MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Evropská unie  |  03.10.2023 15:42:28, aktualizováno 17.04.2024 12:40:36

EIB - Evropská investiční banka - základní informace, struktura, úvěry

 

Základní informace

Evropská investiční banka (European Investment Bank, dále „EIB“) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (dále „EU“), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství. Sídlo EIB je v Lucemburku a jejími akcionáři jsou členské státy EU.

Těžiště aktivit EIB je v členských státech EU, angažuje se ale také i mimo území EU, kde se podílí na uskutečňování politik EU pro rozvoj a spolupráci. Poskytuje úvěry zhruba 150 zemím včetně kandidátských zemí, balkánských zemí, zemí v oblasti Středomoří, v Asii a Latinské Americe, států africké, karibské a tichomořské oblasti (země ACP) a zámořských zemí a území Jihoafrické republiky.

K plnění svých úkolů získává EIB na mezinárodních finančních trzích prostředky, které jsou pak za co nejvýhodnějších podmínek směřovány k financování jednotlivých projektů v souladu s cíli EU. Mimo EU užívá EIB nástroje dohod sjednávaných v rámci evropské rozvojové pomoci a politik spolupráce. V posledních letech se EIB zaměřuje také na poskytování technické asistence.

EIB působí v ČR od roku 1992. Její činnost v ČR je upravena třemi Rámcovými dohodami (č. 250/1994 Sb., č. 155/1999 Sb. a č. 280/1998 Sb.), které zůstávají v platnosti i po vstupu ČR do EU.

Okamžikem vstupu do EU se ČR spolu s ostatními členskými státy stala také akcionářem EIB. Na činnost EIB v ČR je přímo aplikován Statut EIB, který je jedním z Protokolů Smlouvy o založení Evropského společenství a Lisabonské smlouvy.

Podíl ČR na upsaném kapitálu EIB činí 0,89 % (2 206 922 328 EUR) z celkové hodnoty upsaného kapitálu EIB (248 795 606 881 EUR). K poslednímu navýšení celkového upsaného kapitálu EIB došlo dne 1. března 2020 v návaznosti na asymetrické navýšení kapitálu ze strany Polska a Rumunska.

Struktura EIB

EIB má vlastní administrativní strukturu a rozhodovací orgány nezávislé na ostatních orgánech EU.

Rada guvernérů (Board of Governors) se skládá z ministrů (zpravidla ministrů financí), jmenovaných jednotlivými členskými státy. Rada guvernérů vydává všeobecné směrnice pro úvěrovou politiku a uděluje bance zmocnění pro finanční operace mimo EU a pro navýšení kapitálu. Zasedání Rady guvernérů EIB probíhá jednou ročně, během roku hlasují guvernéři písemnou formou. Poslední zasedání se konalo 16. června 2023.

Zástupcem ČR je ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura.

Správní rada (Board of Directors) se skládá z 28 řádných členů a 31 alternátů. Každý členský stát a Komise nominují jednoho řádného člena a jednoho alternáta. Správní rada rozhoduje o operacích poskytování a přijímání úvěrů. Schází se přibližně desetkrát ročně.

Zástupcem ČR je ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Řídící výbor (Management Committee) se skládá z prezidenta a osmi viceprezidentů. Řídící výbor zajišťuje pod dohledem Správní rady vedení běžných obchodů banky a dává doporučení pro rozhodování Správní rady.

Výbor pro audit (Audit Committee) je složen ze šesti členů a až tří pozorovatelů. Výbor ověřuje řádné a správné provádění operací banky a vedení jejích účetních knih.

Úvěry EIB v ČR

Od zahájení aktivity EIB v ČR v roce 1992 do 3. října 2023 dosáhla celková výše podpory projektů na území České republiky 27,5 mld. EUR, tj. cca 674 mld. (při kurzu 24,495 Kč/EUR), z toho přibližně:

Úvěry na plnění funkcí státu

Od roku 1992 do 3. října 2023 bylo uzavřených 19 přímých smluv o úvěrech pro stát. V současné době dosahuje celková výše přijatých peněžních prostředků touto formou 90 mld. , tj. 3 674 mil. EUR (při kurzu 24,495 Kč/EUR). Smlouvy o úvěru za ČR podepisuje ministr financí.

Úvěry na plnění funkcí státu byly uzavřené ve výši cca 7 221 mil. EUR, a to v členění:

  • přímé úvěry státu 5 711 mil. EUR (v měně smlouvy 1 445 mil. EUR + 104,5 mld. , tzn. 4 266 mil. EUR při kurzu 24,495 Kč/EUR)
  • úvěry Národní rozvojové bance, a.s. (dříve ČMZRB, Konsolidační banka) se státní zárukou ve výši 950 mil. EUR
    • přijata celá částka, tj. 950 mil. EUR,
  • úvěry Správě železnic, státní organizaci (dříve SŽDC) se státní zárukou ve výši 560 mil. EUR
    • přijata celá částka, tj. 560 mil. EUR.

Z přímých úvěrů státu (1 445 mil. EUR + 104,5 mld. ) se jedná o následující projekty uvedené v následující tabulce:

ProjektZákladní informace
České dálnice - B datum podpisu smlouvy o úvěru: 26. 11. 2001
(zákon č. 46/2002 Sb.) výše úvěru: 170 mil. EUR (na část A úvěr ČMZRB/KoB se státní zárukou ve výši 230 mil. EUR – přijata celá částka)
  přijato: 4 945 386 000 (170 mil. EUR)
  splaceno: 4 945 386 000
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 810 mil. EUR
  cíl projektu: výstavba 6 dálničních úseků podél D8, D11, R1 a R35
Masarykova univerzita v Brně datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 5. 2002
(zákon č. 197/2002 Sb.) výše úvěru: 95 mil. EUR
  přijato: 2 713 727 000 (95 mil. EUR)
  splaceno: 2 251 903 423
  celkové odhadované náklady projektu: 190,3 mil. EUR
  cíl projektu: výstavba nového univerzitního kampusu MU Brno a renovace stávajících budov
Prevence před povodněmi datum podpisu smlouvy o úvěru: 28. 5. 2002
(zákon č. 123/2002 Sb.) výše úvěru: 60 mil. EUR
  přijato: 1 793 258 835 (60 mil. EUR)
  splaceno: 1 793 258 835
  celkové odhadované náklady projektu: 124,5 mil. EUR
  cíl projektu: příprava a výstavba prioritních protipovodňových opatření v rámci I. fáze České národní protipovodňové strategie
Projekt dálničního obchvatu Plzně datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 6. 2002
(zákon č. 274/2002 Sb.) výše úvěru: 210 mil. EUR
  přijato: 6 567 597 000 (210 mil. EUR)
  splaceno: 5 112 217 505
  celkové odhadované náklady projektu: 420 mil. EUR
  cíl projektu: výstavba dálničního obchvatu Plzně – části dálnice D5 z Ejpovic do Sulkova
Odstraňování povodňových škod 2002 datum podpisu smlouvy o úvěru: 20. 12. 2002
(zákon č. 574/2002 Sb.) výše úvěru: podepsáno 400 mil. EUR, ČR (MF) v r. 2005 zbytek úvěru ve výši 60 mil. EUR z důvodu úspor nákladů odmítla
  přijato: 10 806 183 000 (cca 340 mil. EUR)
  splaceno: 10 506 183 000
  celkové odhadované náklady projektu: 400 mil. EUR
  cíl projektu: rekonstrukce veřejné infrastruktury poškozené nebo zničené povodní v r. 2002 v ČR
Silniční okruh Prahy, část jihozápadní – A datum podpisu smlouvy o úvěru: 27. 7. 2004
(zákon č. 314/2004 Sb.) výše úvěru: 200 mil. EUR
  přijato: 5 176 178 000 (200 mil. EUR)
  splaceno: 5 055 588 385
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 635 mil. EUR
  cíl projektu: výstavba cca 15 km JZ silničního okruhu hl. m. Prahy Slivenec - Jesenice
Silniční okruh Prahy, část jihozápadní – B datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 9. 2005
(zákon č. 314/2004 Sb.) výše úvěru: 110 mil. EUR
  přijato: 2 793 824 000 (110 mil. EUR)
  splaceno: 2 793 824 000
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 635 mil. EUR
  cíl projektu: výstavba cca 15 km JZ silničního okruhu hl. m. Prahy Slivenec - Jesenice
České dálnice II (D8) AFI – A datum podpisu smlouvy o úvěru: 23. 9. 2004
(zákon č. 472/2004 Sb.) výše úvěru: 8 mld.
  přijato: 8 000 000 000
  splaceno: 8 000 000 000
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 20,74 mld.
  cíl projektu: výstavba cca 23 km dálnice D8, části Trmicestátní hranice ČR/Německo
České dálnice II (D8) AFI – B datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 9. 2005
(zákon č. 472/2004 Sb.) výše úvěru: 4 mld.
  přijato: 4 000 000 000
  splaceno: 4 000 000 000
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B): 20,74 mld.
  cíl projektu: výstavba cca 23 km dálnice D8, části Trmicestátní hranice ČR/Německo
Rámcový úvěr na vodní hospodářství II datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 6. 2006
(zákon č. 232/2006 Sb.) výše úvěru: 3 mld.
  přijato: 3 000 000 000
  splaceno: 2 600 000 000
  celkové odhadované náklady projektu: 12 mld.
  cíl projektu: výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací – naplnění směrnic EU č. 91/271/EEC a 98/83/EC
Prevence před povodněmi II datum podpisu smlouvy o úvěru: 11. 12. 2006
(zákon č. 572/2006 Sb.) výše úvěru: 9 mld.
  původně přijato: 8 936 000 000
  splaceno: 8 236 000 000
  celkové odhadované náklady projektu: 15,2 mld.
  cíl projektu: podpora další implementace (fáze let 20072012) Strategie ochrany před povodněmi v ČR, kterou schválila vláda v roce 2000
Operační program Doprava - A datum podpisu smlouvy o úvěru: 13. 12. 2007

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 14 mld.
  původně přijato: 12 600 000 000
  splaceno: 4 200 000 000
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld.
  cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013
Operační program Doprava - B datum podpisu smlouvy o úvěru: 18. 12. 2008

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 10 mld.
  přijato: 8 344 017 000
  splaceno: 4 760 000 000
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld.
  cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013
Rámcový úvěr na vodní hospodářství III datum podpisu smlouvy o úvěru: 6. 8. 2009

(zákon č. 94/2009 Sb.)

výše úvěru: 3 mld.
  přijato: 3 000 000 000
  splaceno: 1 555 000 000
  celkové odhadované náklady projektu: 9,32 mld.
  cíl projektu: financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
Operační program Doprava - C datum podpisu smlouvy o úvěru: 23. 7. 2010

(zákon č. 134/2008 Sb.)

výše úvěru: 10 mld.
  přijato: 6 180 000 000
  splaceno: 3 930 000 000
  celkové odhadované náklady projektu (část A+B+C): 225 mld.
  cíl projektu: financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 - 2013

CZECH RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION

datum podpisu smlouvy o úvěru: 28. 3. 2019
(Usnesení vlády č. 726/2018) výše úvěru: 11,5 mld.
(Registr smluv). přijato: 1 000 000 000
  splaceno: 0
  celkové odhadované náklady projektu: 24 mld.
  cíl projektu: modernizace železniční infrastruktury na osmi úsecích železničního koridoru PrahaBrnoPřerovOstravaPetrovice u Karviné - polské hranice

CZECH AGRICULTURE - WATER MANAGEMENT

datum podpisu smlouvy o úvěru: 18. 6. 2020
(Usnesení vlády č. 323/2020) výše úvěru: 8 mld.
(Registr smluv). přijato: 0
  splaceno: 0
  celkové odhadované náklady projektu: 16 mld.
  cíl projektu: financování projektů vodního hospodářství v letech 20202025

UKRAINE SOLIDARITY PACKAGE

datum podpisu smlouvy o úvěru: 22. 12. 2022
(Usnesení vlády č. 1044/2022) výše úvěru: 200 mil. EUR
(Registr smluv). přijato: 0 EUR
  splaceno: 0 EUR
  celkové odhadované náklady projektu: 200 mil. EUR
  cíl projektu: financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům

CZECH RAIL TEN-T AND SAFETY

datum podpisu smlouvy o úvěru: 25. 9. 2023
(Usnesení vlády č. 524/2023) výše úvěru: 24 mld.
(Registr smluv). přijato: 0
  splaceno: 0
  celkové odhadované náklady projektu: 97,5 mld.
  cíl projektu: spolufinancování výdajů vynaložených na rozvoj dopravní infrastruktury v České republice
  • Aktualizováno ke dni: 3. 10. 2023

Úvěry EIB krajům a municipalitám

EIB jedná přímo s jednotlivými kraji a municipalitami. Ke dni 3. říjnu 2023 EIB uzavřela smlouvy v celkové výši 2 730 mil. EUR.

Úvěry soukromému sektoru

EIB uzavřela se subjekty soukromého sektoru smlouvy ve výši 17 544 mil. EUR.

Detailní informace ke všem operacím EIB v ČR:

Hlavní dokumenty vztahu ČR a EIB

Smlouva o přistoupení ČR k EU

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 44/2004 Sb. m. s. o přístupu České republiky k Evropské unii.

Účinnost od 1. 5. 2004.

1. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 18. února 1993 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, která byla pozměněna výměnou nót ze dne 8. a 28. července 1994. Dohoda na základě změny jejího článku 15 sjednané uvedenou výměnou nót vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 18. února 1993. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 250/1994 Sb.

2. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 15. září 1994 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou. Dohoda vstoupila v platnost dne 30. listopadu 1995.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 155/1999 Sb.

3. Rámcová dohoda mezi ČR a EIB

Dne 2. prosince 1997 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice. Dohoda vstoupila v platnost dne 18. srpna 1998.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 280/1998 Sb.

Hlavní dokumenty EIB

Výroční zpráva EIB za rok 2022
Publikováno ke dni: 8. 5. 2023

Operační plán skupiny EIB na roky 2023 - 2025
Publikováno ke dni: 2. 2. 2023

Politika transparentnosti skupiny EIB
Publikováno ke dni: 18. 11. 2021

Statut EIB (EIB´s Statute)
Publikováno ke dni: 3. 3. 2020

Zpráva o řízení EIB
Publikováno ke dni: 8. 9. 2023

Jednací řád EIB
Publikováno ke dni: 2. 5. 2023

Zakázky vypisované EIB
Publikováno ke dni: průběžně

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688