MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Z regionů  |  23.01.2023 13:00:00

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2022

Hospodaření územních samosprávných celků nadále dosahuje velice dobrých výsledků, přestože čelí negativním ekonomickým dopadům ruské invaze na Ukrajině a vysoké inflace. Přebytek hospodaření územních rozpočtů sice meziročně zaznamenal nepatrný propad, avšak překonal výsledky hospodaření z období druhé vlny pandemie COVID-19, ale i z období před pandemií. Přetrvávající ruská invaze na Ukrajině vyvolává tlak na růst výdajové stránky územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) v souvislosti konfliktem, především v podobě výdajů na pomoc Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, které jsou však do značné míry kompenzovány ze státního rozpočtu. V listopadu dochází v porovnání s říjnem ke zrychlení inflace, která se nadále nachází vysoko nad hranicí tolerančního pásma České národní banky (dále jen „ČNB“).

Daňové příjmy krajů a obcí jsou od minulého roku negativně poznamenány zrušením institutu superhrubé mzdy a výplatou kompenzačního bonusu podnikatelům projevující se poklesem inkasa daně z příjmů fyzických osob. Objem daňových příjmů ÚSC však neklesl, ale naopak překonal objem daňových příjmů z roku 2019, a to zejména v důsledku navýšení podílu krajů a obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní a významným růstem inkasa daně z přidané hodnoty. V souladu s predikcí Ministerstva financí v listopadu letošního roku daňové příjmy ÚSC překonaly jejich inkaso z roku 2021.

Přetrvávající válka na Ukrajině má negativní dopad na globální ekonomiku, neboť vyvolala energetickou krizi a významně přispěla k růstu inflace, která vedla ke zpřísňování měnové politiky centrálních bank. Českou ekonomiku, která je závislá na dovozu plynu z Ruska, by ruské omezování plynu směrem do Evropy mohlo uvrhnout do hluboké recese s negativními dopady na růst ekonomiky. Obce však mají dobrou výchozí pozici, konkrétně dostatek vlastních příjmů, aby mohly čelit hospodářskému útlumu bez pomoci státního rozpočtu, což vyplývá i z významného přebytku provozního salda a výše úspor. Na výdajovou stránku veřejných rozpočtů má také dopad schválený Program pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válkou, který zahrnuje zajištění základních potřeb, ubytování, stravování nebo sociální a materiální pomoc.

Probíhající inflace (v listopadu meziroční růst o 16,2 %) sice zvyšuje výdaje ÚSC (např. růst cen stavebních prací, zvýšení cen energií), ale zároveň přispívá ke zvýšení celorepublikového inkasa daňových příjmů (zejména z titulu růstu inkasa daně z přidané hodnoty), a tedy i daňových příjmů ÚSC. Navzdory přetrvávající inflaci investiční aktivity ÚSC i v listopadu nadále rostou a překonávají investice z doby před vypuknutím pandemie.

Podrobná data za ÚSC lze nalézt v tabulkách (.XLS, 179 kB).

 

Hospodaření územních rozpočtů

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) hospodařily k 30. 11. 2022 s kladným saldem rozpočtu ve výši 46,3 mld. 1. V komparaci s minulým rokem se výsledek hospodaření sice meziročně propadl o 21,1 %, tj. 12,4 mld. , avšak oproti období druhé vlny pandemie COVID-19 vzrostl o 49,4 %, tj. 15,3 mld. . Saldo hospodaření se zásadně zlepšilo i v porovnání s „předcovidovým“ obdobím, a to o 12,4 %, tj. 5,1 mld. (viz graf č. 1). Očištěné saldo hospodaření krajů a obcí (v případě hl. m. Prahy) o přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy2 činí 38,6 mld. , a to z důvodu časového nesouladu mezi okamžikem přijetí peněžních prostředků kraji a hl. m. Prahou určených na přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy a jejich odesláním školám. Meziročně očištěné saldoi hospodaření kleslo pouze mírně, a to o 9,6 %, tj. o 4,1 mld. . Je podstatné zdůraznit, že územní rozpočty si vedou v současnosti velice dobře a nadále navyšují své úspory, a to i přes hospodářský útlum způsobený invazí ruských vojsk na Ukrajině a inflací.

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda hospodaření územních rozpočtů za leden až listopad 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda hospodaření územních rozpočtů za leden až listopad 20132022 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
listopad
Příjmy celkem 362218,79 379540,1 400872,2 407238,69 430877,01 489263,3 543997,49 573,23 619705,84 669527,4
Výdaje celkem 337447,73 365124,14 378496,8 352217,9 390017,24 468858,84 502796,32 542563,36 561031,9 623216,75
Saldo 24771,06 14415,96 22375,4 55020,79 40859,76 20404,45 41201,17 31007,87 58673,94 46310,65

Příjmy územních rozpočtů:

Celkové konsolidované příjmy územních rozpočtů k 30. 11. 2022 činily 669,5 mld. a meziročně vzrostly o 8 %, tj. o 49,8 mld. . Očištěné příjmy krajů a obcí (v případě hl. m. Prahy) činí 500,2 mld. . Celkové příjmy ÚSC kontinuálně rostou, a to i bez ohledu na současnou a očekávanou nepříznivou hospodářskou situaci. Ke konci listopadu vlastní příjmyii územních rozpočtů dosáhly 406 mld. a meziročně vzrostly o 17 %, tj. o 59,1 mld. . Za meziročním navýšením vlastních příjmů stojí daňové příjmy, které meziročně vzrostly o 16,7 %, tj. o 49,3 mld. , na 344,2 mld. . Naopak propad byl zaznamenán na straně transferů přijatých územními rozpočty, které v listopadu meziročně klesly o 3,4 %, tj. o 9,4 mld. , na 263,6 mld. . Pokles se týkal, jak přijatých neinvestičních transferů, které se snížily o 3 %, tj. o 7,3 mld. , na 235 mld. , tak investičních přijatých transferů, které meziročně klesly o 6,7 %, tj. o 2,1 mld. , na 28,6 mld. . Na základě podílu vlastních příjmů na celkových příjmech očištěnýchii, který ke konci listopadu činil 81,2 % a meziročně vzrostl, lze konstatovat, že územní rozpočty jsou finančně soběstačné a relativně nezávislé na přijatých transferech, a to zejména zásluhou vysokého podílu vlastních příjmů obcí.

Výdaje územních rozpočtů:

Celkové konsolidované výdaje územních rozpočtů k 30. 11. 2022 činily 623,2 mld. a meziročně vzrostly o 11,1 %, tj. o 62,2 mld. . Očištěné výdajeii krajů a obcí (v případě hl. m. Prahy) činí 461,6 mld. . V absolutním vyjádření se na meziročním růstu podílely zejména běžné výdaje, které se na konci listopadu zvýšily o 42,4 mld. a dosáhly 497 mld. . Dominantní část běžných výdajů byla tvořena transfery, které kraje a obce převádějí příspěvkovým organizacím (dále jen „PO“) a podobným organizacím. V procentuálním vyjádření byl meziroční růst celkových výdajů vyvolán především růstem kapitálových výdajů, které ke konci listopadu vzrostly o 18,6 % na 126,2 mld. .

V souvislosti s pokračující invazí ruských vojsk na Ukrajinu a následnou emigrací obyvatel Ukrajiny do České republiky, realizovaly ÚSC k 30. 11. 2022 konsolidované výdaje na pomoc Ukrajině ve výši 4,1 mld. , a to především kraje a hl. m. Praha. Významná část těchto výdajů ÚSC byla a bude kompenzována ze státního rozpočtu (např. ubytování osob z Ukrajiny, zajištění provozu Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině a jazykové kurzy a adaptační skupiny pro děti osob z Ukrajiny). Prozatím byly ze státního rozpočtu kompenzovány výdaje ÚSC související s pomocí Ukrajině ve výši 2 mld. .

 

I. Hospodaření krajů

Kraje k 30. 11. 2022 hospodařily s přebytkovým saldem rozpočtu ve výši 16,7 mld. , které meziročně pokleslo o 33,6 %, tj. o 8,4 mld. . Tento výsledek hospodaření sice představuje výrazné meziroční snížení salda, ale v komparaci s rokem 2020 nebo oproti období před vypuknutím pandemie COVID-19, se stále jedná o lepší výsledek (viz graf č. 2). Očištěné saldo hospodařeníi krajů dosáhlo 9 mld. a meziročně dokonce vzrostlo, a to o 28,6 %, tj. o 2 mld. . Z hlediska jednotlivých krajů hospodařil s deficitem pouze Kraj Vysočina.

Graf - Graf č. 2: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až listopad 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj příjmů, výdajů a salda hospodaření krajů za leden až listopad 20132022 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
listopad
Příjmy celkem 132039,13 138063,81 150720,26 159760,68 172620,02 196966,08 227957,22 252191,2 278522,37 286686,57
Výdaje celkem 131072,87 134161,66 150835,61 145988,45 157084,13 188886,58 213976,09 240518,85 253443,63 270023,94
Saldo 966,26 3902,15 -115,35 13772,23 15535,89 8079,49 13981,13 11672,34 25078,74 16662,64

Příjmy krajů:

Celkové příjmy krajů v listopadu 2022 dosáhly 286,7 mld. a meziročně narostly o 2,9 %, tj. o 8,2 mld. . Očištěné příjmyii krajů činí pouze 138,4 mld. . Z toho jejich vlastní příjmyiiipředstavovaly 90,8 mld. (meziroční růst o 16,6 %, tj. o 13 mld. ) a tvořily 65,6 % celkových očištěných příjmůii. Kraje jsou oproti obcím méně soběstačné, neboť vykazují relativně vyšší závislost na přijatých transferech, což je v návaznosti na jejich postavení a funkci opodstatnitelné.

Vlastní příjmy meziročně posílily kvůli růstu daňových příjmů, které se navýšily o 15,9 %, tj. o 11,2 mld. , na 81,4 mld. . K tomu přispělo především navýšení podílu krajů na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní od roku 2021 z 8,92 % na 9,78 %, postupné oživení hospodářského růstu po pandemii a také probíhající inflace. Meziročně se navýšil objem inkasa daně z přidané hodnoty o 19,1 %, tj. o 7,4 mld. , na 46,3 mld. . Vzrostlo také inkaso daně z příjmů právnických osob o 12,8 %, tj. o 2,1 mld. , na 18,6 mld. a daně z příjmů fyzických osob o 11,4 %, tj. o 1,7 mld. , na 16,1 mld. . Inkaso daní z příjmů fyzických osob od konce dubna roste, a to i přes skutečnost, že v roce 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a k výplatě kompenzačního bonusu podnikatelům. K meziročnímu růstu celkových daňových příjmů podružně přispěly také ostatní daňové příjmy. Jak je patrné z grafu č. 3, tak objem daňových příjmů krajů v celém sledovaném období permanentně roste (výjimka rok 2020). Na základě daňových predikcí lze očekávat stejný trend i v nadcházejících letech.

Graf - Graf č. 3: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až listopad 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až listopad 20132022 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
listopad
Daňové příjmy 42423,84 44237,83 45139,57 52135,74 57144,08 61631,08 66666,82 62520,37 70243,66 81428,26
Daně z příjmů fyzických osob 10880,58 11158,79 11449,73 13054,18 14608,42 16647,63 18817,74 17572,15 14460,9 16112,48
Daně z příjmů právnických osob 10328,58 10310,91 10748,53 12117,94 12407,77 12960,53 13996,24 11001,97 16464,68 18570,46
Daň z přidané hodnoty 21195,99 22740,48 22920,26 26937,27 30071,58 31931,42 33722 33487,82 38859,87 46278,95
Ostatní daňové příjmy 18,7 27,65 21,05 26,35 56,31 91,5 130,84 458,44 458,2 466,37

Kraje do konce letošního listopadu přijaly celkové transfery ve výši 195,9 mld. , což znamenalo meziroční pokles o 2,5 %, tj. o 4,9 mld. . Neinvestiční transfery, které v listopadu činily 184,6 mld. , se meziročně snížily o 1,7 %, tj. 3,2 mld. . Mezi nejvýznamnější neinvestiční transfery se pravidelně řadí transfery poskytované z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na přímé náklady na vzdělávání ve výši 140 mld. a neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v hodnotě 20,4 mld. . Kraje také do konce listopadu 2022 obdržely příspěvek na ubytování osob z Ukrajiny ve výši 1,5 mld. . Další významné neinvestiční transfery přijaté kraji jsou graficky zachyceny v grafu č. 4.

Graf - Graf č. 4: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté kraji v listopadu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté kraji k listopadu 2022 (v mil. )
k 30.11.2022
listopad
Přímé náklady na vzdělávání 140006,68
Nedávkové transfery podle ZSS 20398,87
Dotace pro soukromé školy 8246,94
Příspěvek na ztrátu dopravce 2767,27
Financování dopravní infrastruktury 2024,18

K poklesu došlo i na straně přijatých investičních transferů, které se meziročně snížily o 13 %, tj. o 1,7 mld. , na 11,2 mld. . Mezi nejvýznačnější investiční transfery se pravidelně řadí transfery poskytnuté z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – část spolufinancovaná z EU, které dosáhly 5,4 mld. a Integrovaného regionálního operačního programu – část spolufinancovaná ze SR ve výši 0,3 mld. . Dále se jedná o transfery poskytované ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování dopravní infrastruktury ve výši 3,9 mld. . Další významné investiční transfery přijaté kraji jsou graficky zachyceny v grafu č. 5.

Graf - Graf č. 5: Nejvýznamnější investiční transfery přijaté kraji v listopadu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Nejvýznamnější investiční transfery přijaté kraji k listopadu 2022 (v mil. )
k 30.11.2022
listopad
Integrovaný regionální OP - EU 5412,01
Financ. dopravní infrastr. 3905,37
OP Životní prostředí 2021-2027 830,59
Integrovaný regionální OP - SR 268,15
OP Životní prostředí 167,96
Program ČR-Polsko 115,96

Výdaje krajů:

Celkové výdaje krajů k 30. 11. 2022 dosáhly 270 mld. a meziročně vzrostly pouze o 6,5 %, tj. o 16,6 mld. . Očištěné výdajeii krajů činí 129,5 mld. . Největší podíl na růstu celkových výdajů měly běžné výdaje, které se oproti minulému roku zvýšily o 6,7 %, tj. o 15 mld. , na 239,6 mld. . K výraznějšímu meziročnímu navýšení došlo u položek neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům/právnickým osobám (o 15,3 mld. více) a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (o 7 mld. více). Transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím dosáhly 178,6 mld. a tvořily 74,5 % celkových běžných výdajů. Většina z těchto peněžních prostředků byla určena na přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy. Odvětvové výdaje krajů jsou uvedeny v grafu č. 6.

Graf - Graf č. 6: Odvětvové výdaje krajů v listopadu  2022 (v mil. Kč)
Graf č. 6: Odvětvové výdaje krajů v listopadu 2022 (v mil. )
k 30.11.2022
listopad
Vzdělávání a školské služby 153326,07
Doprava 47303,54
Sociální služby 23660,95
Zdravotnictví 11810,41
Státní správa a územní samospráva 6689,24
Kultura 5040,51
Ostatní činnosti 2974,3
Jiné veřejné služby 2888,94
Ochrana živ. prostředí 1446,42

Naopak meziroční růst byl zaznamenán u kapitálových výdajů, které ke konci listopadu vzrostly o 5,6 %, tj. o 1,6 mld. , na 30,4 mld. , a to i přes omezení investičních transferů nebo významný růst cen stavebního materiálu. K nejvýznamnějšímu meziročnímu růstu došlo u položek investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (o 1,4 mld. více) a stavby (o 1 mld. více). Zvýšená investiční aktivita koresponduje s tím, že kraje převážně uskutečňují investiční akce v druhé polovině a před koncem rozpočtového roku.

Kraje dokonce investovaly více než před vypuknutím pandemie, a to o 14,3 %. Jedním z negativních jevů v oblasti investic krajů je určitá závislost kapitálových výdajů na přijatých investičních transferech, a to i přes skutečnost, že kraje mají k dispozici vlastní zdroje k jejich financování a značné možnosti zapojení cizích zdrojů např. využitím standardních úvěrových produktů komerčních bank. O této závislosti vypovídá podíl investičních transferů na kapitálových výdajích, který v listopadu dosáhl 37 % a meziročně poklesl. Investiční potenciál krajů vyjadřuje ukazatel očištěné provozní saldoiv představující volné peněžní prostředky, které mohou být z běžných příjmů daného rozpočtového roku využity na investice, nevyužitá část provozního salda pak zvyšuje úspory. Ke konci listopadu letošního roku očištěné provozní saldoiv krajů činilo 31 mld. , přičemž kapitálové výdaje bez přijatých investičních transferů činily 19,2 mld. . Kraje nevyužily svůj investiční potenciál ve výši 11,9 mld. .

K 30. 11. 2022 kraje realizovaly výdaje na pomoc Ukrajině ve výši 2,9 mld. . Největší výdaje se týkaly Středočeského a Moravskoslezského kraje. Detailní zachycení výdajů krajů na Ukrajinu je uvedeno v tabulkách (.XLSX, 79 kB)

Stav na BÚ a dluh krajů je dostupný pouze za září 2022 z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - září 2022 3.

 

II. Hospodaření obcí

Obce k 30. 11. 2022 hospodařily s přebytkem rozpočtu ve výši 29,6 mld. , který meziročně klesl o 11,3 %, tj. o 3,8 mld. . Oproti roku 2019 však vzrostl dokonce o 10,1 %, tj. o 2,7 mld. (viz graf č. 7). Očištěné saldo hospodařeníi všech obcí dosáhlo 29,5 mld. a meziročně kleslo o 17,4 %, tj. o 6,2 mld. . Rozpočet hl. m. Prahy, který tvoří více jak polovinu celkového přebytku obcí, v listopadu letošního roku skončil v přebytku 17,2 mld. s celkovými příjmy ve výši 108 mld. a výdaji v hodnotě 90,7 mld. . Bez hl. m. Prahy celkové konsolidované příjmy obcí ke konci listopadu činily 282 mld. , výdaje 269,8 mld. a výsledek rozpočtového hospodaření skončil v přebytku 12,4 mld. . V tomto období hospodařilo s deficitem 1 869 obcí (29,9 % z celkového počtu obcí).

Graf - Graf č. 7: Vývoj příjmů, výdajů a salda hospodaření obcí za leden až listopad 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Vývoj příjmů, výdajů a salda hospodaření obcí za leden až listopad 20132022 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
listopad
Příjmy celkem 226783,07 238927,63 243280,13 247346,41 261123,51 296060,23 320840,93 326600,17 346400,19 390023,9
Výdaje celkem 205341,91 229264,72 223646,79 207564,88 236370,69 284292,8 294004,48 307347,36 313071,51 360465,07
Saldo 21441,16 9662,91 19633,34 39781,53 24752,82 11767,43 26836,45 19252,81 33328,68 29558,84

Příjmy obcí:

Celkové příjmy obcí na konci listopadu letošního roku dosáhly 390 mld. a meziročně se zvýšily o 12,6 %, tj. o 43,6 mld. . Očištěné příjmyii obcí činí pouze 369 mld. . Z toho jejich vlastní příjmyiiičinily 314 mld. (meziroční růst o 17,4 %, tj. o 46,5 mld. ) a tvořily většinu celkových očištěných příjmůii. Obce jsou v porovnání s kraji relativně více soběstačné a nevykazují významnou závislost na přijatých transferech.

Vlastní příjmy meziročně posílily kvůli růstu daňových příjmů, které se navýšily o 17 %, tj. o 38,1 mld. , na 262,7 mld. a dosáhly tak své nejvyšší úrovně. Přispělo k tomu především navýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 %, postupné oživení hospodářského růstu a probíhající inflace. Meziročně se zvýšilo inkaso daně z přidané hodnoty o 19 %, tj. o 20,4 mld. , na 127,8 mld. . Vzrostlo také inkaso daně z příjmů právnických osob o 13,8 %, tj. o 7 mld. , na 57,9 mld. a daně z příjmů fyzických osob o 11,5 %, tj. o 4,8 mld. , na 46,6 mld. . Inkaso daní z příjmů fyzických osob od konce dubna meziročně roste, a to i přes skutečnost, že v roce 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a k výplatě kompenzačního bonusu podnikatelům. K meziročnímu růstu celkových daňových příjmů zanedbatelně přispěly také ostatní daňové příjmy. Jak je patrné z grafu č. 8, tak objem daňových příjmů obcí v celém sledovaném období permanentně roste (výjimka rok 2020). Na základě daňových predikcí lze očekávat stejný trend i v nadcházejících letech.

Graf - Graf č. 8: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až listopad 2013 – 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 8: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až listopad 20132022 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
listopad
Daňové příjmy 144936,91 151856,73 154725,65 168313,67 182920,37 201766,36 218068,76 203266,56 224631,02 262726,66
Daně z příjmů fyzických osob 32121,52 33661,79 34114,05 39451,42 42756,98 48595,07 54951,35 51272,26 41836,24 46640,43
Daně z příjmů právnických osob 32967,4 33754,36 34998,73 38736,77 39776,82 40661,11 45445,1 35946,3 50842,92 57876,76
Daň z přidané hodnoty 58463,7 62460,65 62831,43 66259,56 75267,42 88529,88 93217,82 92467,8 107379,51 127784,01
Ostatní daňové příjmy 21383,81 21979,55 22781,13 23864,9 25118,61 23979,03 24453,26 23579,5 24571,71 30425,05

Ke konci listopadu 2022 obce přijaly transfery v celkové výši 76 mld. , které meziročně klesly o 3,7 %, tj. o 2,9 mld. . Objem přijatých transferů sice nepřekonal hodnoty z roku 2020, ale oproti předcovidovému období vzrostl o 14,6 %, tj. o 9,7 mld. .

Neinvestiční transfery, které v listopadu letošního roku činily 57,6 mld. , meziročně poklesly o 4,7 %, tj. o 2,8 mld. . Mezi nejvýznamnější přijaté transfery se řadí peněžními prostředky přijaté hl. m. Prahou z kapitoly MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ve výši 17,9 mld. a dotace pro soukromé školy ve výši 3,2 mld. . Z kapitoly MŠMT byly přijaty peněžní prostředky na Operační program s názvem Jan Amos Komenský v hodnotě 2,1 mld. . Obce přijaly ke konci listopadu příspěvek na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu ve výši 0,9 mld. . Další významné neinvestiční transfery přijaté obcemi jsou graficky zachyceny v grafu č. 9.

Graf - Graf č. 9: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté obcemi v listopadu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 9: Nejvýznamnější neinvestiční transfery přijaté obcemi k listopadu 2022 (v mil. )
k 30.11.2022
listopad
Přímé náklady na vzdělávání 17865,81
Dotace pro soukromé školy 3199,15
OP Jan Amos Komenský 2069,83
Neinv. nedávkové transf. (z.108/2006 Sb.) 1813,89
Transfery na výkon činnosti obce 1628,5

Investiční transfery přijaté obcemi meziročně klesly na 18,5 mld. , ale jejich pokles byl pouze marginální (konkrétně o 0,5 %, tj. o 0,09 mld. ). Významná část těchto transferů je poskytována z kapitoly MMR na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – část financovaná z EU, které dosáhly 3,9 mld. , dále se jedná o transfery poskytované ze Státního fondu dopravní infrastruktury na Financování dopravní infrastruktury v hodnotě 2,4 mld. . Další významné investiční transfery přijaté obcemi jsou graficky zachyceny v grafu č. 10.

Graf - Graf č. 10 Nejvýznamnější investiční transfery přijaté obcemi v listopadu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 10: Nejvýznamnější investiční transfery přijaté obcem k listopad 2022 (v mil. )
k 30.11.2022
listopad
Integrovaný regionální OP - EU 3859,16
Financování dopravní infrastruktury 2381,29
Národní program Životní prostředí 2269,55
Podpora rozvoje regionů 2019+ 2169,21
OP Životní prostředí 1240,27
OP Praha - pól růstu ČR 670,78

Výdaje obcí:

Celkové výdaje obcí k 30. 11. 2022 činily 360,5 mld. a meziročně vzrostly o 15,1 %, tj. o 47,4 mld. . Očištěné výdajeii obcí činí 339,4 mld. . Meziroční růst byl způsoben především navýšením běžných výdajů, které se oproti minulému roku zvýšily o 12,4 %, tj. o 29,1 mld. , na 264,6 mld. . K výraznějšímu meziročnímu navýšení došlo u položek nákup ostatních služeb (více o 22,3 mld. ) a neinvestiční transfery právnickým osobám (více o 9,4 mld. ). Na objemu běžných výdajů se převážně podílely neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, které činily 66,4 mld. . Odvětvové výdaje obcí jsou uvedeny v grafu č. 11.

Graf - Graf č. 11: Odvětvové výdaje obcí v listopadu 2022 (v mil. Kč)
Graf č. 11: Odvětvové výdaje obcí v listopadu 2022 (v mil. )
k 30.11.2022
listopad
Doprava 67029,33
Vzdělávání a školské služby 55165,56
Státní správa a územní samospráva 54986,59
Bydlení a územní rozvoj 44313,9
Ochrana životního prostředí 26046,7
Kultura 20222,82
Sport a zájmová činnost 18708,59
Sociální služby 17709,16
Vodní hospodářství 16997,64
Bezpečnost 7598,26

Ke konci listopadu se meziročně navýšily (konkrétně o 23,6 %, tj. o 18,3 mld. ) také kapitálové výdaje obcí, které dosáhly 95,9 mld. . Tento růst zcela koresponduje s navýšením investičních transferů a s ponecháním základních úrokových sazeb ze strany ČNB. K výraznějšímu meziročnímu navýšení došlo u položek stavby (více o 13,1 mld. ) a investiční transfery právnickým osobám (více o 1,7 mld. ). Obce dokonce investovaly více než před vypuknutím pandemie, a to o 25,5 %. Obdobně jako kraje, tak i obce se dlouhodobě potýkají se závislostí kapitálových výdajů na přijatých investičních transferech. K 30. 11. 2022 očištěné provozní saldoiv obcí činilo 88,9 mld. , přičemž kapitálové výdaje bez přijatých investičních transferů činily 77,5 mld. . Z toho plyne, že obce prozatím v tomto roce neprofinancovali 11,4 mld. . U hl. m. Prahy očištěné provozní saldoiv dosáhlo 30,5 mld. , zatímco kapitálové výdaje bez přijatých investičních transferů dosáhly 14,1 mld. . Hlavní město Praha tak v listopadu neprofinancovalo 16,4 mld. .

K 30. 11. 2022 obce realizovaly výdaje na pomoc Ukrajině ve výši 1,3 mld. , které jsou a budou do určité míry kompenzovány ze státního rozpočtu. Výdaje jsou největší v případě hl. m. Prahy (685,3 mil. ). Detailní zachycení výdajů obcí na Ukrajinu je uvedeno v tabulkách (.XLSX, 79 kB).

Stav na BÚ a dluh obcí je dostupný pouze za září 2022 z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2022.3

 

III. DSO

Dobrovolné svazky obcí hospodařily k 30. 11. 2022 s celkovými příjmy ve výši 4,7 mld. (meziroční růst o 7,2 %, tj. o 0,3 mld. ) a celkovými výdaji ve výši 4,7 mld. (meziroční růst o 13 %, tj. o 0,5 mld. ). Saldo rozpočtu skončilo v přebytku ve výši 0,03 mld. a meziročně tak pokleslo o 89,5 %, tj. o 0,2 mld. .

 

Dokumenty ke stažení

 


 

1 Zprávy o vývoji rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků od roku 2022 nezahrnují Regionální rady regionů soudržnosti, které se uplynutím dne 31. 12. 2021 zrušily, a to na základě zákona č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
2 Přímé náklady na vzdělávání představují peněžní prostředky ze státního rozpočtu (z kapitoly MŠMT), které kraje a hl. m. Praha rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením. Jedná se tedy o průtokový neinvestiční transfer a kraj i hl. m. Praha nemohou s těmito prostředky nijak nakládat. Z tohoto důvodu se celkové příjmy a výdaje krajů a hl. m. Prahy očišťují, aby nedocházelo ke zkreslení jejich hospodaření. Obdobně je tomu v případě dotací pro soukromé školy.
3 Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.
i Očištěné saldo hospodaření = saldo hospodaření - přímé náklady na vzdělávání - dotace pro soukromé školy
ii Očištěné příjmy/výdaje = celkové příjmy/výdaje - přímé náklady na vzdělávání - dotace pro soukromé školy
iii Vlastní příjmy = daňové + nedaňové + kapitálové příjmy
iv Očištěné provozní saldo = daňové příjmy + nedaňové příjmy + neinvestiční transfery - běžné výdaje - výše splátek půjčených peněžních prostředků

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688