Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  24.05.2024 11:05:00

Oficiální sdělení: Valná hromada ODEŘSKÝ STATEK a.s. (24.5.2024)

Titulek: Aliaweb


ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, Hroznětín, IČO 25200593

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s.

Statutární ředitel obchodní společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.

se sídlem na adrese Odeř 38, PSČ 363 01 Hroznětín,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1289

Identifikační číslo: 25 20 05 93

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 24.6.2024 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2023, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2023, návrh na úhradu ztráty.

3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023.

4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, rozhodnutí o úhradě ztráty.

5. Volba členů správní rady včetně seznámení s upozorněním volených členů na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

6. Určení auditora k provádění povinných auditů.

7. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 24.6.2024. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

 

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 24. května 2024 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2023), zprávy o vztazích za rok 2023 a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;

- získat na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2023, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, zprávu o vztazích za rok 2023 a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích.

 

 

 

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Milana Beránka.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje statutární ředitel společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.


 

Statutární ředitel navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada volí zapisovatelem pana Ing. Martina Vavřinu, ověřovateli zápisu paní Moniku Heřmanovou a pana Martina Humpála a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Vladimíra Šilhana.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

 

 

Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2023, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2023, návrh úhradu ztráty.

 

Vyjádření správní rady:

 

Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2023. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023  je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

 

K výroční zprávě za rok 2023 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2023 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2023 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu významné části pozemků. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2023 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

 

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2023 je  umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

Správní rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu.

Správní rada navrhuje uhradit ztrátu za rok 2023 ve výši 3 430 391,19 Kč z nerozděleného zisku minulých let.


 

Rozhodnutí o úhradě ztráty je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

 

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023.

 

Vyjádření správní rady:

 

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

 

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, rozhodnutí o úhradě ztráty.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2023.“

 

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023 ve znění předloženém správní radou.“

 

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2023 ve výši 3.340.391,19 Kč takto:

- uhradit ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.“

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.


 

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu – Volba členů správní rady včetně seznámení s upozorněním volených členů na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

 

Členům správní rady panu Čestmíru Motejzíkovi a panu Ing. Milanu Beránkovi skončí dnem 1. 7. 2024 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Předseda správní rada navrhuje valné hromadě zvolit do správní rady na další funkční období opětovně pana Čestmíra Motejzíka a pana Ing. Milana Beránka. Valná hromada se v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že pan Čestmír Motejzík a pan Ing. Milan Beránek současně vykonávají činnosti, na které se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích, a to:

 

Pan Čestmír Motejzík je rovněž členem resp. předsedou správní rady a ovládající osobou společnosti REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 46678450 a společnosti Farma Oselce a.s., se sídlem č.p. 128, 335 46 Oselce, IČO: 49787772, a je dále jednatelem, společníkem a ovládající osobou společnosti ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o., se sídlem č.p. 98, 342 01 Dlouhá Ves, IČO: 61779881, které mají stejný nebo obdobný předmět podnikání (činnosti) jako má společnost ODEŘSKÝ STATEK a.s.

 

Pan Ing. Milan Beránek je rovněž členem správní rady a statutárním ředitelem společnosti REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 46678450 a společnosti Farma Oselce a.s., se sídlem č.p. 128, 335 46 Oselce, IČO: 49787772, které mají stejný nebo obdobný předmět podnikání (činnosti) jako má společnost ODEŘSKÝ STATEK a.s.

 

Před vlastní volbou bude hlasováno o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

 

Vzhledem k tomu, že členovi správní rady panu Milanu Jubánkovi skončilo dnem 1. 7. 2023 řádné funkční období, předseda správní rady navrhuje valné hromadě zvolit do správní rady na další funkční období pana Ing. Martina Vavřinu.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Čestmíra Motejzíka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“

 

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zákazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena podle § 451 zákona o obchodních korporacích, tedy o nesouhlasu s činnostmi, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil. Vzhledem k tomu, že pan Čestmír Motejzík již ve stávajícím funkčním období činnosti podléhající zákazu konkurence s vědomím valné hromady vykonával, nepředpokládá se, že by valná hromada vyslovila nesouhlas s těmito činnostmi.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Ing. Milana Beránka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“

 

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zákazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena podle § 451 zákona o obchodních korporacích, tedy o nesouhlasu s činnostmi, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil. Vzhledem k tomu, že pan Ing. Milan Beránek již ve stávajícím funkčním období činnosti podléhající zákazu konkurence s vědomím valné hromady vykonával, nepředpokládá se, že by valná hromada vyslovila nesouhlas s těmito činnostmi.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2024 členem správní rady opětovně pana Čestmíra Motejzíka, nar. 5. 10. 1984, bytem Jeřábová 312, PSČ 326 00 Letkov.“

 

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Čestmíru Motejzíkovi skončí dnem 1. 7. 2024 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2024 navržen opětovně pan Čestmír Motejzík, nar. 5. 10. 1984, bytem Jeřábová 312, PSČ 326 00 Letkov. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

d) „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2024 členem správní rady opětovně pana Ing. Milana Beránka, nar. 9. 9. 1964, bytem Na Záhumenici 377, PSČ 340 12 Švihov.“

 

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Ing. Milanu Beránkovi skončí dnem 1. 7. 2024 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2024 navržen opětovně pan Ing. Milan Beránek, nar. 9. 9. 1964, bytem Na Záhumenici 377, PSČ 340 12 Švihov. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

e)  „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2024 členem správní rady pana Ing. Martina Vavřinu, nar. 12.9.1989, bytem Hroznětín, Sídliště 346, PSČ 362 33.“

 

Zdůvodnění:

 

Vzhledem k tomu, že členovi správní rady panu Milanu Jubánkovi skončilo dnem 1. 7. 2023 řádné funkční období, předseda správní rady navrhuje valné hromadě zvolit do správní rady na další funkční období pana Ing. Martina Vavřinu. Správní rada se seznámila s odborným životopisem navrženého člena a považuje jej s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena správní rady. Pro výkon funkce má dostatečné zkušenosti a odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

S každým zvoleným členem správní rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce ve znění vzoru smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady, která byla schválena na valné hromadě společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. konané dne 26. června 2018. Valná hromada konaná dne 26. června 2018 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění statutárního ředitele společnosti tuto smlouvu, po doplnění příslušných údajů, se zvoleným členem správní rady uzavřít. Tento schválený vzor smlouvy o výkonu funkce člena správní rady bude použit pro úpravu vztahů mezi společností ODEŘSKÝ STATEK a.s. a nově zvoleným členem správní rady společnosti, pokud valná hromada společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny či podmínek její výplaty.

 

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu – Určení auditora k provádění povinných auditů.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada určuje, že auditorem k provádění povinného auditu ve smyslu § 17, odst. (1) a násl. zákona č. 93/2009 Sb. (zákon o auditorech) v platném znění, bude počínaje auditem účetní závěrky za účetní období 2024 společnost Chebská auditorská spol. s r.o., IČ: 252 08 462, se sídlem v Chebu, Krále Jiřího z Poděbrad 508/8, PSČ 350 02. Valná hromada určuje uvedenou společnost k provádění auditorské činnosti ve společnosti na období let 2024 až 2026. Toto usnesení nabývá účinnosti okamžikem schválení valnou hromadou.“

 

 

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. (zákon o auditorech) v platném znění a Článku 10, Část I., bod 2., písm. v) stanov společnosti patří určení auditorské společnosti nebo statutárního auditora do působnosti nejvyššího orgánu společnosti. Navrhovaná společnost Chebská auditorská spol. s r.o., IČ: 252 08 462, se sídlem v Chebu, Krále Jiřího z Poděbrad 508/8, PSČ 350 02 je společností s dostatečnou kapacitou, odborností a zkušenostmi v oblasti auditu a splňuje tak veškeré požadavky a nároky pro řádné zabezpečení auditorské činnosti ve společnosti.

 

 

 

V Odeři dne 24. května 2024

 

 

 

…………………………………………..

Čestmír Motejzík

Předseda správní rady společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.Přílohy sdělení:
pozvanka.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688