ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  08.04.2024 09:00:00

Průměrný důchod proti v Pardubickém kraji vzrostl o 2 226 Kč a činil 20 026 Kč - Důchody a příjemci důchodů v roce 2023

8. 4. 2024

V Pardubickém kraji v prosinci 2023 pobíralo některý z důchodů 145,0 tis. osob, z toho 120,2 tis. osob pobíralo starobní důchod samostatně nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem. Průměrný starobní důchod proti roku 2022 vzrostl o 2 226 a činil 20 026 . Rozdíl mezi výší starobního důchodu (sólo) mužů a žen se po předchozím dlouhodobém růstu snížil na 2 293 .

V Pardubickém kraji v prosinci 2023 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 145 031 osob. Mezi všemi příjemci důchodů převažovaly ženy z 57,9 % (83 995 žen), muži tvořili 42,1% podíl (61 036 mužů). Celkový počet osob pobírajících důchod v roce 2023 v Pardubickém kraji se meziročně zvýšil o 227 osob (počet mužů vzrostl o 428, počet žen se naproti tomu snížil o 201). Mírný nárůst počtu důchodců v kraji tak přerušil předchozí výrazný tříletý pokles, který byl ovlivněný především situací vyvolanou pandemií koronaviru , a s tím souvisejícím zvýšeným počtem zemřelých ve vyšších věkových kategoriích.

Dle jednotlivých důchodových kategorií byla z celkového počtu příjemců důchodů v Pardubickém kraji v roce 2023 nejpočetněji zastoupena kategorie příjemců starobních důchodů plných a poměrných vyplácených sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým), kteří tvořili 82,9 % osob (120,2 tis.). Kategorie příjemců invalidních důchodů (sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem) zahrnovala 15,1 % (21,9 tis.) z příjemců důchodů. Vdovský a vdovecký důchod sólo pobíralo 0,7 % osob (1,0 tis.) a sirotčí důchod pobíralo 1,3 % osob (1,9 tis.).

Průměrná výše a příjemci plného starobního důchodu sólo podle pohlaví v Pardubickém kraji
(stav v prosinci)
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Nejpočetněji zastoupenou skupinou mezi příjemci důchodů vyplácených sólo v Pardubickém kraji byli příjemci starobního důchodu (plného bez poměrného), kteří na konci roku 2023 představovali 90,7 tis. osob (44,6 tis. mužů, 46,1 tis. žen). Počet starobních důchodců v kraji meziročně vzrostl o 683 osob, s převahou mužů (534 osob) nad ženami (149 osob). Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl počet příjemců starobních důchodů v kraji o 5,0 % (4 338 osob), zvýšení se týkalo pouze mužů (+11,0 %, 4 420 osob), počet žen se v průběhu sledovaného období snížil (-0,2 %, tj. -82 osob).

Průměrný starobní důchod plný vyplácený sólo (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem a bez poměrného starobního důchodu) v prosinci roku 2023 v Pardubickém kraji činil 20 026 , byl proti průměru ČR nižší o 284 a ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejnižší. Nejvyšší starobní důchody byly na konci roku 2023 vypláceny v Hl. m. Praze (21 519 ). Nejnižší starobní důchody pobírali příjemci žijící v Karlovarském kraji (19 557 ).

Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů
podle okresů a krajů ČR v prosinci 2023

(plné starobní důchody vyplácené sólo)

Muži v Pardubickém kraji pobírali na konci roku 2023 plný starobní důchod bez souběhu ve výši 21 192 . V rámci krajů České republiky byly nejvyšší starobní důchody mužů vypláceny v Hlavním městě Praze (22 850 ) a nejnižší v Karlovarském kraji (20 690 ), Pardubický kraj se umístil na třetí nejnižší pozici.

Mezi 77 okresy ČR se s nejvyšší hodnotou vypláceného starobního důchodu mužů umístil jako první v pořadí okres Karviná (23 456 ) následovaný Prahou a okresem Praha-západ (22 850 , resp. 22 705). V rámci Pardubického kraje se nejvýše, na 27. příčce, umístil okres Pardubice (21 486 ), nejnižší 19. pozici obsadil okres Svitavy (20 872 ). Nejnižší penze v rámci ČR pobírali starobní důchodci z okresů Znojmo, Jeseník a Cheb (19 899 , 20 159 , 20 246 ).

Starobní důchodkyně v kraji pobíraly v průměru o 2 293 nižší penze než muži a jejich plný důchod bez souběhu s pozůstalostním důchodem tedy v roce 2023 činil 18 899 . V mezikrajském srovnání byly nejvyšší starobní důchody žen vypláceny obdobně jako u mužů v Hlavním městě Praze (20 413 ) a naopak nejnižší v Moravskoslezském kraji (18 525 ). Ženy z Pardubického kraje se výší starobního důchodu zařadily na sedmou nejnižší pozici ve srovnání krajů.

Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen
podle okresů a krajů ČR v prosinci 2023

(plné starobní důchody vyplácené sólo)

Mezi všemi okresy ČR seřazenými dle výše starobních důchodů žen bez souběhu s pozůstalostním důchodem se na konci roku 2023 nejvýše zařadila Praha a okresy Praha-západ a Mladá Boleslav (20 413 , 19 946 , 19 770 ); na 27. příčce se umístil okres Pardubice (19 023 ). Na opačném konci srovnání se umístily okresy Karviná, Znojmo a Jeseník (17 856 , 17 968 , 18 048 ); mezi okresy Pardubického kraje byl na nejnižší 26. pozici zařazen okres Svitavy (18 755 ).

Mezi příjemci starobního důchodu každoročně roste podíl osob, které se rozhodly odejít do předčasného starobního důchodu. Důvody souvisí se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce, od konce roku 2022 i s mimořádnými valorizacemi důchodů.

V prosinci 2023 pobíralo v Pardubickém kraji předčasný starobní důchod (samostatně i v souběhu s pozůstalostním důchodem) 36,5 % důchodců ve starobním důchodu, tj. o 2,2 procentní body více než v přechozím roce. Proti roku 2013 v Pardubickém kraji vzrostl počet osob, které do předčasného důchodu odešly, o více než třetinu a proti roku 2022 o 6,9 % (4. nejnižší nárůst v mezikrajském srovnání). Vzestupný trend je patrný u obou pohlaví. Vyšší podíl důchodců v předčasném důchodu je dlouhodobě patrný u mužů, u kterých na konci roku 2023 v kraji činil 39,5 %. Ženy v předčasném důchodu v kraji tvořily 34,4 % příjemkyň starobních důchodů. V absolutních číslech ženy v předčasném starobním důchodu v prosinci 2023 přečíslily muže téměř o 5 tisíc osob.

Změna počtu příjemců předčasných starobních důchodů
mezi prosincem roku 2022 a 2023

(včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem)

 

Mimořádné valorizace důchodů v roce 2022 vytvořily výhodné podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu a ovlivnily rozhodnutí řady obyvatel v předdůchodovém věku. Výše umístěný kartogram naznačuje zvýšený zájem o odchod do předčasného starobního důchodu v roce 2023 především u obyvatel Prahy, Středočeského a Zlínského kraje. Z okresů ČR se nad hranicí 10% meziročního zvýšení počtu důchodců v předčasném starobním důchodu v roce 2023 umístilo 9 okresů s maximem v okrese Praha-západ (11,7 %); Praha-východ (10,9 %) a Mladá Boleslav (10,5 %). Naopak ve 3 okresech nepřekročili důchodci v předčasném důchodu hranici 5 % meziročního zvýšení, a to v okresech Děčín (4,3 %), Domažlice (4,5 %) a Most (4,8 %). Okresy Pardubického kraje se všechny umístily ve druhé polovině okresů s nižším meziročním přírůstkem počtu předčasných starobních důchodců.

Pardubický kraj se dlouhodobě umísťuje na druhé nejvyšší pozici v podílu osob v předčasném starobním důchodu na všech starobních důchodcích (36,5 % v roce 2023) v mezikrajském srovnání, nejvyšší pozici obsazuje Kraj Vysočina (39,5 % v roce 2023 ). Nejnižší podíl osob, které odcházejí do předčasného důchodu, žije v Praze (16,1 % v roce 2023). Ve všech okresech Pardubického kraje v roce 2023 podíl příjemců předčasných starobních důchodů převyšoval hodnotu republikového průměru (31,0 %). Mezi okresy Pardubického kraje je dlouhodobě nejvyšší podíl příjemců předčasných důchodů evidován v okrese Ústí nad Orlicí (39,2 % v roce 2023) a Svitavy (38,1 % v roce 2023). Nejnižší podíly v kraji tvořili v roce 2023 důchodci v předčasném důchodu v okresech Pardubice (34,5 %) a Chrudim (34,7 %).

Příjemci předčasných starobních důchodů v Pardubickém kraji, jeho okresech a ČR (stav v prosinci)
(podíl příjemců předčasných důchodů na celkovém počtu příjemců starobních důchodů;
bez poměrných důchodů, včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem)
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pozůstalostní důchod neboli vd ovský a vdovecký důchod vyplácený samostatně nebo v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním) pobírala na konci roku 2023 více než pětina ze všech příjemců některého z důchodů v Pardubickém kraji (30,6 tis. osob). Žen pobírajících vdovský důchod bylo v prosinci 2023 v Pardubickém kraji celkem 25,6 tis., a to bylo 5krát více, než činil počet mužů s vdoveckým důchodem sólo a v kombinaci s přímým důchodem (5,0 tis. osob). Z porovnání počtu příjemců vdovských a vdoveckých důchodů v prosinci let 2013 a 2023 je patrný výraznější pokles u žen (-9,4 %) než u mužů (-3,0 %).

Výše pozůstalostních důchodů vyplácených sólo nebo v kombinaci s přímým důchodem se v kraji pohybuje pod republikovým průměrem s výjimkou vdoveckých důchodů sólo, které jsou 5. nejvyšší (11 710 ) a o 181 převyšují průměr v ČR. Naproti tomu vdovecké důchody vyplácené v kombinaci s přímým důchodem byly v prosinci roku 2023 v Pardubickém kraji v mezikrajském srovnání třetí nejnižší (23 510 ). Vdovské důchody kombinované s přímým důchodem byly v roce 2023 v Pardubickém kraji páté nejnižší (21 829 ) a vdovské důchody vyplácené sólo byly v mezikrajském srovnání sedmé nejnižší (12 509 ).

Celkem 21,9 tis. osob (15,1 % z celkového počtu příjemců důchodů) pobíralo v Pardubickém kraji v prosinci 2023 některou ze tří kategorií invalidního důchodu. Příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně (sólo včetně souběhu s pozůstalostním důchodem) představovali druhý nejvyšší podíl z celkového počtu příjemců invalidních důchodů, a to 36,7 % (8,0 tis. osob). Oproti roku 2013 se počet příjemců důchodů pro invaliditu 3. stupně snížil o 27,2 %. Příjemci důchodů pro invaliditu 2. stupně tvořili v roce 2023 téměř pětinu ze všech invalidních důchodců v kraji (18,9 %, tj. 4,1 tis. osob) a jejich počet od roku 2013 vzrostl o 21,5 %. Nejvyšší podíl (44,4 %) ze všech invalidních důchodců představovali příjemci důchodu pro invaliditu 1. stupně. Od roku 2013 vzrostl počet příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 1. stupně v kraji o 11,2 % na 9,7 tis. osob v prosinci 2023.

Příjemci invalidních důchodů podle stupně invalidity v Pardubickém kraji (stav v prosinci)
(včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem; z toho sólo)
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Průměrná výše invalidních důchodů vyplácených sólo v Pardubickém kraji v roce 2023 byla ve srovnání s ČR nadprůměrná u všech kategorií. Invalidní důchody 3. stupně byly v mezikrajském průměru sedmé nejnižší a jejich průměrná výše činila 17 032 . Čtvrté nejvyšší byly ve srovnání krajů důchody pro invaliditu 2. stupně (11 512 ) a shodnou příčku obsadila i krajská hodnota výše důchodů pro invaliditu 1. stupně (9 756 ). Muži v kraji pobírají v průměru o 5 až 6 % vyšší invalidní důchod než ženy (dle stupně invalidity).

Necelé 2 tisíce osob pobíraly v prosinci 2023 v Pardubickém kraji sirotčí důchod v průměrné výši 10 396 . Počet příjemců sirotčích důchodů v kraji se od roku 2013 snížil o 13,5 % (v celé ČR o 11,8 %). V rámci okresů kraje má nejvyšší počet osob pobírajících sirotčí důchod okres Pardubice (597 osob, tj. 30,7 % krajského úhrnu) a nejnižší okres Chrudim (399 osob; 20,5 %).

Na území republiky bylo dle údajů České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2023 evidováno 970 stoletých a starších důchodců, z toho bylo 843 žen (86,9 %) a 127 mužů (13,1 %). Nejstarší žena pobírající důchodové dávky žije v Olomouckém kraji a narodila se v roce 1916 (107 let). Nejstarší muž v důchodu žije v Hlavním městě Praze, byl narozen v roce 1918 (105 let). V Pardubickém kraji v prosinci 2023 žilo celkem 42 osob ve věku 100 a více let, z tohoto počtu tvořili muži 16,7 % (7 osob), ženy 83,3 % (35 osob). Nejvyššího důchodového věku v Pardubickém kraji dosáhla v prosinci 2023 žena106letá.

Všechny údaje použité v tomto příspěvku (včetně dat v tabulkách a grafech) vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, od nichž ČSÚ datové podklady přebírá. Všechny údaje jsou uváděny podle stavu v prosinci daného roku.

 

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688