Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  25.11.2021 18:21:15, aktualizováno 26.11.2021 18:00:00

Omezení činnosti maloobchodu a služeb - Krizové opatření, usnesení vlády ČR ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066

Podívejte se také:

Omezení činnosti maloobchodu a služeb - Krizové opatření, usnesení vlády ČR
Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na 30 dnů, omezí hromadné akce
Výsledky mimořádného jednání vlády 25. listopadu 2021 


USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021, kterým vláda v souladu s  čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro  území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu  koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve  smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně  některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové  situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a  § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda s účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do  23:59 hod. 

I. zakazuje 

1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních,  herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase  mezi 22:00 hod. a 04:59 hod., 

2. provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených  pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků,  chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich, 

3. konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena  možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven  stravovacích služeb

II. omezuje 

1. provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb,  s výjimkou činností uvedených v bodu II/12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální  smluvní přepravy osob, a provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat  následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející  zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než je 1,5  metru, nejde-li o členy domácnosti

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální  rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metru), přičemž zákazník, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným  venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)  bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky  vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,  dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

2. provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských  a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je  porušována integrita kůže, tak, že se 

a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu II/1, zajistit mezi  místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu II/17, 

c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu II/17,  před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat  a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě,  že zákazník splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli  takovému zákazníkovi službu poskytnout, 

3. provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných  společenských klubů a diskoték, heren a kasin tak, že se 

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla: i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,  s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti;  jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že  mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je  rozestup alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech  provozovny míst k sezení pro osoby, 

iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny  shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně  čekací zóny provozovny,  

v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost  dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,  madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch, vi) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného 

pro vystupující nejméně 2 metry, 

vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika  nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby  přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu, 

viii)provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu  podle písmene b) u vstupu a v provozovně, 

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud  vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení  12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu II/17; provozovatelům uvedených  provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17,  splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu  při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před  poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu  II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 při vstupu  neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny;  pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje  poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny  stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že  osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších  prostorech provozovny, 

4. provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že se a) nařizuje provozovateli zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5  metru mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např.  formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), 

b) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci  vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,  vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace  zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu, 

c) zákazníkovi zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra  (včetně prostoru tzv. food court) s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny  stravovacích služeb

5. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,  v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že se nařizuje  provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci  

i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou  osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob  sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou  osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze  u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob  ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, 

ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší  než 1,5 metru, včetně čekací zóny, 

iii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech  určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,  na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu II/17,

6. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb tak, že a) se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu  do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce  rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,  vypínače), 

b) se zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické  příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,  nesplňuje podmínky stanovené v bodu II/17, není-li dále uvedeno jinak, 

c) se zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále  stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje,  jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo  studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel  oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než  ostatní osoby využívající ubytovací služby

d) se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí  splňovat podmínky podle bodu II/17, před zahájením ubytování splnění těchto  podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže,  zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží  splnění podmínek podle bodu II/17, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení  pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat, 

e) bez splnění podmínek podle písmen b) a c) lze ubytovací služby poskytnout: i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných,  které nelze odložit, 

ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu, iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní  služby

iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto krizového opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto  krizového opatření

pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění  podmínek podle bodu II/17 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem

f) bez splnění podmínek podle písmen b) a c) lze ubytovací služby poskytnout  v oddělených budovách: 

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný  celek, 

7. poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že se 

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud  

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,  

ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu  II/17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami, 

b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí  pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se  nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění  podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské  léčebně rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci

8. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních  studií, posiloven a fitness center tak, že se

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,  podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje  v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních, 

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, při  vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu  splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek  podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených  prostor vpustit;  

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy  alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo  je dozorující osoby, 

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci  vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,  vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace  zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu, 

9. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén  pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, saun a solných jeskyní tak, že se a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  

onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,  podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje  v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách  přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel  zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory, 

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17,  při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu  splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek  podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených  prostor vpustit, 

c) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika  nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby  přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu

ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob  ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech  koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo  žáky jedné školy nebo osoby je dozorující, 

10. provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že se 

a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte  do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě II/17 nebo nejsou schopny  splnění těchto podmínek na místě prokázat, 

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17,  při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek podle  bodu II/17 provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se  nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že  osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli  takové osobě jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat 

splnění podmínek podle bodu II/17 u povinných osob v přepravních prostorách  lanových drah a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních  organizačních, provozních, personálních a technických možností alespoň namátkově;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se  provozovateli takové osobě umožnit využití služby

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených  přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze  společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující, 

d) nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla: 

i) aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních  prostorách lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech,  než je 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby  je dozorující, 

ii) umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor  lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen,  informačních center, sociálního zázemí apod., 

iii) zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních  zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských  vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center,  sociálního zázemí apod., 

iv) zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových  drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory, 

v) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem  v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah  a lyžařských vleků, 

11. provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor,  hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií  a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se 

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití  kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5  metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby  ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující  osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků,  do kterých je vstup regulován,  

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové  prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí  do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle  bodu II/17 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní  výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, 

c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky  podle bodu II/17, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat  a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že  osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi  takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce, 

12. provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených  na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou  zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy  na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně,  jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné  podobné akce pro osoby mladší 18 let tak, že se 

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce 

neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob, 

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést  evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to  v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak  vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)  a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává  po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,  

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více  než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené  v bodu II/17; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se  na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění  podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní  výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity  v neměnném kolektivu, 

d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce  u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, před zahájením uvedené  aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle  bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo  organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce  nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění  podmínek stanovených v bodu II/17 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci  každých 7 dní, 

e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RT PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 provedeného u účastnící se  nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek  podle bodu II/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se  vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v  případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího  zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále  bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa  konání akce a předat mu seznam účasníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel  zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob  starších 18 let k provedení epidemiologického šetření; o dalším postupu rozhoduje  orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce, 

13. konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých  představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen  „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou  vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších  předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že 

a) se nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků,  návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), 

b) se zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden  čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let  věku, podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se  nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo  studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení  prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné  prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

c) se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu  II/17, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu  splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek  podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto  akci, 

d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo  sportovní plochy musí být nejméně 2 metry a všichni diváci musejí být usazeni; to  neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek, 

14. konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom  místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu II/13,  taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky,  ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů,  orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,  a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění  pozdějších předpisů, tak, že 

a) se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,  není-li dále stanoveno jinak, 

b) se zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění  covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20  osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu  II/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění  podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje,  

i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti  jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení  prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní  osoby účastnící se těchto akcí,  

ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor  těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného  epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob  (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci  uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále  stanoveno jinak, 

iii) jde-li o účast na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují  do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, iv) jde-li o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob, 

c) se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu  II/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek  kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se  organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci, 

d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy  a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními  svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést  vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro  potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka  (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž  probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo  pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast  sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní  přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12  let věku, podmínky stanovené v bodu II/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR  vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 

dní; písmeno c) platí obdobně, 

e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že  ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně  1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění  covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu  II/17; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje  vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů  ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení)  a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po  dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti, 

15. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů, tak, že  

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou  shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí  dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 

16. konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou  orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více  než 20 osob, tak, že se 

a) zakazuje účast účastníkovi, který  

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,  

ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu  II/17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS  CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,  

b) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písmene a)  bodu ii), při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat  a účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že  účastník splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel  povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,  

17. vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo účast osob na hromadných  akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto krizovým opatřením, tak, že  osoby musí splňovat následující podmínky: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo 

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19  pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti  onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním  systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o  tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění  covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení  informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti  onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním  systému infekčních nemocí (ISIN); nebo 

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud  

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu  podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této  skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo 

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá  dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni 

prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula  maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle  SPC, nebo 

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu  podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo 

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle  nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1) za podmínky, že uplynulo  nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát  o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém  jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu  uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;  písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny,  datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být  možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že  očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla  udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo  

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku  podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou  zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba  nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)  na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru  SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 

  

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování  a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální  certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání  interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU  COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států  během pandemie COVID-19.

10 Vydaná opatření a zpravodajství

Další zprávy k tématu ""


Poslední zprávy z rubriky Obchod a služby:

11.06.2024  Aršík s detailem meandru řeky Moravy Ceskaposta.cz (Česká pošta)
05.06.2024  Průzkum: při online nákupech vede u Čechů nad cenou unikátní produkt Tisková zpráva (Tisková zpráva)
29.05.2024  CBRE Shopping Centre Index odkrývá kondici tuzemských obchodních center. Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688