ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  21.05.2024 12:00:00

Nový Eurobarometer ukazuje pozitívny postoj Európanov k jazykovému vzdelávaniu

Nový Eurobarometer: jazykové vzdelávanie

Veľká väčšina Európanov (86 %) sa domnieva, že každý by mal hovoriť aspoň jedným cudzím jazykom a takmer traja z piatich (59 %) môžu hovoriť v jednom jazyku. Toto sú niektoré z výsledkov nového prieskumu Eurobarometra o „Európanoch a ich jazykoch“, ktorý dnes uverejnila Komisia.

Prieskum, ktorý sa zhoduje so svetovým dňom kultúrnej rozmanitosti, poukazuje na rastúce uznanie významu jazykovej rozmanitosti pri zlepšovaní kultúrneho porozumenia, hospodárskych príležitostí a sociálnej súdržnosti v Európe. S 24 úradnými jazykmi a približne 60 regionálnymi a menšinovými jazykmi, ktorými sa hovorí v Európskej únii, je viacjazyčnosť živým príkladom európskej kultúrnej rozmanitosti.

Z prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil dvanásť rokov po poslednom prieskume na túto tému, vyplýva, že občania majú veľmi pozitívny postoj k viacjazyčnosti:

  • 86 % respondentov sa domnieva, že každý by mal hovoriť aspoň jedným iným jazykom ako svojím materinským jazykom a 69 % hovorí viac ako jedným jazykom;
  • 76 % si myslí, že zlepšenie jazykových znalostí by malo byť politickou prioritou; a zároveň
  • 84 % si myslí, že by sa mali chrániť regionálne a menšinové jazyky.

Komisia podporuje jazykovú rozmanitosť v Európskej únii prostredníctvom projektov financovaných z programu Erasmus+ a programu Kreatívna Európa.

Pokiaľ ide o znalosť cudzích jazykov, z prieskumu Eurobarometra vyplýva pozitívny, hoci mierny, pokrok od posledného prieskumu v roku 2012.

  • Traja z piatich Európanov môžu viesť rozhovor v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, čo predstavuje nárast o 3 percentuálne body od roku 2012.
  • Tento podiel sa zvyšuje na štyroch z piatich mladých Európanov (79 % vo veku 15 až 24 rokov) s nárastom o 5 percentuálnych bodov.

Tým sa EÚ približuje k jej cieľu v oblasti mládeže stanovenému v odporúčaní Rady z roku 2019 o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov, konkrétne k získaniu znalosti jazyka vzdelávania a znalosti dvoch ďalších jazykov pred ukončením vyššieho sekundárneho vzdelávania.

Na druhej strane, pokiaľ ide o druhý cudzí jazyk, sa dosiahol menší pokrok: 28 % Európanov (+ 1 percentuálny bod) a 39 % mladých ľudí (+ 2 percentuálne body) môže viesť konverzáciu vo viac ako jednom cudzom jazyku. Spomedzi Európanov, ktorí hovoria aspoň jedným iným jazykom ako svojím materinským jazykom, 31 % používa svoj prvý cudzí jazyk denne (+ 8 percentuálnych bodov).

Angličtina hovorí takmer polovica Európanov (47 %) ako cudzím jazykom. Ide o výrazný nárast o 5 percentuálnych bodov od roku 2012. 7 z 10 mladých Európanov môže viesť rozhovor v angličtine, čo je o 9 percentuálnych bodov viac ako v prieskume z roku 2012. Vníma sa ako najdôležitejší jazyk pre deti, aby sa učili pre svoju budúcnosť (85 % účastníkov prieskumu), po ktorom nasleduje španielčina, nemčina, francúzština a čínština. Po angličtine sú najčastejšie používanými cudzími jazykmi v EÚ francúzština (11 %), nemčina (10 %) a španielčina (7 %).

Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami správy Eurydice s kľúčovými údajmi o výučbe jazykov na školách v Európe za rok 2023, z ktorej vyplynulo, že 98,3 % európskych študentov na nižších stredných školách a čoraz viac od skoršieho veku sa učí angličtinu.

Podľa respondentov sú hlavnými prínosmi učenia sa nového jazyka pracovné príležitosti (51 %), schopnosť porozumieť ľuďom z iných kultúr (45 %), získať lepšie zamestnanie v krajine, v ktorej žijú (42 %), využívať ho na dovolenke v zahraničí (42 %) a využívať ho v práci (vrátane cestovania do zahraničia v rámci podniku; 40 %).

Výsledky sú v súlade s nedávnou štúdiou OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorú podporila Komisia, o tom, ako sa 15-ročné osoby učia angličtinu. Z tejto štúdie vyplýva, že mladí ľudia sa čoraz častejšie učia jazyky mimo triedy prostredníctvom internetu, sociálnych médií alebo sledovania obsahu v pôvodnom jazyku. Väčšina Európanov (53 %), najmä mládež (65 %), teraz uprednostňuje otitulkovanie pred dabovaným obsahom. V porovnaní s rokom 2012 sa to výrazne zmenilo (+ 11 percentuálnych bodov).

V priemere 11,5 % študentov v EÚ hovorí iným jazykom doma ako v škole, čo dokazuje, že viacjazyčné triedy sú v Európe realitou.

Súvislosti

Podpora jazykových kompetencií je jadrom úlohy EÚ vo vzdelávaní a vízie vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru.

Viacjazyčnosť je tiež jednou z ôsmich kľúčových kompetencií potrebných na osobné naplnenie, zdravý a udržateľný životný štýl, zamestnateľnosť, aktívne občianstvo a sociálne začlenenie, ako sa uvádza v odporúčaní Rady z roku 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.

Prieskum sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ od septembra do októbra 2023. 26,523 respondentov vo veku 15 rokov a viac a z rôznych demografických prostredí bolo predmetom prieskumu v ich materinskom jazyku. Vo všetkých krajinách sa uskutočnili rozhovory s osobnou účasťou, doplnené o osobné rozhovory v Česku, Dánsku, na Malte a vo Fínsku.

Viac informácií

Osobitný prieskum Eurobarometra o „Európanoch a ich jazykoch“

Iniciatívy Komisie na podporu viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania

Quote

Tento prieskum Eurobarometra zdôrazňuje zásadný význam viacjazyčnosti pri podpore zjednotenej a kultúrne bohatej Európskej únie. Je zaujímavé vidieť, že Európania uznávajú hodnotu učenia sa jazykov. Tým sa nielen rozšíria ich osobné a profesionálne príležitosti, ale posilní sa aj naša kolektívna identita a vzájomné porozumenie. Komisia je odhodlaná podporovať jazykovú rozmanitosť prostredníctvom iniciatív, ako sú Erasmus+ a Kreatívna Európa.
Iliana Ivanovová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež 2024-05-20

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

Pá   9:59  Inflace padá, Francie se propadá Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)
Zobrazit sloupec