ČSÚ (ČSÚ)
Komodity  |  30.06.2022 10:04:00

Energetika prošla od roku 2010 výraznou proměnou. Těžba uhelných paliv v Česku se mezi lety 2010 až 2020 snížila o více než polovinu, z toho u černého uhlí zhruba o 81 procent a hnědého o téměř 33 procent.

30. června 2022

Těžba uhelných paliv v Česku se mezi lety 2010 až 2020 snížila o více než polovinu, z toho u černého uhlí zhruba o 81 procent a hnědého o téměř 33 procent. Ve stejném období celková výroba elektřiny poklesla o zhruba 5 procent. Produkce energie z obnovitelných zdrojů však narostla o více než 57 procent.

Hrubá tuzemská spotřeba primárních zdrojů dosáhla v roce 2020 celkové výše 1 683,5 PJ a  proti roku 2010 se snížila o 11,6 %, zejména v důsledku zvýšení energetické účinnosti.

Výrazně se snížila těžba uhelných paliv, celkově o 50,9 %, u hnědého uhlí o 32,8 % (z 43,8 mil. tun v roce 2010 na 29,2 mil. tun v roce 2020) a u černého uhlí o 81,2 % (z 11,4 mil. tun na 2,1 mil. tun). Konečná spotřeba uhelných paliv poklesla celkově o 25,4 %, spotřeba těchto paliv v transformačním sektoru, tedy především na výrobu elektřiny a tepla, se snížila o 33,0 %.

Naproti tomu se zvýšila výroba energie z obnovitelných zdrojů, a to o 57,1 %. Konečná spotřeba vzrostla celkem o 47,3 %, v průmyslu o 29,2 %, v domácnostech o 45,4 % a v dopravě o 61,6 % v důsledku přimíchávání biosložek do motorových paliv.

Výroba elektřiny poklesla o 5,1 % z 85 903 GWh na 81 517 GWh. Snížení výroby bylo ovlivněno především pandemií onemocnění covid-19, protože ve srovnání roku 2019rokem 2010 výroba vzrostla o 1,3 %. Výroba jaderných elektráren se zvýšila o 7,3 %, zatímco výroba tepelných elektráren poklesla o 16,0 %. Podíl jaderných elektráren se zvýšil z 32,6 % na 36,8 %. Vývoz elektřinyroce 2020 dosáhl 23 521 GWh a proti roku 2010 vzrostl o 8,9 %. Konečná spotřeba elektřiny se zvýšila o 5,2 %, v sektoru průmyslu o 5,8 %, v domácnostech o 6,3 %, ale v dopravě jen o 0,9 %.

Dovoz zemního plynuroce 2020 činil 7 590 mil. m3, což představuje pokles proti roku 2010 o 10,8 %, v letech 2010 až 2019 ale vzrostl o 12,0 %. Konečná spotřeba zemního plynu se celkově snížila o 15,3 %, v sektoru průmyslu o 8,2 %, v domácnostech o 22,1 %, v sektoru dopravy naopak vzrostla o 55,9 %.

Podrobná data o bilanci jednotlivých druhů paliv a energie přináší nově vydaná časová řada Energetická bilance ČR.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz  | Twitter @statistickyurad

 

 

Ukazatel VariableCelkem
(Total)
001 Primární produkce (tuzemské zdroje) (Primary production) Primary production 983,98
002 Z jiných zdrojů & Recyklované produkty (Recovered recycled products) Recovered & recycled products 2,06
003 Dovoz (Imports) Imports 886,60
004 Vývoz (Exports) Exports 231,74
005 Změna stavu zásob (Change in stock) Change in stock 42,64
006 Celkové množství energie (Gross available energy) Gross available energy 1 683,54
008 Hrubá domácí spotřeba (Gross inland consumption) Gross inland consumption 1 683,54
009 Mezinárodní letecká doprava (International aviation) International aviation 4,76
010 Primární energetické zdroje (Total energy supply) Total energy supply 1 678,78
011 Transformační vstup (Transformation input) Transformation input 1 308,82
012 Výroba elektřiny a tepla (Electricity and heat generation) Electricity & heat generation 854,06
013 Veřejné elektrárny (Main activity producer electricity only) Main activity producer electricity only 588,50
014 Veřejné teplárny (Main activity producer CHP) Main activity producer CHP 155,76
015 Veřejné výtopny (Main activity producer heat only) Main activity producer heat only 19,88
016 Závodní elektrárny (Autoproducer electricity only) Autoproducer electricity only 9,93
017 Závodní teplárny (Autoproducer CHP) Autoproducer CHP 64,51
018 Závodní výtopny (Autoproducer heat only) Autoproducer heat only 8,93
019 Tepelná čerpadla na elektřinu (Electrically driven heat pumps) Electrically driven heat pumps 0,06
020 Elektrické kotle (Electric boilers) Electric boilers 0,01
021 Elektřina na přečerpání (Electricity for pumped storage) Electricity for pumped storage 6,07
022 Teplo na výrobu elektřiny (Derived heat for electricity production) Derived heat for electricity production 0,41
023 Koksárenské baterie (Coke ovens) Coke ovens 86,97
024 Vysoké pece (Blast furnaces) Blast furnaces 53,13
025 Plynárny (Gas works) Gas works 14,87
026 Rafinérie & petrochemický průmysl (Refineries and petrochemical industry) Refineries & petrochemical industry 279,26
027 Rafinérský vstup (Refinery intake) Refinery intake 269,44
028 Zpětné toky z petrochemického průmyslu (Backflows from petrochemical industry) Backflows from petrochemical industry 4,65
029 Převedené produkty (Products transferred) Products transferred 5,17
034 Hnědouhelné a rašelinové briketárny (BKB and PB plants) BKB & PB plants 4,00
036 Pro smíšený zemní plyn For blended natural gas 0,02
037 Směsná kapalná biopaliva (Liquid biofuels blended) Liquid biofuels blended 16,50
041 Transformační výstup (Transformation output) Transformation output 827,83
042 Výroba elektřiny a tepla (Electricity and heat generation) Electricity & heat generation 406,42
043 Veřejné elektrárny (Main activity producer electricity only) Main activity producer electricity only 224,80
044 Veřejné teplárny (Main activity producer CHP) Main activity producer CHP 109,94
045 Veřejné výtopny (Main activity producer heat only) Main activity producer heat only 17,95
046 Závodní elektrárny (Autoproducer electricity only) Autoproducer electricity only 6,12
047 Závodní teplárny (Autoproducer CHP) Autoproducer CHP 33,11
048 Závodní výtopny (Autoproducer heat only) Autoproducer heat only 7,54
049 Tepelná čerpadla na elektřinu (Electrically driven heat pumps) Electrically driven heat pumps 0,10
050 Elektrické kotle (Electric boilers) Electric boilers 0,01
051 Přečerpávací vodní elektrárny (Pumped hydro) Pumped hydro 4,66
052 Ostatní zdroje (Other sources) Other sources 2,18
053 Koksárenské baterie (Coke ovens) Coke ovens 85,17
054 Vysoké pece (Blast furnaces) Blast furnaces 21,76
055 Plynárny (Gas works) Gas works 8,34
056 Rafinérie & petrochemický průmysl (Refineries and petrochemical industry) Refineries & petrochemical industry 286,04
057 Rafinérský výstup (Refinery output) Refinery output 271,26
058 Zpětné toky (Backflows) Backflows 4,82
059 Převedené produkty (Products transferred) Products transferred 5,31
062 Zpětné toky z chemického průmyslu (Petrochemical industry returns) Petrochemical industry returns 4,65
064 Hnědouhelné a rašelinové briketárny (BKB and PB plants) BKB & PB plants 3,58
066 Pro smíšený zemní plyn Blended in natural gas 0,02
067 Směsná kapalná biopaliva (Liquid biofuels blended) Liquid biofuels blended 16,50
071 Energetický sektor (Energy sector) Energy sector 83,95
072 Vlastní spotřeba (výroba elektř. a tepla) (Own use in electricity and heat generation) Own use in electricity & heat generation 41,56
073 Uhelné doly (Coal mines) Coal mines 15,00
074 Těžba ropy a plynu (Oil and natural gas extraction plants) Oil & natural gas extraction plants 0,15
076 Koksárenské pece (Coke ovens) Coke ovens 10,33
077 Hnědouhelné a rašelinové briketárny (BKB and PB plants) BKB & PB plants 0,03
078 Plynárny (Gas works) Gas works 0,12
079 Vysoké pece (Blast furnaces) Blast furnaces 4,16
080 Ropné rafinérie (Petroleum refineries, oil refineries) Petroleum refineries (oil refineries) 12,45
087 Jinde neuvedené (energetický sektor) (Not elsewhere specified energy) Not elsewhere specified (energy) 0,14
088 Distribuční ztráty (Distribution losses) Distribution losses 25,21
089 K dispozici pro konečnou spotřebu (Available for final consumption) Available for final consumption 1 088,63
090 Konečná neenergetická spotřeba (Final non-energy consumption) Final non-energy consumption 103,91
091 Neenergetická spotřeba v průmyslu/v transformačním a energetickém sektoru (Non-energy use industry/transformation/energy) Non-energy use industry/transformation/energy 98,49
092 Neenergetická spotřeba v transformačním sektoru (Non-energy use in transformation sector) Non-energy use in transformation sector 4,65
094 Neenergetická spotřeba v průmyslu (Non-energy use in industry sector) Non-energy use in industry sector 82,13
095 Neenergetická spotřeba v sektoru dopravy (Non-energy use in transport sector) Non-energy use in transport sector 5,43
097 Konečná spotřeba energie (Final energy consumption) Final energy consumption 994,51
098 Sektor průmyslu (Industry sector) Industry sector 274,42
099 Železo a ocel (Iron and steel) Iron & steel 38,94
100 Chemický a petrochemický (Chemical and petrochemical) Chemical & petrochemical 44,07
101 Průmysl neželezných kovů (Non-ferrous metals) Non-ferrous metals 3,42
102 Nekovové minerály (Non-metallic minerals) Non-metallic minerals 47,72
103 Dopravní zařízení (Transport equipment) Transport equipment 20,08
104 Strojírenství (Machinery) Machinery 27,38
105 Těžba a dobývání neenerg.surovin (Mining and quarrying) Mining & quarrying 3,28
106 Potraviny, nápoje a tabák (Food beverages and tobacco) Food, beverages & tobacco 24,16
107 Papír, buničina a tisk (Paper pulp and printing) Paper, pulp & printing 29,44
108 Dřevo a dřevěné výrobky (Wood and wood products) Wood & wood products 9,45
109 Stavebnictví (Construction) Construction 6,27
110 Textil a kůže (Textile and leather) Textile & leather 5,06
111 Ostatní průmysl (Not elsewhere specified industry) Not elsewhere specified (industry) 14,28
112 Sektor dopravy (Transport sector) Transport sector 267,06
113 Železniční (Rail) Rail 8,55
114 Silniční (Road) Road 254,75
115 Vnitrostátní letecká doprava (Domestic aviation) Domestic aviation 1,73
116 Vnitrostátní lodní doprava (Domestic navigation) Domestic navigation 0,17
117 Potrubní doprava (Pipeline transport) Pipeline transport 1,82
118 Lanovky a jinak nespecifikováno (Not elsewhere specified transport) Not elsewhere specified (transport) 0,04
119 Ostatní sektory (Other sectors) Other sectors 453,03
120 Komerční a veřejné služby (Commercial and public services) Commercial & public services 125,06
121 Domácnosti (Households) Households 299,27
122 Zemědělství a lesnictví (Agriculture and forestry) Agriculture & forestry 26,71
123 Rybolov (Fishing) Fishing 0,04
124 Ostatní (Not elsewhere specified other) Not elsewhere specified (other) 1,95
125 Statistické rozdíly (Statistical differences) Statistical differences -9,79
126 Hrubá výroba elektřiny GWh (Gross electricity production GWh) Gross electricity production GWh 81 398,93
127 Veřejné elektrárny (Main activity producer electricity only) Main activity producer electricity only 63 737,18
128 Veřejné teplárny (Main activity producer CHP) Main activity producer CHP 8 684,56
129 Závodní elektrárny (Autoproducer electricity only) Autoproducer electricity only 1 700,77
130 Závodní teplárny (Autoproducer CHP) Autoproducer CHP 7 276,41
131 Hrubá výroba tepla PJ (Gross heat production PJ) Gross heat production PJ 111,21
132 Veřejné teplárny (Main activity producer CHP) Main activity producer CHP 78,68
133 Veřejné výtopny (Main activity producer heat only) Main activity producer heat only 18,05
134 Závodní teplárny (Autoproducer CHP) Autoproducer CHP 6,92
135 Závodní výtopny (Autoproducer heat only) Autoproducer heat only 7,56

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Komodity:

Po   9:59  21. týden na Energetické burze ČMKB - elektřina 25 zdražila na cca 2700 Kč/MWh,... ČMKB (Českomoravská komoditní burza )
So 10:40  Zlato: O kolik předčí výnosem akcie v případě recese? Richard Vrdlovec (GOLDA.IO)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688