mmr.cz (MMR)
Zákony a právo  |  01.07.2024 09:32:29

Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona ze dne 30. května 2024

149 VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2024

o provedení některých ustanovení stavebního zákona

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 154 odst. 2, § 161 odst. 4, § 169 odst. 2, § 172 odst. 2, § 227 odst. 2 a 5, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5 zákona:

 

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví formulář návrhu na stanovení ochranného pásma a formulář žádosti o

a) předběžnou informaci stavebního úřadu,

b) vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

c) povolení stavby nebo zařízení,

d) změnu povolení,

e) povolení změny využití území,

f) povolení dělení nebo scelení pozemků,

g) vydání rámcového povolení,

h) změnu záměru před dokončením,

i) vydání kolaudačního rozhodnutí,

j) povolení předčasného užívání stavby,

k) povolení zkušebního provozu,

l) povolení změny v užívání stavby,

m) povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav a

n) dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a) obsahové náležitosti štítku,

b) vzor průkazu zaměstnance stavebního úřadu pověřeného výkonem kontroly ve věcech stavebního řádu,

c) podrobnosti rozsahu kontrolní prohlídky,

d) rozsah a obsah systému stavebně technické prevence (dále jen „systém“),

e) obsahové náležitosti oznámení výskytu závady nebo havárie a výsledku šetření jejich příčin,

f) postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost,

g) přípravu, provádění a obsah zkoušek autorizovaných inspektorů,

h) obsahové náležitosti žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora a

i) náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

 

ČÁST DRUHÁ

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ A NÁVRHŮ

 

Hlava I

Žádosti o úkony před zahájením řízení

 

§ 2

Žádost o předběžnou informaci stavebního úřadu

Formulář žádosti o předběžnou informaci stavebního úřadu je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 3

Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Formulář žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

Hlava II

Žádosti o povolení záměru

 

§ 4

Žádost o povolení stavby nebo zařízení

Formulář žádosti o povolení stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

 

§ 5

Žádost o změnu povolení

Formulář žádosti o změnu povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

§ 6

Žádost o povolení změny využití území

Formulář žádosti o povolení změny využití území je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

 

§ 7

Žádost o povolení dělení nebo scelení pozemků

Formulář žádosti o povolení dělení nebo scelení pozemků je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8

Žádost o vydání rámcového povolení

Formulář žádosti o vydání rámcového povolení je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

 

§ 9

Žádost o změnu záměru před dokončením

Formulář žádosti o změnu záměru před dokončením je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

 

Hlava III

Návrh na stanovení ochranného pásma

 

§ 10 

Formulář návrhu na stanovení ochranného pásma, které se týká blíže neurčeného okruhu osob nebo se týká ochranného pásma vodního díla nebo je stanovováno samostatně bez povolení stavby a zařízení, je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

 

Hlava IV

Žádosti o užívání stavby

 

§ 11

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Formulář žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí je stanoven v příloze č. 10 k této

vyhlášce.

 

 

 

§ 12

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Formulář žádosti o povolení předčasného užívání stavby je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.

 

§ 13

Žádost o povolení zkušebního provozu

Formulář žádosti o povolení zkušebního provozu je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.

 

§ 14

Žádost o povolení změny v užívání stavby

Formulář žádosti o povolení změny v užívání stavby je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

 

Hlava V 

Žádost o povolení odstranění a o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav

 

§ 15

Žádost o povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav

Formulář žádosti o povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav je stanoven v příloze č. 14 k této vyhlášce.

 

§ 16

Žádost o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav

Formulář žádosti o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav je stanoven v příloze č. 15 k této vyhlášce.

 

ČÁST TŘETÍ

ŠTÍTEK

 

§ 17

Obsahové náležitosti štítku

(1) Štítek obsahuje

a) označení, účel a druh stavby,

b) označení stavebníka,

c) informaci o tom, zda je stavba prováděna nebo odstraňována stavebním podnikatelem nebo svépomocí,

d) u stavby prováděné nebo odstraňované stavebním podnikatelem identifikační údaje stavebního podnikatele,

e) označení stavebního úřadu, který vydal povolení,

f) číslo jednací a datum nabytí právní moci povolení a

g) termín dokončení nebo odstranění stavby.

(2) Pokud není údaj podle odstavce 1 písm. d) znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník údaje doplní nejpozději před zahájením stavby.

 

ČÁST ČTVRTÁ

KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU

 

§ 18

Vzor průkazu zaměstnance stavebního úřadu pověřeného výkonem kontroly ve věcech stavebního řádu

Vzor průkazu zaměstnance stavebního úřadu pověřeného výkonem kontroly ve věcech stavebního řádu je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.

 

§ 19

Rozsah kontrolní prohlídky

(1) Při kontrolní prohlídce stavební úřad kontroluje, zda

a) je stavba prováděna nebo odstraňována v souladu s povolením nebo rozhodnutím podle zákona,

b) je stavba prováděna nebo odstraňována v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru nebo ověřenou dokumentací pro odstranění stavby a v souladu s § 159 zákona,

c) je řádně veden stavební deník, popřípadě jednoduchý záznam o stavbě,

d) stavebně technickým stavem stavby není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a přístupnost anebo životní prostředí,

e) prováděním nebo odstraňováním stavby, popřípadě provozem na staveništi, není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí,

f) je zajištěna bezpečnost při provádění nebo odstraňování stavby,

g) z hlediska přístupnosti jsou na přilehlých plochách pro chodce zabezpečeny výkopy proti pádu osob a jsou vyznačeny obchozí trasy,

h) jsou prováděny předepsané zkoušky a měření,

i) stavebník plní povinnosti vyplývající z § 160 odst. 2 a § 161 odst. 1 až 3 zákona,

j) zhotovitel plní povinnosti vyplývající z § 163 zákona a

k) stavbyvedoucí nebo stavební dozor plní povinnosti vyplývající z § 164 a 165 zákona.

(2) Kontrolní prohlídku stavební úřad provádí při vlastním zjišťování stavu stavby

nebo pozemku na základě ověřené dokumentace pro povolení záměru, nebo na základě ověřené dokumentace pro odstranění stavby, předložených dokladů, zápisu ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě, popřípadě na základě dokumentace pro provádění stavby.

 

ČÁST PÁTÁ

AUTORIZOVANÍ INSPEKTOŘI

 

§ 20

Koordinační orgán

(1) Členy koordinačního orgánu jmenuje ministerstvo na návrh komor. Koordinační orgán má 7 členů, z toho 3 členové jsou navrhováni Českou komorou architektů a 4 členové jsou navrhováni Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

(2) Koordinační orgán

a) zabezpečuje podklady pro vyjádření Komory podle § 277 odst. 2 zákona,

b) navrhuje ministerstvu jmenování zkušebních komisařů,

c) z 15 zkušebních komisařů jmenovaných ministerstvem ustavuje jednotlivé odborné komise,

d) řídí a sjednocuje činnost odborných komisí a

e) přijímá nezbytná opatření k přípravě a provádění zkoušek.

(3) Členové koordinačního orgánu volí ze svých řad předsedu a místopředsedu. Místopředseda je oprávněn zastupovat předsedu v případě jeho nepřítomnosti. Koordinační orgán zasedá podle potřeby tak, aby byly řádně a včas vyřizovány žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem. Koordinační orgán rozhoduje většinou všech svých členů.

 

Zkouška

§ 21

(1) Uchazeč podává písemnou přihlášku ke zkoušce koordinačnímu orgánu. Přílohou přihlášky jsou doklady prokazující způsobilost uchazeče podle § 277 odst. 1 písm. a) až d) a § 277 odst. 2 zákona.

(2) Termín a místo konání zkoušky oznamuje koordinační orgán uchazečům, kteří podali přihlášku ke zkoušce, nejméně 30 dnů před konáním zkoušky.

(3) Odborné komise jsou tříčlenné, jejich předsedy jmenuje koordinační orgán. Zkoušku řídí předseda komise.

 

§ 22

(1) Zkouška je zaměřena na ověření komplexních odborných teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti stavebního práva a ochrany veřejných zájmů v rozsahu činností autorizovaného inspektora podle § 276 zákona. Okruhy otázek ke zkoušce stanoví koordinační orgán.

(2) Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se koná formou testu zaměřeného na právní znalosti a praktické posouzení modelové dokumentace. Ústní částí zkoušky, která se skládá ve stejný den po písemné části, se ověřuje, zda uchazeč má v potřebných souvislostech znalosti právních předpisů potřebných pro výkon činností podle § 284 zákona.

(3) Výsledek zkoušky se hodnotí výrokem „vyhověl“, jestliže v písemné i ústní části uchazeč uspěl; jinak výrokem „nevyhověl“. Uchazeč musí být po ukončení zkoušky seznámen s výsledkem zkoušky a v případě výroku „nevyhověl“ i s důvody, pro které ve zkoušce neuspěl. Je-li uchazeč v písemné části klasifikován výrokem „nevyhověl“, ve zkoušce se nepokračuje.

(4) Uchazeč je rovněž hodnocen výrokem „nevyhověl“, jestliže

a) se bez omluvy ke zkoušce nedostaví,

b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl vážné důvody.

(5) O průběhu zkoušky a o případných důvodech, pro které uchazeč ve zkoušce neuspěl, se pořídí protokol, jehož formulář je stanoven v příloze č. 17 k této vyhlášce. Součástí protokolu jsou i vážné důvody, pro které uchazeč od zkoušky odstoupil v jejím průběhu. Protokol o průběhu zkoušky koordinační orgán zašle ministerstvu.

 

§ 23

Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora

K žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora žadatel přiloží

a) vyjádření Komory, že je žadatel bezúhonný ve smyslu § 279 odst. 1 písm. b) zákona,

b) doklad o bezúhonnosti v souladu s § 51 odst. 2 zákona, není-li žadatel státním občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.

 

§ 24

Vedení evidence

Komora vede elektronicky evidenci autorizovaných inspektorů včetně údajů týkajících se přípravy a průběhu zkoušky, jmenování, výkonu funkce a ukončení jejich činnosti tak, aby byla zachována ochrana jejich osobních údajů.

 

ČÁST ŠESTÁ

SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE

 

§ 25

Rozsah a obsah systému (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) vadou nebo závadou stavby nedostatky konstrukce, stavebního výrobku nebo materiálu, způsobené chybným návrhem, nevhodným či špatným provedením, které mohou negativně ovlivnit vlastnosti stavby nebo její části,

b) závažnou vadou nebo závažnou závadou stavby vada nebo závada stavby nebo její části, která znemožňuje užívání stavby nebo její části,

c) opakující se vadou nebo opakující se závadou stavby třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo závady stejného původu,

d) havárií stavby poškození stavby nebo její části, které vyžaduje generální opravu nebo výměnu konstrukce, stavebního výrobku nebo materiálu, v důsledku čehož není stavba nebo její část způsobilá k užívání,

e) značnou škodou škoda na majetku dosahující částky nejméně 1 000 000 ,

f) událostí závažná vada nebo závada stavby, opakující se vada nebo závada stavby nebo havárie stavby, pokud jimi došlo ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným škodám,

g) oznamovatelem události stavebník, zhotovitel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, dozor projektanta, technický dozor stavebníka, autorizovaný inspektor nebo vlastník stavby.

(2) Oznámení výskytu události a výsledky šetření příčin události vkládá do systému oznamovatel.

 

§ 26

Obsahové náležitosti oznámení výskytu události

Obsahové náležitosti oznámení výskytu události jsou stanoveny v příloze č. 18 k této vyhlášce.

 

§ 27

Obsahové náležitosti výsledku šetření příčin události

Výsledek šetření příčin události obsahuje zejména

a) identifikační údaje oznamovatele události, a to u

1. fyzické osoby jméno, případně jména, příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině,

2. fyzické osoby podnikající jméno, případně jména, příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání,

3. právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby a její funkce nebo oprávnění,

b) datum a název události,

c) místo události,

d) informace o tom, kdo a s jakým výsledkem událost šetřil a jaké byly její příčiny.

 

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

 

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

 

 

Ministr pro místní rozvoj:

PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r. podepsáno elektronicky

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688