mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  21.05.2021 15:30:00

Nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 22. 5. do 30. 6. 2021 - Ochranné opatření MZDR 20599/2020-80/MIN/KAN MZDRX01G56Q0


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 21. května 2021 

Č. j.: MZDR 20599/2020-80/MIN/KAN 

MZDRX01G56Q0 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

I. 

S účinností ode dne 22. května 2021 od 00:00 hod. do dne 30. června 2021 do 23:59 hod. I. nařizuje 

všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu  do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu II.; to neplatí pro občany těchto zemía pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámenyMinisterstvu zahraničních věcí České republiky; 

II. stanoví 

že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indická republika, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe

II. 

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

III. 

S účinností ode dne 22. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. dubna 2021, č.j. MZDR 20599/2020-74/MIN/KAN.

Odůvodnění: 

Z důvodu globálního šíření nových variant viru, včetně jejich prokázaných importů do ČR,  a potřeby předejít dalšímu šíření na území ČR a maximálně zabraňovat dalšímu importu zejména jihoafrické, brazilské a indické mutace, bylo rozhodnuto o zákazu vstupuvšem občanům ČR a cizincům s bydlištěm v ČR do zemí s extrémním rizikem nákazy těmito mutacemi, ledaže cesta do těchto zemí nesnese odkladu a byla předem oznámena Ministerstvu zahraničních věcí – k oznamování cest je nejvhodnější využít již dlouhodobě fungující a osvědčený systém DROZD (https://drozd.mzv.cz/). Cílem je zejména výrazně omezit zbytné cesty (zejména z důvodu turistiky) do zemí, kde je vysoce rizikové ohrožení nákazou novými variantami viru COVID-19 a zároveň, které nemají dostatečně nastavená protiepidemická opatření, která by přenosu nákazy mohla předcházet nebo již i přes snahu dochází ke komunitnímu šíření. Zákaz vstupu do těchto zemí nelze uplatnit na občany těchto zemí. Nutno však uvést, že pro případný návrat do ČR jsou stanovena přísná protiepidemická pravidla obsažená v samostatném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví. Dosavadní dlouhodobý přístup spočívající pouze v doporučení omezit tzv. zbytné cesty v souladus koordinovaným postupem dohodnutým v rámci EU nevedl k žádoucímu omezení těchtocest, stále tisíce a tisíce obyvatel České republiky cestují za turistikou, což nelze v žádnémpřípadě  považovat za nezbytnou cestu do rizikových destinací. VarováníMinisterstva zahraničních věcí bylo (a je) však zcela jednoznačné: „Vzhledem k nepříznivémuvývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat  do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatřícestování za účelemturistiky.1 Upozorňováno je rovněž na dynamicky se měnícípodmínky pro leteckou přepravu a vstup do jiných zemí. 

Na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy jsou zařazeny státy, které jsou zeměmi původu nových variant viru a další země, kde je potvrzeno jejich významné či dokonce již komunitní šíření – jedná se konkrétně o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii,Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibara Pemba), Zambii a Zimbabwe. Při hodnocení rizika jednotlivých zemí se vychází ze všech  

dostupných informací, jako jsou hodnotící zprávy ECDC, situačních zpráv WHO, informace  poskytované CDC, mapování situace prostřednictvím databáze GISAID EpiCoV, ze zpráv  zastupitelských úřadů ČR či veřejně dostupných zdrojů. 

Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. Dle dat ECDC a databáze GISAID EpiCoV je zvýšený počet výskytu kromě Jihoafrické republiky potvrzen takév Botswaně, Lesothu, Keni, Malawi, Mosambiku, Svazijsku, ZambiiZimbabwe či Tanzanii. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje až o 50 % vyšší  nakažlivost. Potvrzena je také daleko nižší efektivita existujících vakcín a silnější dopady na  zdraví nakažených jedinců. Např. Jihoafrická republika pozastavila očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca kvůli nedostatečné ochraně vůči jihoafrické variantě viru. 

Varianta P.1 (tzv. brazilská varianta) při prvním vydání tohoto ochranného opatření identifikována v 17 zemích světa, od té doby došlo k výraznému rozšíření zejména v jihoamerickém regionu, o čemž svědčí zejména zprávy WHO2. Prozatímní snahy sekvenování vzorků potvrzují, že i varianta P.1 je procentuálně více nakažlivá než 

  

1 https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_2 5_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html 

2 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210518_Weekly_Epi_Update_40.pdf

původní kmen viru. Potvrzena je také nižší efektivita existujících vakcín a silnější dopady  na zdraví nakažených jedinců. Riziko masivního šíření COVID-19 zůstává v afrických zemích  i nadále vysoké zejména kvůli nedůslednému dodržování opatření v oblasti veřejného zdraví.  Současný nárůst počtu případů v Indii by mohl mít negativní dopad na celosvětovou dostupnost  vakcín, a tedy i její distribuci v Africe

Varianta B.1.617 (tzv. indická varianta) se výrazně šíří v Indii a okolních zemí, ale potvrzeny  jsou už i případy z dalších koutů světa. WHO či ECDC tuto variantu prozatím neklasifikuje jako  tzv. variant of concern jako je tomu u varianty britské, jihoafrické a brazilské, ale variant  of interest. Dle WHO varianta B.1.617 vykazuje vyšší riziko přenosu, což je dle organizace  patrné i z toho, že tato varianta se v několika zemích již stala dominantní. Nezodpovězenou  otázkou je také efektivita existujících vakcín. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace  Dr. Tedros vývoj v Indii zhodnotil tím, že řekl, že situace v zemi je devastujícím příkladem toho,  co virus dokáže. 

Osobám, které nesplní podmínky stanovené tímto ochranným opatřením, nebude vycestování  odepřeno, ale porušení ochranného opatření je sankcionovatelné podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Shrnutí zastupitelských úřadů ČR k jednotlivým zemím: 

Jihoafrická republika (JAR) 

Dle CDC by se cestující měli vyhnout veškerému cestování do JAR (úroveň 4 – velmi vysoká  úroveň šíření COVID-19). Toto upozornění platí i pro plně očkované osoby, vzhledem k riziku  rozšíření nových variant COVID-19. Dle oficiálních statistik WHO3 bylo k 13. 5. 2021 v zemi  registrováno 1 606 031 potvrzených případů COVID-19. K 12. 5. 2021 bylo podáno celkem  182 983 dávek vakcíny. Vláda JAR v březnu uvolnila některá opatření proti šíření koronaviru  a snížila stupeň varování na úroveň 1. I nadále tak platí zákaz vycházení od 00:00 do 04:00  hodin, omezena je možnost shromažďování, i nadále platí povinnost sociálního distancování  včetně povinného nošení masek na veřejných místech. JAR v posledních týdnech zaznamenala  nejvyšší počty nakažených i úmrtí v Africe a po více než dvou měsících poklesu v posledních  týdnech zaznamenává nárůst případů. V JAR byl kromě místní mutace koronaviru zaznamenán  i výskyt indické a britské mutace viru

Tanzánie 

Poslední oficiální údaje vláda publikovala před více než rokem, konkrétně 29. 4. 2020. Jednalo  se o 509 pozitivních případů a 21 úmrtí. Přestože prezidentka Samia Saluhu Hassan, která  nastoupila do úřadu po úmrtí popírače koronaviru J. P. Magufuliho, zaujala k pandemii  racionálnější přístup, statistiky nejsou dosud zveřejňovány. Chybějící statistická data prakticky  znemožňují hodnotit vývoj pandemie v zemi. Opatření jsou výhradně v rovině doporučení,  především v oblasti osobní hygieny. Neformální zprávy naznačují ústup vlny, která (patrně)  vrcholila v lednu/únoru, nicméně různé mutace viru včetně indické vyvolávají značné obavy.  Dne 4. 5. nařídila tanzanská vláda přerušení přímého leteckého spojení s Indií (s výjimkou  letecké nákladní dopravy). Expertní skupina ustavená novou prezidentkou dosud nezveřejnila  žádné závěry či doporučení. Opatření z 3. 5. a 4. 5. zveřejněná na stránkách Ministerstva  zdravotnictví Tanzanie dne 5. 5. vůbec poprvé zavádějí povinnost předložit negativní RT-PCT  test při příjezdu do země. Prezident Magufuli v lednu oficiálně odmítl začlenění do programu  COVAX a naopak obyvatelstvo před očkováním varoval. Jeho nástupkyně je v dané oblasti  

  

3 https://covid19.who.int/region/afro/country/za

vstřícnější a racionálnější, nicméně postup se jeví jako velmi pomalý. Zastoupení WHO  v Tanzanii zřídilo Emergency Preparedness and Readiness COVID-19 Vaccine Pillar, jehož  úkolem je podpořit vládu mj. při přípravách hodnocení vakcín, vypracování plánu nasazení  vakcín, přípravě příslušných nařízení a registraci vakcín, logistice, komunikaci, monitorování  a hodnocení. Dle informací UNICEF je velká naděje, že se Tanzanie dodatečně připojí ke  COVAX a zahájí tak svůj očkovací program. Aktuálně zavedené ochranné opatření lze i nadále  ve vztahu k Tanzanii odůvodnit extrémním rizikem šíření nákazy z této země, související  s neexistencí či nedostatečnou vymahatelností opatření proti koronaviru, včetně nedostupnosti  relevantních dat pro vyhodnocení situace v zemi, a existencí více variant viru. 

Brazílie 

Koncem prosince 2020 byla v Brazílii detektována mutace koronaviru označovaná jako P.1. (případně B.1.1.28.1). Prvotní zjištění pochází z Japonska, kde byla tato mutace identifikována u čtyř turistů, kteří se vrátili z brazilské Amazonie. Situace v zemi se od poslední aktualizace  ochranného opatření mírně stabilizuje, avšak i nadále dochází k vykazování vysoké úrovně  nových případů úmrtí. Stoupající nárůst počtu úmrtí je zaznamenán ve státech Amazonas  a Piauí. Státy se stabilním vývojem nárůstu úmrtí: Mato Grosso, Goiás, Bahia, Sergipe, Paraíba,  Espírito Santo, Rondônia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo a Santa Catarina.  Státy s klesající tendencí počtu úmrtí: Maranhao, Alagoas, Rio de Janeiro, Acre, Pará, Minas  Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Ceará, Roraima, Mato  Grosso, Amapá a Federální distrikt hl. města Brasília. Pokud jde o sběr dat ohledně vývoje  pandemie, aktuální data jsou denně zveřejňována na webu brazilského ministerstva zdravotnictví (https://covid.saude.gov.br).V polovině loňského roku sice došlo ke kontroverzní  situaci, kdy byla opakovaně měněna metodika sběru těchto dat, a tudíž data nebyla považována  za důvěryhodná, avšak tato situace se vyřešila poměrně záhy tím, že se sběrem dat začalo  zabývat nezávislé veřejné konsorcium (složené mj. ze zástupců médií) a dále  zdravotnické/vědecké nadace (např. FioCruz), které na rozdíly ve shromažďovaných datech začaly upozorňovat a samy zveřejňovat své vlastní statistiky. V současné době jsou data zveřejňovaná brazilským ministerstvem zdravotnictví považována za důvěryhodná a jsou  neustále pod dohledem uvedených nezávislých entit. Sběr dat týkající se nové mutace v současné době dle našich informací není zveřejňován. 

Zambie, Zimbabwe, Malawi 

Sběr dat ohledně nemoci COVID-19 v zemích akreditace ZÚ Lusaka, tedy v Zambii, Zimbabwe  a Malawi, nelze označit za důvěryhodný. Prudce kolísá počet denně provedenýchPCR testů, Zambie dosáhla maximální úrovně 12 000 testů denně na přelomu ledna a února,nyní provádí cca 4 000 testů denně. Země má cca 18 000 000 obyvatel, počty testů jsou protonedostatečné,  ze zveřejněných statistik lze číst spíše trendy, nikoli exaktní popis situace. Země netestují  jednotlivé mutace, jen obecně na přítomnost viru. Lze s vysokou mírou pravděpodobností  předpokládat, že dominantní variantou je jihoafrická mutace, statistiky ale neexistují. Testování  se soustředí na města, testování v rurálních oblastech je téměř nulové (většina obyvatelstva  těchto tří zemí je venkovská). Část úmrtí není zaznamenána notářem, pouze malé množství lidí  zemřelých doma je post mortem testováno na přítomnost viru COVID-19. Kapacita  zdravotnického systému včetně diagnostických laboratoří je velmi nízká,zejména v Malawi  a Zimbabwe.

Peru 

Dle informací WHO4je Peru zemí, kde dochází ke komunitnímu šíření tzv. brazilské mutace koronaviru (SARS-CoV-2 P.1). Brazilská mutace viru (původem z města Manaus) se postupně přesouvá z Brazílie do Peru. Nejdříve zasáhla amazonský region Iquitos a postupně se přesouvá i do hlavního města Limy. Peruánská vláda zakázala lety z Brazílie do Peru, ale  

příchodu brazilské mutace ze sousedního státu zabránit nedokázala.V současnosti již hlavní média intenzivně varují před brazilskou mutací. V současnosti se uvádí, žev hlavním městě Lima je 40 % všech pozitivních vzorků ve formě brazilské mutace (ve východní části  města dokonce okolo 60 %). Odborníci však upozorňují, že Peru nemá kapacity ani finanční možnosti na důsledné sekvenování pozitivníchvzorků, a proto se jedná jen o odhady a obecné  spekulace. V posledních týdnech byly zaznamenávány smutné rekordy v počtu denních úmrtí. Riziko zavlečení nákazy je zvýšena opětovným umožněním přímých letů z Evropy do Limy. Vláda Peru dokonce umožňuje cestujícím nahradit povinnou karanténu negativním antigenním  testem provedeným na letišti při vstupu do země. 

Kolumbie 

Dle informací WHO5je Kolumbie zemí, kde dochází ke komunitnímu šíření tzv. brazilské mutace  koronaviru (SARS-CoV-2 P.1). Dle místních informací, které shromáždil ZÚ Bogota, panují obavy z tzv. brazilské mutace viru, protože existují studie, že čínské vakcíny mají nižšíúčinek  a na tuto mutaci by nemusely fungovat vůbec, resp. na čínskými vakcínami vytvořenéprotilátky tato mutace nereaguje. Bohužel v nejrizikovějších oblastech se s ohledem na místnípodmínky (nedostupnost dostatečných prostor pro skladování jiných vakcín při nízkých teplotách) a podnebí očkuje především čínskými vakcínami. V lednu 2021 byla odhalena první nákaza  brazilskou mutací koronaviru ve státě Amazonas, odkud byl detekován import nákazy do  Bogoty. Informace o šíření této mutace v jiných částech Kolumbie nejsou dostupné. Ačkoliv  jsou od ledna suspendována letecká spojení s Brazílií, ze své povahy (řeky a provázanost rodin  žijících na těchto hranic) je nemožné tuto hranici uzavřít neprodyšně. Nebezpečí zavlečení  nákazy z Kolumbie je umocněno také fungujícím leteckým spojením s Evropou, a to i přes  požadavek letecké společnosti KLM na negativní RT-PCR test

Indie 

Indie je nadále zasažena prudkým šířením pandemie koronaviru. Nejvyšší denní přírůstek dosáhl  6. 5. hodnoty téměř 415 tis. nově nakažených. Hodnoty z posledních dní vykazují mírně klesající  trend a pohybují se okolo 350 tis. nově nakažených denně. Nová maxima však vykazují denní  bilance osob zemřelých s COVID-19 (k 12. 5. celkem 4 200 osob). Situace i tak nadále zůstává  vážná, v řadě oblastí je dle ZÚ ČR v Novém Dillí kritická. Obavy panují také o to, do jaké míry  oficiální údaje odrážejí situaci na venkově, kde žije velká část populace a který se potýká se silně  poddimenzovaným zdravotnických systémem a omezenými kapacitami k testování a trasování.  Indie čelí také vlně nebezpečné plísňové infekce zvaná mucomykóza (a přezdívaná jako "černá  houba"), jež se ve zvýšené míře začala projevovat u pacientů, kteří mají po covidu-19 oslabenou  imunitu. 

Hlavním problém tedy nadále zůstávají nedostatečné kapacity zdravotní péče, což přispívá    

4 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation 

reports/20210518_weekly_epi_update_40.pdf?sfvrsn=ba1c16cd_4&download=true 

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation 

reports/20210518_weekly_epi_update_40.pdf?sfvrsn=ba1c16cd_4&download=true

k vysokému počtu zemřelých. Z důvodu potřeby situaci urychleně řešit již řada států zaslala Indii  humanitární pomoc ve formě kyslíkových bomb, plicních ventilátorů aj. Indická vláda doposud  nepřistoupila k vyhlášení nových celoplošných opatření a tuto kompetenci ponechává na  jednotlivých státech a teritoriích.  

Obavy z šíření varianty B.1.617 vedlo řadu zemí k rychlé reakci ve formě zavedení cestovních  omezení. I přesto byl výskyt varianty potvrzen již v téměř všech členských státech EU, včetně  ČR. Mimo Indii je nejvíce zasaženým státem Velká Británie, kde se počet potvrzených výskytů  této varianty v průběhu jednoho týdne více než zdvojnásobil (přes 1300 případů k 13. 5.  oproti 500 z 2. 5.). Británie tak variantu klasifikovala jako tzv. national variant of concern, uvažuje  se také o částečné změně očkovací strategie v nejvíce zasažených oblastech. 

Nepál 

Nepál byl výrazně zasažen novou vlna pandemie COVID-19. Země nedisponuje dostatečnými  kapacitami pro sekvencování vzorků, je však pravděpodobné, že za nárůstem případů stojí také  varianta B.1.617, a to s ohledem na sousedství Nepálu se severní Indií, kde se varianta začala  šířit nejdříve, a velice frekventovanému přeshraničnímu pohybu mezi zeměmi (hovoří se zejména  o nákaze přenášené přeshraničními pracovníky). Počty nově nakažených začaly strmě stoupat  zhruba v polovině dubna – zatímco k 15. 4. země evidovala zhruba 500 případů, 12. 5. dosahoval  téměř 10 tis. V nejbližších dnech se očekává překročení hranice 100 tis. aktivních případů.  Alarmující je také denní míra pozitivity, která se pohybuje kolem 45 %.  

Panují obavy, že situace v Nepálu již začíná kopírovat vývoj v Indii. V zemi není zajištěná  dostatečná zdravotní péče, chybí potřebný počet zdravotních lůžek. Nepál je navíc závislý  na dodávkách zdravotních potřeb, včetně kyslíkových bomb či očkovacích látek proti COVID-19,  z Indie. Ty však v současnosti nejsou kvůli situaci v Indii do Nepálu dodávány. Premiér země Oli  vyzval mezinárodní společenství, aby zemi poskytlo nezbytnou pomoc. ZÚ ČR v Novém Dillí  vyzývá české občany k opuštění Nepálu, neboť v zemi není možné zajistit adekvátní lékařskou  péči. 

Nepál sám přistoupil k zavedení cestovních omezení a od 2.5. až do 31.5. zakázal všechny  pravidelné osobní mezinárodní a vnitrostátní lety, kromě dvou letů týdně mezi Dillím  a Káthmándů. Charterové lety jsou povolovány. Již dříve byl zakázán tranzit cizinců přes letiště  Káthmándů do třetích zemí. Uzavřena je většina pozemních hraničních přechodů s Indií.  Zakázán je vstup cizinců do země přes pozemní hranice s výjimkou občanů Indie a Číny

Keňa 

Třetí vlna pandemie v Keni dosáhla svého vrcholu na přelomu března a dubna (12. a 13. týden  roku), od té doby se klíčové ukazatele snižují. Detekované nové nákazy v týdenním průměru  klesly ve srovnání s vrcholem 3. vlny na 33 %, podíl pozitivních testů mezi všemi testy  (opět v týdenním průměru) na 7,6 %, tj. cca 40 % hodnoty z 12. týdne, počet hospitalizovaných  klesl ve srovnání s 1. polovinou dubna na 60 %. Omezení pohybu, školní docházky a některých  služeb (mj. provozu restaurací) zavedené 27. 3. byly dne 1. 5. zrušeny. 

Řešení pandemie v Keni v posledních týdnech lze označit za úspěšné, a to i přes nepříznivé  vnější vlivy (např. sousedství Tanzanie). Počet nově detekovaných případů za uplynulých 14 dní  na 100 000 ob. v době nejintenzivnější šíření nákazy dosáhl pouze 36,1; Keňa přitom patří  k nejintenzivněji testujícím zemím subsaharské Afriky (pořadí zemí dle počtu testů 

na 100 000 ob.: JAR, Namibie, Zambie, Rwanda, Keňa, tedy pátá ze 49 zemí regionu).  O spolehlivosti a integritě keňských statistik přitom nikdy nebyly ze strany WHO či odborníků  vyjádřeny žádné pochybnosti. 

Vláda je schopna na vývoj epidemické situace reagovat poměrně pružně, restrikce jsou  vyhlašovány srozumitelným jazykem a jejich platnost není nikdy kratší než 1 měsíc. Úřady  a policie striktně vyžadují jejich dodržování (včetně zákazu nočního vycházení). 

Co se týče mutací viru, keňská vláda rychle zareagovala na výrazně negativní vývoj v Indii  zrušením přímých letů do této země a celkovým zákazem vstupu osob cestujících z Indie.  Zaznamenány byly pouze jednotky případů výskytu indické mutace u osob, které přicestovaly  z Indie (těsně před přerušením letů). Keňa průběžně usiluje o navyšování kapacity testování  umožňující identifikaci mutací koronaviru (sekvenování). Z důvodu pozitivního vývoje posledních  týdnů dochází k vyřazení Keni ze seznamu zemí s extrémním rizikem. Situace však bude i nadále  monitorována a toto rozhodnutí bude v následujících týdnech opět přezkoumáno. 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r

ministr zdravotnictvíK článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688