ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  18.06.2024 09:51:00

Souhrnná výkonnost - Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2024 - Vnější vztahy

Vnější vztahy

Vývoz zboží v 1. čtvrtletí 2024 meziročně vzrostl jen mírně.

 

Hodnota vývozu zboží v 1. čtvrtletí 2024 dosáhla 1 164,0 mld. korun [1] a meziročně se tak zvýšila o 5,2 mld. (0,5 %). Poměrně slabý meziroční přírůstek souvisí s vysokou srovnávací základnou začátku loňského roku. Z podrobnějších údajů ale vyplývá, že vývoj exportu zrcadlí situaci v celém průmyslu – stále pozitivní vývoj v oblasti motorových vozidel, proti kterému stojí zaostávání zbytku průmyslu včetně důležitých oborů navázaných na export. Svůj vliv měl také meziroční pokles cen surovin [2] . Podle sezónně očištěných údajů se hodnota exportu mezičtvrtletně zvýšila o 3,0 %.

Tabulka č. 1 Oddíly klasifikace CPA s největším

vlivem na vývoj vývozu zboží v 1. čtvrtletí 2024 (meziročně)

 

Tabulka č. 2 Země s největším vlivem na vývoj vývozu zboží v 1. čtvrtletí 2024 (meziročně)


mld.

%

Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly

+23,5

+7,5

Počítače, elektronické a optické přístroje
a zařízení

+7,0

+7,1

Potravinářské výrobky

+3,2

+7,6

Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu

+1,7

+7,2

Sběr, příprava, likvidace a zpracování odpadu

+1,3

+13,4

Produkty zemědělství a myslivosti

+0,9

+6,4

Textilie

-1,1

-6,6

Ostatní nekovové minerální výrobky

-1,1

-5,1

Nábytek

-1,3

-13,6

Produkty lesnictví, těžby dřeva

-1,5

-31,4

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky

-1,5

-11,9

Elektrická zařízení

-4,8

-3,9

Základní kovy

-6,3

-13,7

Stroje a zařízení

-8,0

-5,9

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

-9,0

-47,9

 

mld.

%

Velká Británie

+8,6

+19,1

Polsko

+7,8

+9,8

Japonsko

+7,4

+239,5

Itálie

+4,0

+8,0

Turecko

+3,9

+25,2

Spojené státy americké

+2,3

+8,5

Maďarsko

+2,1

+6,1

Čína

+1,9

+18,9

Izrael

-2,1

-27,7

Švédsko

-2,8

-13,8

Slovensko

-3,3

-3,1

Francie

-3,6

-5,9

Rakousko

-4,7

-9,5

Nizozemsko

-5,1

-12,7

Německo

-25,6

-7,0

Zdroj: ČSÚ

 

Zdroj: ČSÚ

Klesal vývoz do zemí EU.

 

Zhoršení situace domácích průmyslových exportérů v 1. čtvrtletí dokládá i meziroční pokles vývozu do zemí EU (−26,1 mld. korun, −2,8 %). Naproti tomu export do mimounijních zemí byl meziročně vyšší o 31,1 mld. korun (14,4 %). Jak je patrné z tabulky č. 2, k nárůstu celkové hodnoty vývozu nejvíce přispíval export do Velké Británie, Polska a Japonska. Významné byly také přírůstky v případě Itálie, Turecka, Spojených států amerických a Maďarska . Relativně velké zvýšení vývozu ve srovnání s vývojem v uplynulých třech letech bylo v 1. kvartálu zaznamenáno také v případě Číny. Nejvíce se v 1. čtvrtletí meziročně propadla hodnota exportu do Německa, což také značně ovlivnilo celkový výsledek vývozu do EU. Kromě vlivu klesajících cen elektřiny se na vývozu k našemu největšímu sousedu projevilo také zpomalení v mnoha exportně důležitých odvětvích s výjimkou motorových vozidel. Významně ve směru celkového poklesu vývozu působil také export do Nizozemska, Rakouska, Francie, na Slovensko, do Švédska nebo Izraele.

Pokračoval růst vývozu motorových vozidel.

 

Z hlediska zbožové struktury působila ve směru růstu hodnoty vývozu v 1. čtvrtletí nejvíce motorová vozidla (viz Tabulka č. 1). Ta tak navázala na vývoj v loňském roce, kdy růst jejich vývozu z velké části vyvažoval pokles u mnoha ostatních druhů zboží. Významný meziroční přírůstek měl v 1. čtvrtletí také export počítačů, elektronických a optických přístrojů, potravinářských výrobků, ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu nebo sběr, příprava, likvidace a zpracování odpadu. Nadále výrazně meziročně klesal vývoz elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu, prohloubil se pokles u strojů a zařízení, přetrvávalo meziroční snížení vývozu základních kovů a klesl export elektrických zařízení. Snížení bylo zaznamenáno také u vývozu nábytku, produktů lesnictví a těžby dřeva, dřeva a výrobků z něj, textilií nebo ostatních nekovových minerálních výrobků.

Dovoz zboží se meziročně propadl.

 

Hodnota dovozu zboží v 1. čtvrtletí 2024 meziročně klesla o 39,1 mld. korun (−3,5 %) na 1 079,5 mld. Import v běžných cenách se meziročně snížil počtvrté v řadě. Kromě poklesu cen dovážených surovin [3] se ale projevilo také snížení hodnoty dovozu zboží, které odebírá domácí průmysl. Sezónně očištěné údaje ukázaly v 1. čtvrtletí poměrně výrazný mezičtvrtletní nárůst importu o 4,6 %. Meziročně se snížil dovoz ze zemí EU (−16,0 mld. korun, −2,3 %) i ze států mimo Unii (−25,2 mld., −6,1 %). Největší pokles (viz Tabulka č. 4) byl zaznamenán u dovozu z Číny (třetí propad v řadě), kde došlo k výraznému snížení dovozu elektrických zařízení, a dále u Norska, kde se projevil pokles cen zemního plynu. Snížení bylo významné také v případě dovozu z Jižní Koreje, Německa, Rakouska, Polska, Velké Británie, Itálie, Japonska nebo Slovenska. Meziročně klesal dovoz z většiny sledovaných zemí a mezi několik výjimek patřilo Rusko, Tchaj-wan, Spojené státy americké, Malajsie nebo Kazachstán [4] .

Tabulka č. 3 Oddíly klasifikace CPA s největším

vlivem na vývoj dovozu zboží v 1. čtvrtletí 2024 (meziročně)

 

Tabulka č. 4 Země s největším vlivem na vývoj dovozu zboží v 1. čtvrtletí 2024 (meziročně)

 

mld.

%

Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly

+7,9

+4,8

Počítače, elektronické a optické přístroje
a zařízení

+7,5

+6,4

Potravinářské výrobky

+4,2

+7,8

Koks a rafinované ropné produkty

+2,2

+10,2

Produkty zemědělství a myslivosti

+0,8

+4,3

Kovodělné výrobky

-0,9

-1,8

Oděvy

-1,4

-8,8

Ostatní dopravní prostředky a zařízení

-1,4

-9,0

Rudy

-1,8

-40,8

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

-2,1

-34,3

Černé a hnědé uhlí a lignit

-4,1

-53,2

Chemické látky a chemické přípravky

-4,1

-4,6

Základní kovy

-9,4

-10,4

Stroje a zařízení

-11,7

-11,0

Elektrická zařízení

-22,2

-18,1

 
 

mld.

%

Rusko

+5,4

+37,0

Tchaj-wan

+4,8

+65,6

Spojené státy americké

+3,0

+10,2

Malajsie

+2,3

+41,1

Kazachstán

+2,3

+69,0

Slovensko

-1,6

-2,9

Japonsko

-2,1

-9,0

Itálie

-2,2

-4,5

Velká Británie

-2,3

-11,6

Polsko

-3,2

-3,2

Rakousko

-3,7

-11,5

Německo

-3,9

-1,5

Korejská republika

-4,5

-17,2

Norsko

-10,1

-42,9

Čína

-21,7

-15,0

Zdroj: ČSÚ

 

Zdroj: ČSÚ

Na poklesu dovozu byly patrné cenové vlivy
i nižší průmyslová poptávka.

 

K celkovému meziročnímu propadu dovozu zboží v 1. čtvrtletí nejvíce přispěla elektrická zařízení, stroje a zařízení a základní kovy (viz Tabulka č. 3). Velkou roli v celkovém snížení importu tak hrála slabší poptávka domácího průmyslu. Cenové vlivy lze vidět za poklesy dovozu chemických látek a přípravků, černého a hnědého uhlí a lignitu, u elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu a rud. Nižší byl také dovoz ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo oděvů. Nejvíce se meziročně zvýšila hodnota dovozu motorových vozidel a počítačů, elektronických a optických zařízení. Významnější přírůstek byl zaznamenán dále u dovozu potravinářských výrobků a koksu a rafinovaných ropných produktů.

Bilance zahraničního obchodu dosáhla rekordního přebytku.

 

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v 1. čtvrtletí dosáhla přebytku 84,5 mld. korun [5] a meziročně se zlepšila o 44,3 mld. Příznivý vývoj salda zahraničního obchodu souvisí zejména s výraznějším poklesem dovozu u významných artiklů zpracovatelského průmyslu. Podle sezónně očištěných dat se ale přebytek bilance zahraničního obchodu mezičtvrtletně snížil. Bilance zahraničního obchodu se zbožím se zeměmi EU se v 1. čtvrtletí meziročně zhoršila o 10,1 mld. korun. Naopak v případě zemí mimo Unii došlo k meziročnímu zmírnění deficitu o 56,3 mld. korun. Ke zlepšení bilance nejvíce přispělo zmírnění deficitu obchodu s Čínou (viz Tabulka č. 6) související s výše zmíněným propadem dovozu. O více než 10 mld. korun se meziročně zlepšila také bilance obchodu s Polskem, Velkou Británií a Norskem. Výrazně ve směru zlepšení salda přispěl také zahraniční obchod s Japonskem, Itálií, Tureckem, Jižní Koreou, Švýcarskem nebo Spojenými arabskými emiráty. Oproti tomu se v 1. čtvrtletí meziročně prudce zhoršila bilance zahraničního obchodu se zbožím s Německem. Výrazné meziroční zhoršení bilance bylo zaznamenáno také v případě Ruska, Nizozemska, Tchaj-wanu, Švédska, Francie, Malajsie nebo Kazachstánu.

Tabulka č. 5 Oddíly klasifikace CPA s největším

vlivem na vývoj bilance zahraničního obchodu se zbožím v 1. čtvrtletí 2024 (meziročně)

 

Tabulka č. 6 Země s největším vlivem na vývoj bilance zahraničního obchodu se zbožím v 1. čtvrtletí 2024 (meziročně)

 

mld.

Elektrická zařízení

+17,5

Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly

+15,5

Chemické látky a přípravky

+4,5

Černé a hnědé uhlí a lignit

+4,4

Stroje a zařízení

+3,7

Základní kovy

+3,1

Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu

+1,9

Rudy

+1,8

Oděvy

+1,7

Ostatní dopravní prostředky a zařízení

+1,7

Papír a výrobky z papíru

+1,4

Produkty lesnictví, těžby dřeva

-1,5

Nábytek

-1,5

Koks a rafinované ropné produkty

-2,9

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

-6,9

 
 

mld.

Čína

+23,6

Polsko

+11,1

Velká Británie

+10,9

Norsko

+10,3

Japonsko

+9,5

Itálie

+6,2

Turecko

+4,6

Korejská republika

+4,0

Švýcarsko

+2,4

Spojené arabské emiráty

+2,4

Francie

-3,1

Tchaj-wan

-4,0

Nizozemsko

-5,4

Rusko

-7,0

Německo

-21,6

Zdroj: ČSÚ

 

Zdroj: ČSÚ

   

Graf č. 9 Vývoz a dovoz zboží (meziročně v %) a bilance zahraničního obchodu se zbožím (v mld. korun, pravá osa)Zdroj: ČSÚ

Ve směru zlepšení bilance působil nejvíce obchod s elektrickými zařízeními a motorovými vozidly.

 

Z hlediska zbožové struktury ve směru meziročního zlepšení bilance zahraničního obchodu se zbožím nejvíce působil obchod s elektrickými zařízeními těsně následovaný motorovými vozidly (viz Tabulka č. 5). Zlepšilo se také saldo obchodu s chemickými látkami a přípravky, černým a hnědým uhlím a lignitem, stroji a zařízeními a základními kovy. Úroveň 1 mld. korun přesáhlo meziroční zlepšení bilance zahraničního obchodu s ostatními výrobky zpracovatelského průmyslu, rudami, oděvy, ostatními dopravními prostředky a zařízeními, papírem a výrobky z něj a sběrem, přípravou, likvidací a zpracováním odpadu. Mezi oddíly, kde se bilance zlepšila, tak mimo jiné figurují suroviny, u kterých se v posledních letech nejprve prudce zvýšily ceny, a nyní naopak zlevňují. S nižšími cenami souvisí rovněž meziroční zhoršení bilance obchodu s elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem a koksem a rafinovanými ropnými produkty. Ve směru zhoršení bilance působil také obchod s nábytkem, produkty lesnictví a těžby dřeva, ostatními nekovovými minerálními výrobky nebo potravinářskými výrobky.
[1] Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz https://www.czso.cz/csu/czso/aktualizace-metody-propoctu-zahranicni-obchod-se-zbozim . Není-li uvedeno jinak, jsou všechny údaje sezónně neočištěné a v běžných cenách.

[2] Ceny vývozu zboží loni klesly o 0,7 % a v samotném 4. čtvrtletí byly meziročně nižší o 2,2 %. Mezičtvrtletně ceny vývozu vzrostly
o 0,6 %. Ceny ostatních surovin se loni propadly o 18,6 % a minerálních paliv o 0,9 %. Ve 4. čtvrtletí ale ceny minerálních paliv meziročně klesly o 13,7 %.

[3] Ceny dovozu zboží byly loni nižší o 5,7 %. Ve 4. čtvrtletí meziročně klesly o 6,1 % a mezičtvrtletně vzrostly o 1,5 %. Ceny importu minerálních paliv loni klesly o 27,7 %, ostatních surovin o 10,7 % a chemikálií o 7,9 %.

[4] Poměrně netypicky vysoký nárůst u Tchaj-wanu souvisel s nárůstem dovozu počítačů a elektronických a optických přístrojů, podobně jako
u dovozu z Malajsie. Z Kazachstánu bylo dovezeno více ropy a zemního plynu.

[5] Podle dostupné časové řady jde o nejvyšší přebytek zaznamenaný v rámci 1. kvartálu.K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 16:11  USD níže po neuspokojivých datech MJ (BREAKING) X-Trade Brokers (XTB)
Pá 15:57  Ústup inflace v červnu u nás i v zámoří překonal očekávání (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá 14:38  USA: Ceny v průmyslu vzrostly ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá 11:18  Měnový pár AUD/USD míří k předchozím maximům InstaForex (InstaForex)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688