ČSÚ (ČSÚ)
Volby  |  31.08.2022 09:03:51

Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) - 2018 až 2022

Komentář  

1. Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2018 

S cílem připomenout výchozí základnu pro další přehledy uvádíme nejprve obecné údaje z posledních  řádných voleb. Ve volbách do zastupitelstev obcí konaných 5. a 6. října 2018 bylo zvoleno 6 377  zastupitelstev, volby neproběhly v 17 obcích. Důvodem bylo nepodání kandidátní listiny nebo nedostatečný  počet kandidátů na podaných a zaregistrovaných kandidátních listinách.  

Z volebních stran (politické strany a hnutí, koalice, sdružení politické strany a nezávislých kandidátů,  sdružení nezávislých kandidátů, samostatně kandidující nezávislí kandidáti) navrhla do voleb do  zastupitelstev obcí nejvíce kandidátů místní sdružení nezávislých kandidátů (více než 82 tisíc kandidátů)  následovaná politickými stranami s více než 76 tisíci kandidátů. Nejméně kandidátů navrhly do voleb koalice  politických stran a hnutí (cca 3,5 tisíce). Nejvíce mandátů (více než 34 tisíc) získali kandidáti z kandidátních  listin sdružení nezávislých kandidátů, politické strany získaly zhruba 13 tisíc mandátů. Nejméně mandátů  získali kandidáti na kandidátních listinách koalic politických stran a hnutí (zhruba 300).  

U zastupitelstev městských částí a obvodů nominovaly politické strany více než 12 tisíc kandidátů  z celkového počtu 20 531. A tomu odpovídá také zisk mandátů – politické strany získaly více než 50 % ze  všech mandátů rozdělovaných v zastupitelstvech městských částí a obvodů. Nejméně kandidátů bylo  navrženo na kandidátní listině samostatně kandidujících nezávislých kandidátů (16) a mandát získalo pět  z nich.  

Souhrnné výsledky voleb a zisk mandátů jednotlivých volebních uskupení a politických stran, které získaly  alespoň 2 % mandátů je uveden v tabulce 1.  

2. Soudní rozhodnutí, opakované hlasování, dodatečné a opakované volby  

V tomto volebním období byly soudním rozhodnutím upraveny výsledky hlasování v 11 obcích,  v 10 případech se jednalo o úpravy řádných voleb, jednou byly soudním rozhodnutím upraveny výsledky  nových voleb. Opakované hlasování se uskutečnilo ve dvou obcích, v obou případech na základě soudního  přezkumu řádných voleb z roku 2018. Opakované volby se v období čtyř let konaly pouze jednou (ačkoliv  vyhlášeny byly třikrát), dodatečné volby byly vyhlášeny v 18 obcích.  

V tabulce 2 je uveden přehled konání a souhrnné výsledky dodatečných a opakovaných voleb, opakovaného  hlasování a změn v důsledku rozhodnutí soudu.  

2.1. Soudní rozhodnutí  

Soud má možnost nařídit v oprávněných případech přepočítání výsledků hlasování a v případě  zjištěných závad rozhodnout o neplatnosti volby kandidáta a opravě výsledků.  

Z rozhodnutí městského soudu v Praze a krajských soudů v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích,  Hradci Králové a Brně, převážně o neplatnosti volby kandidáta, došlo 30. listopadu 2018 k promítnutí 10  oprav do datových fondů s výsledky řádných voleb do zastupitelstev obcí.  

Jednalo se o obce Praha 4, Praha 8, Klokočná (okres Praha-východ), Hostivice (okres Praha západ), Trnová (okres Praha-západ), Dobev (okres Písek), Rašín (okres Jičín), Brno-střed (okres Brno město), Brno-Kohoutovice (okres Brno-město) a Šenov (okres Ostrava-město).  

Ke změnám výsledků, které měly vliv na rozložení mandátů, došlo v městské části Praha 4 (mandát  místo SPOLEČNĚ PRO PRAHU 4 získalo ANO 2011) a v obcích Klokočná (mandát místo SNK Klokočná  získali Nezávislí pro lepší Klokočnou), Hostivice (mandát místo ZDRAVÉ HOSTIVICE  získali Středočeši2012.cz), Trnová (mandát místo TRNOVÁ SPOLEČNĚ obdržela VOLBA PRO TRNOVOU),  Dobev (mandát Sdružení ODS, NK pro obec Dobev získalo SNK obce Dobev) a Šenov (mandát místo ČSSD  získala ODS). V městské části Praha 8 došlo sice ke zneplatnění kandidáta, ale bez vlivu na rozdělení  mandátů, změnilo se pouze pořadí náhradníků. Na základě usnesení krajského soudu v Hradci Králové  došlo ke změně rozložení mandátů v obci Rašín. Pro absenci údajů za jednotlivé kandidáty v usnesení  Krajského soudu v Brně nelze uvést přesné změny v počtech hlasů v soudním přezkumu v městských  částech Brno-Kohoutovice a Brno-střed.  

Kromě těchto soudních rozhodnutí byla do datových fondů s výsledky hlasování promítnuta oprava  výsledků nových voleb ze 14. září 2019 v obci Bernardov (okres Kutná Hora). Zde došlo na základě  rozhodnutí Krajského soudu v Praze ke zneplatnění jednoho z kandidátů, a tím ke změně mandátů mezi  samostatně kandidujícími nezávislými kandidáty.  

Celkové výsledky soudních přezkumů v porovnání s výsledky z řádných voleb jsou uvedeny v tabulce 3.  2.2. Opakované hlasování  

Opakované hlasování, které na rozdíl od opakovaných voleb probíhá na totožných kandidátních  listinách jako předchozí volby, vyhlásil, na základě rozhodnutí příslušného soudu, ministr vnitra Sdělením  MV č. 267/2018 Sb. na 26. ledna 2019 v obcích Bořetín (okres Pelhřimov) a v okrsku č. 1 v obci Chlístovice  (okres Kutná Hora). 

Výsledky opakovaného hlasování jsou uvedeny v tabulce 4; v tabulce 5 a grafu 3 jsou pak uvedena data  týkající se rozdělení kandidátů a zastupitelů podle pohlaví a věku, graf 2 znázorňuje kandidáty a získané  mandáty podle strany, která kandidáty navrhla. Počet kandidátů, získaných mandátů a hlasů dle stran, která  kandidáty navrhla je znázorněn v přílohových tabulkách 1 a 2.  

2.3. Dodatečné volby  

Na 26. ledna 2019 byly Sdělením MV č. 243/2018 Sb. vyhlášeny dodatečné volby v 17 obcích, ve kterých  neproběhly volby v řádném termínu. V 11 obcích se volby mimo řádný termín konaly vůbec poprvé. Nějaký  druh mimořádných voleb se konal celkem v šesti obcích, z toho v některých opakovaně (např. v obci Kluky  vydrželo zastupitelstvo zvolené v dodatečných volbách necelé dva roky, když se v září 2020 v obci konaly  nové volby) a dodatečné volby se již někdy konaly ve třech obcích. Na základě Sdělení MV č. 361/2021 Sb.  byly vyhlášeny dodatečné volby také v obci Petrovice I.  

Ve všech dodatečných volbách se ucházelo o mandát v obecním zastupitelstvu celkem 256 kandidátů ze  třech typů volebních stran, a to sdružení nezávislých kandidátů (204 kandidátů), samostatní kandidující  nezávislí kandidáti (38 kandidátů) a politické strany (ODS 5 kandidátů, STAN 9 kandidátů). Sdružení  nezávislých kandidátů získala 78,68 % ze všech získaných hlasů a 84,56 % z celkového počtu  obsazovaných mandátů. Kromě jednoho kandidáta, který byl členem SPD, byli všichni kandidáti bez politické  příslušnosti.  

Z celkového počtu kandidátů bylo téměř 36 % žen. Podíl zvolených žen na celkovém počtu členů  zastupitelstva byl o něco vyšší – ženy tvořily 37,5 % zvolených zastupitelů. Největší počet kandidátů (44) byl  ve věku 40 až 44 let, největší podíl žen (50 %) byl zaznamenán ve věkové skupině 20 až 24 let. Podíl  kandidátů mladších 25ti let činil pouze 3,91 %, do zastupitelstva se dostalo pět kandidátů této věkové  skupiny, z toho jedna žena. Nejstarším kandidátem byl 79letý důchodce v obci Němčice (okres Strakonice),  nejmladší byli dva 21letí kandidáti, jeden v obci Žďírec (okres Havlíčkův Brod) a druhý v obci Dlouhá Lhota  (okres Blansko). Nejstarší zvoleným zastupitelem byl 66letý důchodce, nejmladším zastupitelem byli zvoleni  dva jednadvacetiletí kandidáti.  

Výsledky dodatečných voleb jsou uvedeny v tabulce 6, v tabulce 7 a grafu 5 jsou pak uvedena data týkající  se rozdělení kandidátů a zastupitelů podle pohlaví a věku, graf 4 znázorňuje kandidáty a získané mandáty  podle strany, která kandidáty navrhla. Počet kandidátů, získaných mandátů a hlasů dle stran, která  kandidáty navrhla je znázorněn v přílohových tabulkách 3 a 4.  

2.4. Opakované volby  

Opakované volby proběhly v obci Strakonice. Volby v této obci byly vyhlášeny celkem třikrát (na 30.  března 2019, 14. září 2019 a 14. prosince 2019), avšak dvakrát bylo konání voleb odloženo usnesením  Ústavního soudu. Ke konání opakovaných voleb došlo na základě soudního přezkumu voleb konaných  v řádném termínu na podzim 2018.  

V opakovaných volbách se o mandát v obecním zastupitelstvu ucházelo celkem 189 kandidátů ze 2 typů  volebních stran, a to politických stran (168 kandidátů) a koalice politických stran (21 kandidátů). Politické  strany získaly více než 85 % ze všech získaných hlasů a 18 z 21 obsazovaných mandátů (volební strana  Strakonická veřejnost získala 17 mandátů, Jihočeši 2012 1 mandát). Více než 70 % kandidátů bylo bez  politické příslušnosti.  

Z celkového počtu kandidátů bylo téměř 26 % žen. Podíl zvolených žen na celkovém počtu členů  zastupitelstva byl nižší – ženy tvořily 9,52 % zvolených zastupitelů. Největší počet kandidátů byl ve věku 65  a více let, největší podíl žen byl zaznamenán ve věkové skupině 55 až 59 let. Podíl kandidátů mladších 25ti  let činil pouze 2,12 %, do zastupitelstva se nedostal žádný takový kandidát. Nejstarším kandidátem byl  86letý fotograf, nejmladší byli tři 20letí kandidáti. Nejstarší zvoleným zastupitelem byla 72letá předsedkyně  komise pro seniory, nejmladším zastupitelem byl zvolen pětadvacetiletý OSVČ.  

Výsledky opakovaných voleb jsou uvedeny v tabulce 8, v tabulce 9 a grafu 7 jsou pak uvedena data týkající  se rozdělení kandidátů a zastupitelů podle pohlaví a věku, graf 6 znázorňuje kandidáty a získané mandáty  podle strany, která kandidáty navrhla. Počet kandidátů, získaných mandátů a hlasů dle stran, která  kandidáty navrhla je znázorněn v přílohových tabulkách 5 a 6.  

3. Nové volby  

V období mezi řádnými volbami do obecních zastupitelstev 2018 a 2022 se konaly nové volby  v každém roce. Většinou se jednalo o nové volby z důvodu rozpadu zastupitelstva nebo snížení počtu členů  zastupitelstva pod zákonem stanovenou hranici (dále jen rozpad zastupitelstva). V některých obcích  proběhly ve sledovaném období nové volby vícekrát. Rekordmanem byla obec Kněžičky (okres Nymburk),  kde se mezi řádnými volbami volilo zastupitelstvo 3x (březen 2019, září 2019, březen 2020).  

Následující informace a přehledy jsou uvedeny za všechny uskutečněné nové volby ve sledovaném  období, tj. i opakovaně za obce, kde se volilo vícekrát. Celkem proběhly nové volby ve 115 obcích v 53  různých okresech.  

Přehled o počtech obcí, ve kterých proběhly nové volby v letech 2018 – 2022 je uveden v tabulce 10. 

K rozpadu zastupitelstva a tím k nutnosti vyhlásit nové volby docházelo nejčastěji v menších obcích,  které měly do 300 obyvatel (63,47 %). Tato skutečnost úzce souvisí s počtem členů zastupitelstva. Malé  obce mají obvykle jen 5 až 7 členná zastupitelstva a minimum náhradníků, takže k jejich rozpadu stačí  odstoupení jednoho či dvou zastupitelů. Ve sledovaném období byla však poměrně silně zastoupena  i skupina obcí mezi 300 a 499 obyvateli, která představovala 28 obcí, tj. 24,35 % ze všech obcí, kde se  konaly nové volby. Nové volby se v letech 2018 až 2022 nejčastěji konaly v obcích se sedmi zastupiteli (80),  následně pak s pěti zastupiteli (34) a devíti zastupiteli (1).  

Tato data jsou znázorněna v tabulce 11 a grafu 8.  

Nové volby v tomto období proběhly ve všech krajích. Nejvíce obcí volilo nové zastupitelstvo ve  Středočeském (34 obcí) a Ústeckém kraji (16 obcí), nejméně v Praze (1 obec). Z okresů byl zdaleka  nejpočetněji zastoupen okres Kutná Hora, kde se volilo hned sedmkrát (dvakrát v obci Bernardov, po jednom  termínu pak v obcích Kobylnice, Petrovice I, Schořov, Adamov a Onomyšl). Pouze jednou se volilo ve 22  okresech, dvakrát v 16 okresech, třikrát v 5 okresech, čtyřikrát v 6 okresech a pětkrát ve 3 okresech. Celkem  bylo v České republice v nových volbách zvoleno 739 členů zastupitelstev. Z téměř 30 tisíc potenciálních  voličů se voleb zúčastnilo 62,47 %. Nejvyšší volební účast byla zaznamenána v okrese Klatovy (89,89 %),  nejnižší v Praze (29,46 %).  

Souhrnné výsledky hlasování v nových volbách jsou znázorněny v tabulce 12.  

V nových volbách kandidovalo ve sledovaném období celkem 20 volebních stran, z toho bylo 13  politických stran a hnutí, pět sdružení politické strany nebo hnutí a nezávislých kandidátů a dále místní  sdružení nezávislých kandidátů a samostatní nezávislí kandidáti. Nejčastěji se vyskytující volební stranou  bylo místní sdružení nezávislých kandidátů, které podalo 218 kandidátních listin v 99 obcích. Za tuto volební  stranu kandidovalo ve všech obcích, ve kterých proběhly nové volby, 1 640 kandidátů, kteří získali 83,26 %  všech hlasů a 84,44 % mandátů. Z politických stran a hnutí podalo shodně pět kandidátních listin hnutí  STAN a KSČM. Další v pořadí (3 podané kandidátní listiny) byla ČSSD a hnutí ANO. Ostatní politické strany  podaly v nových volbách dvě a méně kandidátních listin.  

Z hlediska politické příslušnosti kandidátů bylo 97 % kandidátů bez politické příslušnosti, kandidáti  s politickou příslušností k nějaké politické straně nedosáhli ani 1 %. Kandidáti bez politické příslušnosti  získali 96,67 % hlasů a 96,08 % mandátů. Druhý nejvyšší podíl kandidátů (0,55 %) měla KSČM, která  získala 4 mandáty, tj. 0,54 % ze všech mandátů.  

Z hlediska věku byli v nových volbách do zastupitelstev obcí nejsilněji zastoupeni kandidáti věkové  skupiny od 40 do 44 let, kterých bylo 351, osob mladších 25ti let kandidovalo jen 80, což představovalo  necelá 4 % všech kandidátů. Nejvíce mandátů obdrželi kandidáti z věkové skupiny 40 až 44 let a to 18,67 %.  Úspěšných kandidátů, kteří ještě nedosáhli 25ti let bylo 7, tj. 0,95 % všech zvolených zastupitelů. Průměrný  věk kandidátů mužů byl 46,3 let a ženy byly v průměru mladší a jejich věkový průměr byl 45,5 roku. Věkový  průměr zvolených zastupitelů se oproti předchozímu volebnímu období zvýšil na 47,5 (ze 45,5 roku) a u žen  se z průměrného věku 45,5 roku snížil na 45,1 roku.  

Z celkového počtu kandidátů činily ženy 37,13 %. Podíl žen, které získaly mandát, byl zhruba o tři  procentní body nižší. Nejvíce žen (134) kandidovalo ve věku 40 až 44 let a to 18 % všech kandidujících žen.  Nejvíce mandátů (50) získaly ženy téže věkové skupiny, ale nejvyšší procentuální zastoupení měly zvolené  ženy ve skupině 25 až 29 let, a to 48,15 %.  

Souhrnné výsledky volebních stran v nových volbách dle počtu získaných mandátů jsou uvedeny v tabulce  13, v tabulce 14 jsou pak znázorněny souhrnné výsledky podle politické příslušnosti kandidátů, graf 9  znázorňuje kandidáty a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla. V tabulce 15 a grafu 10 jsou  pak uvedena data týkající se rozdělení kandidátů a zastupitelů podle pohlaví a věku,  

Počet kandidátů, získaných mandátů a hlasů dle strany, která kandidáty navrhla je, pro každý rok, ve kterém  se konaly nové volby, znázorněn v přílohových tabulkách (rok 2019 – příloha č. 7 a 8; rok 2020 – příloha č. 9  a 10; rok 2021 – příloha č. 11 a 12; rok 2022 – příloha č. 13 a 14). 


Přílohy

Všechna data publikace (1,5 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF

1. Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2018 2. Soudní rozhodnutí, opakované hlasování, dodatečné a opakované volby 2.1 Soudní rozhodnutí 2.2 Opakované hlasování 2.3 Dodatečné volby 2.4 Opakované volby 3. Nové volby

Tabulky
Tab. 1 Souhrnné údaje o rozsahu řádných voleb 2018 Excel PDF
Tab. 2 Přehled konání a souhrnné výsledky dodatečných a opakovaných voleb, opakovaného hlasování a změn v důsledku rozhodnutí soudu ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 3 Změna výsledků řádných voleb v roce 2018 po soudním přezkumu Excel PDF
Tab. 4 Výsledky opakovaného hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 5 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaném hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 6 Výsledky dodatečných voleb ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 7 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v dodatečných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 8 Výsledky opakovaných voleb ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 9 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 10 Přehled o počtech obcí, ve kterých proběhly nové volby Excel PDF
Tab. 11 Rozdělení obcí, kde se konaly nové volby, podle velikostní skupiny obcí Excel PDF
Tab. 12 Souhrnné výsledky hlasování v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 13 Souhrnné výsledky volebních stran v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 14 Souhrnné výsledky v nových volbách podle politické příslušnosti kandidátů ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 15 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Grafy
Graf 1 Velikost zastupitelstev a četnost jednotlivých typů voleb (bez nových voleb) ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 2 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v opakovaném hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 3 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaném hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 4 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v dodatečných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 5 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v dodatečných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 6 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v opakovaných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 7 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 8 Zastupitelstva zvolená v nových volbách podle počtu členů ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 9 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 10 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Přílohy
Příloha č. 1 Počet kandidátů a získaných mandátů v opakovaných hlasováních podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 – 2022 Excel PDF
Příloha č. 2 Získané hlasy v opakovaných hlasováních podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 3 Počet kandidátů a získaných mandátů v dodatečných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 4 Získané hlasy v dodatečných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 5 Počet kandidátů a získaných mandátů v opakovaných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 6 Získané hlasy v opakovaných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 7 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2019) Excel PDF
Příloha č. 8 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2019) Excel PDF
Příloha č. 9 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2020) Excel PDF
Příloha č. 10 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2020) Excel PDF
Příloha č. 11 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2021) Excel PDF
Příloha č. 12 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2021) Excel PDF
Příloha č. 13 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2022) Excel PDF
Příloha č. 14 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2022) Excel PDF
Mapa
Mimořádné volby do zastupitelstev obcí ve volebním období 2018 - 2022 JPG
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688