Petr Hanisch (AliaWeb)
Most  |  18.05.1998 11:45:32

Usnesení valné hromady Křišťálového IF

Usnesení valné hromady

o návrhu představenstva

Křišťálového investičního fondu, a.s.

na změnu stanov společnosti

 

Valná hromada Křišťálového investičního fondu, a.s. (dále jen “Fond”) se usnesla na těchto změnách stanov Fondu:

Nové znění článku 2 odst. 2:

2. Sídlo Fondu je: Praha 2, Bělehradská 110

Nové znění článku 17 odst. 4:

4. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo státní orgán neudělí souhlas s výkonem jeho funkce, může představenstvo za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat jednoho náhradního člena do nejbližšího zasedání valné hromady.

Nové znění článku 23 odst. 4:

4. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo státní orgán neudělí souhlas s výkonem jeho funkce, může dozorčí rada za předpokladu, že počet jejích členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat jednoho náhradního člena do nejbližšího zasedání valné hromady.

Nové znění článku 28 odst. 1:

1. Jménem Fondu jedná každý člen představenstva samostatně.

 

Usnesení valné hromady

o návrhu představenstva

Křišťálového investičního fondu, a.s.

na schválení roční účetní závěrky za rok 1997 a rozdělení zisku

I. Valná hromada konstatovala,

že účetní závěrka Křišťálového investičního fondu, a.s. (dále jen “Fond”), za rok 1997, obsažená ve výroční zprávě Fondu, věrně zobrazuje ve všech podstatných skutečnostech stav majetku a závazků, čistého obchodního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 1997. Auditor se vyslovil k účetní závěrce bez výhrad.

II. Valná hromada schválila:

  1. Roční účetní závěrku Fondu za rok 1997.

  2. Rozdělení dosaženého zisku po zdanění, za účetní období 1997,ve výši 57 119 581,- , takto:

  1. Do rezervního fondu bude přidělena částka ve výši 2 855 981,- , tj. 5 % z dosaženého zisku, podle § 217 obchodního zákoníku.

  2. Na výplatu dividend je určeno 38 783 600,- , tj. 67,9 % z dosaženého zisku. Výše dividendy před zdaněním, připadající na jednu akcii, bude 50 .

  3. Do nerozděleného zisku bude převedena částka 14 880 000,- , tj. 26,05 % z dosaženého zisku.

  4. Na tantiému je určeno 600 000,- , tj. 1,05 % z dosaženého zisku.

III. Valná hromada stanovila

termín výplaty dividend na měsíc září 1998. Dividendy náleží akcionářům, kteří byli majiteli akcií Fondu k rozhodnému dni, jímž je den konání valné hromady 13. 5. 1998. Dividendy budou vypláceny právnickým osobám převodem na jimi stanovený účet, fyzickým osobam buď šekovou poukázkou nebo vložením na vkladní knížku IPB. Na základě šekové poukázky provede výplatu dividendy každá pošta v ČR nebo pobočka divize Poštovní spořitelny IPB, a.s. Na požádání budou fyzickým osobám vyplaceny dividendy poštovní poukázkou nebo vložením na účet. Požadavek na výplatu dividend vložením na účet musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. Náklady na vyžádanou výplatu dividend do zahraničí, s výjimkou Slovenské republiky, jdou k tíži akcionáře.

Usnesení valné hromady

o návrhu představenstva

Křišťálového investičního fondu, a.s.

na rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti

Valná hromada Křišťálového investičního fondu, a.s. (dále jen “Fond”) se usnesla na nabytí vlastních akcií podle § 161a a násl. obchodního zákoníku a vymezila pro nabytí vlastních akcií Fondu tyto podmínky:
  1. Nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt, je 77 567 kusů, t. j. méně než 10 % základního jmění společnosti.

  2. Fond může vlastní akcie nabývat postupně, přičemž představenstvo zabezpečí, aby doba jejich držení nepřekročila ode dne jejich nabytí osmnáct měsíců.

  3. Akcie Fondu budou nabývány výhradně nákupem na veřejných trzích s cennými papíry v ČR.

  4. Nejnižší i nejvyšší cena, za níž může Fond akcie nakupovat, je cena veřejného trhu platná v den nákupu. Představenstvo zajistí, aby při nákupech byla vynaložena odborná péče podle §17 odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb.

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Most:

27.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 210 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
26.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 209 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
25.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 208 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
22.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 207 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
21.10.1999  HROMADNÉ ODKUPY RM - SYSTÉMU G 206 S Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
Zobrazit sloupec