Export (export.cz)
Export  |  19.03.2024 10:22:00

Chile je rájem pro zelenou energii i těžbu strategických surovin

Chile, vzdálená země zaklíněná mezi Tichým oceánem a pohořím And v Jižní Americe, v posledních letech nabývá na významu jako slibná destinace pro české firmy, které hledají další příležitosti pro mezinárodní růst. Chile se v posledních letech konsolidovalo jako třetí nejvýznamnější obchodní partner Česka v regionu Latinské Ameriky a Karibiku, zejména v oblasti exportu.

Fotovoltaická elektrárna v poušti Atacama. Foto: Shutterstock

Se stabilním politickým prostředím, standardy země OECD, robustní ekonomikou a angažovaností ve volném obchodu se Chile stalo atraktivní destinací pro podnikatele a investory, kteří chtějí využít rozmanitosti trhu.

SLUNCE, VÍTR, VODÍK

Chile je světovým lídrem v oblasti budování kapacit zdrojů obnovitelné energie, zejména solární a větrné. Země má bohaté přírodní zdroje a téma udržitelnosti patří k prioritám chilské vlády. Poušť Atacama, jedno z nejslunnějších míst na Zemi, dělá z Chile ideální místo pro projekty solární energie. Stabilní vzdušné proudění na jihu země zase nabízí ideální podmínky pro projekty větrných elektráren.

V současnosti se Chile soustředí také na budování kapacit výroby a vývozu zeleného vodíku jako energetického zdroje budoucnosti. Chile bylo identifikováno v řadě studií (mj. McKinsey & Company) jako země s největším potenciálem pro výrobu zeleného vodíku s nejnižšími náklady díky ideálním podmínkám pro získávání energie z obnovitelných zdrojů. V této oblasti již existují i podpůrné projekty Evropské unie jako například Team Europe Iniciative on Green/Renewable Hydrogen in Chile (TEI G-RH2), což je společná iniciativa EU a členských států k posílení spolupráce s Chile v oblasti rozvoje zeleného vodíku. Má sloužit k dekarbonizaci chilské ekonomiky, rozvoji zelených pracovních míst a k vytvoření obchodních příležitostí pro evropské a chilské společnosti. Cílem je také uspokojit evropskou poptávku po dovozu zeleného vodíku.

Dalším projektem je Team Europe Green Hydrogen Fund in Chile – společná iniciativa Evropské investiční banky (EIB) a německé rozvojové banky KfW, kterou řídí Delegace EU v Santiagu de Chile. Cílem je podpořit rozvoj trhu se zeleným vodíkem v Chile, dodavatelských řetězců a možných exportů zeleného vodíku do Evropy. Fond bude spravovat Chilská investiční agentura CORFO, která bude poskytovat kombinované financování projektů výroby a rozvoje zeleného/obnovitelného vodíku v jihoamerické zemi.

Chile i Česko sdílejí závazek rozvoje obnovitelných zdrojů energie, což z nich činí velmi zajímavou oblast pro spolupráci. České společnosti specializující se na řešení obnovitelných zdrojů energie, jako jsou právě solární a větrné technologie nebo zelený vodík, najdou v Chile dynamicky rostoucí trh. Příkladem úspěšné české firmy v tomto oboru je společnost Solek, která v Chile působí od roku 2014. Joint ventures, poradenské služby a transfery technologií mohou přispět k cílům Chile v oblasti obnovitelných zdrojů energie a poskytnout českým společnostem pevné místo na jihoamerickém trhu. Velký potenciál se nachází i v navazujících oborech, jako je například budování a modernizace přenosových soustav, skladování energie nebo výroba velkokapacitních baterií.

Po chilském lithiu pokukuje celý svět. Foto: Shutterstock

TĚŽBA V MODERNÍM HÁVU

Chile se může pochlubit významnými zásobami mědi, lithia a dalších nerostů, což z něj činí klíčového hráče v globálním těžebním průmyslu. Zvyšující se poptávka po těchto surovinách v různých sektorech nabízí dostatek příležitostí pro podniky zabývající se těžebním průzkumem, vývojem a transferem technologií a zařízení i celkově udržitelnou těžbou přírodních zdrojů. Především v oblasti lithia patří Chile v Latinské Americe k zemím s nejvyššími zásobami vedle Argentiny a Bolívie – dohromady ovládají zhruba 60 % světových zásob.

Chile je hlavním producentem lithia z ložisek solanky v pouštních oblastech Salar de Atacama na severu země. Kromě těžby lithia Chile počítá s ochranou ekosystémů solných plání v souladu s mezinárodními závazky, které přijalo v Úmluvě o biologické rozmanitosti. Při těžbě bude vyžadována implementace moderních technologií, které minimalizují dopad na životní prostředí. Česko se svou bohatou historií v hornictví a hutnictví může v prosperujícím chilském těžebním sektoru najít významné příležitosti.

Zástupci EU a Chile podepsali v červenci 2023 dohodu o budování dodavatelských řetězců kritických surovin, jež má do budoucna zajistit jejich stabilní přísun z Chile do Evropy, která je na dovozu většiny klíčových materiálů závislá. Součástí dohody je mimo jiné i spolupráce ve výzkumu a vývoji nových technologií, ochraně životního prostředí, transferu know-how a vzdělávání.

VITÁLNÍ AGRÁRNÍ SEKTOR

Rozmanité podnebí a geografie Chile vytváří příznivé podmínky pro širokou škálu zemědělských činností. Země je významným vývozcem ovoce, zeleniny, vína a mořských plodů. Česko, známé svými vyspělými zemědělskými postupy, má možnost navazovat partnerství v prosperujícím agrárním sektoru Chile. Příležitosti spočívají ve sdílení odborných znalostí v oblasti udržitelného zemědělství, vodohospodářství, zavádění pokročilých moderních technologií a zpracování potravin.

České agropodniky mohou proniknout do chilského exportně orientovaného zemědělského sektoru a přispět k výrobě a zpracování vysoce kvalitních potravinářských produktů pro domácí i mezinárodní trhy. Od roku 2007 úspěšně působí v Chile firma Rudolf Jelínek a z chilských hrušek vyrábí oblíbenou Hruškovici Williams.

MODERNIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Cesty ke spolupráci v Chile může najít také silný český zdravotnický a biotechnologický průmysl. Se stárnoucí populací a rostoucím důrazem na zdravotnictví v Chile mají české společnosti potenciál poskytovat zdravotnické vybavení, léčiva a expertizu v oblasti biotechnologického výzkumu a vývoje. Probíhající modernizace chilského státního zdravotního systému by měla být dokončena do roku 2026. Jedná se o historickou investici v hodnotě 10 miliard USD. Plán modernizace počítá se zaměřením na nové technologie, zavedením větší konkurence v laboratořích, ve farmaceutickém průmyslu a s podporou využívání bioekvivalenčních léků.

Radioteleskopy v poušti Atacama. Foto: Shutterstock

LÍDR KONTINENTU V INOVACÍCH

Podle Globálního inovačního indexu 2022 je Chile nejpokrokovější zemí v oblasti inovací v Latinské Americe a Karibiku. Celkově pak zaujímá 50. místo na světě s hodnotou indexu 34,0 (pro srovnání Česko je na 30. místě s indexem 42,8). Ačkoliv se investice do výzkumu, vývoje a inovací v Chile v posledních letech pohybují pouze kolem 0,35 % HDP (z veřejných prostředků plyne 0,20 % HDP), existuje velký zájem jak ze strany státu, tak i soukromého sektoru o jejich navýšení a rozvoj domácí základny pro výzkum, vývoj a inovace v klíčových sektorech jako těžba, zemědělství, energetika, klimatické změny, vesmír nebo antarktický výzkum.

Státní podpora pro výzkum a vývoj se řídí Národní politikou pro vědu, technologie, znalosti a inovace a z ní vycházejícího Akčního plánu. Podpora je poskytována přes řadu programů především pod patronací Ministerstva pro vědu, technologie, znalosti a inovace, Národní agentury pro výzkum a vývoj (ANID) nebo státní společnosti CORFO s širokým záběrem od programů pro startupy přes sdílení informací po výzkumné granty. Aktuálně přispívá k podpoře česko-chilské vědecké spolupráce vzájemná dohoda mezi Akademií věd ČR a chilskou agenturou ANID a také bilaterální meziuniverzitní dohody.

DOHODA S EU „NOVÉ GENERACE“

Evropská unie a Chile podepsaly loni v prosinci Pokročilou rámcovou dohodu (španělsky Acuerdo Marco Avanzado, anglicky Advanced Framework Agreement), která modernizuje a nahrazuje Asociační dohodu EU-Chile z roku 2002. Chile se stalo první zemí regionu Latinské Ameriky a Karibiku, která s EU podepsala tuto dohodu nové generace.

Nová dohoda modernizuje vzájemný institucionální rámec na základě posílení politického dialogu, otevírá nové oblasti spolupráce a hájí udržitelný rozvoj, větší transparentnost a zapojení občanské společnosti. Zároveň zahrnuje aspekty, jako je rovnost pohlaví v obchodu nebo digitální obchod. Dále zvyšuje environmentální a sociálně-pracovní standardy vzájemných ekonomických vazeb, podporuje roli malých a středních podniků, diverzifikaci chilského exportního portfolia a zahrnuje kapitoly věnované těžbě i energetice.

Dohoda obsahuje nové kapitoly, které vyplývají z vývoje mezinárodní agendy, jako je rovnost pohlaví a posílení postavení žen a dívek, mezinárodní bezpečnost a kybernetický prostor, bezpečnost občanů, počítačová kriminalita, udržitelný rozvoj, inovace, klimatické změny, ochrana oceánů, předcházení přírodním katastrofám, pracovní a sociální otázky, digitální politika, lidská práva, společenská odpovědnost podniků, starší a zdravotně postižené osoby, vesmírná spolupráce, veřejné zdraví nebo modernizace státu.

Nová dohoda představuje velmi významné zlepšení rozsahu působnosti a obsahu původní dohody. Podporuje cestu vpřed směrem k novým modelům rozvoje, které reagují na společné výzvy. V praxi podpis dohody znamená de facto zrušení cel ve vzájemném obchodu, což nabízí Chile skvělou příležitost pro vysoce žádané zemědělské, vinařské a rybářské produkty s dodatečným potenciálem zaujmout mezery na evropských trzích. Kromě toho bude s chilskými společnostmi a investory zacházeno stejně jako s jejich evropskými protějšky v EU, přičemž dohoda také podporuje stejné podmínky pro evropské investory na trzích v Chile, aby zde vytvářeli přidanou hodnotu.

Prozatímní provádění nové dohody (tzv. Interim Trade Agreement) vstoupí v platnost po schválení v Evropském parlamentu a chilském Národním kongresu. Plně v platnost vstoupí nová Pokročilá rámcová dohoda po ratifikaci v Chile a ve všech členských státech EU.

Současné i budoucí obchodní příležitosti pro české firmy v Chile jsou rozmanité a perspektivní. Vzhledem k tomu, že obě země nadále budují a podporují prostředí napomáhající mezinárodní spolupráci, české podniky by měly aktivně zkoumat možná partnerství, investiční příležitosti a strategická spojenectví. Synergie mezi českou odborností a chilskými ekonomickými aspiracemi vytváří úrodnou půdu pro vzájemný růst a úspěch v nadcházejících letech. S tím, jak se vyvíjí globální trh, je česko-chilské partnerství důkazem potenciálu, který se uvolňuje, když dva národy spolupracují na sdílené prosperitě.

PETRA NOSTAS ARIAS, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile

Moderní ekonomická diplomacieModerní ekonomická diplomacie je časopis, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a který je určen především pro české exportéry. Jedná se o dvouměsíčník, ve kterém vývozní firmy najdou praktické informace o exportních trzích, o službách které jim nabízí Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád spolu se zahraničními kancelářemi českých státních agentur a institucí. Čtenářům přináší také informace o našich seminářích a podnikatelských misích, o možnosti zapojení se do B2B aktivit České rozvojové agentury a financování exportu. Obsahuje také články, komentáře, analýzy a rozhovory o trendech v oblasti světové ekonomiky, perspektivních exportních oborech a úspěšných českých exportérech.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688