Research (Česká spořitelna)
Akcie v ČR  |  27.02.2015 09:36:59

Česká spořitelna: mírný růst provozního zisku podpořen prodejem úvěrů a zvýšením efektivity, čistý zisk přesáhl 15 mld. Kč

 

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2014 předběžný neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,07 mld. . Meziročně tak poklesl o 3,3 % z 15,59 mld. . Provozní zisk, který ukazuje úspěšnost podnikání v daném roce, mírně vzrostl na 22,91 mld. , za rok 2013 činil 22,87 mld. . Obchodní výsledky banky podpořil meziroční růst hrubého klientského úvěrového portfolia o 2,1 % na 518,19 mld. a efektivní řízení nákladů.

“Klienti v loňském roce plně využili nejen rekordně nízkých úrokových sazeb korporátních a hypotečních úvěrů, ale také inovací, se kterými jsme přišli. K nim patřily i prodeje hypoték přes Facebook, které ocenili klienti i odborníci, a to zlatem v kategorii Nejlepší využití digitálních médii v soutěži FLEMA Media Awards,” uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

Inovativní řešení nabídla banka drobným klientům i firmám. Jako první na trhu představila speciální mobilní aplikaci pro korporátní klienty BUSINESS 24 Mobilní banka, díky které mohou spravovat svůj účet v chytrém telefonu. V srpnu pak otevřela v Plzni novou experimentální pobočku, jejímž posláním je přinášet klientům novinky v  produktech, službách a poradenství.

“Letos slavíme 190. narozeniny. Je zajímavé, že idea, na níž Česká spořitelna vznikla - poskytovat lidem, firmám a obcím pevnou a spolehlivou oporu, péči, poradenství a řešení v turbulentních dobách - je beze zbytku atraktivní a platná pro jedenadvacáté století. Po celých sto devadesát let Česká spořitelna byla a nadále bude důvěryhodným průvodcem lidí a firem ve všech fázích jejich života v dramaticky se měnícím světě,” dodal Pavel Kysilka.

Česká spořitelna patřila díky zisku, který za rok 2014 přesáhl 15 mld. , opět mezi nejvýznamnější přispěvatele do státního rozpočtu. Na dani z příjmu právnických osob odvedla státu 3,65 mld. a na sociálním a zdravotním pojištění svých zaměstnanců dalších 1,93 mld. .

   

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2014[1]

Konsolidované, předběžné, neauditované údaje k 31. prosinci 2014, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2013, pokud není uvedeno jinak: 

   
 • Provozní zisk se mírně zvýšil o 0,2 % na 22,91 mld. z 22,87 mld.
 •  
 • Zisk před zdaněním se snížil o 3,9 % na 18,72 mld. z 19,48 mld.
 •  
 • Čistý zisk se snížil o 3,3 % na 15,07 mld. z 15,59 mld.
 •  
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 2,1 % na 26,67 mld. z 27,25 mld.
 •  
 • Provozní náklady se snížily o 2,7 % na 18,23 mld.  z 18,74 mld.
 •  
 • Bilanční suma se snížila o 6,8 % na 902,59 mld. z 968,72 mld. (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS se snížila o 1,7 %)
 •  
 • Brutto klientské úvěry se zvýšily o 2,1 % na 518,19 mld.  z 507,47 mld. 
 •  
 • Závazky ke klientům (vklady) se snížily o 6,4 % na 680,44 mld. ze 726,59 mld. , bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS došlo k meziročnímu zvýšení o 0,5 % na 680,44 mld. z 676,77 mld.
 •  
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům mírně poklesla na 3,53 % z 3,61 %
 •  
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 14,5 % z 16,2 %
 •  
 • Výnosnost aktiv (ROA) se zvýšila na 1,7 % z 1,6 %
 •  
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zlepšil na 44,3 % ze 45,0 %
 •  
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 73,5 % z 67,3 % (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS dosáhl 72,3 % v 2013)
 •  
 • Kapitálová přiměřenost Tier I+II za skupinu dosáhla k 31. prosinci 2014 úrovně 18,5 %
 •  
 

 

 

HLAVNÍ UKAZATELE

Zlepšující se ekonomická situace domácností i firem v České republice se odrazila na zvýšeném úvěrování domácností a v kombinaci s důsledným řízením nákladů i na mírném nárůstu provozního zisku a vylepšení ukazatele poměru nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 44,3 % ze 45,0 %. Mírný meziroční pokles čistého zisku je způsoben zejména ostatním provozním výsledkem.

Úrokové sazby jsou dlouhodobě na českém bankovním trhu i v celé Evropě na historicky nejnižších úrovních, a proto ani růst objemu klientských úvěrů nepřevážil další pokles úrokových příjmů. Výše úrokových sazeb tak měla hlavní vliv na snížení čistého úrokového výnosu o 2,1 % na 26,67 mld. . Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně snížila na 3,53 % z 3,61 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí je meziročně stabilní, dosáhl výše 11,31 mld. (v roce 2013 činil 11,29 mld. ). Narostl objem poplatků a provizí z operací s cennými papíry, zejména díky zvýšeným investicím klientů do investičních fondů. Rovněž se zvýšily provize z poskytování služeb aktiv ve správě a z prodeje pojištění. Meziroční pokles čistých výnosů z platebních transakcí a úvěrových obchodů je ovlivněn klesajícími cenami finančních služeb s tím, jak klienti stále více využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy a produkty.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou meziročně vzrostl o 4,8 % na
2,29 mld. .
Zlepšily se zejména ziskyobchodních operací s cennými papíry a výsledek z aktiv oceňovaných reálnou hodnotou.

Provozní náklady se meziročně snížily o 2,7 % na 18,23 mld. . Meziročně se podařilo snížit personální náklady, náklady na kancelářské prostory a spotřebu materiálu. Nově provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů v objemu 936 mil. , na konci roku 2013 tento příspěvek činil 927 mil. .

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů dosáhl výše 0,15 mld. . Meziročně se o necelou jednu třetinu snížil zejména důsledkem nižších realizovaných zisků z portfolia drženého do splatnosti.

Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhly úrovně -3,73 mld. , což odpovídá mírnému meziročnímu navýšení o 2,5 %.

Na poklesu salda ostatního provozního výsledku se podílí řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje investičního majetku, tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, znehodnocení hmotného majetku apod.

Bilanční suma dosáhla výše 902,59 mld. , což je meziroční pokles o 6,8 %. Výrazný pokles byl způsoben dekonsolidací Transformovaného fondu ČSPS v objemu 50,73 mld. . Bez tohoto vlivu by se bilanční suma snížila pouze o 1,7 %. Meziročně také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a portfolia realizovatelných finančních aktiv. Snížil se objem mezibankovních pohledávek vč. vkladů u ČNB a portfolia finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se mírně zvýšily závazky ke klientům (bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS) a objem vlastního kapitálu. Snížila se velikost mezibankovních depozit a objem vlastních emitovaných cenných papírů.

Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 107,81 mld. , tedy vzrostl o 7,1 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost Tier I+II za skupinu dosáhla k 31. prosinci 2014 úrovně 18,5 %.

  


UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Brutto objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 2,1 % na 518,19 mld. , a to zásluhou dalšího nárůstu hypotečních úvěrů.

Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 284,03 mld. , což představuje nárůst o 2,9 %. Výrazně se zvýšil objem hypotečních úvěrů obyvatelstvu, a to o 7,8 % na 167,16 mld. . Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny, výrazně nízké úrokové sazby a nízké ceny nemovitostí. Úvěry firmám a korporátním klientům (pouze ČS) se lehce zvýšily o 0,5 % a dosáhly úrovně 198,00 mld. .

Závazky ke klientům dosáhly objemu 680,44 mld. a meziročně poklesly o 6,4 %. Důvodem poklesu je dekonsolidace Transformovaného fondu ČSPS, u kterého měli klienti ke konci roku 2013 naspořeno 49,83 mld. . Bez tohoto vlivu by se objem klientských vkladů zvýšil o 0,5 %. Vklady domácností se bez vlivu Transformovaného fondu ČSPS zvýšily o 3,5 % na 515,37 mld. . Rostou vklady na Osobních účtech a Osobních kontech. Populární jsou rovněž spořící produkty, jako např. Spoření ČS. Rovněž vklady firemní klientely se zvýšily, a to o 5,7 % na 114,89 mld. . Naopak vklady veřejného sektoru zaznamenaly výrazný pokles vzhledem k vysokému objemu přijatých úvěrů v rámci repo operací v roce 2013 (pokles repo operací o více než 11 mld. ).

Vedle běžných vkladových produktů si klienti oblíbili umisťovaní volných prostředků do domácích a zahraničních podílových fondů, jejichž objem dosáhl 86,42 mld. a zaznamenal 24,5% meziroční růst, dále nabízené produkty Penzijní společnosti České spořitelny, kde aktiva ve správě meziročně rostla o 14,0 % na 57,75 mld. . Objem obhospodařovaných klientských aktiv vzrostl o 19,7 % na 66,00 mld. .

K 31. prosinci 2014 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,76 milionu, což představuje meziroční nárůst o 10,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše
3,14 miliónu kusů
, z toho kreditní karty představují 0,29 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se meziročně zvýšil o 9,3 % na 114,75 mld. , z toho objem bezkontaktních transakcí činil 50,9 mld. . Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 2,0 % na 1 561 kusů.

  

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2014

 

KORPORÁTNÍ OBCHODY A KLIENTI: 

 • Česká spořitelna spoluaranžovala dlouhodobé klubové financování v celkovém objemu 7,2 mld. pro skupinu ŠKODA TRANSPORTATION, předního evropského výrobce dopravních prostředků. Jedná se o jednu z největších transakcí uzavřených na lokálním trhu v roce 2014.
 • Pegas Nonwovens, největší výrobce netkaných textilií v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), vydal inaugurační emisi dluhopisů v celkovém objemu 2,5 mld. se splatností v listopadu 2018. Tato úspěšná transakce byla 2,35x přeupsána, silná poptávka sestávala především z řad institucionálních investorů, kteří byli následováni klienty Erste Private Banking a retailovými investory. Česká spořitelna působila jako jediný aranžér emise a exkluzivní protistrana pro zajištění úrokového a devizového rizika spojeného s dluhopisovou emisí.
 • Česká spořitelna podpořila společnost Point Park Properties (P3) - vlastník, developer a manažer logistických nemovitostí po celé Evropěv historicky největší transakci na českém trhu průmyslových nemovitostí (akvizice 58 skladů v 11 logistických parcích od společnosti VGP). Česká spořitelna, člen Erste Group, byla jednou ze tří bank financujících akvizici. Celková výše financování dosáhla částky 360 mil. EUR.
 • Česká spořitelna spoluaranžovala 6leté klubové financování ve výši 7,5 mld. za účelem rekapitalizace společnosti Sazka a.s., lídra tuzemského loterijního trhu. Financování se řadí mezi nejvýznamnější transakce uzavřené na českém trhu v průběhu minulého roku.
 • NET4GAS, s.r.o., provozovatel české přenosové soustavy zemního plynu, vydal ve třech tranších dluhopisy v eurech a v českých korunách v celkovém objemu 710 mil. EUR. Erste Group působila jako vedoucí spolumanažer, dokumentační a marketingová banka pro emisi 6,5letých dluhopisů společnosti v objemu 7 mld. (největší korunová emise korporátních dluhopisů za poslední desetiletí), a také jako pasivní spolumanažer eurové části dluhopisové emise. Česká spořitelna se rovněž stala agentem a věřitelem v klubovém bankovním financování v celkovém objemu 400 mil. EUR.  
 • V roli hlavního manažera a aranžéra Erste/ČS úspěšně realizovala primární nabídku akcií (IPO) společnosti Pivovary Lobkowicz Group. Jedná se o zásadní transakci na českém kapitálovém trhu, potvrzující roli Erste/ČS jako největšího manažera akciových emisí v České republice.
 • Jako první banka na českém trhu jsme rozšířili internetové bankovnictví BUSINESS 24 Mobilní banka o mobilní aplikaci pro korporátní klienty. Mobilní aplikace umožňuje pohodlné a bezpečné ovládání firemních účtů na mobilním telefonu a tabletu a jejím prostřednictvím lze zadávat a kontrolovat domácí platby, provádět devizové obchody, mít stálý přehled o zůstatcích na účtech a v případě potřeby i najít cestu k nejbližší pobočce nebo bankomatu České spořitelny.
 • Česká spořitelna se podílela na aranžování exportního odběratelského úvěru ve výši 66 mil. EUR, který umožní rumunskému výrobci chemických hnojiv, společnosti AZOMURES S.A, realizovat jednu z největších investic za posledních 30 let. Společnost AZOMURES S.A využije financování na modernizaci závodu na výrobu močoviny, kterou provede česká společnost Chemoprojekt a.s.
 • Erste Grantika Advisory, dceřiná společnost České spořitelny, administrovala historicky první on-line elektronickou aukci korporátních směnek v České republice pro klienty z veřejného sektoru. Základním cílem, který aukce přináší, je získání nižší marže a tím zajištění levnějšího přístupu k penězům pro emitenta směnky. Grantika tak úspěšně začala prodávat další unikátní produkt, který nyní vlastní jen FSČS.
 • Česká spořitelna přijala do konce roku 2014 téměř 200 žádostí o financování úspor energie v bytových domech v celkovém objemu 850 mil. , z toho již poskytnuté úvěry činí téměř 600 mil. . Projekty, které dosahují 30 % úspor energie, jsou prostřednictvím České spořitelny podpořeny z fondů Evropské unie grantem ve výši 10 % z poskytnutého úvěru. Tento program je v České republice unikátní a je poskytován pouze Českou spořitelnou.
 • Protože Česká spořitelna významně podporuje inovace, růst firem a zakládání nových podnikatelských subjektů ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu rozšířila v roce 2014 program INOSTART, určený pro financování provozních a investičních potřeb nově založených společností na oblast celé České republiky. V roce 2014 poskytla Česká spořitelna v programu INOSTART financování v objemu 87 mil. .
 • Česká spořitelna je první bankou v České republice, která poskytuje finanční prostředky v rámci programu na sdílení rizik (Risk Sharing Instrument) Evropské investiční banky a Evropské komise. Jedná se o úvěry inovativním společnostem působícím především ve výrobním nebo energetickém sektoru. Česká spořitelna tímto způsobem dále zatraktivňuje svůj program TOP INOVACE. Za druhý rok fungování programu bylo poskytnuto 54 úvěrů v celkové výši 1,5 mld. .
 •  
  

DROBNÍ KLIENTI A PRODUKTY:

   
 • Česká spořitelna představila v lednu 2014 jako první banka v České republice prodej hypoték přes Facebook a tento úspěšný prodej zopakovala také v červnu 2014. Klienti měli o tuto akci v obou případech velký zájem. Akce byla určena především klientům, kteří preferují řešit své bankovní záležitosti online. Česká spořitelna má na Facebooku více než 43 tisíc fanoušků a je tak jedničkou v sociálních sítích mezi českými bankami.
 • Půjčku České spořitelny je možné získat nejen v každé pobočce, ale i v internetovém bankovnictví SERVIS 24 a přes bezplatnou linku 800 207 207. V létě byla nabídka půjček rozšířena do bankomatů a mobilní banky, půjčku od České spořitelny lze získat velmi rychle odkudkoliv. Na podzim byl prodej půjček podpořen unikátní nabídkou, kdy úvěr zároveň zhodnocuje peníze. Klienti byli odměněni za každou řádně zaplacenou splátku částkou 5 % z výše splátky úročenou 5 % p. a.
 • Česka spořitelna od 1. října 2014 začala nabízet ve 138 pobočkách a dvou výhradních pobočkách v Praze a Brně osobní bankovnictví pod značkou BLUE. Značkou BLUE cílí na movitější klienty, kteří od banky očekávají široký servis a rozsah služeb osobního bankovnictví ve vysokém standardu. Česká spořitelna chce navázat celoživotní vztah s klientem, a službu BLUE proto vystavěla tak, aby banka mohla efektivně řešit jeho potřeby v každé fázi jeho životního cyklu, od začátku produktivního věku až do penze.
 • Česká spořitelna otevřela v srpnu experimentální pobočku v Plzni - Lochotíně. Cílem nového typu pobočky je zlepšit obslužný model klientů, rozšířit samoobslužná zařízení pro rutinní bankovní operace a zlepšit kvalitu poskytovaného poradenství. Nový design je dílem významné české designérky Dominiky Nell Applové, která patří ke špičce současného designu i ve světě.  
 • V září Česká spořitelna rozšířila službu videobankéř do dalších měst. Za pomoci videobankéře, kterého vidí na obrazovce, vyřídí klient jednorázové platby, nastavení, změnu nebo zrušení trvalé platby a inkasa, změnu kontaktních údajů a další jednoduché operace.
 • Česká spořitelna vydala již 2 839 tis. bezkontaktních platebních karet (což je 90 % ze všech vydaných karet) a pokračuje v rozšiřování sítě bezkontaktních platebních terminálů. Klientům se tak rozšířily možnosti snadného placení nejen u obchodníků, ale i v dopravě. Ve spolupráci se společnostmi Arriva, Visa Europe a Telmax, Česká spořitelna jako první v ČR komerčně spustila placení bezkontaktní kartou v meziměstské autobusové dopravě. Rovněž ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy odstartovala v Praze pilotní provoz bezkontaktních prodejních automatů na jízdenky nové generace.
 • Na konci března otevřela Česká spořitelna nové prostory pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking v Praze a v Liberci. Pražská pobočka se nachází v krásné vile v Dejvicích a nabízí komplexní služby privátního bankovnictví pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Liberecké centrum privátního bankovnictví se nachází přímo v historické budově České spořitelny v centru města. V České republicebanka i s těmito prostory celkem 17 center určených pro obsluhu privátních klientů a disponuje tak nejširší sítí nadstandardních poboček určených pro bonitní klienty na trhu.
 • Česká spořitelna v polovině roku spustila novou edukační kampaň k bezpečnému používání internetového bankovnictví. Připravila edukační video i plakáty a další materiály, které klienti našli  na webových stránkách a sociálních sítích České spořitelny, ve službě SERVIS 24 a BUSINESS 24 Internetbanking a na LCD obrazovkách a informačních stojanech v pobočkách banky. Touto kampaní Česká spořitelna upozorňovala na různé druhy podvodů na internetu, které v první řadě cílila na neznalost klientů, a poskytovala klientům potřebné informace, aby se podvodníkům mohli lépe bránit. Informace o tom, jak bezpečně používat internetové bankovnictví klienti kdykoli najdou na webových stránkách banky.
 • Po online a telefonickém objednávání v červenci nově nabídla Česká spořitelna další pohodlný způsob, jak si domluvit schůzku v pobočce. Prostřednictvím mobilní aplikace Lístkomat České spořitelny se klienti, ale i neklienti jednoduše objednají na konkrétní datum a čas, nebo si rovnou “vyzvednou” pořadový lístek a jdou do vybrané pobočky. Schůzku přes mobilní aplikaci si mohou lidé domluvit ve 234 pobočkách.
 • V srpnu 2014 se ČS penzijní společnosti podařilo dosáhnout u vyváženého i dynamického účastnického fondu hodnoty majetku přesahující 50 mil. . V předstihu tak splnila zákonné požadavky kladené na každou penzijní společnost - do 2 let od získání licence k provozování účastnických fondů nashromáždit do každého z nich (kromě konzervativního) přinejmenším právě zmíněných 50 mil. .Klienti BLUE a Erste Premier mohou nově platit jednou kartou v různých měnách. Česká spořitelna nabízí možnost k debetní kartě navázat cizoměnový účet. Díky multiměnové funkci klientům nejsou při cizoměnových operacích přepočítávány transakce devizovým kurzem, ale placená či vybíraná částka se strhává rovnou z účtu v dané měně.
 • Akciový otevřený podílový fond Investiční společnosti České spořitelny Top Stocks oslavil koncem srpna osm let od svého založení a svým investorům daroval u této příležitosti pěkný dárek: hodnota fondu se za dobu jeho existence téměř zdvojnásobila. Jen za poslední rok vzrostla hodnota jednoho podílového listu fondu ISČS Top Stocks o 24,7 % a do fondu nově přiteklo 1,08 mld. . Po osmi letech má fond 3,73 mld. čistých aktiv.
 • října 2014 oslavil své první narozeniny věrnostní program iBOD. Během celého října se proto klienti mohli zúčastnit velké narozeninové soutěže a získat dárky v celkové hodnotě 2,5 mil. . V pobočkách České spořitelny pak po celou dobu narozeninových oslav mohli všichni klienti získat speciální dárek v podobě kuponu na 100 ibodů. Věrnostní program iBOD využívá už více než 800 tisíc klientů.
 •  
  

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (CSR): 

 • Vzděláváme ke konkurenceschopnosti. Každý rok podporujeme vzdělávání částkou zhruba 10 mil. . Navíc jsme roku 2012 založili Nadaci Depositum Bonum (NDB), která usiluje o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů. Převedli jsme do ní 1,45 mld. z nevyzvednutých peněz z anonymních vkladních knížek, které tímto věnujeme zpět české společnosti.
 • V projektu Nadace Depositum Bonum Elixír do škol vznikla v roce 2014 další 3 regionální centra nadace, která slouží k dalšímu profesnímu rozvoji učitelů fyziky a sdílení dobré praxe; celkem jich napříč republikou funguje 21 a měsíčně je využije zhruba 200 učitelů. NDB od roku 2014 podporuje také matematiku podle Milana Hejného a od podzimu 2014 převzala od České spořitelny vědomostní soutěž Eurorebus.
 • Prostřednictvím Nadace České spořitelny jsme od roku 2002 poskytli již více než 210 mil. na realizaci veřejně prospěšných projektů. V roce 2014 rozdělila více než 17 mil. mezi 57 projektů napříč republikou, z toho 2 mil. mezi 35 projektů v rámci svého Grantového programu, ve kterém o podpoře žádostí neziskových organizací rozhodují klienti a zaměstnanci České spořitelny.
 • Nadace České spořitelny se zaměřuje na pomoc seniorům, lidem s mentálním a kombinovaným postižením a na podporu prevence i léčby drogových závislostí - pro organizace i jednotlivce pomáhajícím obdobným cílovým skupinám vyhlásila na podzim 2014 první ročník své Ceny Floccus.
 • V kampani I vaše karta pomůže přispěla Česká spořitelna Domovu pro zrakově postižené Palata částkou
  1 079 561
  ; Česká spořitelna Domov Palata podporuje od jeho založení, tzn. více než 120 let.
 • Také zaměstnanci České spořitelny se zapojují do pomoci neziskovým organizacím - za rok 2014 jim věnovali
  2 099 dobrovolnických dní.
 • Jsme bez bariér. Boříme bariéry nejen na cestě k našim službám, ale i v našem přístupu k nestandardním požadavkům a situacím. V průběhu roku 2014 jsme více než zdvojnásobili počet bankomatů uzpůsobeným pro nevidomé na 610. Rozšířili jsme počet tzv. Přátelských míst na 42, jde o bezbariérové pobočky s proškoleným personálem ve správném přístupu k lidem s různým druhem handicapu, takto proškolených zaměstnanců máme více než 300. Ve 26 pobočkách jsme zavedli službu simultánního přepisu pro lidi s poruchou sluchu.
 • Česká spořitelna rozvíjí aktivity ve vztahu k životnímu prostředí, které jsou zaměřeny zejména na snižování spotřeby energií (elektřina, teplo, plyn, voda). Dále se pak Česká spořitelna zaměřuje na ekologické chování zaměstnanců banky a mechanismy redukující spotřebu energií v jejích budovách a posiluje aktivity spojené s redukcí spotřeby papíru (projekt tzv. bezpapírové banky, tisk na recyklovaný papír).
 •  
  

DALŠÍ UDÁLOSTI: 

 • Česká spořitelna 27. května slavnostně otevřela v budově Vinice v Pardubicích své administrativní centrum. Rozmisťováním administrativních center do regionů banka vytváří pracovní příležitosti po celé zemi. V současné době pracuje v Pardubicích přibližně 250 lidí, Česká spořitelna plánuje do konce roku 2015 tento počet rozšířit na 400 zaměstnanců. Administrativní budova Vinice získala v roce 2010 ocenění Stavba roku, je plně bezbariérová, proto se Česká spořitelna aktivně snaží volné pracovní pozice nabídnout i lidem se zdravotním handicapem.
 • V prosinci došlo ke změně v dozorčí radě. Pan Herbert Juranek rezignoval na svou funkci člena dozorčí rady. Dozorčí rada má nyní osm členů.
 • K 1. lednu 2015 došlo ke změně složení představenstva České spořitelny. Tomáš Salomon se stal novým členem představenstva zodpovědným za drobné bankovnictví.
 •  
  

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ROCE 2014 

   
 • Česká spořitelna získala prestižní ocenění Banka roku udílené časopisem The Banker z mediální skupiny Financial Times. Bankou roku pro Českou republiku ji zvolila odborná porota složená z generálních ředitelů a vedoucích pracovníků britských firem spolu s redaktory měsíčníku. Jde již o osmé prvenství v soutěži, které si na své konto může připsat Česká spořitelna.
 • Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum Banka roku 2014 titul Banku bez bariér na základě hodnocení Konta Bariéry ve spolupráci s handicapovanými lidmi. Již pojedenácté v řadě veřejnost zvolila Českou spořitelnu Nejdůvěryhodnější bankou roku. Česká spořitelna získala také ocenění Hypotéka roku. Druhé místo pak obsadila v kategorii Banka roku.
 • Odborná porota soutěže FLEMA Media Awards ocenila Českou spořitelnu prvním místem v kategorii Nejlepší využití digitálních médií za kampaň na prodej hypoték přes Facebook. První místo banka získala i v kategorii Nejlepší využití kinoreklamy za kampaň Rodina nás baví.
 • V rámci soutěže TOP Odpovědná firma se Česká spořitelna umístila na 2. místě v kategorii Firma vstřícná OZP 2014 za aktivity v zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Toto ocenění potvrzuje, že v této oblasti jde Česká spořitelna správným směrem.
 • Nejlepší penzijní společností v České republice je podle odborné poroty mezinárodního magazínu World Finance Česká spořitelnapenzijní společnost. ČS Penzijní společnost spravuje největší účastnický fond na trhu a podle počtu účastníků doplňkového penzijního spoření III. pilíře je největší penzijní společností na trhu. Noví klienti oceňují především nabídku unikátní služby Garance pro zajištění návratnosti jejich vkladů a možnost náhledu i změny jejich smluv přes aplikaci internetového bankovnictví SERVIS 24.
 • Investiční společnost České spořitelny (ISČS) je podle mezinárodního magazínu World Finance nejlepší investiční společností v ČR pro rok 2014. Do podílových fondů ISČS pravidelně investuje více než 190 tisíc klientů. Česká spořitelna se snaží klientům zajistit pohodlný přístup k informacím ze světa investování. V dubnu spustila novou mobilní aplikaci Investiční centrum, kterou mohou zdarma využívat v české a anglické verzi majitelé iPhonů, ČS plánuje spustit aplikaci i pro mobilní telefony s operačním systémem Android.
 • Česká spořitelna vyhrála ocenění Nejvstřícnější banka – Handicap Friendly za rok 2013 na základě hlasování samotných osob se zdravotním postižením pod záštitou Národní rady osob se zdravotním postižením
 • Lístkomat ČS bodoval u odborné poroty soutěže WebTop100, která ocenila nejlepší digitální projekty roku 2014. V kategorii mobilní řešení roku jsme se umístili na druhém místě, těsně za vítězem. Lístkomat ČS byl oceněn i Qmatic Innovation Award 2015 od společnosti Qmatic.
 • Na konci listopadu se Česká spořitelna stala nejlepším poskytovatelem finančních služeb za rok 2014 v soutěži magazínu Construction and Investment Journal. Jedná se o velmi prestižní ocenění v oblasti realit, které je v České republice vyhlašováno od roku 2001.
 • Odborná porota soutěže Best Innovator 2014 ocenila přístup České spořitelny k inovacím a vyhlásila ji „Největším překvapením soutěže“. Vyzdvihla především fakt, že v rámci bankovního sektoru, kde se změny obecně uplatňují poměrně složitě, se ještě nesetkala s takovou prezentací inovací jako u České spořitelny. Soutěž Best Innovator 2014 je zaměřená na nejlepší řízení inovací ve firmách a pořádá ji mezinárodní konzultantská společnost A.T. Kearney. Jejím cílem je systematické hodnocení inovačního procesu od zrodu myšlenky až po její úspěšné zavedení do praxe.
 •  
  

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2015 

Strategickou ambicí České spořitelny je být hlavní bankou svých klientů, dosáhnout tak jejich vysoké loajality a dosáhnout nadprůměrné kapitálové a likviditní pozice, tak jako i finančních výsledků. Česká spořitelna si chce nadále udržet a posílit své vedoucí postavení na trhu v retailových segmentech, předstihnout konkurenci v korporátních segmentech a stát se hlavní bankou v cílových odvětvích. V dlouhodobém horizontu se Česká spořitelna chce stát vedoucí bankou pro malé a střední podniky a klíčovou bankou pro velké a mezinárodní korporace.

Pro dosažení této strategické ambice přijala Česká spořitelnaroce 2014 aktualizovanou strategii s označením „MIDI 17“, jejíž název je tvořen počátečními písmeny čtyř klíčových oblastí: 
 
 • Multikanálová banka,
 •  
 • Inteligentní využití klientských dat,
 •  
 • Digitální transformace bankovních obchodů,
 •  
 • Integrace finančních a nefinančních služeb s cílem získání hmatatelné přidané hodnoty.
 •  
  

Česká spořitelna

 Public Relations: Kristýna Havligerová 


 
 

[1] Z konsolidovaného celku České spořitelny byl k 31. březnu 2014 dekonsolidován Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelnapenzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“) zahrnující prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem ve III. pilíři. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím České spořitelnypenzijní společnosti, a.s.

 
 
 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

Út   9:18  VIG: Zítra ráno zveřejní provozní data za 1Q Research (J&T BANKA)
Po 16:40  Akciové trhy: Evropa roste, v Praze po-dividendový pokles - Komentář Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688