cnb.cz (ČNB)
Investice  |  01.03.2022 14:18:39

ČNB: Informace pro klienty Sberbank CZ

 

Žádáme klienty Sberbank CZ, aby se s konkrétními klientskými dotazy obraceli na Sberbank CZ. Ta musí své klienty instruovat, jak mají v konkrétních případech postupovat.

Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?

Kdy se klienti dostanou ke svým vkladům?

Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?

Kdy Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu náhrad vkladů, jak výplata proběhne?

Kolik peněz má GSFT ve fondu pojištění vkladů?

Jako klient mám 1 mil Kč na běžném účtu a 2 mil Kč na termínovém účtu, tj. v součtu víc než limit pojištění 2.5 mil Kč. V jakém pořadí se vyplácí náhrada, a rozhoduje splatnost termínového vkladu?

Budou fungovat platební karty, případně další platební prostředky (např. šeky) vydané Sberbank?

Budou provedeny naplánované odchozí platby v budoucnu – trvalé příkazy a inkasa?

Budou moci do Sberbank CZ nadále přicházet platby, např. výplata?

Zadal jsem příkaz k úhradě, který Sberbank CZ neprovedla. Co s touto platbou bude?

Musí klienti dále splácet hypotéky, které poskytla Sberbank CZ?

Jak je to s provozními firemními úvěry? Budou muset být okamžitě splaceny nebo budou moci být spláceny dále?

Mám účet u Sberbank CZ a v nejbližších dnech potřebuji zaplatit; jiný účet nemám, co mám dělat?

Jak poznám účet vedený u Sberbank CZ?

Mám platit věřiteli, který má účet vedený u Sberbank CZ, jak mám postupovat?

Před přijetím opatření ČNB jsem platil svému věřiteli na účet vedený u Sberbank CZ, platba se mi nevrátila, ale nejsem si jistý, zda platba došla.

Co mají dělat orgány samosprávy, například krajů, měst či obcí, pokud využívají služeb Sberbank CZ?

Sberbank měla za klienty i obce a města. Jak se dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?


Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?

Česká národní banka nařídila 28. 2. 2022 Sberbank CZ, aby se zdržela:

  • jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů;
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů;
  • jakéhokoli jednání vedoucího k pořizování (nákupu) aktiv s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0 % podle článků 114-134 Nařízení s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách, kterým byla k jejich činnosti udělena licence podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o bankách nebo bankách se sídlem v členských státech Evropské unie s výjimkou bank ze skupiny Sberbank;
  • zcizování aktiv či jejich zatěžování právy třetích osob.

Kdy se klienti dostanou ke svým vkladům?

Po té, co České národní banka prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí, přebírá svou roli Garanční systém finančního trhu („Garanční systém“).

Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek bylo Garančnímu systému doručeno dne 28. 2. 2022 (externí odkaz).

Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?

V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil ) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

Ekvivalent limitu 100 000 EUR pro náhradu vkladů přepočte Garanční systém podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den, tj. 28. 2. 2022.

Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen ČR a pokud by v ČR působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), tak také vklady u ní. Jedná se zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Kdy Garanční systém zahájí výplatu náhrad vkladů, jak výplata proběhne?

Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém, který také spravuje Fondu pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. V případě klientů Sberbank CZ je to Komerční banka.

Garanční systém je povinen zahájit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, kdy

  1. Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, v tomto konkrétním případě je rozhodným dnem 28. 2. 2022.
  2. Soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

V případě základních náhrad vkladů fyzických a právnických osob u Sberbank CZ zahájí Garanční systém (externí odkaz) výplatu nejpozději dne 9. března 2022. O výplaty náhrad bude možné požádat po dobu tří let.

Více informací o postupu výplaty vkladů pro všechny klienty Sberbank CZ na stránkách Garančního systému (externí odkaz).

Kolik peněz má GSFT ve fondu pojištění vkladů?

Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld , kterou může použít pro výplatu vkladů podléhajících pojištění podle zákona o bankách. Tato částka by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění. Očekávaná výše výplaty náhrad činí podle informací oposkytnutých Garančním fondem přibližně 28,5 mld. .

Jako klient mám 1 mil na běžném účtu a 2 mil na termínovém účtu, tj. v součtu víc než limit pojištění 2.5 mil . V jakém pořadí se vyplácí náhrada, a rozhoduje splatnost termínového vkladu?

Toto zákon neřeší. Pojištění vkladů se vztahuje na jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. Fond pojištění vkladů tedy vyplatí 2.5 mil a zbývajících 500 tisíc přejde do likvidace, kde o jejich náhradě rozhodne likvidátor.

Budou fungovat platební karty, případně další platební prostředky (např. šeky) vydané Sberbank?
Předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů, nicméně omezená možnost jejich realizace je závislá od aktuální likviditní situace banky, přičemž konkrétní podmínky omezení by měly být veřejnosti průběžně aktualizovány bankou (web, call centrum).

Budou provedeny naplánované odchozí platby v budoucnu – trvalé příkazy a inkasa?

Předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů trvalými příkazy a inkasy ve prospěch účtů u jiné banky, resp. jiné osoby.

Budou moci do Sberbank CZ nadále přicházet platby, např. výplata?

Příchozí platby po datu účinnosti předběžného opatření nebudou akceptovány a budou vraceny na účty odesílajících bank. Je třeba kontaktovat plátce a dohodnout se na jiném způsoby provedení transakce, např. informovat ho o jiném účtu u jiné instituce, na který má platbu směřovat.

Zadal jsem příkaz k úhradě, který Sberbank CZ neprovedla. Co s touto platbou bude?

Nevypořádané platby se vrací na účet Sberbank. Předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů, výše transakcí však může být omezena s ohledem na omezenou likviditní situaci banky.

Musí klienti dále splácet úvěry a hypotéky, které poskytla Sberbank CZ?

Závazek vůči Sberbank CZ nezaniká a klient je povinen jej dále splácet.

V případě, že měl klient nastavené splácení úvěru z běžného účtu u Sberbank CZ, na kterém není dostatek prostředků, je nutné hledat jiné řešení, protože přijímání dalších prostředků na účty u Sberbank CZ je zakázané. Pokud smlouva neumožňuje jinou formu splátky než inkaso z běžného účtu, měla by Sberbank CZ navrhnout jiné řešení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení na straně Sberbank CZ.

Jak je to s provozními firemními úvěry? Budou muset být okamžitě splaceny nebo budou moci být spláceny dále?

Záleží na smluvních podmínkách, ale obecně platí, že závazky nezanikají a dlužníci by měli i nadále úvěr splácet podle smluvních podmínek.

Mám účet u Sberbank CZ a v nejbližších dnech potřebuji zaplatit; jiný účet nemám, co mám dělat?

Opatření přijatá ČNB nezakazují Sberbank CZ provádět odchozí platby pro své klienty.

Pokud však nefunguje spolehlivě internetové bankovnictví Sberbank CZ, nebo byla uzavřena pobočka Sberbank CZ, v níž jste byli zvyklí zadávat své platby, a Vy potřebujete mít jistotu, že Vaše platba bude provedena včas (hrozí Vám penále, úroky z prodlení či jakákoliv škoda, např. se obáváte, že sejde z Vašeho obchodu, propadne Vám záloha atd.), můžete zaplatit např. hotově na pobočce České pošty poštovním poukazem (tzv. poštovní poukázka A) nebo vkladem hotovosti na účet příjemce Vaší platby přímo na pobočce banky (družstevní záložny), která jeho účet vede (o kterou banku či družstevní záložnu se jedná zjistíte podle kódu banky uvedeného za lomítkem čísla účtu, na které potřebujete zaplatit; seznam těchto kódů je na https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/ucty-kody-bank/).

V tom případě ale doporučujeme se nejprve ujistit, že Vaše platba nebude provedena dvakrát: odvolat souhlas s inkasem ve Sberbank CZ, pokud jste jej již udělili; odvolat příkaz k Vaší platbě, pokud byl již zadán např. formou trvalého příkazu či příkazu s odloženou splatností (podle zákona o platebním styku lze platební příkaz či souhlas s inkasem odvolat ještě v pracovní den přede dnem jeho splatnosti; platební příkazy udělené platební kartou či prostřednictvím poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu však nelze odvolat bez souhlasu poskytovatele plátce a příjemce a odvolání může být zpoplatněno).

Doporučujeme rovněž Vaši situaci komunikovat s příjemcem Vaší platby.

Jak poznám účet vedený u Sberbank CZ?

Sberbank CZ používá kód banky 6800 (najdete ho za lomítkem v čísle účtu). Pro mezinárodní označení banka používá mezinárodní bankovní kód SWIFT/BIC: VBOECZ2X.

Mám platit věřiteli, který má účet vedený u Sberbank CZ, jak mám postupovat?

Opatření přijatá ČNB zakazují Sberbank CZ přijímat nové vklady. Jakákoliv platba poslaná klientovi Sberbank CZ na jeho účet vedený Sberbank CZ by se proto měla vrátit plátci jako nedoručitelná. (Od této situace je třeba odlišit případ, kdy platíte přímo Sberbank CZ, např. jí splácíte hypotéční či jiný úvěr, který Vám poskytla – viz otázky „Musí klienti dále splácet hypotéky/úvěry?“.)

Tyto platby proto neprovádějte. Kontaktujte svého věřitele. Dokud od něj neobdržíte nové platební instrukce (např. jeho číslo účtu v jiné bance než Sberbank CZ), nejste podle občanského zákoníku s placením svého dluhu tomuto věřiteli v prodlení.

Před přijetím opatření ČNB jsem platil svému věřiteli na účet vedený u Sberbank CZ, platba se mi nevrátila, ale nejsem si jistý, zda platba došla.

V souladu s občanským zákoníkem je Váš dluh Vašemu věřiteli, který má účet vedený u Sberbank CZ, zaplacen okamžikem, kdy Vaše banka (družstevní záložna či jiný poskytovatel platebních služeb) zajistila připsání Vaší platby na účet Sberbank CZ. Na žádost Vám je Vaše banka (družstevní záložna či jiný poskytovatel platebních služeb) povinna doložit, že toto připsání zajistila. Pokud Sberbank CZ následně nezajistí řádné a včasné připsání příchozí platby na účet Vašeho věřitele, který mu vede, odpovídá za toto Sberbank CZ Vašemu věřiteli, tj. svému klientovi (z jeho hlediska se jedná o tzv. pohledávku z vkladu, která je při splnění obecných podmínek - viz otázka „Jaké vklady jsou v České republice pojištěny?“ - pojištěna ve Fondu pojištění vkladů).

Doporučujeme proto nejprve komunikovat s Vaším věřitelem.

Vaše práva z případné nesprávně provedené platební transakce (vč. práva na doložení připsání, tak jak je uvedeno výše) je třeba vůči Vaší bance (družstevní záložně či jinému poskytovateli platebních služeb) uplatnit bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy platba odešla z Vašeho účtu.

Co mají dělat orgány samosprávy, například krajů, měst či obcí, pokud využívají služeb Sberbank CZ?

Pojištění vkladů může získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR.

Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně.

Více informací o podmínkách pojištění těchto vkladů naleznete na : https://www.garancnisystem.cz/pro-obce. Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými postupy pro výplatu náhrady vkladů. Připomínáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů mohou mít územní samosprávné celky (obce, kraje) a dobrovolné svazky obcí účty vedené u České národní banky.

Sberbank měla za klienty i obce a města. Jak se dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?

Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejichž předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.

Tento přehled bude průběžně aktualizován o další otázky týkající se klientů Sberbank CZ.

 

Zpět na seznam
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

02.05.2022ČNB odebrala licenci Sberbank CZ cnb.cz (ČNB)
12.03.2022Informace pro klienty Sberbank CZ (9.3.2022) MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
11.03.2022MF: Upozornění pro klienty Sberbank CZ MF ČR (Ministerstvo financí ČR)Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688