ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.03.2024 09:00:00

Ve školním roce 2022/23 navštěvovalo mateřské školy v Pardubickém kraji 18,5. tis dětí, což znamenalo nejvyšší počet od školního roku 2017/18. - Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2022

12. 3. 2024

Ve školním roce 2022/23 navštěvovalo mateřské školy v Pardubickém kraji 18,5. tis dětí, což znamenalo nejvyšší počet od školního roku 2017/18. Také na základních a středních školách se v posledních letech počet žáků zvyšuje. V rámci základních škol na území kraje se ve školním roce 2022/23 vzdělávalo 49,5 tis. žáků, tj. nejvíce od školního roku 2004/05 a v rámci středních škol 24,1 tis. žáků, tj. nejvíce od školního roku 2012/13. Na Univerzitě Pardubice, která je jedinou vysokou školou v kraji, studovalo k 31. 12. 2022 cca 6,6 tis. studentů, z toho 75,8 % mělo trvalé bydliště buď přímo v Pardubickém kraji, nebo v jednom ze sousedních krajů. Mezi cizince spadalo na této univerzitě přes pět set osob, přičemž polovinu z nich tvořili občané Ruska a Ukrajiny.

Ve školním roce 2022/23 působilo na území Pardubického kraje podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem 322 mateřských škol, tj. o dvě více než v předchozím roce. Také počet tříd v těchto zařízeních předškolního vzdělávání meziročně vzrostl (z 813 na 827). Mateřské školy na území kraje navštěvovalo ve školním roce 2022/23 celkem 18 511 dětí, což je nejvíce od školního roku 2017/18. Většině dětí v mateřských školách na území kraje je méně než šest let. Děti šestileté a starší tvoří v posledních šesti letech okolo pěti až šesti procent ze všech dětí navštěvujících mateřské školy v kraji (5,8 % ve školním roce 2022/23). Mezi dětmi tohoto věku převažují v mateřských školách chlapci (64,8 % ve školním roce 2022/23). Naopak děti mladší tří let se v posledních třech letech podílí na všech dětech ve výše uvedených vzdělávacích zařízeních přibližně deseti procenty (9,8 % ve školním roce 2022/23), tj. podstatně méně než v letech bezprostředně předcházejících (13,6 % ve školním roce 2019/20, respektive 14,8 % v letech 2017/18 a 2018/19). V posledních letech evidujeme pokles také u průměrného počtu dětí na třídu, byť oproti předchozímu roku mírně vzrostl (z 22,1 ve školním roce 2021/22 na 22,4 ve školním roce 2022/23).  

Mateřské školy v Pardubickém kraji v letech 20172022
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tabulka 

Soukromé mateřské školy se v kraji ve školním roce 2022/23 podílely na celkovém počtu mateřských škol pouze 3,4 %, což byla spolu s Krajem Vysočina nejnižší hodnota mezi kraji. Naopak nejvyšší hodnotu evidujeme v Praze, kde byl soukromník zřizovatelem mateřské školy více než ve čtvrtině případů (26,6 %). Ve školním roce 2022/23 provozoval privátní sektor v Pardubickém kraji celkem 11 mateřských škol, které navštěvovalo 268 dětí ve čtrnácti třídách (pro srovnání ve školním roce 2017/18 byly otevřeny 4 školy se 106 dětmi v pěti třídách). Na jednu třídu v soukromé mateřské škole v kraji připadalo ve školním roce 2022/23 průměrně 19,1 dětí.

Děti zapsané do 1. ročníku základního vzdělávání a děti s žádostí o odklad školní docházky v Pardubickém kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
graf 

Do prvního ročníku základního vzdělávání bylo v Pardubickém kraji ve školním roce 2022/23 zapsáno celkem 5 657 dětí. Většina z těchto dětí dorazila k zápisu poprvé (76,9 %, tj. 4 350 dětí). Zatímco po odkladu školní docházky bylo do prvního ročníku zapsáno 1 307 dětí, o odklad povinné školní docházky mělo zažádáno 1 177 dětí. Jednalo se o druhý nejvyšší počet dětí za posledních deset let. Více dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky evidujeme v kraji pouze ve školním roce 2021/22, kdy byla docházka odložena 1 266 dětem. Mezi dětmi, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad, mají dlouhodobě převahu chlapci (ve školním roce 2022/23 tvořili 65,8 %).

Základní školy v Pardubickém kraji v letech 20172022
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tabulka

Základní vzdělávání v Pardubickém kraji zajišťovalo ve školním roce 2022/23 celkem 252 škol, přičemž jejich počet je v posledních patnácti letech téměř konstantní, pohybuje se mezi 250 až 252. Na základních školách v kraji bylo ve školním roce 2022/23 otevřeno celkem 2 546 tříd, z toho 1 497 tříd fungovalo v rámci prvního stupně (58,8 %) a 1 049 tříd v rámci druhého stupně (41,2 %). Zařízení poskytující základní vzdělávání v kraji navštěvovalo ve školním roce 2022/23 celkem 49 451 žáků, z toho 28 019 žáků spadalo pod první stupeň základních škol (56,7 %). Na jednu třídu na prvním stupni připadalo v kraji průměrně 18,7 žáků, na jednu třídu na druhém stupni 20,4 žáků. Ve srovnání se školním rokem 2017/18 se počet žáků na třídu snížil pouze na prvním stupni základních škol v kraji (o 1,3 žáka), na druhém stupni je situace v posledních letech téměř neměnná.

Soukromé základní školy tvořily ve školním roce 2022/23 necelých pět procent (4,8 %) ze všech základních škol v Pardubickém kraji, což znamenalo spolu s krajem Vysočina třetí nejnižší hodnotu mezi kraji (při celostátním průměru 7,0 %). Zatímco nejméně byly základní školy zřizované soukromým subjektem zastoupeny v Libereckém kraji (3,0 %), nejvyšší zastoupení evidujeme v Praze (19,2 %). Ve dvanácti privátních základních školách v Pardubickém kraji bylo ve školním roce 2022/23 otevřeno 99 tříd, které navštěvovalo 772 žáků. Ve srovnání se školním rokem 2017/18 se počet provozovaných soukromých ZŠ v kraji zvýšil o čtyři, přibylo i tříd (o 42) a žáků na těchto školách (o 336). Na jednu třídu těchto škol připadalo ve školním roce 2022/23 průměrně 7,8 žáků, což bylo přibližně stejně jako ve školním roce 2017/18 (rozdíl činil pouze 0,1 žáka). Mezi žáky v privátních základních školách i dětmi v soukromých mateřských školách v kraji měli převahu chlapci. Ti v Pardubickém kraji ve školním roce 2022/23 tvořili 58,2 % ze všech žáků na soukromých základních školách, respektive 54,1 % ze všech dětí v privátních mateřských školách.

Střední školy v Pardubickém kraji v letech 20172022 (bez konzervatoře)
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tabulka

Středoškolské vzdělávání v Pardubickém kraji zajišťovalo ve školním roce 2022/23 celkem 75 škol, přičemž jejich počet je v posledních dvanácti letech téměř neměnný, pohybuje se mezi 73 až 75. V rámci školního roku 2022/23 bylo na středních školách v kraji otevřeno 1 080 tříd, ve kterých se vzdělávalo 24 057 žáků. Tři čtvrtiny z těchto žáků plnily školní docházku v oborech odborného vzdělávání (72,4 %), čtvrtina žáků na gymnazijních oborech (25,0 %) a zbylá necelá tři procenta v oborech nástavbového studia (2,6 %). Ve srovnání s předchozími lety se sice počet tříd i žáků zvyšuje, z dlouhodobějšího pohledu se ovšem jejich počty pouze vrací na dřívější úroveň (nejméně tříd i žáků evidujeme mezi školními roky 2014/15 až 2017/18). Počet žáků na třídu se na středních školách v kraji pohybuje v posledních deseti letech od 21,4 po 22,3 žáka ve školním roce 2022/23.

Soukromé střední školy se v Pardubickém kraji ve školním roce 2022/23 podílely na celkovém počtu středních škol 17,3 %, což znamenalo třetí nejnižší hodnotu v mezikrajském žebříčku a zároveň hodnotu, která se nacházela pod celostátním průměrem (ten činil 22,9 %). Ve výše uvedeném školním roce působilo v Pardubickém kraji třináct soukromých středních škol, které navštěvovalo 3 175 žáků v celkem 159 třídách. Na jednu třídu soukromé střední školy v kraji tak ve školním roce 2022/23 připadalo průměrně 20,0 žáků, tj. méně, než na středních školách zřizovaných krajem, kde připadalo na jednu třídu průměrně 22,7 žáků.

V Pardubickém kraji dlouhodobě působí jedna konzervatoř, kterou ve školním roce 2022/23 navštěvovalo 249 žáků. V posledních deseti letech se počet žáků konzervatoře pohybuje mezi 227 až 249, přičemž minima bylo dosaženo ve školním roce 2017/18. Naopak maximum, tj. 249 žáků ze školního roku 2022/23, znamenalo nejvyšší hodnotu od školního roku 2000/01.

Počet vyšších odborných škol se od školního roku 2010/11 celorepublikově snižuje. Tato skutečnost však dlouho neplatila pro Pardubický kraj, kde se držel počet vyšších odborných škol dlouhodobě okolo deseti, a to až do školního roku 2018/19. Poté došlo k poklesu i v kraji. Ve školním roce 2022/23 působilo na území kraje 6 vyšších odborných škol, které navštěvovalo 912 studentů. Stejně jako se dlouhodobě snižoval počet vyšších odborných škol, klesal i počet studentů na těchto školách. Pokud se však trend neobrátí, zdá se, že počet studentů vyšších odborných škol již dosáhl svého minima ve školním roce 2019/20 (nejen v kraji, ale i celostátně). Od této doby studentů vyšších odborných škol zase přibývá. Ve srovnání se školním rokem 2019/20 došlo k celostátnímu růstu o 15,0 % a k růstu v Pardubickém kraji o 23,1 %.

Konzervatoře a vyšší odborné školy v Pardubickém kraji v letech 20172022
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tabulka

Počet pedagogů v posledních letech roste. V mateřských školách v kraji bylo ve školním roce 2022/23 zaměstnáno celkem 1 723 pedagogů (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 99,2 % tvořily ženy. Ve srovnání se školním rokem 2017/18 se počet pedagogů mateřských škol v kraji zvýšil o 15,4 %, tj. podobně jako počet pedagogů na základních školách v kraji (růst o 16,4 %). Základní vzdělávání tak ve školním roce 2022/23 zajišťovalo celkem 3 638 pedagogů (též po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 84,8 % tvořily ženy. Zatímco pod první stupeň základních škol v kraji patřilo 1 757 pedagogů, pod druhý stupeň spadalo 1 881 pedagogů. Na prvním stupni základních škol v kraji byly ženy zastoupeny výrazněji (93,5 %) než na druhém stupni (76,7 %).

Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Pardubickém kraji ve školním roce 2022/2023
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

graf 

Na středních školách v kraji bylo ve školním roce 2022/23 zaměstnáno 2 278 pedagogů (po přepočtu na plně zaměstnané), z toho 57,9 % tvořily ženy. Stejně jako v případě MŠ a ZŠ se i na středních školách v kraji v posledních letech počet pedagogů zvýšil. Ve srovnání se školním rokem 2017/18 činil přírůstek počtu pedagogů na těchto školách 13,6 % a byl tak vyšší než v případě žáků, jejichž počet se zvýšil o 10,4 %. Na konzervatoři v kraji bylo ve školním roce 2022/23 zaměstnáno 65 pedagogů (45,0 % tvořily ženy), na vyšších odborných školách 45 pedagogů, z toho 71,0 % žen (nadále hodnoceno po přepočtu na plně zaměstnané).

Srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy učitelů v regionálním školství*) s průměrnou hrubou
měsíční mzdou zaměstnanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání v Pardubickém kraji a ČR

Zdroj: Český statistický úřad, Informační systém o průměrném výdělku
graf 

Průměrné finanční ohodnocení pedagogů v regionálním školství (zahrnuje učitele v MŠ, na ZŠ, SŠ, konzervatoři a na VOŠ a učitele pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) dlouhodobě zaostává za finančním ohodnocením zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Oproti všem zaměstnancům bez ohledu na vzdělání je však průměrné finanční ohodnocení pedagogů v regionálním školství vyšší. Z pohledu kraje platí druhé tvrzení dlouhodoběji, v celorepublikovém pohledu pouze v posledních letech (od roku 2018).

Studenti Univerzity Pardubice podle místa bydliště v akademickém roce 2022/2023
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tabulka

V akademickém roce 2022/23 poskytovalo vysokoškolské vzdělání v České republice celkem 56 vysokých škol, přičemž 26 škol můžeme zařadit mezi veřejné, 2 školy mezi státní a 28 škol mezi soukromé. V Pardubickém kraji neměla sídlo žádná státní ani soukromá vysoká škola. Jedinou veřejnou vysokou školou v kraji je Univerzita Pardubice, na které v akademickém roce 2022/23 studovalo celkem 6 598 studentů (stav k 31. 12. 2022), což bylo o 38,6 % méně než v akademickém roce 2011/12, ve kterém měla Univerzita Pardubice nejvíce studentů. Ve srovnání s předchozím akademickým rokem 2021/22 se počet studentů na této vysoké škole snížil o 2,4 %. Mezi osoby se státním občanstvím České republiky patřilo v akademickém roce 2022/23 celkem 6 067 studentů pardubické univerzity, do kategorie cizinců zde spadalo 531 osob. Mezi studenty s cizím státním občanstvím byli na Univerzitě Pardubice nejvíce zastoupeni studenti z Ukrajiny (139 osob), následovali studenti z Ruské federace (128 osob), ze Slovenska (72 osob), Kazachstánu (42 osob) a Ghany (35 osob). Zatímco oproti předchozímu akademickému roku 2021/22 se počet cizinců na Univerzitě Pardubice snížil o 9,1 %, ve srovnání s akademickým rokem 2011/12 se zvýšil o 148,1 %. V prezenční formě studia bylo na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2022/23 zapsáno 89,5 % ze všech cizinců studujících na této univerzitě a 81,4 % ze všech studentů se státním občanstvím České republiky.

Přibližně tři čtvrtiny ze všech studentů Univerzity Pardubice měly v akademickém roce 2022/23 trvalé bydliště buď v Pardubickém kraji, nebo v některém z krajů sousedních (75,8 %, tj. 5 004 osob). Zatímco trvalé bydliště přímo v kraji uváděla téměř třetina ze všech studentů univerzity (30,8 %, tj. 2 034 osob), bydliště v kraji sousedním deklarovalo 45,0 % studentů (tj. 2 970 osob s bydlištěm v Kraji Vysočina, ve Středočeském, Olomouckém, Královéhradeckém nebo Jihomoravském kraji). Mezi studenty z ostatních krajů, tj. těch, které nesousedí s Pardubickým krajem, patřilo 1 110 osob, přičemž největší zastoupení mezi nimi měli studenti z Prahy a naopak nejmenší studenti z Karlovarského kraje (první jmenovaní tvořili 3,6 % ze všech studentů univerzity, druzí jmenovaní 0,5 %). Z celkového počtu 2 034 studentů s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji mělo 48,8 % studentů trvalé bydliště v okrese Pardubice, 23,4 % v okrese Chrudim, 17,8 % v okrese Ústí nad Orlicí a 10,0 % v okrese Svitavy.

Vysokoškolští studenti se státním občanstvím ČR v Pardubickém kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tabulka

Zároveň je třeba upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje studenty veřejných a soukromých vysokých škol nejen podle místa studia, ale také podle místa trvalého bydliště. Podle prvního zmíněného hlediska bylo v akademickém roce 2022/23 evidováno v Pardubickém kraji 6 083 studentů, kteří měli státní občanství ČR, z toho 56,8 % tvořily ženy (zde jsou započítáni nejen studenti Univerzity Pardubice, ale také několik studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s místem výuky v Pardubickém kraji). Podle druhého zmíněného hlediska bylo evidováno 11 978 studentů vysokých škol se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji, přičemž ženy se zde podílely 56,7 %.

Poznámka:
Počty vysokých škol a jejich studentů jsou vykazovány vždy podle stavu k 31. 12., pro akademický rok 2022/23 jsou v celém textu využívána data k 31. 12. 2022.

 

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688