ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  02.02.2021 00:00:00

Ceny nemovitostí v Pardubickém kraji v letech 2017 až 2019

 

Index cen bytů v kraji trvale roste, index stavebních pozemků stagnuje, ceny rodinných domů se snižují. Průměrné kupní ceny rodinných domů v kraji v průměru let 2017–2019 byly v republikovém srovnání nejnižší a činily 1 985 /m3. Průměrné kupní ceny bytů v kraji byly páté nejvyšší a jejich výše dosáhla 24 225 /m2.

Český statistický úřad vydává každoročně publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Na konci roku 2020 vyšla publikace věnovaná období 2017–2019 (kód 014006-20). ČSÚ získává údaje z administrativního zdroje – z anonymizovaných přiznání k dani z nabytí (z převodu) nemovitých věcí, která předkládají vlastníci (prodejci) nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu. V přiznání jsou uvedeny reálné skutečně placené (přiznané) ceny za jednotlivé nemovitosti. Oproti vlastnímu prodeji se předložené daňové přiznání opožďuje v průměru o 7 měsíců, proto je třeba údaje za poslední 2 publikované roky považovat za předběžné. Podrobnější metodické vysvětlivky obsahuje Úvod výše uvedené publikace.

Informaci o vývoji cen jednotlivých druhů nemovitostíPardubickém kraji poskytuje časová řada cenových indexů s bazickým rokem 2010, která je očištěna o rozdíly v opotřebení, ve vybavenosti staveb a velikosti obcí. Tato časová řada je zobrazena v následujícím grafu. Porovnáním vývoje úhrnného indexu cen nemovitostí v republikovém průměru s indexy jednotlivých druhů nemovitostíkraji je zřejmé, že se celkový vývoj až do roku 2015 příliš nelišil. Po zbytek sledovaného období působil na indexy cen nemovitostíkraji pokles cen rodinných domů a růst ceny bytů. Od roku 2018 index cen rodinných domů v kraji rostl až na maximum 121,5 % ve druhém čtvrtletí roku 2019, což bylo 19,3 procentních bodů pod úhrnným indexem ČR.  Do konce sledovaného období byl v kraji zaznamenán propad cenového indexu rodinných domů o 6,5 p. b., což představuje rozdíl o 31,2 p. b. ve srovnání s úhrnným indexem ČR. Index cen bytů v kraji v posledním sledovaném čtvrtletí (160 %) byl o 13,8 p. b. vyšší než úhrnný index ČR.

Indexy cen nemovitostíPardubickém kraji a úhrnný index ČR
v letech 2011 až 2019 dle čtvrtletí (rok 2010 = 100 %)

RODINNÉ DOMY

Průměrná kupní cena rodinného domu v Pardubickém kraji podle předběžných údajů v roce 2019 dosáhla výše 2 162 /m3, v tříletém průměru let 2017–2019 činila 1 985 /m3. Cena kupovaných rodinných domů v kraji je v porovnání krajů ČR v letech 2017–2019 nejlevnější a jako v jediném z krajů nepřesáhla hranicitis. korun za metr krychlový.

Indexy průměrných cen rodinných domů v Pardubickém krajiČR
za jednotlivá čtvrtletí let 2011–2019 (rok 2010 = 100 %)

 

Ve srovnání s cenovou hladinou roku 2010 (průměr roku 2010 = 100) indexy kupní ceny rodinných domů v Pardubickém kraji v jednotlivých čtvrtletích let 2011 až 2015 s mírnými výkyvy kopírovaly republikový trend. Ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2016 došlo v kraji k výraznějšímu poklesu cen rodinných domů, který znamenal snížení na úroveň roku 2010, přičemž celostátní úroveň cen byla ve 3. čtvrtletí 2016 o 9,2 % vyšší než v roce 2010. Po mírném zvýšení tempa růstu v kraji na počátku roku 2017 nastalo zpomalení, které vystřídal nárůst od začátku roku 2018. Od třetího čtvrtletí roku 2019 index kupní ceny rodinných domů v kraji strmě klesá, na rozdíl od celostátního trendu, kterým je setrvalý nárůst.

Průměrné kupní ceny rodinných domů podle velikostních skupin obcí
Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2017 až 2019

Na území Pardubického kraje se v tříletém období 2017–2019 prodávaly nejdražší rodinné domy v okrese Pardubice (2 873 /m3), jejich cena přesáhla republikový průměr i v každém roce sledovaného období. Z výše uvedené tabulky je patrné, že v průměru se nejlevněji v rámci kraje prodávaly rodinné domy v okrese Svitavy (1 735 /m3) a Ústí nad Orlicí (1 872 /m3).

Odchylka průměrných jednotkových kupních cen rodinných domů od republikového průměru v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2008–2010 a 2017–2019

Srovnáním 77 okresů ČR zjišťujeme, že nejdražší rodinné domy se v průměru let 2017–2019 prodávaly v Hlavním městě Praze (9 418 /m3) a v těsné blízkosti hlavního města v okresech Praha-západ (6 873 /m3) a Praha-východ (6 507 /m3), za kterými následovaly okresy Brno-město (6 106 /m3) a Plzeň-město (4 759 /m3). Z okresů Pardubického kraje se nejvýše umístil okres Pardubice na  19. pozici, nejnižší umístění obsadily okresy Svitavy (4. nejnižší pozice) a Ústí nad Orlicí (9. nejnižší pozice). V republikovém srovnání byly nejnižší ceny prodávaných rodinných domů zaznamenány v okrese DěčínÚsteckého kraje (1 616 /m3) a okrese BruntálMoravskoslezského kraje (1 325 /m3).

 

BYTY

Průměrná jednotková cena metru čtverečního prodávaného bytu v Pardubickém kraji podle předběžných údajů v roce 2019 dosáhla výše 25,8 tis. , průměrná hodnota za tříleté období 2017–2019 byla nižší a činila 24,2 tis. /m2. V republikovém srovnání kupních cen se nejdražší byty v průměru let 2017–2019 prodávaly v Hlavním městě Praze (62,5 tis. /m2), Jihomoravském (36,6 tis. /m2) a Středočeském kraji (28,2 tis. /m2), Pardubický kraj obsadil 5. nejvyšší pozici. Nejlevnější byty se prodávaly v Ústeckém kraji (9,0 tis. /m2).

Růst cen bytů v kraji (porovnáním s cenovou hladinou roku 2010), který překročil i republikovou úroveň, byl evidován v prvním čtvrtletí roku 2017. Ve druhém a ve třetím čtvrtletí roku 2017 se tempo růstu cen bytů v kraji zpomalilo pod republikovou úroveň a bylo až o 9,7 procentního bodu nižší než v ČR. Od 4. čtvrtletí 2017 tempo růstu cen bytů v kraji roste, od 1. čtvrtletí 2019 převyšuje republikový průměr, viz následující graf.

Indexy průměrných cen bytů v Pardubickém krajiČR za jednotlivá čtvrtletí let 2011–2019
(rok 2010 = 100 %)

Z následující tabulky je patrné, že za kupní ceny nad krajským průměrem se prodávají byty v okrese Pardubice (21 % nad krajským průměrem). V ostatních okresech Pardubického kraje jsou ceny prodávaných bytů nižší, než činí krajský průměr. V okrese Chrudim se prodávají byty za ceny v průměru o 19 % nižší, v okrese Svitavy o 32 % a v okrese Ústí nad Orlicí jsou ceny o 38 % pod krajským průměrem.

Průměrné kupní ceny bytů podle velikostních skupin obcí
Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2017 až 2019

Nejvyšší průměrné kupní ceny bytů ve všech pásmech opotřebení jsou evidovány v okrese Pardubice, nejlevněji se byty v kraji prodávají v okrese Ústí nad Orlicí. Jednotková cena bytů s opotřebením do 5 % byla v letech 2017–2019 v kraji více než trojnásobná v porovnání s byty s opotřebením vyšším než 45 %.

Průměrné kupní ceny bytů podle pásma opotřebení
Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2017 až 2019

Jak naznačuje následující graf, za celostátním průměrem nejvíce zaostávaly v průměru let 2017–2019 jednotkové kupní ceny bytů v okrese Ústí nad Orlicí (nižší o 43 %) a Svitavy (nižší o 38 %). Pouze v jediném okrese kraje se prodávají byty dráž než v průměru v ČR, a to v okrese Pardubice – o 11 %. Nejvyšší pokles hodnot v porovnání let 2008–2010 a 2017–2019 byl evidován v okrese Chrudim (o 9,2 procentní body) a v okrese Ústí nad Orlicí (o 8,8 p. b.).

Odchylka průměrných jednotkových kupních cen bytů od republikového průměru v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2008–2010 a 2017–2019

V rámci okresů ČR se v letech 2017–2019 prodávaly nejdražší byty ve městech Praha (62 459 /m2), Brno (44 803 /m2), středočeském okrese Mladá Boleslav (33 099 /m2) a Praha-východ (32 956 /m2). Okres Pardubice (29 309 /m2) obsadil 12. a okres Chrudim (19 592 /m2) 41. nejvyšší pozici mezi 77 okresy ČR. Další okresy Pardubického krajeÚstí nad Orlicí (15 110 /m2) a Svitavy (16 540 /m2) se umístily na 16. a 21. nejnižší pozici. Nejlevněji se ve sledovaném období prodávaly byty v ústeckém okrese Most (5 362 /m2).

 

STAVEBNÍ POZEMKY

Cena stavebních pozemků v Pardubickém kraji se v průběhu let 2017–2019 pohybovala nad cenovou hladinou roku 2010 i nad průměrem ČR, postupně však tempo růstu zpomaluje. Pokles cenových indexů nastal podle předběžných údajů pouze v prvním čtvrtletí roku 2017 (o 1,5 procentního bodu oproti předchozímu čtvrtletí), ve 4. čtvrtletí roku 2018 (o 1,6 p. b.) a v prvním čtvrtletí roku 2019 (o 0,4 p. b.).

Indexy průměrných cen stavebních pozemků v Pardubickém krajiČR
za jednotlivá čtvrtletí v letech 2011–2019 (rok 2010 = 100 %)

Mezi krajskými městy mají Pardubice sedmé nejdražší stavební pozemky. V rámci celé ČR se mezi městy s více než 50 tisíci obyvateli řadí ceny stavebních pozemků v Pardubicích na 8. místo za Prahu, Brno, Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary, OlomoucKladno. Naproti tomu byly ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tis. obyvatel v období 2017–2019 v okrese Ústí nad Orlicí osmé nejnižší a v okrese Svitavy třetí nejnižší mezi všemi okresy ČR. Nižší byly ceny stavebních pozemků pouzeokrese BruntálNáchod.

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikostních skupin obcí
okresech Pardubického kraje v letech 2017 až 2019

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tis. obyvatelokrese Pardubice jsou téměř trojnásobkem cen pozemků v obcích stejné velikostní kategorie v okrese Svitavy. Ve městech s 10–50 tisíci obyvateli jsou v kraji nejvyšší ceny stavebních pozemků v okrese Chrudim; přispívá k tomu dobrá dostupnost krajského města pro obyvatele města Chrudim. Přesto jsou průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Chrudimi na úrovni 58 % kupních cen v krajském městě.

 

Předběžná data o cenách nemovitostí za rok 2020 budou sice publikována až koncem roku 2021, avšak předběžné indexy realizovaných cen nových bytů v Praze a starších bytů v celé ČR jsou čtvrtletně zveřejňovány na internetových stránkách ČSÚ cca 75 dní po skončení čtvrtletí.

 

Přílohy

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688