Ústavní soud (usoud.cz)
Zákony a právo  |  14.06.2024 11:27:00

Přehled jednání Ústavního soudu pro 25. kalendářní týden roku 2024

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.06.2024 10:00 do: 17.06.2024 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2099/23
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. února 2023 č. j. 4 To 305/2022-301
Stručná charakteristika: Právo na soudní a jinou právní ochranu, ochrana soukromého a rodinného života, nedotknutelnost osoby a soukromí
Označení navrhovatelů: B. K. zast. Mgr. Věrou Novákovou, advokátkou
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem okresního soudu byla vedlejší účastnice uznána vinnou přečinem vydírání, který spáchala tím, že po slovní rozepři se stěžovatelkou (poškozenou) ji přiměla podepsat žádost o ukončení pracovního poměru dohodou v dané společnosti. Za tento přečin byla vedlejší účastnice odsouzena k trestu odnětí svobody ve výměře šesti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Dále byla vedlejší účastnice uznána povinnou nahradit stěžovatelce nemajetkovou újmu ve výši 100 000 , přičemž se zbývajícím nárokem na náhradu nemajetkové újmy byla stěžovatelka odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Soud konstatoval, že stěžovatelka byla v důsledku jednání vedlejší účastnice vystavena duševním útrapám. Vyhrožování považoval za významný zásah do osobního a rodinného života stěžovatelky. Proti tomuto rozsudku podala odvolání stěžovatelka, vedlejší účastnice i státní zástupkyně. O odvolání rozhodl krajský soud napadeným rozsudkem tak, že rozsudek okresního soudu zrušil ve výroku, jímž byla vedlejší účastnici uložena povinnost nahradit stěžovatelce nemajetkovou újmu v částce 100 000 a jímž byla stěžovatelka odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Ve zbytku bylo odvolání státní zástupkyně i odvolání stěžovatelky zamítnuto.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozsudku krajského soudu s tvrzením, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.06.2024 11:00 do: 18.06.2024 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 63/24
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2023 č. j. 28 Cdo 2627/2023-222
Stručná charakteristika: navrácení majetku, restituce
Označení navrhovatelů: 1) P. G., 2) S. G. a 3) J. G, zast. Mgr. Tomem Káňou, advokátem
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé jako osoby oprávněné podle zákona o půdě se u obvodního soudu domáhali zaplacení 4 635 136 s příslušenstvím jako finanční náhrady za odňaté a nevydané pozemky. Obvodní soud uložil vedlejší účastnici (Česká republika – Státní pozemkový úřad) povinnost zaplatit každému stěžovateli částku ve výši 263 809,40 (výrok I., II. a III.), co do požadavku na zaplacení částky 1 281 235,90 pro každého ze stěžovatelů žalobu zamítl (výrok IV.) a rozhodl o nákladech řízení. Soud vyšel z hodnoty pozemků stanovené ve znaleckém posudku, který pozemky posoudil jako stavební, neboť byly dle platného územního rozhodnutí určeny k zastavění a v době převodu již na nich byla realizována stavba (vodojem). Hodnotu nevypořádaného restitučního nároku obvodní soud určil u každého stěžovatele ve výši 43 968,24 a následně v souladu se sjednocujícím rozhodnutím Nejvyššího soudu přiznal stěžovatelům její šestinásobek ve výši 263 809,40 , a co do zbylé požadované částky žalobu zamítl. Vedlejší účastnice podala odvolání proti vyhovujícím výrokům a stěžovatelé napadli rozsudek celý. Městský soud rozsudek obvodního soudu ve výrocích I. až III. v rozsahu částek 232 784,25 pro každého ze stěžovatelů potvrdil, a co do částky 31 025,15 pro každého ze stěžovatelů změnil rozsudek tak, že žalobu zamítl. Dále rozsudek ve výroku IV. potvrdil a rozhodl o nákladech řízení. Následné dovolání stěžovatelů Nejvyšší soud odmítl.

Stěžovatelé se ústavní stížností domáhají zrušení usnesení Nejvyššího soudu pro porušení svých ústavně zaručených práv na ochranu vlastnictví.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.06.2024 11:30 do: 18.06.2024 12:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 600/24
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2021 č. j. 6 Cm 75/2010-173 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. prosince 2023 č. j. 6 Cmo 235/2021-233
Stručná charakteristika: Právo na soudní a jinou právní ochranu, právo vlastnit majetek, nabývání majetku
Označení navrhovatelů: Mgr. M. C. - zast. Mgr. Zuzanou Círovou, advokátkou
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Vedlejší účastnice složila v roce 2009 do advokátní úschovy 5 000 000 se záměrem koupit pozemek. Obchod se neuskutečnil, složené finanční prostředky ale neobdržela zpět, neboť dotčená advokátní kancelář je již odeslala třetí osobě. V roce 2010 vedlejší účastnice podala žalobu o zaplacení předmětné částky z titulu náhrady škody způsobené porušením povinnosti výkonu funkce jednatele s péčí řádného hospodáře. Žaloba směřovala vůči čtyřem subjektům, konkrétně se jednalo o advokátní kancelář, stěžovatele a dvě další fyzické osoby (jednou z nich byla osoba, které byly prostředky zaslány). Soudní řízení bylo již v roce 2010 přerušeno, neboť na majetek advokátní kanceláře byl prohlášen konkurz. Vedlejší účastnice vzala žalobu v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že na základě dohody o narovnání s insolvenčním správcem advokátní kanceláře byl jí vymáhaný nárok uspokojen (prostředky vrátila insolvenčnímu správci osoba, které byly původně zaslány). Vedlejší účastnice navrhla, aby městský soud řízení zastavil a žádnému z účastníků řízení nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, jak městský soud následně také učinil. K odvolání stěžovatele vrchní soud usnesení městského soudu změnil tak, že vedlejší účastnice je povinna zaplatit stěžovateli na náhradě nákladů za nalézací a odvolací řízení celkem cca 104 000 .

Rozhodnutí vrchního soudu napadla vedlejší účastnice ústavní stížností. Argumentovala, že soud změnil prvostupňové rozhodnutí v její neprospěch, aniž by jí o podaném odvolání informoval a dal jí tak příležitost se k podání vyjádřit. Ústavní soud jejímu návrhu vyhověl a napadené usnesení odvolacího soudu nálezem ze dne 15. 7. 2022 sp. zn. III. ÚS 100/22 zrušil. Nyní napadeným usnesením vrchní soud rozhodl opačně než před zásahem Ústavního soudu a potvrdil výrok původního rozhodnutí městského soudu (tj. že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení). Odvolací soud uzavřel, že nalézací soud postupoval správně.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na spravedlivý proces.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.06.2024 14:00 do: 18.06.2024 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3024/23
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Josef Baxa
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. srpna 2023 č.j. 4 PP 29/2023-21 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. září 2023 č.j. 4 To 438/2023-34
Stručná charakteristika: Právo na soudní a jinou právní ochranu Právo obviněného v trestním řízení Zákonem stanovená trestnost jednání, trest
Označení navrhovatelů: O. N., zastoupen JUDr. Ing. Danielem Prouzou, Ph.D., advokátem
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel spáchal několik přečinů, pro které započal v říjnu 2021 vykonávat nepodmíněný trest odnětí svobody. V červnu 2023 podal žádost o podmíněné propuštění, kterou okresní soud zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatel měl během posledních devíti let sedm záznamů v trestním rejstříku pro trestnou činnost různorodého charakteru. V prvním případě byl stěžovateli nejprve uložen podmíněný trest odnětí svobody, který byl následně přeměněn na nepodmíněný trest odnětí svobody, z něhož byl stěžovatel podmíněně propuštěn, nicméně ve zkušební době nevedl řádný život a zbytek trestu mu byl nařízen. Stěžovateli se tak v relativně nedávné době dostalo dobrodiní v podobě podmíněného propuštění, avšak nepřimělo jej k vedení řádného způsobu života. Po výkonu nařízeného zbytku trestu odnětí svobody byl následně dvakrát odsouzen k nepodmíněným trestům odnětí svobody. V mezidobí k nápravě odsouzeného nepřispěly ani další tresty. Proti usnesení okresního soudu podal stěžovatel stížnost, kterou krajský soud zamítl.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů z důvodu tvrzeného porušení jeho ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.06.2024 08:30 do: 19.06.2024 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 720/23
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 29 T 1/2011-8032 ze dne 5. 2.2021, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 1 To 56/2021-8253 ze dne 9. 12. 2021 a usnesení Nejvyššího soudu č. j. 7 Tdo 568/2022-8617 ze dne 6. 12. 2022
Stručná charakteristika: právo na soudní a jinou právní ochranu, práva účastníka soudního řízení
Označení navrhovatelů: P. N.
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Proti stěžovateli bylo vedeno trestní řízení, ve kterém byla proti němu podána obžaloba pro trestný čin vraždy. Krajský soud a vrchní soud ve stěžovatelově věci rozhodovaly opakovaně. Nejprve krajský soud jako soud prvního stupně rozhodl o zproštění stěžovatele obžaloby. Z podnětu odvolání státní zástupkyně a stěžovatele tento rozsudek vrchní soud zrušil. Následným rozsudkem krajský soud stěžovatele opět zprostil obžaloby. I podruhé vrchní soud rozsudek krajského soudu zrušil. Nato rozhodl krajský soud opět o zproštění stěžovatele obžaloby. I tento rozsudek byl vrchním soudem zrušen a věc byla opět vrácena krajskému soudu k novému projednání s tím, že současně bylo nařízeno, aby věc byla projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu. Následně byl stěžovatel napadeným rozsudkem krajského soudu shledán vinným trestným činem vraždy, jehož se měl dopustit tím, že nejprve sledoval denní režim svého otce a jeho manželky a následně je napadl razantními údery nezjištěným předmětem, způsobil jim masivně krvácející zranění, kterým na místě podlehli. Jejich těla měl následně odvézt osobním automobilem svého otce a ukrýt na neznámém místě. Za tento trestný čin a za sbíhající se přípravu zločinu vraždy byl odsouzen k výjimečnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti pěti let. Současně byl zrušen výrok o trestu z pravomocného rozsudku krajského soudu, kterým byl stěžovatel shledán vinným přípravou zvlášť závažného zločinu vraždy (v jiné trestní věci – obětí měla být žena, která byla opatrovnicí stěžovatelova otce pro správu a nakládání s jeho majetkem). Napadeným rozsudkem vrchního soudu byl částečně zrušen rozsudek krajského soudu ve výrocích o uložených trestech a o povinnosti k náhradě škody, a bylo nově rozhodnuto tak, že se stěžovateli za uvedené trestné činy ukládá výjimečný souhrnný trest odnětí svobody na doživotí. Nejvyšší soud napadeným usnesením stěžovatelovo dovolání zamítl.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva, a to právo na ochranu před nelidským a ponižujícím zacházením nebo trestem, právo na osobní svobodu, právo na nedotknutelnost obydlí, právo na soudní ochranu, právo na právní pomoc v řízení, právo na zákonného soudce, právo na projednání věci v jeho přítomnosti a právo na obhajobu.


I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.06.2024 14:00 do: 19.06.2024 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2763/23
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 974/2023-532 ze dne 11. 7. 2023 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 10 Co 6/2020-357 ze dne 21. 4. 2021, ve znění opravného usnesení č. j. 10 Co 6/2020-431 ze dne 17. 5. 2022
Stručná charakteristika: Uspokojování restitučních nároků vyplacených v neúplné výši
Označení navrhovatelů: 1)L. K.; 2) I. M., zastoupených JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé (a jejich předchůdci) jsou oprávněné osoby podle zákona o půdě. Spolu s vedlejší účastnicí (žalobkyně) se v září 2018 obrátili na soud, neboť jim druhá vedlejší účastnice (Česká republika – Státní pozemkový úřad) dlouhodobě a soustavně odmítá přiznat finanční náhradu ve správné výši – za odňatý pozemek, který jim nebyl vydán a za který jim byla přiznána náhrada. Okresní soud nahradil projev vůle Státního pozemkového úřadu směřující k uzavření smlouvy s žalobci o převodu náhradních pozemků; současně uložil žalobcům doplatit Státnímu pozemkovému úřadu 44 763,64 a rozhodl o nákladech řízení. K odvolání Státního pozemkového úřadu krajský soud změnil rozsudek okresního soudu tak, že žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení. Na rozdíl od okresního soudu považoval za významné, že stěžovatelé místo náhradních pozemků uplatnili právo na poskytnutí peněžité náhrady, s jejíž výší souhlasili a jež byla stěžovatelům vyplacena, zatímco žalobkyně na vypořádání svého restitučního nároku přijala dva pozemky v celkové hodnotě 46 938 . Za této situace nelze podle krajského soudu žalobě o převod vybraných náhradních pozemků mimo veřejnou nabídku Státního pozemkového úřadu vyhovět; vychází totiž z požadavku na přecenění restitučního nároku, který žalobci uplatnili s mnohaletým prodlením a který byl již dříve vypořádán. K dovolání stěžovatelů a žalobkyně Nejvyšší soud napadeným rozsudkem zrušil rozsudek krajského soudu v rozsahu, v němž byl změněn rozsudek nalézacího soudu v poměru mezi Státním pozemkovým úřadem a žalobkyní, tak, že se žaloba o nahrazení projevu vůle zamítá, a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení; ve zbývajícím rozsahu dovolání odmítl.

Ústavní stížností se stěžovatelé domáhají zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena jejich ústavně zaručená práva na rovnost, na ochranu vlastnictví a na soudní ochranu.


II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.06.2024 14:00 do: 19.06.2024 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 502/24
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Jan Svatoň CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2023 č. j. 26 Cdo 945/2023-448
Označení navrhovatelů: S. B., zast. Mgr. Václavem Bartkem, advokátem
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka smlouvou uzavřenou s původní nájemkyní v roce 2017 nabyla družstevní podíl v bytovém družstvu (vedlejší účastnice), se kterým bylo spojeno právo nájmu konkrétního družstevního bytu. V roce 2018 stěžovatelka od této smlouvy odstoupila a tuto skutečnost oznámila vedlejší účastnici. Později uzavřela s původní nájemkyní smlouvu o narovnání, v níž původní nájemkyně mj. uznala důvod odstoupení od smlouvy a následně prohlásila, že došlo k zániku smlouvy o převodu družstevního podílu a k předání bytu stěžovatelkou. Stěžovatelka se poté domáhala na vedlejší účastnici vydání bezdůvodného obohacení v částce 51 555 , která měla představovat splátky úvěru zaplacené v platbách nájemného v období od dubna 2017 do června 2018 po 3 437 měsíčně, a dále částky 253 846 , která měla představovat zhodnocení bytu ve vlastnictví vedlejší účastnice jí provedenou rekonstrukcí. Okresní soud uložil vedlejší účastnici zaplatit stěžovatelce částku 20 000 s příslušenstvím, žalobu v části, v níž se stěžovatelka domáhala zaplacení částky 285 401 s příslušenstvím, zamítl. Soud dospěl k závěru, že jde-li o částku 51 555 , nájemní smlouva přešla na stěžovatelku převodem družstevního podílu z původní nájemkyně, a tudíž stěžovatelka měla povinnost jako nájemkyně bytu platit i splátky úvěru. Pokud jde o částku 253 846 , stěžovatelka stavební úpravy provedla bez souhlasu vedlejší účastnice, a nemá proto právo na náhradu za zhodnocení bytu. K odvolání stěžovatelky i vedlejší účastnice krajský soud rozsudek okresního soudu změnil tak, že žalobu i v částce 20 000 zamítl. Dovolání stěžovatelky Nejvyšší soud odmítl pro nepřípustnost.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu s tvrzením, že jím bylo zasaženo do jejích ústavně zaručených základních práv na spravedlivý proces na přístup k soudu, na soudní ochranu, jakož i do jejího legitimního očekávání.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688