ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  21.05.2024 12:07:00

Otázky a odpovede týkajúce sa revidovanej koncepcie trhu s elektrinou

Otázky a odpovede týkajúce sa revidovanej koncepcie trhu s elektrinou

Ako budú mať revidované právne predpisy vplyv na ceny pre domácnosti a priemysel?

Reformou koncepcie trhu s elektrinou sa znižuje riziko vysokých a nestálych cien, ktorým čelí európsky sektor elektrickej energie a ktoré majú vplyv na domácnosti, podniky a priemysel, a to zavedením opatrení na podporu dohôd o spoločnom využívaní energie, zmlúv o nákupe elektriny a dvojsmerných rozdielových zmlúv. To všetko sú kľúčové nástroje na zvýšenie stability a predvídateľnosti nákladov na energiu pre domácnosti aj podniky.

Reformou sa zavádzajú aj prudenciálne povinnosti dodávateľov elektrickej energie s cieľom zabezpečiť spotrebiteľom dostupnosť zmlúv s pevnou cenou a zmluvami na dobu určitú a zahŕňa nové opatrenia na minimalizáciu rizika bankrotu dodávateľov a na umožnenie spotrebiteľom, aby sa rozhodli pre viaceré ponuky dodávok elektrickej energie. Spotrebitelia budú mať takisto možnosť využívať nízkonákladové obnoviteľné zdroje energie prostredníctvom spoločného využívania elektriny, ktorú si sami vyrábajú.

V dôsledku týchto opatrení sa očakáva, že ceny elektrickej energie zostanú na stabilnejšej úrovni a budú nezávislejšie od nestálych nákladov na dovoz fosílnych palív. Celkovo to bude mať pozitívny vplyv na účty európskych domácností a podnikov za energiu.

Budú rozdielové zmluvy a zmluvy o nákupe elektriny povinné?

Reformou koncepcie trhu s elektrinou sa zavádzajú opatrenia, ktoré podporujú využívanie zmlúv o nákupe elektriny ako dlhodobých nástrojov na zaručenie cenovej stability pre dodávateľov aj spotrebiteľov. Nezaväzuje však účastníkov trhu uzatvárať takéto dohody. Členské štáty budú povinné zabezpečiť dostupnosť nástrojov na zníženie finančných rizík spojených so zmluvami o nákupe elektriny, čím sa rozšíri prístup k týmto zmluvám. Na tento účel majú členské štáty možnosť zriadiť trhové štátne záruky. Tento systém záruk nemôže podporovať výrobu fosílnych palív, ale môže podporovať akúkoľvek bezuhlíkovú technológiu. Okrem toho budú mať členské štáty možnosť obmedziť tieto štátne záručné schémy len na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s politikami členských štátov v oblasti dekarbonizácie.

Pokiaľ ide o rozdielové zmluvy, členské štáty majú novú povinnosť používať dvojsmerné rozdielové zmluvy alebo iné rovnocenné schémy s rovnakými účinkami, keď poskytujú verejnú podporu vo forme systémov priamej podpory cien na investície do nových obnoviteľných zdrojov energie a nízkouhlíkových, nefosílnych elektrární, ktoré sú poháňané najmä veternou energiou, solárnou energiou, geotermálnou energiou, vodnou energiou bez rezervoárnej a jadrovej energie. Verejná podpora rozšírenia existujúcej kapacity by tiež mohla byť predmetom dvojsmerných zmlúv na rozdiel. Podobne je dobrovoľná účasť účastníkov trhu v obojsmerných zmluvách za rozdiel alebo v iných rovnocenných systémoch s rovnakými účinkami.

Ako nový rámec pomôže integrovať obnoviteľné zdroje energie?

Reforma pomôže integrovať obnoviteľné zdroje energie viacerými spôsobmi. Celkovo uľahčí účasť obnoviteľných zdrojov energie, riadenie odberu, uskladňovanie a flexibilitu na veľkoobchodných trhoch s elektrinou zvýšením ich likvidity a podmienok obchodovania na týchto trhoch.

Pomôže tiež pripojiť viac riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a uskladňovania v preťažených častiach sústavy a v tých oblastiach, ktoré čakajú na posilnenie siete, prostredníctvom nepevných a flexibilných dohôd o pripojení, ktoré by mohli napríklad zohľadniť uskladňovanie energie alebo obmedziť čas, v ktorom môže výrobná elektráreň dodávať elektrinu do sústavy, čo umožní jej čiastočné pripojenie. Organizátori spoločného využívania energie, ako sú agregátori alebo energetické komunity, môžu pomôcť zmierniť preťaženie siete presunom dopytu po energii do hodín mimo špičky.

Reforma obsahuje aj nové ustanovenia na integráciu veľkých nových projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na mori spojených s viac ako jedným trhom, a to kompenzáciou rizík, ktorým tieto projekty čelia v súvislosti s prístupom na trhy.

Ako právne predpisy zlepšia energetickú bezpečnosť Európy?

V súlade s Európskou zelenou dohodou a cieľmi REPowerEU bude reforma zohrávať dôležitú úlohu pri postupnom odstraňovaní závislosti Európy od fosílnych palív pri výrobe elektriny. To sa dosiahne čiastočne zlepšením trhov s dlhodobými zmluvami, ako sú zmluvy o nákupe elektriny (PPA) a dvojsmerné rozdielové zmluvy, a uľahčením integrácie obnoviteľných zdrojov energie do celého energetického systému.

DZ a obojsmerné rozdielové zmluvy poskytujú spotrebiteľom nielen stabilné ceny. Takisto poskytujú dodávateľom energie z obnoviteľných zdrojov spoľahlivé príjmy. Tým sa znižuje ich finančné riziko a výrazne sa znižujú ich kapitálové náklady, čo pôsobí ako stimulačný faktor pre investície. Vytvára sa tým pozitívny kruh, v ktorom stabilné príjmy účinne znižujú náklady a zvyšujú dopyt po energii z obnoviteľných zdrojov.

Ako a kedy môže EÚ vyhlásiť krízu cien elektriny a čo by to znamenalo?

Komisia nepretržite monitoruje ceny elektrickej energie na veľkoobchodných a maloobchodných trhoch. Podľa revidovanej koncepcie trhu s elektrinou môže Komisia predložiť Rade návrh na vyhlásenie regionálnej alebo celoeurópskej krízy cien elektriny, ak okolnosti odôvodňujú prijatie opatrení. Súčasne musia existovať najmä dve podmienky:

  • Veľmi vysoké priemerné ceny na veľkoobchodných trhoch s elektrinou, ktoré sú najmenej dvaapolnásobok priemernej ceny za predchádzajúcich 5 rokov a najmenej 180 EUR/MWh, pričom sa očakáva, že táto cena bude pokračovať aspoň šesť mesiacov, s výnimkou priemernej ceny počas predchádzajúcich piatich rokov.
  • Prudký nárast maloobchodných cien elektrickej energie v rozsahu 70 %, ktorý by mal pokračovať aspoň tri mesiace.

Keď Rada prijme rozhodnutie o vyhlásení takejto krízy, členské štáty môžu uplatňovať dočasné cielené verejné zásahy do stanovovania cien dodávok elektriny malým a stredným podnikom (MSP) (do 70 % ich spotreby) a domácnostiam (do 80 % mediánu spotreby domácností a až 100 % v prípade zraniteľných a energeticky chudobných domácností).

Ako pomôže revidovaná koncepcia trhu s elektrinou zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu?

Reforma by podporila stabilnejšie ceny za využívanie energie a zvýšila dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie s nižšími nákladmi.

S cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a znížiť jeho vystavenie nestálym cenám zahŕňa najmä revidovaná koncepcia trhu s elektrinou opatrenia na zavedenie stabilnejších dlhodobých zmlúv, ako sú zmluvy o nákupe elektriny (PPA). Prostredníctvom DZ si spoločnosti vytvárajú vlastné priame dodávky energie, a tým môžu profitovať zo stabilnejších cien výroby energie z obnoviteľných a nefosílnych zdrojov. S cieľom riešiť súčasné prekážky zmlúv o nákupe elektriny, ako sú úverové riziká kupujúcich, reforma ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť dostupnosť trhových finančných nástrojov.

Systémy priamej podpory cien zavedené členskými štátmi pre nové investície do výroby elektriny z obnoviteľných a muštových obnoviteľných a nefosílnych zdrojov budú musieť mať formu dvojsmerných rozdielových zmlúv alebo rovnocenných systémov s rovnakými účinkami. Členské štáty sú okrem toho povinné nasmerovať nadmerné príjmy koncovým odberateľom. Slúži to na zabezpečenie stability príjmov pre výrobcov energie a zároveň na ochranu priemyslu pred nestálosťou cien.

Reformou sa okrem toho posilní likvidita trhu v prípade dlhodobých zmlúv, ktoré viažu budúce ceny, tzv. „forwardové zmluvy“, čo umožní väčšiemu počtu dodávateľov a spotrebiteľov vrátane priemyslu EÚ, aby sa počas dlhšieho obdobia chránili pred nadmerne kolísavými cenami.

Ako budú mať spotrebitelia možnosť byť aktívnymi aktérmi na trhu?

Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť odolnosť spotrebiteľov voči účinkom vysokých a nestálych veľkoobchodných trhových cien, je, aby boli aktívni aktéri na trhu s energiou. Nová koncepcia trhu s elektrinou posilňuje postavenie spotrebiteľov vrátane tých, ktorí inak nemajú možnosť stať sa aktívnym odberateľom z dôvodu finančných alebo priestorových obmedzení, najmä zraniteľných odberateľov a tých, ktorí sú postihnutí energetickou chudobou.

Prostredníctvom spoločného využívania energie môžu spotrebitelia vlastnú spotrebu elektriny vyrobenej alebo uskladnenej mimo lokality. Tým sa spotrebiteľom nielen poskytne priamy prístup k nízkonákladovým obnoviteľným zdrojom energie, ale zároveň sa uvoľnia ďalšie stimuly pre aktívnych odberateľov, aby investovali do zavádzania obnoviteľných zdrojov energie a zapojili sa do riadenia odberu.

Spotrebitelia sa môžu podeliť o vlastnú alebo kolektívnu elektrinu s priateľmi, rodinami, susedmi, komunitami, zraniteľnými spotrebiteľmi alebo osobami postihnutým energetickou chudobou. Napríklad rodiny s nízkymi príjmami žijúce v sociálnych bytoch by mohli využívať energiu z obnoviteľných zdrojov zo solárnych panelov na verejných budovách.

Ďalšou dôležitou zmenou je možnosť spotrebiteľov uzavrieť viac ako jednu zmluvu o dodávke elektrickej energie alebo dohodu o spoločnom využívaní energie v rámci toho istého miesta pripojenia pre svoje priestory. Inými slovami, budú môcť uzavrieť zmluvu s pevnou cenou, ktorá bude mať predvídateľné náklady pre svoje hlavné potreby domácností, a súčasne zmluvu s dynamickou cenou osobitne na pohon ich tepelného čerpadla alebo nabíjanie ich elektrického vozidla v tých časoch dňa, keď je elektrina najlacnejšia, t. j. keď je energia z obnoviteľných zdrojov najbohatšia. O opatreniach týkajúcich sa merania rozhodujú členské štáty, zatiaľ čo inteligentné meracie systémy by sa mohli používať tam, kde je to technicky možné.

Ako sa revidovanou legislatívou zlepšuje integrita a transparentnosť trhu?

V rámci reformy trhu s elektrinou sa revíziou nariadenia o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) posilňuje rámec na prevenciu a ochranu spotrebiteľov a podnikov pred zneužívaním trhu na európskych trhoch s elektrinou a plynom.

Konkrétnejšie, revidovaným nariadením REMIT sa zavádza nový režim presadzovania s silnejšou úlohou Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) pri cezhraničných vyšetrovaniach. V dôsledku toho by bolo možné účinnejšie riešiť cezhraničné prípady, ktoré posilňujú ochranu pred akýmkoľvek zneužívaním trhu a zvyšujú integritu veľkoobchodného trhu s energiou a dohľad nad ním.

Revidovaným nariadením REMIT sa okrem toho sprísňuje dohľad nad účastníkmi trhu, na ktorých sa vzťahujú oznamovacie povinnosti, ako sú registrované oznamovacie mechanizmy (RRM) a platformy dôverných informácií (IIIP), a posilňujú sa systémy presadzovania na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, a to aj voči externým účastníkom trhu, konkrétne účastníkom trhu, ktorí nemajú pobyt ani nie sú usadení v EÚ. Cieľom takéhoto posilneného presadzovania a dohľadu nad účastníkmi trhu je ochrana veľkoobchodných trhov s energiou pred manipuláciou s trhom a zneužívaním.

Pre viac informácií

Tlačová správa

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

Pá   9:59  Inflace padá, Francie se propadá Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)




Zobrazit sloupec