Město Turnov (turnov.cz)
Z regionů  |  30.05.2024 22:18:00

Stručná informace z jednání Rady města Turnov konaného dne 30. 5. 2024

Valná hromada Městské teplárenské Turnov, s. r. o. – MVE Shořalý Mlýn – finální verze kupní smlouvy, převod vodohospodářského majetku z města Turnov na VHS Turnov, nákup elektrické energie na rok 2025.

Jednání rady města se zúčastnilo devět radních. Níže uvádíme stručnou informaci. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.


2. Valná hromada Městské teplárenské Turnov, s. r. o. – MVE Shořalý Mlýn – finální verze kupní smlouvy

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městská Teplárenská Turnov, s. r. o., schválila rozhodnutím jediného společníka společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., IČ 25259661 znění kupní smlouvy mezi Městskou teplárenskou Turnov, s. r. o., jako kupujícím a J. K. a M. P. jako prodávajícími ohledně koupě pozemku parc. č. 279/2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. (obsahující strojní a technologické vybavení v celku tvořící malou vodní elektrárnu Shořalý Mlýn) a pozemků parc. č. 1824, 1827 a 3898/2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4633, pro katastrální území Turnov, obec Turnov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily za kupní cenu ve výši 50.000.000 (slovy: padesát milionů korun českých) ve znění, jež tvoří přílohu usnesení, a zároveň pověřila jednatele společnosti Městská Teplárenská Turnov, s. r. o., Ing. Jiřího Brože podepsáním této kupní smlouvy a realizací obchodní transakce touto smlouvou specifikované, včetně zápisu do katastru nemovitostí.

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městská Teplárenská Turnov, s. r. o., pověřila místostarostu J. Lochmana, aby předložil a projednal v ZM informace o zprovoznění MVE, návratnosti, potřebě investic a plánovaný harmonogram zprovoznění.

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městská Teplárenská Turnov, s. r. o., požádala, aby dozorčí rada projednala studie proveditelnosti v návaznosti na plán investic a cash-flow MTT a doporučila variantu realizace.

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městská Teplárenská Turnov, s. r. o., uložila jednateli společnosti Ing. Jiřímu Brožovi zajistit studii proveditelnosti rekonstrukce a provozování malé vodní elektrárny Shořalý Mlýn ve smyslu navrženého způsobu financování a provozování předloženého na zasedání RM dne 08.11.2023 a zasedání ZM dne 14.12.2023 do 31.07.2024.


3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Přeložka STL plynovodu, p. č. 702/1, k. ú. Daliměřice"

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 702/1, k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova dotčené stavbou „Přeložka STL plynovodu, Daliměřice-Vesecko“ ve prospěch GasNet, s. r. o., za jednorázovou úhradu 4.000 + DPH (500 /bm), dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 01.07.2020.


4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. ORM/24/177/KRE se společností INSTAV stavební práce, s. r. o., IČ 27263568 na akci „Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov", kterým se navyšuje cena za dílo na 3.133.920,69 bez DPH, tj. 3.604.008,79 vč. DPH za celou zakázku a uložila Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi města.


5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově"

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAVO - UNION, stavební společnost s. r. o., IČ 25407317 na akci „Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově“, kterým se mění termín dokončení díla do 30.11.2024, a uložila Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi města. Firma STAVO – UNION, stavební společnost, s. r. o., byla jediným účastníkem výběrového řízení.


6. Bytová zóna Daliměřice, část Za Hasičárnou

Materiál byl přesunut na další jednání RM.


7. Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5

Rada města schválila zamítnutí žádosti firmy ALBO okna-dveře, s. r. o., IČ 28569831 o odpuštění smluvní pokuty ve výši 141.646 dle smlouvy o dílo „Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Č. ráje 5".


8. Žádost o dotaci na akci „Revitalizace parku u letního kina – etapa 3"

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace parku u letního kina – etapa 3“ do Integrovaného regionálního operačního programu 2021—2027, výzvy č. 63 Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR).

Rada města souhlasila v případě přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021—2027 zajištění předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na kofinancování projektu „Revitalizace parku u letního kina – etapa 3“.


9. Podání žádosti o dotaci „Chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko"

Rada města schválila projektový záměr "Chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko" a po vypracování žádosti o dotaci uložila Ing. Tomášovi Hockemu předložit žádost o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rada města souhlasila s předpokládaným závazkem dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši minimálně 15 % na akci "Chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko" v případě získání dotace z programu SFDI. A ukládá Ing. Tomášovi Hockemu předložit materiál s projektovým záměrem a dále s financováním akce do zastupitelstva města ke schválení.


10. Převod vodohospodářského majetku z města Turnov na VHS Turnov

Rada města schválila záměr převodu zbytkového VH majetku na území města do vlastnictví VHS Turnov.


11. Převod družstevního podílu k bytuBytové družstvo Dubina II

Rada města schválila převod družstevního podílu k bytu A 6, Máchova 2144.


12. Přidělení bytů

Rada města rozhodla o přidělení a nepřidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, bytu v Granátové č. p. 1897 a přidělení místnosti v ubytovacím zařízení Vrchhůra 990.


13. Koncepce rozvoje bydlení v Turnově 2024—2034 – jmenování řídící a pracovní skupiny

Rada města jmenovala členy řídící skupiny Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024—2034 ve složení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města, Mgr. Petra Houšková, místostarostka města, Mgr. Dagmar Šrytrová, vedoucí odboru správy majetku.

Rada města vzala na vědomí složení pracovní skupiny Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024—2034: Ing. Tomáš Hocke, starosta města, Mgr. Petra Houšková, místostarostka města, Jan Lochman, místostarosta města, Mgr. Eva Honzáková, tajemnice městského úřadu, RNDr. Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje, Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Dagmar Šrytrová, vedoucí odboru správy majetku, Ing. arch. Vladimír Kučera, městský architekt, Ing. arch. Zdeněk Bičík, referent odboru správy majetku, Eva Kordová, předsedkyně sociálně bytové komise, Petr Hejduk, člen představenstva Stavebního bytového družstva Turnov.


14. Úprava rozpočtu na rok 2024 pro příspěvkové organizace ZŠ Turnov, 28. října 18, ZŠ Turnov, Žižkova 518 a Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov

Rada města schválila úpravu rozpočtu na rok 2024 pro Základní školu Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, se sídlem 28. října, PSČ 511 01 Turnov, IČ 00856126, ve výši 40.400 na činnost dramatického souboru dle přílohy č. 1.

Rada města schválila úpravu rozpočtu na rok 2024 pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, se sídlem Žižkova 518, PSČ 511 01 Turnov, IČ 00855049, ve výši 40.400 na činnost dramatického souboru dle přílohy č. 2.

Rada města schválila úpravu rozpočtu na rok 2024 pro Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, se sídlem Husova 77, PSČ 511 01 Turnov, IČ 00855022, snížením o 54.000 na částku ve výši 40.000 na akci Nejlepší sportovec dle přílohy č. 3 a souhlasí s poskytnutím finančních odměn dle soupisu v příloze č. 4.


15. Navýšení ceny parkovného na parkovišti pod hradem Valdštejnem

Rada města souhlasila s cenou za parkovné na parkovišti pod hradem Valdštejnem od 01.07.2024 ve výši: 80 osobní automobil, 20 motocykl, 200 autobus, 10 poplatek za parkování kvůli načepování vody z pramene ze studánky a 200 noční parkování obytné auto (platba QR kódem).

Rada města souhlasila s úpravou provozního řádu parkoviště, a to: Provozní doba parkoviště je od května do října – v době konání jednotlivých akcí na památkovém objektu hradě Valdštejně a od června do září, denně od 9.00 do 17.00 hodin.


16. Přijetí a schválení dotace na vybavení dopravního hřiště v Turnově

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2267/2024.


17. Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace – žádost o schválení přijetí daru

Rada města schválila organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace přijetí finančního daru určeného na nákup herního prvku do školní zahrady v celkové výši 100.000 od spolku Spolek Žižkovka, Žižkova 518, 511 01 Turnov.


18. Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace – čerpání rezervního fondu

Rada města schválila organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 85 tis. Kč na pořízení školního nábytku.


19. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace – úprava provozního příspěvku

Rada města doporučila Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření navýšení celkového provozního příspěvku organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, o 500 tis. Kč na celkových 6.500 tis. Kč.

Rada města schválila v případě navýšení provozního rozpočtu organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, navýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - Mzdové náklady o 300 tis. Kč na celkových 4.100 tis. Kč. Limit úvazků bude navýšen z 9,5/11,5 úvazků na 10,5/12,5 úvazků.


20. Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace – Odprodej modelu hradu Frýdštejna obci Frýdštejn

Rada města souhlasila s odprodejem modelu hradu Frýdštejn, který je v majetku organizace Turnovské památky a cestovní ruch, p. o., za částku 50 tis. Kč obci Frýdštejn zastoupené starostou panem Miroslavem Menclem.


21. Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace – Zadávací podmínky výběrového řízení – pořízení osobního automobilu

Rada města schválila způsob a rozsah zadání veřejné zakázky na dodávku osobního automobilu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, a to do 500.000 .

Rada města vzala na vědomí složení hodnotící komise: Ing. Andrea Berndtová, Jan Lochman, Ing. Kateřina Poslušná, Ing. Jan Zárybnický.

Rada města uložila Ing. Andree Berndtové, ředitelce organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, vypsat veřejnou zakázku a po rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podepsat kupní smlouvu s dodavatelem.


22. Podpora města v záměru získání budovy hasičské stanice č. p. 863, Turnov pro účely Základní školy Lesves, s. r. o.

Rada města doporučila zastupitelstvu města vyjádřit podporu města Turnova, směrem k vedení Libereckého kraje, v záměru získání budovy hasičské stanice č. p. 863, Turnov pro účely Základní školy Lesves, s. r. o.


23. Uzavření nových veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků

Rada města souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy pro období 2025—2027 s obcemi ve správním obvodu města Turnov: Čtveřín, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek a Žernov, zároveň zmocňuje starostu města k podepsání těchto smluv. Paušální platby budou s účinností od 01.01.2025 navýšeny o 15 % oproti platbám v roce 2023.


24. Členství v komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy

Rada města vzala na vědomí rezignaci Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže, Ph.D., na členství v komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy k 24.05.2024.

Rada města odvolala pana Ivana Dřevikovského z členství v komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy.


25. Nákup elektrické energie na rok 2025

Rada města schválila navrhovaný způsob soutěžení dodávky elektrické energie na rok 2025 pro odběrná místa ve správě města a městských organizací. Město bude účastníkem centrálního nákupu elektrické energie plánovaném Libereckým krajem.


26. Výjimka na dopracování projektové dokumentace – přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov

Rada města schválila z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo s firmou B R E X, spol. s r.o., výjimku ze směrnice č. 49.22 Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov na uzavření smlouvy o dílo se společností Valbek, spol. s r. o., IČ 48266230 na dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Přístavba Waldorfské MŠ Turnov“ za cenu 1.292.500 bez DPH, tj. 1.563.925 vč. DPH a zároveň schválila uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem a uložila Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi.

Vytvořeno 30.5.2024 22:18:00 | přečteno 15x | marcela.jandova
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

30.05.2024Výsledky aukcí SPP za rok 2024 (30.5.2024) MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
23.05.2024Z jednání Rady města Litvínova ze dne 15. května 2024 Město Litvínov (mulitvinov.cz)
31.05.2011Stručné shrnutí akciových trhů ze dne 30.5.2011 Stratton Prague (Stratton Prague)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688