ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  05.04.2024 09:45:00

EU a USA pokračují v silné spolupráci v oblasti obchodu a technologií v době globálních výzev

EU a USA pokračují v silné spolupráci v oblasti obchodu a technologií

EU a Spojené státy dnes uspořádaly šesté zasedání Rady EU-USA pro obchod a technologie (TTC) v belgické Lovani. Zasedání umožnilo ministrům navázat na probíhající práci a představit nové cíle Rady pro obchod a technologie po dvou a půl letech spolupráce.

Rada pro obchod a technologie je klíčovým fórem pro úzkou spolupráci v otázkách transatlantického obchodu a technologií. Komisi zastupovali výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová a Valdis Dombrovskis, k nimž se připojil komisař Thierry Breton. Na straně USA byli přítomni ministryně zahraničí USA Antony Blinken, ministryně obchodu USA Gina Raimondová a zástupkyně USA pro obchod Katherine Taiová.

Zasedání se konalo v náročném geopolitickém kontextu, včetně nezákonné války Ruska proti Ukrajině a globálních hospodářských tlaků. Urychlení digitální a ekologické transformace navíc otevírá příležitosti pro růst a inovace, ale vyžaduje také transatlantickou spolupráci zaměřenou na společné přístupy. Ze zasedání vyplynulo, že existuje pevný závazek pokročit v transatlantickém vedení v oblasti vznikajících technologií a v digitálním prostředí, usnadnit dvoustranný obchod a investice, spolupracovat v oblasti hospodářské bezpečnosti a bránit lidská práva a hodnoty.

Transatlantická spolupráce v oblasti umělé inteligence, kvantových technologií, 6G, polovodičů a normalizace

EU a USA znovu potvrdily svůj společný závazek týkající se přístupu k umělé inteligenci založeného na posouzení rizik a podpory bezpečných a důvěryhodných technologií umělé inteligence. Oba partneři věří v potenciál umělé inteligence pomoci nalézt řešení globálních výzev. Dnes zveřejněný stručný přehled o umělé inteligenci pro veřejné blaho uvádí milníky, na nichž EU a USA spolupracují v oblasti extrémního počasí, energetiky, reakce na mimořádné události a obnovy.

Partneři rovněž oznámili nový dialog mezi úřadem EU pro umělou inteligenci a americkým bezpečnostním institutem o vývoji nástrojů, metodik a kritérií pro měření a hodnocení modelů umělé inteligence. Od zahájení činnosti Rady pro obchod a technologie v roce 2021 pracují EU a USA na transparentnosti a zmírňování rizik s cílem využít přínosů umělé inteligence pro své občany a společnosti a pokračovat v provádění společného plánu pro důvěryhodnou umělou inteligenci a řízení rizik.

EU a USA dnes přijaly společnou vizi 6G, která stanoví cestu vedoucí úlohy v této technologii, a podepsaly správní ujednání o spolupráci v oblasti výzkumu. To vychází z výhledu 6G přijatého v květnu 2023 a z odvětvového plánu ze dne 6G z prosince 2023.

V oblasti polovodičů prodlužují EU a USA o tři roky svá dvě správní ujednání, v jejichž rámci úspěšně spolupracují na včasném odhalení narušení dodavatelského řetězce a zajištění transparentnosti dotací. Zaváží se ke spolupráci na starých polovodičích a ke spojení sil ve výzkumu s cílem nalézt alternativy k per- a polyfluoralkylovým látkám (PFAS) v čipech, mimo jiné využitím kapacit umělé inteligence.

Pokud jde o nové technologické normy, EU a USA zveřejňují zprávu o mapování digitální identity s cílem identifikovat případy použití pro transatlantickou interoperabilitu a přeshraniční využívání digitálních identit. V roce 2023 schválily EU a USA společnou mezinárodní normu týkající se megawattových dobíjecích systémů pro dobíjení těžkých elektrických vozidel. Partneři budou i nadále pracovat na standardech, které umožní ekologickou transformaci.

Podpora digitálních dovedností a talentů má zásadní význam pro úspěch digitální transformace. Pracovní skupina pro talenty pro růst, která byla zřízena v dubnu 2023 s ročním mandátem, sloužila jako platforma pro bohaté výměny informací o rozvoji inovativních dovedností a proveditelných řešeních pro řešení nedostatku dovedností v odvětví technologií v EU i USA. Pracovní skupina představila výsledky těchto jednání v rámci zasedání Rady pro obchod a technologie.

Podpora snazšího, udržitelnějšího a bezpečnějšího obchodu na transatlantickém trhu

Podpora udržitelného obchodu jako součásti ekologické transformace je pro obě strany prioritou a Rada pro obchod a technologie zůstává klíčovým fórem pro spolupráci EU a USA v této oblasti. Obě strany znovu potvrdily význam transatlantické iniciativy pro udržitelný obchod (TIST), která od svého vzniku v roce 2022 tvoří rámec pro činnost Rady pro obchod a technologie v tomto ohledu. Na dnešním zasedání ministři zhodnotili práci vykonanou v rámci TIST, mimo jiné v oblasti posuzování shody, s cílem usnadnit obchod se zbožím a technologiemi, které mají zásadní význam pro ekologickou transformaci. Dohodli se, že zveřejní společný katalog osvědčených postupů v oblasti zelených veřejných zakázek s cílem pomoci urychlit zavádění projektů udržitelnosti financovaných z veřejných prostředků a pokročit ve spolupráci v oblasti solárních dodavatelských řetězců.

EU a USA oznámily svůj záměr usnadnit transatlantický obchod a pokračovat v rozšiřování svého jedinečného hospodářského partnerství. Za tímto účelem se obě strany dohodly na usnadnění digitálních nástrojů v oblasti obchodu. Zejména podnikly kroky k usnadnění digitálního obchodu pro podniky tím, že koordinovaly a sladily své příslušné technické normy pro systémy elektronické fakturace, což by mělo výrazně snížit čas a administrativní zátěž. Tím se rovněž sníží spotřeba papíru a emise uhlíku spojené s tradičními metodami fakturace.

Obě strany dále znovu potvrdily význam dialogu mezi EU a USA o pobídkách čisté energie jako platformy pro výměnu informací s cílem zabránit hospodářské soutěži s nulovým součtem a narušení obchodu a investic v odvětví čisté energie. Uvítali rovněž zveřejnění doporučení pro větší kompatibilitu transatlantické infrastruktury pro dobíjení elektronických vozidel, která doplňují dříve zveřejněná transatlantická technická doporučení pro provádění infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel financované vládou [LINK].

EU a USA se navíc domnívají, že udržitelný obchod nespočívá pouze ve snižování emisí skleníkových plynů, ale také v zajištění spravedlivé transformace pro pracovníky a podniky směrem nahoru i dolů. Tento cíl je součástí práce v rámci dialogu o obchodu a práci (TALD), který v návaznosti na diskuse během workshopu se sociálními partnery uspořádaného na pátém zasedání Rady pro obchod a technologie v lednu 2024 uspořádal třetí zasedání Rady pro obchod a technologie na dnešním zasedání ministrů Rady pro obchod a technologie.

Kromě toho se EU a USA intenzivně angažují v oblasti kritických nerostných surovin, které jsou nezbytné pro širokou škálu technologií potřebných pro strategická odvětví EU, jako je průmysl s nulovými čistými emisemi a digitální, vesmírné a obranné odvětví. EU a USA pokračují v jednáních o dohodě o kritických nerostných surovinách. Cílem této dohody je posílit dodavatelské řetězce kritických nerostných surovin pro baterie elektrických vozidel mezi EU a USA a posílit ochranu práce a životního prostředí v mezinárodních dodavatelských řetězcích kritických nerostných surovin. EU a USA rovněž uvítaly zahájení fóra Partnerství pro bezpečnost nerostných surovin (další informace budou k dispozicipozději), kterému budou spolupředsedat, a těší se na plodnou budoucí spolupráci se širokou škálou partnerů po celém světě.

Ministři rovněž jednali o partnerství v oblasti hospodářské bezpečnosti. V tomto ohledu EU a USA znovu potvrdily své společné znepokojení nad výzvami, které představuje hospodářský nátlak a netržní postupy používané třetími zeměmi, a rozhodly se pokračovat ve svém úsilí o snížení rizika a diverzifikaci svých obchodních a investičních vztahů. Uznali rovněž důležitou úlohu, kterou Rada pro obchod a technologie soustavně hraje při optimalizaci práce EU a USA v oblasti kontrol vývozu proti Rusku a Bělorusku. Rozhodli se v tomto ohledu dále sladit své priority a pokračovat v práci na usnadnění bezpečného obchodu s vyspělými technologiemi při současném zachování účinného režimu kontrol vývozu.

EU a USA společně pracovaly na určení a podpoře osvědčených postupů v oblasti prověřování zahraničních investic a budou pokračovat ve výměně informací s cílem řešit hrozby pro bezpečnost a veřejný pořádek. Obě strany se rovněž dohodly, že si budou i nadále vyměňovat informace o tom, jak reagovat na rizika, která představují odchozí investice do určitých kritických technologií.

Obrana lidských práv a hodnot v měnícím se geopolitickém digitálním prostředí

EU a USA se shodují na tom, že on-line platformy by měly nést větší odpovědnost za zajištění spravedlivého, transparentního a odpovědného digitálního prostředí, mimo jiné řešením genderově podmíněného násilí a ochranou obránců lidských práv na internetu. Partneři vypracovali soubor společných zásad týkajících se genderově podmíněného násilí na online platformách, které doplňují seznam zásad na vysoké úrovni týkajících se ochrany a posílení postavení nezletilých osob a přístupu výzkumných pracovníků k údajům, které jsou v souladu s aktem EU o digitálních službách.

Oba partneři jsou odhodláni podporovat demokracie na celém světě a bránit lidská práva, svobodné a nezávislé sdělovací prostředky a bojovat proti zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování, zejména v roce, kdy se ve světě koná mnoho voleb. V návaznosti na to zveřejnili společná doporučená opatření pro on-line platformy na ochranu obránců lidských práv na internetu.

EU a USA se zavázaly usnadnit přístup k údajům online platforem a zveřejnily zprávu o mechanismech pro přístup výzkumných pracovníků k těmto údajům, která vychází z úsilí akademické a výzkumné obce.

EU a USA navíc zopakovaly svůj závazek podporovat projekty bezpečné a odolné digitální infrastruktury a konektivity ve třetích zemích a oznámily společný podpůrný balíček pro Tunisko. To přispívá k provádění projektů probíhajících v Kostarice, Jamajce, Keni a na Filipínách.

Další kroky

Rozsáhlé výsledky činnosti Rady pro obchod a technologie od jejího zahájení v roce 2021 svědčí o hodnotě tohoto transatlantického politického fóra a hlavní představitelé se shodli na tom, že je třeba v této práci pokračovat. Vzhledem k tomu, že obě strany vstoupí do svých volebních procesů, EU a USA se proto budou zamyslet nad dosud získanými poznatky a možnými způsoby dalšího postupu. Mezitím bude pokračovat technická práce v rámci Rady pro obchod a technologie. Na základě dosavadních zkušeností z naší spolupráce hodláme využít zbývající část roku 2024 ke spolupráci se zúčastněnými stranami z EU a USA s cílem shromáždit jejich názory na budoucnost Rady pro obchod a technologie.

Pozadí

EU a USA zahájily zasedání Rady EU-USA pro obchod a technologie (TTC) na summitu v Bruselu dne 15. června 2021. Sloužila jako fórum pro diskusi a koordinaci klíčových obchodních a technologických otázek a pro prohloubení transatlantické spolupráce v otázkách společného zájmu. Zahajovací ministerské zasedání Rady pro obchod a technologie se konalo v Pittsburghu dne 29. září 2021. V návaznosti na toto zasedání bylo zřízeno deset pracovních skupin, které se zabývají otázkami, jako jsou technologické normy, umělá inteligence, polovodiče, kontroly vývozu a globální výzvy v oblasti obchodu. Následovalo druhé zasedání v Paříži dne 16. května 2022, třetí zasedání v College Park v Marylandu v prosinci 2022, čtvrté zasedání ve švédském Lulea v květnu 2023 a páté zasedání ve Washingtonu DC v lednu 2024.

EU a USA jsou i nadále klíčovými geopolitickými a obchodními partnery. Dvoustranný obchod mezi EU a USA dosahuje historického maxima: v roce 2023 činil více než 1,6 bilionu EUR a objem dvoustranných investic dosáhl 5 bilionů EUR.

Pro více informací

Společné prohlášení

Informativní přehled

Informativní stránka Rady pro obchod a technologie

Ústřední informační stránka Rady pro obchod a technologie

Platforma Rady pro obchod a technologie Futurium

Dialog o obchodu a práci

TIST

EU a USA zahájily Radu pro obchod a technologie

Obchodní vztahy mezi EU a USA

Quote

V dnešním rychle se měnícím a nejistém světě nám naše partnerství se Spojenými státy v oblasti obchodu a technologií umožňuje řešit některé z nejdůležitějších výzev naší doby. Jsem hrdý na dosud dosažené výsledky a budeme i nadále usilovat o posílení hospodářské bezpečnosti a vybudování spravedlivého digitálního prostředí, které bude odrážet naše hodnoty.
Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk 2024-04-04

Rada pro obchod a technologie vnesla do transatlantických obchodních vztahů novou dynamiku. Jedná se o první fórum svého druhu, které dvěma největším světovým ekonomikám umožnilo stanovit nové normy a spolupracovat na současných výzvách, jako jsou sankce vůči Rusku, a to na základě sdílených demokratických hodnot. Rada pro obchod a technologie učinila důležité kroky, pokud jde o posílení naší hospodářské bezpečnosti a posílení odolnosti dodavatelských řetězců. Dosáhli jsme rovněž cenného pokroku při společném vytváření zeleného transatlantického trhu.
Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku 2024-04-04

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688