MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Internet a telefony  |  11.05.2023 15:33:49

Elektronické komunikace - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví - vnitrostátní výkony spojů - elektronické komunikace.

1991

1. 1. 1991 maximální ceny byly stanoveny na úrovni před liberalizací cen.

1992

1. 7. 1992 deregulovány ceny telefaxu.

1. 10. 1992 podle technických možností organizací spojů zavedeny maximální ceny pro místní 6 minutové telefonické hovory (impulsy) 1,05 .

1993

1. 1. 1993 maximální ceny zvýšeny o 5 % DPH.

1. 10. 1993 maximální ceny telekomunikačních výkonů zvýšeny o 15 %, z toho telefonní provoz o 25 %, telegrafní provoz o 104 % a ceny služeb dálnopisu o 7 %, radiokomunikačních výkonů o 22,2 %, u pronájmu za telekomunikační vedení a okruhů maximální ceny byly sníženy o 20 %.

1995

1. 1. 1995 zvýšeny maximální ceny radiokomunikačních služeb a rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů o cca 12,1 %; sjednocena forma cenové regulace pro provozovatele ze zákona a komerční provozovatele (maximální ceny).

1. 4. 1995 zvýšeny maximální ceny telekomunikačních služeb v průměru o 7 %, maximální ceny mezistátního hovorného se snížily v průměru o 7 %, meziměstský telefonní provoz se zvýšil o 18,8 %; maximální ceny za pronájem telekomunikačních vedení a okruhů sníženy v průměru o 20 %; telegrafní a dálnopisné služby přeřazeny do věcně usměrňovaných cen; služby vnitrostátních pošt přeřazeny do regulace formou věcného usměrňování, současně se zvýšila cenová úroveň o 21 %.

1996

1. 4. 1996 se zvýšily maximální ceny telefonních služeb v průměru o 3 %. Cenová úroveň ve vnitrostátním styku stoupla v průměru o 11 %, v mezinárodním styku naopak poklesla o cca 5 %. Cena impulsu pro automaticky uskutečňované hovory v tuzemsku se zvýšila z 1, 90 na 2,00 , to je o cca 6 %, cena za používání hlavní účastnické stanice samostatné a podvojné o cca 14 %. Současně se snížila doba trvání impulsu v místním telefonním styku pro silný provoz z 240 sekund na 180 sekund a pro slabý provoz ze 480 sekund na 360 sekund.

Mezistátní hovorné bylo upraveno diferencovaně.

1. 4. 1996 byly ceny za pronájem telekomunikačního vedení a okruhů a za pronájem radiokomunikačních analogových okruhů přeřazeny z cen maximálních do věcného usměrňování.

1997

1. 1. 1997 byly zvýšeny maximální ceny služeb rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů o cca 8,6 %.

1. 4. 1997 se zvýšily maximální ceny telefonních služeb v průměru o 4 %, z toho měsíční paušální platba o 12,5 % a místní hovorné o 17,1 %, přičemž meziměstské a mezinárodní hovorné zůstalo na dosavadní úrovni. Ke stejnému datu se zvýšily věcně usměrňované ceny vnitrostátních poštovních výkonů v průměru o 27 %.

1998

1. 4. 1998 se zvýšila celková cenová úroveň regulovaných telekomunikačních služeb v průměru o 1,9 %, z toho maximální ceny za zřízení účastnické telefonní stanice se zvýšily v průměru o 23 %, měsíční paušál o 12,4 %, místní hovorné o 7,1 %. Pokleslo naopak meziměstské hovorné o cca 0,9 % a mezinárodní hovorné o 6,1 %.

1999

1. 1. 1999 se zvýšily maximální ceny telekomunikačních služeb v průměru o 3,9 %. Přitom místní hovorné se v průměru zvýšilo o cca 27 %, meziměstské hovorné se naopak snížilo o cca 7 % a mezinárodní hovorné o cca 24 %.

V rámci uvedeného cenového pohybu se cena za užívání samostatné účastnické stanice zvýšila o 35 % (ze 100 na 135 ) a cena tarifního impulsu při současném jeho zkrácení o třetinu pro místní hovorné a I. meziměstské pásmo o 8,3 % (z 2,40 na 2,60 ). Pro bytové stanice byl jako částečná kompenzace zvýšených nákladů zvýšen z 10 na 15 počet zlevněných impulsů měsíčně.

2000

1. 1. 2000 se zvýšily maximální ceny vnitrostátních telekomunikačních výkonů v průměru o 5,2 %, maximální ceny mezinárodních výkonů naopak poklesly o 14,5 %. Celková cenová hladina se tak zvýšila pouze o 0,5 %.

2001

1. 1. 2001 se ceny telekomunikačních výkonů zvýšily v průměru o 6,4 %. Úpravy prováděl již nezávislý regulátor – Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“).

2002

1. 2. 2002 ČTÚ stanovil nové maximální ceny. Jedná se o zvýšení cenové hladiny u regulovaných telekomunikačních výkonů v průměru o 3,7%.

2003

Beze změny

2004

1. 1. 2004 z důvodu zvýšení sazby daně z přidané hodnoty u telekomunikačních výkonů z 5 % na 22 % umožnil ČTÚ navýšení stanovených maximálních cen univerzální služby o 16,2 %

1. 5. 2004 došlo v sazbě daně z přidané hodnoty u telekomunikačních výkonů k další změně, a to ke snížení z 22 % na 19 %. ČTÚ cenovým rozhodnutím zrušil navýšení maximálních cen o 16,2 % a nově umožnil navýšení o 13,3 %. Ke stejnému datu byla při zachování výše maximální ceny za jeden impuls zkrácena délka tarifních impulsů uskutečněných z veřejných telefonních automatů a z veřejných telefonních hovoren.

2005

K 1. 5. 2005 byly cenovým rozhodnutím ČTÚ stanoveny nové maximální ceny za vnitrostátní a mezinárodní telekomunikační služby poskytované společností ČESKÝ TELECOM, a.s. Jednalo se nejen o oboustrannou úpravu (zvýšení i snížení) výše maximálních cen, ale i změnu struktury cen.

Přijetím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), přestaly být tyto výkony regulovány podle zákona o cenách.

Dle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) došlo k nárůstu regulovaných cen telekomunikačních služeb v roce 2005 o 14,4 %.

2006

K 1. květnu 2006 skončila regulace cen telekomunikačních služeb pro koncové účastníky (až na výjimky) podle zákona o elektronických komunikacích. ČESKÝ TELECOM, a.s. zjednodušil tarify, zvýšil měsíční paušál za připojení k telefonní síti, snížil ceny za minutové volání a odstranil protisoutěžní omezení u tarifu MINI. Tím došlo k další nápravě deformovaných cen křížovým financováním. Křížové financování by mělo být podle zákona odstraněno v průběhu roku 2007.

Dle údajů ČSÚ došlo k nárůstu regulovaných cen telekomunikačních služeb v roce 2006 o 5,8 %.

2010

V roce 2010 ČTÚ uplatňoval cenovou regulaci na základě výsledků analýz relevantních trhů, a to u těch podniků, které byly stanoveny jako podniky s významnou tržní silou. V roce 2010 bylo vydáno 6 rozhodnutí o ceně na velkoobchodních trzích. Z důvodu regulace velkoobchodních cen došlo v roce 2010 k poklesu maximálních cen za terminaci v pevných sítích o cca 10 % a maximálních cen za terminaci v mobilních sítích o cca 30%. U služeb zpřístupnění došlo k poklesu průměrných měsíčních cen u plného zpřístupnění o 7,43 % a u sdíleného zpřístupnění o 14,45 %. V průběhu roku 2010 byla uplatněna cenová regulace i u velkoobchodních služeb pronájmu koncových úseků pronajatých okruhů. Povinnost uplatňovat nákladově orientované ceny společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. byla uložena již před rokem 2010. Velkoobchodní ceny za služby pronájmu koncových úseků pronajatých okruhů poklesy v roce 2010 o cca 10 %.
ČTÚ uplatňuje cenovou regulaci pouze na velkoobchodních trzích, tedy u cen hrazených mezi operátory.

2011

V roce 2011 nebylo na základě analýz relevantních trhů vydáno žádné rozhodnutí o ceně na velkoobchodních trzích, ani žádné rozhodnutí nebylo zrušeno. Cenová rozhodnutí vydaná v roce 2010 uložila povinnost mobilním operátorům postupně snižovat ceny nejen v roce 2010, ale i v roce 2011. Pokles regulovaných cen byl nastaven ve třech krocích s pololetním intervalem. Díky této regulaci velkoobchodních cen došlo v roce 2011 k poklesu maximálních cen za terminaci v mobilních sítích o 34,9 %. Zákon o elektronických komunikacích dále ukládá povinnost uplatňovat nákladově orientovanou cenu za upozornění účastníka za nezaplacení vyúčtování.

2012

V roce 2012 se rozsah cenové regulace v oblasti elektronických komunikací proti roku 2011 nezměnil. Žádné cenové rozhodnutí nebylo zrušeno. Nově vydaná cenová rozhodnutí o ceně nerozšiřují rozsah cenové regulace, ale pouze mění výši maximálních cen předchozích rozhodnutí o ceně. Rozhodnutí o ceně vydaná v roce 2012 pokračují ve snižujícím trendu cen pro operátory a stanoví pokles regulovaných cen pro rok 2012 a 2013 ve třech krocích s pololetním intervalem. V roce 2012 došlo také k poklesu maximálních cen za terminaci v mobilních sítích z 1,08 /min. na 0,55 /min., tj. o 49 %.

Ceny telekomunikací v roce 2012 podle údajů ČSÚ klesly o 0,6 %.

2013

V roce 2013 se rozsah cenové regulace v oblasti elektronických komunikací proti roku 2012 nezměnil. Nově vydaná rozhodnutí o ceně nerozšiřují rozsah cenové regulace, ale pouze mění výši maximálních cen předchozích rozhodnutí o ceně, případně s využitím nové metodiky vyčíslení nákladů pro stanovení regulovaných cen. V platnosti zůstávají dvě rozhodnutí o ceně vydaná v roce 2010.

Rozhodnutí o ceně vydané v roce 2013 pro podnik s významnou tržní silou Telefónica Czech Republic, a. s. (dále jen „Telefónica“) mění maximální ceny za zpřístupnění účastnického kovového vedení nebo jeho úseku a ceny za kolokaci, které byly vydané cenovým rozhodnutím v roce 2012. U nově vyčíslených maximálních cen dochází ke změnám oběma směry. U základních jednorázových služeb zřízení plného zpřístupnění účastnického kovového vedení se snížila cena o 13 %, zatímco cena za zřízení sdíleného přístupu vzrostla o 26,4 %. Měsíční ceny zpřístupnění poklesly v průměru o 10,1 %. V případě cen kolokace došlo u měsíčních cen ke zvýšení v průměru o 1 %, i když u většiny služeb došlo spíše ke snížení cenové hladiny. Ke zvýšení ceny dochází u pronájmu kolokačního prostoru, který se zvýšil o 0,7 % a u spotřeby energie s růstem ceny o 5,2 % v návaznosti na obecný vývoj cen energií. Naproti tomu ceny pronájmů vnitřních i vnějších spojovacích kabelů poklesly v průměru o 14,4 %. Jednorázové ceny kolokace vzrostly v průměru o 4 %, a to v rozpětí od 0,9 % až do 8,1 %. Nárůst cen je ovlivněn jednak zvýšením nákladů na zajišťování jednotlivých procesů a jednak také růstem podílu složitějších a časově náročnějších procesů v souvislosti se zvyšováním přenosových rychlostí v síti.

Další rozhodnutí o ceně vydaná na konci roku uložila povinnost mobilním operátorům postupně snižovat ceny v roce 2013. Rozhodnutí o ceně vydaná v prosinci 2012 přináší pokles maximálních cen za terminaci ve dvou krocích, a to na 0,41 /min. od počátku roku 2013 z ceny 0,55 /min. uplatňované v roce 2012. Od 1. 7. 2013 došlo k dalšímu snížení na 0,27 /min. Zákon o elektronických komunikacích povinnost uplatňovat nákladově orientovanou cenu za upozornění účastníka za nezaplacení vyúčtování, jejíž dodržování ČTÚ kontroluje podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Ceny telefonních a telefaxových zařízení v roce 2013 podle ČSÚ klesly o 5,6 %.

2014

V roce 2014 se rozsah cenové regulace oproti roku 2013 nezměnil. Nově vydaná rozhodnutí o ceně nerozšiřují rozsah cenové regulace, ale pouze mění výši maximálních cen předchozích rozhodnutí o ceně, případně s využitím nové metodiky vyčíslení nákladů pro stanovení regulovaných cen. Na dvou relevantních trzích byl rozšířen okruh operátorů, na které se cenová regulace vztahuje. V platnosti zůstává jedno rozhodnutí o ceně vydané v roce 2013, kterým byly změněny povinnosti uložené rozhodnutím o ceně vydaným v roce 2010 ve znění rozhodnutí o ceně z roku 2012. Povinnosti uložené tímto rozhodnutím o ceně budou změněny rozhodnutím o ceně, jehož vydání ČTÚ očekává v prvním pololetí roku 2015.

Rozhodnutí o ceně vydané v roce 2014 mění maximální ceny za originaci volání, které byly vydané rozhodnutím o ceně v roce 2010. Nově vyčíslená maximální cena byla stanovena na 0,31 /minutu, což oproti dosavadní praxi představuje sjednocení cen pro všechny úrovně propojení bez ohledu na rozlišení doby volání na volání ve špičce a mimo špičku.

Dále došlo v roce 2014 k rozšíření okruhu poskytovatelů služeb terminace, na které se cenová regulace vztahuje na 24 subjektů oproti předchozí cenové regulaci, která byla uplatněna pouze u společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (resp. O2 Czech Republic a.s.). Rozhodnutím o ceně vydaným v roce 2014 byla stanovena jedna maximální cena 0,03 /minutu pro všechny úrovně propojení bez rozlišení doby volání na volání ve špičce a mimo špičku - nově vyčíslená maximální cena představuje oproti předchozím regulovaným cenám na trhu terminace v pevných sítích výrazné snížení.

ČTÚ v roce 2014 vydal také rozhodnutí o ceně, které uložilo povinnost mobilním operátorům sjednávat ceny za terminaci v maximální výši 0,27 /minutu. Výše regulované maximální ceny se ve srovnání s maximální cenou stanovenou od 1. 7. 2013 nezměnila.

V roce 2014 byla uložena společnosti O2 Czech Republic a.s. povinnost poskytovat službu volby a předvolby operátora za účelem umožnit svým účastníkům přístup ke službám kteréhokoliv propojeného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu.

2015

V roce 2015 se rozsah cenové regulace oproti roku 2014 nezměnil. Nově vydané rozhodnutí o ceně nerozšiřuje rozsah cenové regulace, ale pouze mění výši maximálních cen z předchozího rozhodnutí o ceně. Na základě analýzy relevantního trhu byly stanoveny maximální ceny společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (vzniklé odštěpením od společnosti O2 Czech Republic a.s. v červnu 2015), které bylo uloženo sjednávat jednorázové a měsíční ceny služeb zpřístupnění účastnického vedení, prostředků a služeb nezbytných k poskytování služeb prostřednictvím účastnického vedení (kolokace) a služeb přístupu k přiřazeným prostředkům ve stanovené maximální výši. Ve srovnání s maximálními cenami stanovenými předchozími rozhodnutími došlo k mírnému poklesu stanovených maximálních cen: u všech jednorázových služeb zpřístupnění došlo k poklesu cen přibližně o 3 % a v případě jednorázových cen kolokace došlo k mírnému poklesu o 0,03 %. U nejdůležitějších služeb tj. u služby měsíční pronájem účastnického kovového vedení pro plné zpřístupnění účastnického vedení došlo k poklesu ceny o 2,2 % a u služby měsíční pronájem účastnického kovového vedení pro sdílený přístup došlo k poklesu ceny o 13,3 %. Měsíční ceny kolokace poklesly v průměru o 7,5 %, z toho u nejdůležitější kolokační služby pronájem kolokačního prostoru došlo k poklesu ceny o 13 %.

Operátorům poskytujícím služby přenesení telefonního čísla a volby a předvolby operátora je uložena povinnost uplatňovat nákladově orientované ceny. Službu přenositelnosti telefonního čísla poskytují všichni operátoři, kteří zajišťují veřejnou telefonní síť. Povinnost poskytovat službu volby a předvolby operátora byla v roce 2015 uložena společnosti O2 Czech Republic a.s..

Velkoobchodní ceny za přenesení pevných i mobilních čísel, u společností O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., se v roce 2015 nezměnily.

Průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací klesly o 0,8 %.

2016

V roce 2016 se rozsah cenové regulace oproti roku 2015 nezměnil. Bylo vydáno 29 rozhodnutí o ceně: rozhodnutí o ceně týkající se služeb terminace, kde došlo ke změně okruhu poskytovatelů služeb terminace. Nově vyčíslená maximální cena byla stanovena pro 23 subjektů, což je oproti předchozí regulaci o jeden subjekt méně. ČTÚ vyčíslil jednu maximální cenu pro službu ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě ve výši 0,033 /minuta pro všechny úrovně propojení bez rozlišení doby volání ve špičce a mimo špičku. Nová maximální cena představuje oproti předchozí regulaci (0,03 / minuta) zvýšení maximálních cen o 0,003 / minuta. Maximální cena byla nově stanovená na tři desetinná místa s ohledem na přesnější vyjádření výsledků použitého nákladového modelu.

Dále byla vydána rozhodnutí o velkoobchodní ceně původu volání (originace), kde nedošlo ke změně okruhu poskytovatelů služeb. Byla vyčíslena jedna cena v maximální výši 0,248 / minuta, která se ve srovnání s maximální cenou stanovenou v roce 2014 snížila o 0,022 / minuta.

Službu přenositelnosti telefonního čísla poskytují všichni operátoři, kteří zajišťují veřejnou telefonní síť (§ 34 Zákona o elektronických komunikacích). Povinnost poskytovat službu volby a předvolby operátora za účelem umožnit svým účastníkům přístup ke službám kteréhokoliv propojeného podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu, která byla v roce 2014 uložena společnosti O2 Czech Republic a.s., jako podniku s významnou tržní silou na relevantním, nebyla v roce 2016 uložena žádnému podniku, neboť na základě výsledků provedené analýzy, nebyl tento trh shledán jako relevantní trh a byl zrušen.

Velkoobchodní ceny za přenesení pevných i mobilních čísel, jejichž výši ČTÚ prověřoval v roce 2014 z hlediska povinnosti nákladové orientace u tří operátorů, a to společností O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., se v roce 2016 nezměnily.

Průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací klesly o 0,3 %.

2017

V roce 2017 ČTÚ nevydal žádné rozhodnutí o ceně a rozsah cenové regulace se tudíž oproti roku 2016 nezměnil.

Cenová regulace je uplatňována na základě výsledků analýz relevantních trhů u podniků s významnou tržní silou9. S ohledem na povahu současně vymezených relevantních trhů ČTÚ uplatňuje v současné době cenovou regulaci pouze na velkoobchodních trzích, tedy u cen hrazených mezi operátory s cílem napomoci rozvoji konkurenčního prostředí a díky dostupným velkoobchodním službám napomoci alternativním operátorům nabízet konkurenceschopné maloobchodní služby koncovým uživatelům.

Průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací12 za rok 2017 klesly o 0,5 %.

2018

V roce 2018 ČTÚ vydal jedno rozhodnutí o ceně, které se týká relevantního trhu „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ a kde došlo ve srovnání s předchozí regulací k zúžení regulovaných služeb a společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. byla stanovena povinnost sjednávat jednorázové a měsíční ceny služeb kolokace ve stanovené maximální výši a také povinnost sjednávat ceny služeb poskytovaných v rámci vysunuté kolokace a přístupu k nenasvícenému vláknu tak, aby byly stanoveny na základě zásady nákladové orientace.

V platnosti nadále zůstávají rozhodnutí o ceně vydaná v roce 2016, kterými byly dotčeným subjektům uloženy povinnosti na dvou relevantních trzích ukončení hlasového volání - jde o 23 cenových rozhodnutí na relevantním trhu „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ a o 4 rozhodnutí o ceně na relevantním trhu „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“, kterými byla stanovena maximální cena za terminaci.

Dle údajů ČSÚ průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací za rok 2018 klesly o 1,4 %.

2019

V roce 2019 ČTÚ nevydal žádné nové rozhodnutí o ceně a rozsah cenové regulace se tudíž oproti roku 2018 nezměnil. V platnosti zůstávají rozhodnutí o ceně, které ČTÚ vydal v roce 2016 a 2018.

Jde o rozhodnutí o ceně vydaná v roce 2016 v rámci čtvrtého kola analýz relevantních trhů, kterými byly dotčeným subjektům uloženy povinnosti na dvou relevantních trzích ukončení hlasového volání na základě výsledků analýz relevantních trhů vydaných v témže roce. Jde o 23 cenových rozhodnutí na trhu č. 1 „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ a o 4 rozhodnutí o ceně na trhu č. 2 „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“, kterými byla uložena maximální cena za terminaci.

V platnosti nadále zůstává rozhodnutí o ceně vydané v roce 2018 na základě výsledku provedené analýzy relevantního trhu č. 3a „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ vydané v roce 2017. Tímto rozhodnutím o ceně byla uložena povinnost sjednávat jednorázové a měsíční ceny služeb kolokace ve stanovené maximální výši a dále povinnost sjednávat ceny služeb poskytovaných v rámci vysunuté kolokace a přístupu k nenasvícenému vláknu tak, aby byly stanoveny na základě zásady nákladové orientace.

Velkoobchodní ceny za přenesení pevných i mobilních čísel, jejichž výši ČTÚ ověřoval v roce 2018 z hlediska povinnosti nákladové orientace podle § 55 odst. 1 ZEK u tří operátorů, a to společností O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., se nezměnily.

Průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací za rok 2019 klesly o 1,7 %.

2020

S ohledem na povahu současně vymezených relevantních trhů ČTÚ uplatňuje v současné době cenovou regulaci pouze na velkoobchodních trzích, tedy u cen hrazených mezi operátory.

V roce 2020 se rozsah cenové regulace nezměnil. ČTÚ vydal 30 rozhodnutí o ceně na dvou relevantních trzích ukončení hlasového volání (z nich jedno rozhodnutí o ceně rušilo dříve uložené povinnosti), v platnosti zůstává jedno rozhodnutí o ceně vydané v roce 2018.

U nově vydaných 29 rozhodnutí o ceně na trhu ukončení volání v pevném místě (trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a v mobilních sítích (trh č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích) nedošlo ke změně maximálních cen za terminaci. Byl pouze změněn okruh operátorů, na které se cenová regulace vztahuje a byla prodloužena účinnost stávajících maximálních cen stanovených předchozími rozhodnutími o ceně ve výši 0,033 /min. bez DPH na relevantním trhu č. 1 a 0,248 /min. bez DPH na relevantním trhu č. 2.

Vydáním jednoho rozhodnutí o ceně byly v roce 2020 jednomu subjektu zrušeny povinnosti uložené předchozí cenovou regulací, a to na relevantním trhu č. 1. V platnosti zůstává jedno rozhodnutí o ceně vydané v roce 2018, kterým byly uloženy povinnosti na základě výsledku provedené analýzy relevantního trhu č. 3a – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě, vydané v roce 2017 opatřením obecné povahy.

Průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací dle údajů ČSÚ za rok 2020 klesly o 3,5 %.

2021

V roce 2021 ČTÚ nevydal žádné rozhodnutí o ceně a rozsah cenové regulace se tedy nezměnil. V platnosti nadále zůstává jedno rozhodnutí o ceně vydané v roce 2018 na základě výsledku provedené analýzy relevantního trhu č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě vydané v roce 2017. Tímto rozhodnutím o ceně byla uložena povinnost sjednávat jednorázové a měsíční ceny služeb kolokace ve stanovené maximální výši a dále povinnost sjednávat ceny služeb poskytovaných v rámci vysunuté kolokace a přístupu k nenasvícenému vláknu tak, aby byly stanoveny na základě zásady nákladové orientace.

Do 30. 6. 2021 bylo v platnosti 30 rozhodnutí o ceně vydaných v roce 2020 na dvou relevantních trzích ukončení hlasového volání (z nich jedno rozhodnutí o ceně rušilo dříve uvedené povinnosti), kterými byly stanoveny maximální ceny za terminaci.

Šlo o 25 rozhodnutí o ceně, kterým byly stanoveny maximální ceny na trhu č. 1 – velkoobchodní služby volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a 4 rozhodnutí o ceně, kterými byly stanoveny maximální ceny za ukončení volání na trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

Platnost těchto rozhodnutí o ceně zanikla poté, kdy dne 1. 7. 2021 vstoupilo v účinnost nařízení v přenesené pravomoci vydané Evropskou komisí, které zavedlo jednotné maximální celounijní terminační ceny za ukončení hlasového volání v mobilních i pevných sítích.

Průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací dle údajů ČSÚ za rok 2021 klesly o 0,2 %.

2022

V roce 2022 ČTÚ nevydal žádné nové rozhodnutí o ceně a rozsah cenové regulace se tudíž nezměnil. V platnosti nadále zůstává jedno rozhodnutí o ceně vydané v roce 2018.

ČTÚ vydal v prosinci 2022 čtyři rozhodnutí, kterými uložil společnostem T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s., a PODA, a.s., povinnost poskytovat službu tzv. zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 /měsíc, které lze, kromě dosavadní povinnosti vztahující se na poskytování hlasových služeb v pevném místě, nově čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění je určené vymezenému okruhu zdravotně postižených osob a vymezenému okruhu osob s nízkými příjmy.

ČTÚ vydal dne 20. prosince 2022 rozhodnutí, kterým nově uložil společnosti O2 Czech Republic, a.s., povinnost poskytovat vymezenému okruhu zdravotně postižených osob přístup k dílčím službám poskytovaných nejen v pevném místě, rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení podle (viz § 38 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích).

V souladu s nařízením EU 2017/920 o roamingu byly od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 sníženy maximální velkoobchodní ceny za GB dat v roamingu v zemích EU z 3 EUR na 2,5 EUR. Od 1. července 2022 došlo v souladu s nařízením o roamingu č. 2022/612 k dalšímu snížení velkoobchodních cen za GB dat v roamingu v zemích EU, a to z 2,5 EUR na 2 EUR.

Průměrné roční ceny služeb elektronických komunikací dle údajů ČSÚ za rok 2022 vzrostly o 0,1 %.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688