ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  30.11.2022 09:19:32

Bytový fond v okresech Plzeňského kraje podle výsledků Sčítání 2021 bylo evidováno 247 030 obydlených bytů

Podle výsledků Sčítání 2021 bylo na území Plzeňského kraje evidováno 247 030 obydlených bytů. Od minulého sčítáníroce 2011 došlo k nejintenzivnějšímu nárůstu bytůokrese Plzeň-jih. Ve městě Plzeň zaznamenali celkem přes 92 tisíc bytů, naopak nejmenším počtem 19 bytů disponovala obec Hvožďanyokrese Domažlice. Byty byly nejčastěji situovány ve vlastním domě. Jednalo se celkem o 37,6 % všech obydlených bytůkraji. Nejběžnější obytná plocha bytu se pohybovala mezi 60,0 až 79,9 m2 a počet bydlících osob na jeden bytPlzeňském kraji dosáhl průměru 2,24.

Na území Plzeňského kraje bylo podle výsledků Sčítání 2021 k rozhodnému okamžiku (půlnoc z 26. na 27. března 2021) sečteno celkem 302 349 bytů, z toho obydlené byty činily 247 030 (tj. 81,7 %), zbylou část tvořily byty neobydlené (18,3 %). Pokud se zaměříme pouze na byty obydlené, došlo od minulého sčítání k 9,2 % navýšení, tzn., že obyvatelé Plzeňského kraje využívali k bydlení o 20 732 bytů více než v roce 2011. Dynamika růstu obydlených bytů byla za posledních třicet let nejvýraznější právě v tomto období. Při Sčítání 2011 bylo zjištěno navýšení 17 tis. a při Sčítání 2001 pouze necelých 6 tis. obydlených bytů.

Obydlené byty se v Plzeňském kraji podílely 5,5 % na celkovém množství obydlených bytůČeské republice (4 480 139 bytů) a v mezikrajském porovnání se náš kraj zařadil na osmé místo. První pozici si udržuje již od sčítáníroce 2011 Hl. město Praha (téměř 628 tis. bytů) a druhou Středočeský kraj (téměř 562 tis. bytů). Nebylo tomu tak vždy, při sčítání v letech 1991 a 2001 obsadil druhou příčku za Hl. městem Prahou kraj Moravskoslezský. Nejmenší počet bytů byl evidován v Karlovarském kraji, který při posledním sčítání nedosáhl hranice 126 tis. obydlených bytů.

V rámci okresů Plzeňského kraje bylo nejvíce obydlených bytů evidováno v okrese Plzeň-město (89 339), následoval okres Klatovy s 35 226 bytyPlzeň-sever s 31 302 byty, naopak nejméně bytů vykazoval okres Rokycany (19 763). Největší počet neobydlených bytů byl zaznamenán v okrese Klatovy, celkem se jednalo o 13 358 bytů. Druhým okresem s nejvíce neobsazenými byty se stal okres Plzeň-město (12 712 neobydlených bytů). V žádném dalším okrese Plzeňského kraje nepřesáhl tento počet deset tisíc. Nejméně neobydlených bytů zaregistrovali v okrese Tachov (pouze 3 103).

Největší dynamika růstu obydlených bytů v desetiletém vývoji byla zaznamenána v okresech Plzeň-jih (nárůst o 17,5 %), Plzeň-město (nárůst o 12,1 %),  Plzeň-sever a Tachov, u kterých nárůst překročil jedenáct procent. V dalších dvou regionech Plzeňského kraje (KlatovyRokycany) navýšení počtu obydlených bytů nepřesáhlo deset procent. Pouze u okresu Domažlice došlo ke snížení počtu bytů o 1 266 (tj. o 5,4 %). Tento pokles byl způsobený především změnou územní struktury s platností k 1. 1. 2021, v rámci které došlo k přesunutí 9 obcí z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih. Tím lze také vysvětlit největší nárůst počtu bytů v posledních deseti letech právě v okrese Plzeň-jih.

Z pohledu správních obvodů obcí s rozšířenou působností, kterých Plzeňský kraj čítá celkem 15, dominoval počtem obydlených bytů správní obvod Plzeň s 89 339 byty, následován SO ORP NýřanyKlatovy, které překročily 20 tis. hranici počtu obydlených bytů. Jako další v pořadí se umístily SO ORP Rokycany, DomažliceTachov, ostatní SO ORP Plzeňského kraje nepřekročily hranici deseti tisíc obydlených bytů. Nejméně obydlených bytů čítá SO ORP Nepomuk (4 331 bytů). Počet obydlených bytů vzrostl od sčítáníroce 2011 nejvíce ve správním obvodu Plzeň (nárůst o 9 632 bytů), největší procentní navýšení bylo ale zaznamenáno ve správním obvodu Nýřany, který dosáhl nárůstu 14,9 % (2 922 bytů). SO ORP Plzeň tedy s 12,1 % navýšením obsadil druhou příčku a na třetí pozici skončil SO ORP Tachov s 11,5 % růstem (1 545 bytů).

Nejmenším počtem 19 bytů (12 obydlených a 7 neobydlených) disponuje obec Hvožďany, která leží v okrese Domažlice. Naopak největší počet bytů se nacházel v obci Plzeň (92 790). Zde činily obydlené byty 88,3 % a neobydlené 11,7 %. Druhou nejmenší obcí, co do počtu bytů, se stala obec Kaničky s 22 bytyokrese Domažlice, která z tohoto počtu evidovala polovinu bytů obydlených. Na třetím místě skončila obec Čilá s 24 bytyokrese Rokycany, z nichž obydlených bylo pouze 7 bytů. Čtvrtou pozici obsadila obec Studená s 25 bytyokrese Plzeň-sever.

Při podrobnějším pohledu na statutární město Plzeň a jeho městské části můžeme konstatovat, že největším množstvím bytů disponoval obvod Plzeň 3, který je zároveň nejlidnatějším a největším plzeňským obvodem, často označovaným jako centrální. Tento obvod čítal 30 647 bytů (87,0 % obydlených a 13,0 % neobydlených). Následoval obvod Plzeň 1 s 24 456 byty, kde byty obydlené tvořily 91,6 % a neobydlené 8,4 %. Nejméně bytů, pouze 374, evidovali v městské části Plzeň 9-Malesicích, 93,3 % z nich bylo obydlených.

Z pohledu právního důvodu užívání sečtených bytů byla situace ve všech okresech Plzeňského kraje velmi podobná a většina bytů byla užívána osobami ve vlastním domě (celkem se jednalo o 37,6 % všech obydlených bytůkraji). Nejvíce se na tomto druhu užívání bytů podílely okresy Plzeň-sever a Plzeň-jih, kde se jednalo o více než 53 % bytů. Také v ostatních okresech Plzeňského kraje měl tento typ užívání téměř nadpoloviční většinu. Výjimkou byl okres Plzeň-město, kde převládal právní důvod užívání bytu v osobním vlastnictví (39,9 % všech obydlených bytů v tomto okrese) a byty ve vlastním domě se zde podílely jen 19,0 %. Třetím nejčastějším způsobem užívání bytu byla forma nájmu či pronájmu, která se vyskytovala v Plzeňském kraji v 18,5 %, u 8,0 % nebyl právní důvod užívání zjištěn a 6,5 % tvořilo jiné bezplatné užívání bytu. Družstevních bytů se v našem kraji vyskytovalo nejméně, jen 0,6 %, z nichž téměř polovinu evidovali v okrese Rokycany (48,6 %).

Podle dostupných údajů zjištěných ze Sčítání 2021 disponovalo 69,5 % obydlených bytů kuchyní. Kuchyňský kout se vyskytoval u 22,2 % obydlených bytůPlzeňském kraji. Informace o vybavenosti bytu kuchyní nebyla zjištěna v 7,9 % případech a bez kuchyně i kuchyňského koutu fungovalo 1 244 bytů, tj. 0,5 %, z toho nejvíce se jich nacházelo v okrese Plzeň-město (516 obydlených bytů).

Pokud se zaměříme na počet obytných místností (bez kuchyně), byl v Plzeňském kraji průměrný počet místností 3,2. Stejnou hodnotu vykázal údaj i za Českou republiku. Nejobvyklejším počtem místností se staly tři obytné místnosti (bez kuchyně), které tvořily 30,7 % všech obydlených bytůkraji. Druhým nejčastějším počtem obytných místností v bytě byly 2 pokoje (22,4 %) a třetím čtyřpokojové byty, které tvořily 17,1 %. Poměrně velké procento zaujmuly také pěti a více pokojové byty (15,3 %), kterých se vyskytovalo nejvíce v okrese Plzeň-město, jednalo se o 7 478 bytů. Okres Plzeň-město obsadil prvenství mezi všemi okresy Plzeňského kraje co do počtu všech typů bytů (jedno, dvou, tří, čtyř i pětipokojových), ale průměrný počet zde jako v jediném okrese našeho kraje nepřekročil hodnotu 3 obytných místností a dosáhl hodnoty jen 2,9. Nejlépe si vedl okres Plzeň-sever, ve kterém se nacházely byty s průměrným počtem místností 3,6. Při zohlednění kuchyně do počtu obytných místností vycházel průměrný počet obytných místnostíPlzeňském kraji na 4,0 a měl tak o jednu desetinu více místností než průměr v České republice (3,9 obytných místností včetně kuchyně). Nejnižší průměrný počet místností vykázal opět okres Plzeň-město (3,6), všechny ostatní okresy Plzeňského kraje překročily průměrnou hodnotu 4 místností.

Nejužívanějšími se staly bytycelkovou plochou 60,0–79,9 m2, kterých se v Plzeňském kraji vyskytovalo přes 67 tis., tvořily tak 27,4 % všech obydlených bytů. Také v České republice byla tato velikost bytu nejfrekventovanější (26,5 % obydlených bytů). Byty s celkovou plochou 40,0–59,9 m2 a 80,0–99,9 m2 se v Plzeňském kraji umístily s 15,1 % na druhém místě. Další nejčastější rozměr bytů byl 150,0 m2 a více (10,4 %) a nejmenší byty do 39,9 m2 byly užívané nejméně (6,0 %). Stejný trend můžeme sledovat v celé České republice, kde průměrné velikosti bytů a jejich pořadí odráží téměř totožné hodnoty jako v Plzeňském kraji.

Počet bydlících osob na jeden bytPlzeňském kraji dosáhl průměru 2,24 a v mezikrajském porovnání se tak dostal na devátou příčku. V porovnání s Českou republikou byl nižší jen o 0,02. Nejvíce bydlících osob v průměru na 1 byt vykázal kraj Vysočina (2,45) a nejméně Hl. město Praha (2,01). Nejvíce bytů (přes 87 tis.) bylo v Plzeňském kraji obýváno 1 osobou, téměř 76 tis. bytů bylo obsazeno 2 osobami a necelých 39 tis. bytů užívaly nejčastěji 3 osoby.

Z hlediska technické vybavenosti bytůPlzeňském kraji můžeme konstatovat, že 91,8 % bytů disponovalo v době sčítání vodovodem a 67,6 % bytů mělo zavedený plyn. Zemní plyn a jiné druhy plynu se staly hlavním zdrojem energie k vytápění bytů a využívalo je téměř 80 tis. bytů (32,3 %). Z kotelny mimo dům bylo vytápěno přes 75 tis. bytů (30,7 %) a nemalé množství bytů (11,2 %) používalo jako hlavní zdroj vytápění dřevo, dřevěné brikety a palety.

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 121
E-mail: petra.fujova@czso.cz

 

 

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688