0,683919  l
E07.224 OLEJE 0,341960 
E07.224.01 MOTOROVÝ OLEJ 0,341960  l
E07.23 Údržba a opravy osobních dopravních prostředků 7,114474 
E07.230 ÚDRŽBA A OPRAVY OSOBNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 7,114474 
E07.230.03 VÝMĚNA BLATNÍKU U AUTOMOBILU ŠKODA FABIA 1,034337  oprava
E07.230.04 SERVISNÍ PROHLÍDKA AUTOMOBILU ŠKODA FABIA 1,631153  prohlídka
E07.230.05 VÝMĚNA PNEUMATIKY 0,716591  kolo
E07.230.06 VÝMĚNA BRZDOVÝCH DESTIČEK 2,040154  hodina
E07.230.07 MYTÍ AUTOMOBILU 0,060168  služba
E07.230.08 GEOMETRIE KOL 0,606075  oprava
E07.230.09 VÝMĚNA OLEJE 0,815577  služba
E07.230.10 ZÁKLADNÍ SERVIS KOLA 0,210419  oprava
E07.24 Ostatní služby týkající se osobních dopravních prostředků 5,841710 
E07.241 PRONÁJEM GARÁŽÍ, PARKOVACÍCH MÍST A OS. DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 0,344833 
E07.241.01 NÁJEMNÉ ZA GARÁŽ 0,344833  m2
E07.242 MÝTNÉ A PARKOVACÍ HODINY 3,260486 
E07.242.01 PARKOVNÉ ZA OSOBNÍ AUTOMOBIL 1,136180  hodina
E07.242.02 POPLATEK ZA DÁLNIČNÍ ZNÁMKU 2,124306  roční popl
E07.243 JÍZDY V AUTOŠKOLE,ŘIDIČ.ZK.,LICENCE,KONTROLY TECH.ZPŮSOB.MOT.VOZ. 2,236391 
E07.243.01 ŘIDIČSKÝ KURZ PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL 0,937237  kurzovné
E07.243.02 POPLATEK ZA TECHNICKOU KONTROLU OSOBNÍHO AUTOMOBILU 1,299154  poplatek
E07.3 Dopravní služby 9,229477 
E07.31 Kolejová osobní doprava 2,044133 
E07.311 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA 2,044133 
E07.311.01 SUBI Kolejová osobní doprava 2,044133 
E07.32 Silniční osobní doprava 2,431963 
E07.321 AUTOBUSOVÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2,141492 
E07.321.01 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ V MHD SILNIČNÍ 0,262625  jízdenka
E07.321.02 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD SILNIČNÍ 0,092706  předplatné
E07.321.03 ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD SILNIČNÍ 0,061601  předplatné
E07.321.04 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ PRO DŮCHODCE V MHD SILNIČNÍ 0,028085  jízdenka
E07.321.05 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ PRO DŮCHODCE V MHD SILNIČNÍ 0,027392  předplatné
E07.321.06 MĚSÍČNÍ ŽÁKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ V MHD SILNIČNÍ 0,050923  předplatné
E07.321.07 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUS. DOPRAVĚ (10 KM) 0,198131  jízdenka
E07.321.08 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUS. DOPRAVĚ (25 KM) 0,203345  jízdenka
E07.321.09 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUS. DOPRAVĚ (50 KM) 0,231412  jízdenka
E07.321.10 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUS. DOPRAVĚ (100 KM) 0,232519  jízdenka
E07.321.11 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (14-17KM) 0,130450  předplatné
E07.321.12 TÝDENNÍ PŘEDPLATNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (30 KM) 0,035432  předplatné
E07.321.15 SUBI ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ 0,356145 
E07.321.16 SUBI JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ 0,230726 
E07.322 TAXISLUŽBA A PRONÁJEM OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ S ŘIDIČEM 0,290471 
E07.322.01 AUTOTAXI OSOBNÍ 0,290471  jízda
E07.33 Letecká osobní doprava 1,309648 
E07.332 MEZINÁRODNÍ LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA 1,309648 
E07.332.01 SUBI LETECKÁ DOPRAVA 1,309648 
E07.35 Kombinovaná osobní doprava 2,518670 
E07.350 KOMBINOVANÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2,518670 
E07.350.01 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 0,430082  jízdenka
E07.350.02 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 0,569920  předplatné
E07.350.03 ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 0,284212  předplatné
E07.350.04 ROČNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 0,562484  předplatné
E07.350.05 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ PRO DŮCHODCE V MHD KOMBINOVANÉ 0,046206  jízdenka
E07.350.06 MĚSÍČNÍ ŽÁKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 0,372491  předplatné
E07.350.07 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ PRO DŮCHODCE V MHD KOMBINOVANÉ 0,253275  předplatné
E07.36 Ostatní placené služby v dopravě 0,925063 
E07.362 STĚHOVACÍ A SKLADOVACÍ SLUŽBY 0,925063 
E07.362.01 AUTOTAXI NÁKLADNÍ 0,925063  jízda
E08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 29,369095 
E08.1 Poštovní služby 0,912886 
E08.10 Poštovní služby 0,912886 
E08.101 LISTOVNÍ SLUŽBY 0,475872 
E08.101.02 SUBI LISTOVNÍ SLUŽBY 0,475872 
E08.109 OSTATNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY 0,437014 
E08.109.03 SUBI OSTATNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY 0,437014 
E08.2 Telefonní a faxová zařízení 2,543240 
E08.20 Telefonní a faxová zařízení 2,543240 
E08.202 MOBILNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ 2,543240 
E08.202.01 MOBILNÍ TELEFON - PŘÍSTROJ 0,839269  ks
E08.202.02 MOBILNÍ TELEFON - PŘÍSTROJ - internetový obchod 1,703971  ks
E08.3 Telefonní a faxové služby 25,912969 
E08.30 Telefonní a faxové služby 25,912969 
E08.301 TELEFONNÍ SLUŽBY PEVNÉHO PŘIPOJENÍ 0,426849 
E08.301.01 SUBI TELEFONNÍ SLUŽBY PEVNÉHO PŘIPOJENÍ 0,426849 
E08.302 MOBILNÍ TELEFONNÍ SLUŽBY 19,116767 
E08.302.01 SUBI MOBILNÍ TELEFONNÍ SLUŽBY 19,116767 
E08.303 SLUŽBY INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ 6,369353 
E08.303.01 SUBI SLUŽBY INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ 6,369353 
E09 REKREACE A KULTURA 78,240267 
E09.1 Zaříz. a vyb. audiovizuální, fotografická a pro zpr.dat vč.oprav 10,913333 
E09.11 Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci zvuku a obrazu 2,278534 
E09.112 ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM, ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU A OBRAZU 1,974976 
E09.112.02 TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ BAREVNÝ STOLNÍ S LCD OBRAZOVKOU 0,651742  ks
E09.112.04 TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ BAREVNÝ S LCD OBRAZ. - internetový obchod 1,323234  ks
E09.113 PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍJEM, ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU A OBRAZU 0,303558 
E09.113.01 RADIOMAGNETOFON PŘENOSNÝ S CD PŘEHRÁVAČEM 0,150838  ks
E09.113.03 MP3/MP4 PŘEHRÁVAČ - internetový obchod 0,152720  ks
E09.12 Fotografická a kinematografická zařízení a optické přístroje 0,498348 
E09.121 FOTOAPARÁTY 0,498348 
E09.121.01 FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ 0,164455  ks
E09.121.02 FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ - internetový obchod 0,333893  ks
E09.13 Zařízení pro zpracování dat 7,608284 
E09.131 OSOBNÍ POČÍTAČE 5,582960 
E09.131.01 NOTEBOOK 1,156170  ks
E09.131.03 NOTEBOOK - internetový obchod 2,312342  ks
E09.131.04 TABLET - internetový obchod 2,114448  ks
E09.132 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT 2,025324 
E09.132.01 MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA 0,249034  ks
E09.132.02 MONITOR 0,426071  ks
E09.132.03 MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA - internetový obchod 0,498068  ks
E09.132.04 MONITOR - internetový obchod 0,852151  ks
E09.14 Nosná média pro záznam obrazu a zvuku 0,388764 
E09.141 NOSNÁ MÉDIA PRO ZÁZNAM OBRAZU A ZVUKU NAHRANÁ 0,176149 
E09.141.01 CD NAHRANÉ 0,096675  ks
E09.141.02 DVD NAHRANÉ 0,079474  ks
E09.149 OSTATNÍ NOSNÁ MÉDIA PRO ZÁZNAM OBRAZU A ZVUKU 0,212615 
E09.149.01 FLASH DISK 0,048543  ks
E09.149.02 PAMĚŤOVÁ KARTA - internetový obchod 0,066985  ks
E09.149.03 FLASH DISK - internetový obchod 0,097087  ks
E09.15 Opravy zařízení audio-video a zařízení pro zprac.fotografií a dat 0,139403 
E09.150 OPRAVY ZAŘÍZENÍ AUDIO-VIDEO A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRAC.FOTOGRAFIÍ A DAT 0,139403 
E09.150.01 PC SERVIS - ZÁLOHOVÁNÍ DAT 0,139403  hodina
E09.2 Ost.výrobky dlouh.spotřeby určené pro rekreaci a kulturu vč.oprav 1,634522 
E09.22 Hudební nástroje a výrobky dl. spotřeby pro rekreaci uvnitř 1,634522 
E09.221 HUDEBNÍ NÁSTROJE 1,634522 
E09.221.01 KYTARA ŠPANĚLSKÁ 1,634522  ks
E09.3 Ost. předměty pro rekreaci a volný čas vč. zahrad. a dom. zvířat 18,659452 
E09.31 Hry, hračky a potřeby pro zájmovou činnost 3,832712 
E09.311 HRY A POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU ČINNOST 0,841949 
E09.311.02 FOTOALBUM 0,252585  ks
E09.311.04 HRA PRO HERNÍ KONZOLI 0,202068  ks
E09.311.05 HRA PRO HERNÍ KONZOLI - internetový obchod 0,387296  ks
E09.312 HRAČKY A ZÁBAVNÍ PŘEDMĚTY 2,990763 
E09.312.01 PANENKA Z PVC 0,455710  ks
E09.312.02 AUTO NA BATERII 0,432827  ks
E09.312.03 AUTO MECHANICKÉ 0,306039  ks
E09.312.04 STAVEBNICE TYPU LEGO 0,286179  ks
E09.312.05 SKLÁDANKA PUZZLE 0,351805  ks
E09.312.06 PLYŠOVÁ HRAČKA 0,292921  ks
E09.312.07 KOČÁREK PRO PANENKU 0,117169  ks
E09.312.08 DĚTSKÝ MÍČ 0,175752  ks
E09.312.09 STAVEBNICE TYPU LEGO - internetový obchod 0,572361  ks
E09.32 Zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné přírodě vč. oprav 2,566174 
E09.321 SPORTOVNÍ POTŘEBY 2,081629 
E09.321.01 LYŽAŘSKÉ SJEZDOVÉ BOTY 0,436767  pár
E09.321.02 MÍČ NA ODBÍJENOU 0,087879  ks
E09.321.03 RYBÁŘSKÝ PRUT 0,073073  ks
E09.321.04 SPECIÁLNÍ OBUV NA FOTBAL 0,378022  pár
E09.321.05 LYŽAŘSKÝ SET 0,387096  pár
E09.321.06 ROTOPED 0,093610  ks
E09.321.07 CYKLISTICKÁ PŘILBA 0,625182  ks
E09.322 POTŘEBY PRO KEMPINK A REKREACI VE VOLNÉ PŘÍRODÉ 0,484545 
E09.322.01 SPORTOVNÍ TLUMOK 0,484545  ks
E09.33 Zahrady, rostliny a květiny 4,831027 
E09.331 VÝROBKY PRO ZAHRADU 1,452200 
E09.331.01 ZEM PRO POKOJOVÉ ROSTLINY 0,831239  l
E09.331.02 UMĚLOHMOTNÝ TRUHLÍK NA KVĚTINY 0,620961  ks
E09.332 ROSTLINY A KVĚTINY 3,378827 
E09.332.01 KARAFIÁT VELKOKVĚTÝ 0,337883  ks
E09.332.02 RŮŽE VELKOKVĚTÁ 0,844707  ks
E09.332.03 KVĚTINA POKOJOVÁ 0,844707  ks
E09.332.04 GERBERA VELKOKVĚTÁ 0,337883  ks
E09.332.05 CHRYZANTÉMA ŘEZANÁ 0,675764  ks
E09.332.06 ZAHRADNÍ KEŘE (RŮŽE VELKOKVĚTÁ) 0,337883  ks
E09.34 Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov 5,837332 
E09.341 NÁKUP DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 0,381105 
E09.341.01 PAPOUŠEK VLNKOVANÝ 0,381105  ks
E09.342 POTŘEBY PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA 5,456227 
E09.35 Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata 1,592207 
E09.350 VETERINÁRNÍ A OSTATNÍ SLUŽBY PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA 1,592207 
E09.350.01 SLUŽBA ZVĚROLÉKAŘE 1,592207  výkon
E09.4 Rekreační a kulturní služby 22,254300 
E09.41 Rekreační a sportovní služby 7,765226 
E09.411 REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY - PASIVNÍ ÚČAST 0,592998 
E09.411.01 VSTUPENKA NA FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 0,592998  průměr
E09.412 REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY - AKTIVNÍ ÚČAST 7,172228 
E09.412.01 VSTUPENKA NA LYŽAŘSKÝ VLEK 1,826833  ks
E09.412.02 POPLATEK ZA CVIČENÍ 1,787407  hodina
E09.412.03 VSTUPENKA DO KRYTÉHO BAZÉNU 1,556620  vstupenka
E09.412.04 TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ 0,444749  kurzovné
E09.412.05 PRONÁJEM KURTU NA SQUASH 0,889497  hodina
E09.412.06 PŮJČOVNÉ ZA LYŽE 0,667122  vikend
E09.42 Kulturní služby 14,489074 
E09.421 KINA, DIVADLA, KONCERTY 3,079155 
E09.421.01 VSTUPENKA DO KINA 0,797153  průměr
E09.421.02 VSTUPENKA DO DIVADLA 1,110049  průměr
E09.421.03 VSTUPENKA NA KONCERT 0,758833  průměr
E09.421.04 VSTUPENKA NA DISKOTÉKU 0,413120  průměr
E09.422 MUZEA, KNIHOVNY, ZOOLOGICKÉ ZAHRADY 1,232145 
E09.422.01 VSTUPENKA DO MUZEA 1,232145  vstupenka
E09.423 POPLATKY ZA ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 9,648267 
E09.423.01 ROZHLASOVÝ POPLATEK MĚSÍČNÍ 1,755985  poplatek
E09.423.02 TELEVIZNÍ POPLATEK MĚSÍČNÍ 5,321019  poplatek
E09.423.03 KABELOVÝ TELEVIZNÍ PŘÍJEM 2,571263  měsíčně
E09.425 FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY 0,529507 
E09.425.01 DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 0,529507  10  ks
E09.5 Noviny, knihy a papírenské zboží 6,036340 
E09.51 Knihy 2,192287 
E09.511 BELETRIE 1,700561 
E09.511.01 KNIHA PRO DĚTI DO 9 LET 0,271479  průměr
E09.511.02 KRÁSNÁ LITERATURA DOMÁCÍ AUTOR 0,192934  průměr
E09.511.03 KRÁSNÁ LITERATURA SVĚTOVÁ 0,385868  průměr
E09.511.04 KNIHA PRO DĚTI DO 9 LET - internetový obchod 0,271479  ks
E09.511.05 KRÁSNÁ LITERATURA DOMÁCÍ AUTOR - internetový obchod 0,192934  ks
E09.511.06 KRÁSNÁ LITERATURA SVĚTOVÁ - internetový obchod 0,385867  ks
E09.512 UČEBNICE 0,231760 
E09.512.01 UČEBNICE MATEMATIKY 0,077269  ks
E09.512.02 ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO HLAVNÍ SPECIALIZACI 0,154491  ks
E09.513 OSTATNÍ KNIHY KROMĚ BELETRIE A UČEBNIC 0,259966 
E09.513.02 ENCYKLOPEDIE 0,078846  ks
E09.513.03 KAPESNÍ SLOVNÍK 0,181120  ks
E09.52 Noviny a časopisy 1,549851 
E09.521 NOVINY 0,766484 
E09.521.01 MLADÁ FRONTA DNES 0,144255  měsíčně
E09.521.02 BLESK 0,339415  měsíčně
E09.521.03 PRÁVO 0,101806  měsíčně
E09.521.04 LIDOVÉ NOVINY 0,037304  měsíčně
E09.521.05 REGIONÁLNÍ DENÍK 0,143704  měsíčně
E09.522 MAGAZÍNY A PERIODICKÉ ČASOPISY 0,783367 
E09.522.01 ABC 0,031448  ks
E09.522.02 CHIP 0,032388  ks
E09.522.03 STORY 0,084532  ks
E09.522.04 TV MAGAZÍN 0,236394  ks
E09.522.05 VLASTA 0,074856  ks
E09.522.06 KVĚTY 0,083726  ks
E09.522.07 REFLEX 0,132376  ks
E09.522.08 TÝDENÍK TELEVIZE 0,107647  ks
E09.53 Ostatní tiskoviny 0,281208 
E09.530 OSTATNÍ TISKOVINY 0,281208 
E09.530.01 POHLEDNICE BAREVNÁ 0,090787  10  ks
E09.530.02 KALENDÁŘ STOLNÍ 0,099634  ks
E09.530.03 BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM 0,090787  ks
E09.54 Papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení 2,012994 
E09.541 PAPÍRENSKÉ ZBOŽÍ 0,601837 
E09.549 OSTATNÍ PAPÍRENSKÉ ZBOŽÍ A POTŘEBY K PSANÍ A KRESLENÍ 1,411157 
E09.549.01 PASTELKY 0,310562  bal.
E09.549.02 KULIČKOVÉ PERO 0,663157  ks
E09.549.03 ŠKOLNÍ PENÁL 0,277503  ks
E09.549.04 NŮŽKY PRO DOMÁCNOST 0,159935  ks
E09.6 Dovolená s komplexními službami 18,742320 
E09.60 Dovolená s komplexními službami 18,742320 
E09.601 DOVOLENÁ S KOMPLEX. SLUŽBAMI V TUZEMSKU 3,530030 
E09.601.04 SUBI ORGANIZOVANÁ DOVOLENÁ A ZÁJEZDY V TUZEMSKU 3,530030 
E09.602 DOVOLENÁ S KOMPLEX. SLUŽBAMI V ZAHRANIČÍ 15,212290 
E09.602.18 SUBI ORGANIZOVANÁ DOVOLENÁ A ZÁJEZDY V ZAHRANIČÍ 15,212290 
E10 VZDĚLÁVÁNÍ 6,175473 
E10.1 Preprimární a primární vzdělávání 1,206490 
E10.10 Preprimární a primární vzdělávání 1,206490 
E10.101 PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1,206490 
E10.101.01 ÚHRADA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 1,206490  měsíčně
E10.2 Sekundární vzdělávání 0,908434 
E10.20 Sekundární vzdělávání 0,908434 
E10.200 SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 0,908434 
E10.200.01 ŠKOLNÉ NA SOUKROMÉM GYMNÁZIU 0,305665  ročně
E10.200.02 ŠKOLNÉ V SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLE S MATURITOU 0,602769  ročně
E10.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární 0,032283 
E10.30 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární 0,032283 
E10.300 POSTSEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NIŽŠÍ NEŽ TERCIÁRNÍ 0,032283 
E10.300.01 POMATURITNÍ STUDIUM 0,032283  ročně
E10.4 Terciární vzdělávání 1,688861 
E10.40 Terciární vzdělávání 1,688861 
E10.400 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1,688861 
E10.400.01 ŠKOLNÉ NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE 0,140473  ročně
E10.400.02 POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKOU ŠKOLU 0,052853  poplatek
E10.400.03 ŠKOLNÉ NA VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLE 0,302014  měsíců
E10.400.04 ŠKOLNÉ NA SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLE 1,193521  měsíců
E10.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně 2,339405 
E10.50 Vzdělávání nedefinované podle úrovně 2,339405 
E10.500 VZDĚLÁVÁNÍ NEDEFINOVANÉ PODLE ÚROVNĚ 2,339405 
E10.500.01 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 1,023792  hodina
E10.500.02 ŠKOLNÉ V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE 0,760136  ročně
E10.500.03 ÚHRADA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 0,261826  měsíčně
E10.500.04 KURZ PRO ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE 0,293651  hodina
E11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 64,772537 
E11.1 Stravovací služby 56,992583 
E11.11 Restaurace, kavárny a podobná zařízení 43,894808 
E11.111 RESTAURACE, KAVÁRNY A ZÁBAVNÍ PODNIKY 41,144486 
E11.111.12 KUŘECÍ PRSA 1,764583  porce
E11.111.13 DENNÍ MENU 4,954633  menu
E11.111.15 DŽUS 0,307690  .2  l
E11.111.16 MINERÁLNÍ (PRAMENITÁ) VODA 0,434461  .33  l
E11.111.24 POLÉVKA 0,585640  porce
E11.111.25 SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ S PŘÍLOHOU 1,941045  porce
E11.111.26 GULÁŠ S PŘÍLOHOU 1,676319  porce
E11.111.28 ŘÍZEK SMAŽENÝ S PŘÍLOHOU 2,042183  porce
E11.111.29 ZELENINOVÝ SALÁT 1,020729  porce
E11.111.30 RYBÍ FILÉ / FILET S PŘÍLOHOU 0,730935  porce
E11.111.31 SMAŽENÝ SÝR S PŘÍLOHOU 1,639055  porce
E11.111.32 TĚSTOVINY (GNOCCHI) S OMÁČKOU 0,705843  porce
E11.111.33 ESPRESSO 1,589936  porce
E11.111.34 DEZERT 0,733383  porce
E11.111.35 SYCENÝ NÁPOJ SLAZENÝ 0,773981  .33  l
E11.111.36 DOMÁCÍ LIMONÁDA 0,514410  .4  l
E11.111.37 PIVO SVĚTLÉ, SUDOVÉ 8,227759  .5  l
E11.111.38 JAKOSTNÍ VÍNO RÉVOVÉ 2,122746  .2  l
E11.111.39 DESTILÁTY 1,942527  .04  l
E11.111.40 MÍCHANÉ NÁPOJE 1,136031  porce
E11.111.41 VEPŘOVÁ PANENKA S PŘÍLOHOU
1,146982  porce
E11.111.42 HOVĚZÍ STEAK 1,032919  200  g
E11.111.43 SPECIÁLNÍ NABÍDKA PODNIKU 4,120696  porce
E11.112 RYCHLÉ OBČERSTVENÍ A PODOBNÉ STRAVOVACÍ SLUŽBY 2,750322 
E11.112.01 KUŘE GRILOVANÉ - FAST FOOD 0,367714  čtvrtka
E11.112.02 PÁREK V ROHLÍKU - FAST FOOD 0,239090  ks
E11.112.03 HAMBURGER BIG MAC - FAST FOOD 0,426041  ks
E11.112.04 PIZZA - FAST FOOD 0,852141  porce
E11.112.05 BAGETA MALÁ PLNĚNÁ 0,537821  ks
E11.112.06 KÁVA Z PRODEJNÍHO AUTOMATU 0,327515  .15  l
E11.12 Jídelny 13,097775 
E11.120 JÍDELNY 13,097775 
E11.120.01 KOMPLETNÍ OBĚD NEBO VEČEŘE (MENU) V ZÁVODNÍ JÍDELNĚ 7,490342  menu
E11.120.02 OBED VE ŠJ (STRÁVNÍCI 7-10 LET) 1,302701  menu
E11.120.03 OBED VE ŠJ (STRÁVNÍCI 11-14 LET) 1,154705  menu
E11.120.04 OBĚD VE ŠJ (STRÁVNÍCI 15 A VÍCE LET) 1,375402  menu
E11.120.05 OBĚD VE VYSOKOŠKOLSKÉ MENZE 0,587203  menu
E11.120.06 OBĚDY A SVAČINY V MŠ (STRÁVNÍCI 3-6 LET) 1,187422  den
E11.2 Ubytovací služby 7,779954 
E11.20 Ubytovací služby 7,779954 
E11.201 HOTELY, MOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACÍ SLUŽBY 5,664311 
E11.201.02 PENZION *** 1,959194  přenoc.
E11.201.04 HOTEL *** - internetový obchod 2,178513  služba
E11.201.05 HOTEL **** - internetový obchod 1,526604  služba
E11.202 PRÁZDNINOVÁ STŘEDISKA, KEMPY, HOSTELY A PODOBNÉ UBYTOVACÍ SLUŽBY 1,572914 
E11.202.01 CHATA 1,231499  přenoc.
E11.202.02 MLÁDEŽNICKÝ HOSTEL/YOUTH HOSTEL 0,341415  přenoc.
E11.203 UBYTOVACÍ SLUŽBY V JINÝCH ZAŘÍZENÍCH 0,542729 
E11.203.01 UBYTOVÁNÍ V INTERNÁTĚ 0,114896  měsíčně
E11.203.02 UBYTOVÁNÍ NA VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJI 0,427833  měsíčně
E12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 65,535551 
E12.1 Osobní péče 28,420095 
E12.11 Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče 9,413008 
E12.111 PÁNSKÉ A DĚTSKÉ KADEŘNICKÉ SLUŽBY 0,437391 
E12.111.01 PÁNSKÝ KADEŘNÍK 0,437391  úkon
E12.112 DÁMSKÉ KADEŘNICKÉ SLUŽBY 4,228108 
E12.112.01 DÁMSKÝ KADEŘNÍK 4,228108  úkon
E12.113 OSTATNÍ SLUŽBY OSOBNÍ PÉČE 4,747509 
E12.113.01 HLOUBKOVÉ ČISTĚNÍ PLETI VČETNĚ PŘILOŽENÍ MASKY 2,707427  úkon
E12.113.02 MASÁŽ 2,040082  výkon
E12.12 Elektrické přístroje pro osobní péči 0,615261 
E12.121 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO OSOBNÍ PÉČI 0,615261 
E12.121.01 ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ VLASŮ 0,099051  ks
E12.121.02 ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK 0,065747  ks
E12.121.03 ELEKTRICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK 0,040290  ks
E12.121.04 ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ VLASŮ - internetový obchod 0,198099  ks
E12.121.05 ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK - internetový obchod 0,131494  ks
E12.121.06 ELEKTRICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK - internetový obchod 0,080580  ks
E12.13 Ostatní přístroje, předměty a výrobky pro osobní péči 18,391826 
E12.131 RUČNÍ PŘÍSTROJE A VÝROBKY PRO OSOBNÍ PÉČI 1,492522 
E12.132 VÝROBKY PRO OS.HYGIENU A WELLNESS, ESOTER. A KOSMET.VÝR. A PŘÍPR. 16,899304 
E12.3 Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené 6,312325 
E12.31 Klenoty, hodiny a hodinky 2,732858 
E12.311 KLENOTY 1,583424 
E12.311.01 SNUBNÍ PRSTEN ZLATÝ 1,583424  ks
E12.312 HODINY A HODINKY 0,779558 
E12.312.01 DÁMSKÉ NÁRAMKOVÉ HODINKY (QUARTZ) 0,779558  ks
E12.313 OPRAVY KLENOTŮ, HODIN A HODINEK 0,369876 
E12.313.01 VÝMĚNA BATERIE DO DÁMSKÝCH NÁRAMKOVÝCH HODINEK (VČETNĚ BATERIE) 0,369876  úkon
E12.32 Ostatní osobní potřeby a doplňky 3,579467 
E12.321 CESTOVNÍ POTŘEBY 1,622328 
E12.321.01 DÁMSKÁ KABELKA KOŽENÁ 1,622328  ks
E12.322 VÝROBKY PRO DĚTI 0,252631 
E12.322.03 DĚTSKÝ KOČÁREK - internetový obchod 0,179367  ks
E12.322.04 DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA - internetový obchod 0,073264  ks
E12.329 OSTATNÍ OSOBNÍ POTŘEBY A DOPLŇKY J. N. 1,704508 
E12.329.01 DÁMSKÝ DEŠTNÍK SKLÁDACÍ 1,310554  ks
E12.329.02 POMNÍK Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 0,393954  ks
E12.4 Sociální péče 8,096585 
E12.40 Sociální péče 8,096585 
E12.401 DĚTSKÉ JESLE 0,966756 
E12.401.01 ÚHRADA ZA DĚTSKÉ JESLE 0,966756  měsíčně
E12.402 DOMOVY DŮCHODCŮ A DOMOVY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM 2,537735 
E12.402.01 UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 2,537735  měsíčně
E12.403 SLUŽBY STARÝM A INVALIDNÍM OSOBÁM V JEJICH DOMOVECH 4,592094 
E12.403.01 DONÁŠKA OBĚDŮ 4,592094  úkon
E12.5 Pojištění 9,278406 
E12.52 Pojištění související s bydlením 2,875199 
E12.520 POJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S BYDLENÍM 2,875199 
E12.520.05 SUBI POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 2,875199 
E12.53 Pojištění související se zdravím 1,988711 
E12.532 ÚRAZOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ 1,988711 
E12.532.03 SUBI ÚRAZOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ 1,988711 
E12.54 Pojištění související s dopravou 4,414496 
E12.541 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 4,414496 
E12.541.03 SUBI POVINNÉ RUČENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 3,231358 
E12.541.05 SUBI HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 1,183138 
E12.6 Finanční služby jinde neuvedené 8,251207 
E12.62 Finanční služby jinde neuvedené 8,251207 
E12.621 BANKOVNÍ A PODOBNÉ POPLATKY 8,251207 
E12.621.01 SUBI FINANČNÍ SLUŽBY 8,251207 
E12.7 Ostatní služby jinde neuvedené 5,176933 
E12.70 Ostatní služby jinde neuvedené 5,176933 
E12.701 ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY 0,527151 
E12.701.02 VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU 0,387266  poplatek
E12.701.04 OVĚŘENÍ PODPISU 0,139885  poplatek
E12.702 PRÁVNÍ SLUŽBY A ÚČETNICTVÍ 1,250222 
E12.702.01 POPLATEK PŘI PODÁNÍ NÁVRHU NA ROZVOD MANŽELSTVÍ 0,118624  poplatek
E12.702.02 SEPSÁNÍ ZÁVĚTI 1,131598  poplatek
E12.703 POHŘEBNÍ SLUŽBY 2,883537 
E12.703.01 KREMACE 2,883537  poplatek
E12.704 OSTATNÍ POPLATKY A SLUŽBY 0,516023 
E12.704.02 POPLATEK ZE PSA 0,516023  poplatek
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

St 18:02  S&P 500: Jedna trendová linie vládne všem Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
St 17:48  USDJPY klesá o více než 1 % X-Trade Brokers (XTB)
St 16:47  Sentiment se v ČR a eurozóně v červenci zhoršoval (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688