NUKIB (nukib.cz)
Kryptoměny  |  02.08.2023 15:23:56

Doporučení v oblasti kryptografických prostředků verze 3.0

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal aktualizovanou verzi dokumentu obsahující doporučení v oblasti kryptografických prostředků. Podle § 26 písm. d) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat mají povinné osoby podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů povinnost zohlednit tato doporučení vydaná NÚKIB za účelem ochrany aktiv informačního a komunikačního systému.

Své dotazy, návrhy a připomínky můžete sdělovat na emailovou adresu: kryptoalgoritmy@nukib.cz.

Doporučení v oblasti kryptografických prostředků


T L P : C L E A R 


MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA  KRYPTOGRAFICKÉ ALGORITMY 

doporučení v oblasti kryptografické bezpečnosti 

Verze 3.0, platná ke dni 1. 7. 2023

T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 4 1 Doporučení v oblasti kryptografické bezpečnosti ................................................................. 5 (1) Kategorie kryptografických algoritmů podle omezení doby své použitelnosti ....... 5 

(2) Kvantově zranitelná kryptografie a příprava přechodu ke kvantově odolné  kryptografii............................................................................................................... 5 

(3) Symetrické algoritmy ............................................................................................... 6 a) Schválené blokové a proudové šifry..................................................................... 6 b) Dosluhující blokové a proudové šifry ................................................................... 6 c) Schválené módy autentizovaného šifrování ........................................................ 6 d) Módy šifrování...................................................................................................... 7 e) Schválené módy pro šifrování disků..................................................................... 7 f) Schválené módy pro ochranu integrity ................................................................ 7 g) Dosluhující módy pro ochranu integrity............................................................... 8 

(4) Klasické asymetrické algoritmy................................................................................ 8 a) Schválené klasické algoritmy pro technologii digitálního podpisu ...................... 8 b) Dosluhující klasické algoritmy pro technologii digitálního podpisu..................... 8 c) Schválené klasické algoritmy pro procesy dohod na klíči a šifrování klíčů .......... 9 d) Dosluhující klasické algoritmy pro procesy dohod na klíči a šifrování klíčů......... 9 

(5) Kvantově odolná kryptografie s veřejnými klíči..................................................... 10 a) Hybridní kvantově odolná kryptografie pro ustanovení klíčů............................ 10 b) Samostatný post-kvantový algoritmus pro ustanovení klíčů............................. 10 

c) Samostatný post-kvantový algoritmus digitálního podpisu pro ochranu integrity  firmware a software........................................................................................... 10 

d) Samostatný post-kvantový algoritmus digitálního podpisu s obecným použitím ............................................................................................................................ 10 

e) Hybridní kvantově odolná kryptografie pro technologii digitálního podpisu.... 10 (6) Algoritmy hašovacích funkcí .................................................................................. 11 a) Schválené hašovací funkce SHA-2...................................................................... 11 b) Schválené hašovací funkce SHA-3...................................................................... 11 c) Ostatní schválené hašovací funkce .................................................................... 11

T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

d) Dosluhující hašovací funkce ............................................................................... 11 (7) Algoritmy pro bezpečné ukládání hesel................................................................. 12 a) Schválené algoritmy ........................................................................................... 12

T L P : C L E A R 


Úvod 

T L P : C L E A R

Podle § 26 písm. d) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických  bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti  kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“) mají  povinné osoby podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně  souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) povinnost zohlednit  doporučení v oblasti kryptografických prostředků vydaná Národním úřadem pro  kybernetickou a informační bezpečnost za účelem ochrany aktiv informačního  a komunikačního systému. Tento dokument obsahuje zmíněná doporučení. 

V případě dotazů právního charakteru se prosím obracejte na sekretariát Národního úřadu pro  kybernetickou a informační bezpečnost: 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Mučednická 1125/31 

616 00 BrnoŽabovřesky 

Tel.: +420 541 110 777 

E-mail: nckb@nukib.cz 

Dotazy, připomínky a podněty kryptologického charakteru můžete zasílat na e-mailovou  adresu: kryptoalgoritmy@nukib.cz.

Dokument může být měněn na základě aktuálních poznatků z oblasti kryptografické ochrany.T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

1 Doporučení v oblasti kryptografické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydává tato doporučení. 

(1) Kategorie kryptografických algoritmů podle omezení doby své použitelnosti 

Z hlediska doby použitelnosti rozlišujeme následující kategorie algoritmů: 

Schválené kryptografické algoritmy (Approved, Recommended, Future) jsou algoritmy,  u kterých jsme přesvědčeni, že jsou bezpečné alespoň ve střednědobém horizontu. 

Kvantově odolná kryptografie s veřejnými klíči (Quantum Safe Cryptography) jsou kryptografické mechanismy s veřejnými klíči, u kterých jsme přesvědčeni, že budou v blízké  budoucnosti vhodné k náhradě kvantově zranitelné kryptografie. 

Dosluhující kryptografické algoritmy (Legacy) jsou algoritmy, u kterých doporučujeme přestat  s jejich používáním do roku 2023. A dále doporučujeme nově zavádět pouze takové  kryptografické systémy, které obsahují pouze schválené kryptografické algoritmy  (a neobsahují dosluhující). 

(2) Kvantově zranitelná kryptografie a příprava přechodu ke kvantově odolné  kryptografii 

U jednotlivých skupin algoritmů níže uvádíme, zda jsou zranitelné kvantovými algoritmy, nebo  zda jsou vůči nim odolné. Důsledkem kvantové zranitelnosti schváleného algoritmu je nutné ho v nepříliš vzdáleném časovém horizontu nahradit vhodnou kvantově odolnou kryptografií. Ta je stručně uvedena v kapitole 5 tohoto dokumentu. 

Doporučení kryptografického charakteru k přípravě přechodu od kvantově zranitelné  ke kvantově odolné kryptografii jsou uvedena a vysvětlena v příloze „Kvantová hrozba  a kvantově odolná kryptografie“. 

T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

(3) Symetrické algoritmy 

a) Schválené blokové a proudové šifry  

1. Advanced Encryption Standard (AES) s využitím délky klíčů 128, 192 a 256 bitů 2. Twofish s využitím délky klíčů 128 až 256 bitů 

3. Camellia s využitím délky klíčů 128, 192 a 256 bitů 

4. Serpent s využitím délky klíčů 128, 192 a 256 bitů 

5. SNOW 2.0, SNOW 3G s využitím délky klíčů 128 a 256 bitů 

6. ChaCha20 s délkou klíče 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB Poznámka: Zatížení klíče je maximální objem dat, který smí být zašifrován týmž klíčem.  

Doporučujeme preferovat: 

• Použití blokových šifer před proudovými. 

• V případě blokových šifer: AES, Camellia a Serpent (v uvedeném pořadí). • Délku klíče 256 bitů. 

Kvantová zranitelnost a kvantová odolnost:  

• Všechny šifry s délkami klíčů 128 bitů a 192 bitů jsou kvantově zranitelné. • Všechny šifry s délkou klíče 256 bitů jsou kvantově odolné. 

b) Dosluhující blokové a proudové šifry 

1. Triple Data Encryption Standard (3DES) s využitím délky klíčů 112 bitů, omezené  použití jen se zatížením klíče menším než 10 MB, postupně přecházet na AES.  Doporučeno použití jedinečného klíče pro každou zprávu. 

2. Blowfish s využitím minimální délky klíčů 128 bitů, omezené použití jen se  zatížením klíče menším než 10 GB. 

3. Kasumi s využitím délky klíčů 128 bitů, omezené použití jen se zatížením klíče  menším než 10 GB. 

Kvantová zranitelnost: Všechny dosluhující šifry jsou kvantově zranitelné. 

c) Schválené módy autentizovaného šifrování 

1. CCM 

2. EAX 

3. OCB1 a OCB3, doporučujeme preferovat OCB3 před OCB1 

4. GCM s noncí dlouhou 96 bitů a s tagem dlouhým 128 bitů, nejpozději po  232 hodnotách nonce musí dojít k výměně klíče 

5. ChaCha20 + Poly1305 se zatížením klíče menším než 256 GB 

6. Složená schémata typu „Encrypt-then-MAC

T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

Poznámky: 

• Schválené módy šifrování musí používat schválené blokové šifry.  

• Schémata typu „Encrypt-then-MAC“ musí používat k šifrování pouze šifrovací módy  uvedené v odstavci d) a k výpočtu MAC pouze schválené módy pro ochranu integrity.  • Inicializační vektor (nebo nonce) musí být součástí vstupu pro výpočet MAC

d) Módy šifrování  

Jejich samostatné použití je dosluhující, ale schválené je jejich použití ve složených  schématech typu „Encrypt-then-MAC“. 

1. CTR 

2. OFB 

3. CBC (rovněž CBC-CS

4. CFB 

Poznámky: 

• Pro použití v rámci schváleného složeného schématu typu Encrypt-then-MAC musí tyto  módy používat pouze schválené blokové šifry. 

• Módy CBC a CFB musí být použity s náhodným, pro útočníka nepředpověditelným,  inicializačním vektorem. 

• Při použití módu OFB se pro daný klíč nesmí opakovat hodnota inicializačního vektoru. • Při použití módu CTR se pro daný klíč nesmí opakovat hodnota čítače. • V případě použití CBC módu k šifrování bez ochrany integrity je třeba ověřit odolnost  proti útoku na padding CBC módu. 

e) Schválené módy pro šifrování disků 

1. XTS – délka jednotky dat (sektoru) nesmí přesáhnout 220 bloků šifry (v případě šifry  se 128bitovým blokem je to zhruba 16 MB) 

2. EME2 

f) Schválené módy pro ochranu integrity  

1. HMAC se schválenou hašovací funkcí 

2. EMAC 

3. CMAC 

4. UMAC s délkou tagu 64 bitů 

Kvantová odolnost: Všechny schválené módy symetrické kryptografie jsou kvantově odolné,  pokud jsou použity s kvantově odolnou blokovou šifrou nebo kvantově odolnou hašovací  funkcí.

T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

g) Dosluhující módy pro ochranu integrity 

1. HMAC-SHA1  

2. CBC-MAC-X9.19, omezené použití jen se zatížením menším než 109 MAC 

Kvantová zranitelnost a kvantová odolnost: Z uvažovaných módů je kvantově odolný pouze  CBC-MAC-X9.19 za podmínky, že používá šifru s délkou klíče 256 bitů (šifry s délkou klíčů 128  bitů a 192 bitů jsou kvantově zranitelné). 

(4) Klasické asymetrické algoritmy 

a) Schválené klasické algoritmy pro technologii digitálního podpisu 

1. Digital Signature Algorithm (DSA) s využitím délky klíčů 3072 bitů a více, délky  parametru cyklické podgrupy 256 bitů a více 

2. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (EC-DSA) s využitím délky klíčů 256 bitů  a více 

3. Rivest-Shamir-Adleman Probabilistic Signature Scheme (RSA-PSS) s využitím délky  klíčů 3072 bitů a více 

4. Elliptic Curve Schnorr Signature Algorithm (EC-Schnorr) s využitím délky klíče  256 bitů a více 

Kvantová zranitelnost: Všechny schválené klasické algoritmy pro technologii digitálního  podpisu jsou kvantově zranitelné. 

b) Dosluhující klasické algoritmy pro technologii digitálního podpisu  

1. Digital Signature Algorithm (DSA) s využitím délky klíčů 2048 bitů, délky parametru  cyklické podgrupy 224 bitů 

2. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (EC-DSA) s využitím délky klíčů 224 bitů 3. Rivest-Shamir-Adleman Probabilistic Signature Scheme (RSA-PSS) s využitím délky  klíčů 2048 bitů 

4. Elliptic Curve Schnorr Signature Algorithm (EC-Schnorr) s využitím délky klíče  224 bitů 

Kvantová zranitelnost: Všechny dosluhující klasické algoritmy pro technologii digitálního  podpisu jsou kvantově zranitelné.

T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

c) Schválené klasické algoritmy pro procesy dohod na klíči a šifrování klíčů 

1. Diffie-Hellman (DH) s využitím délky klíčů 3072 bitů a více, délky parametru  cyklické podgrupy 256 bitů a více 

2. Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) s využitím délky klíčů 256 bitů a více 3. Elliptic Curve Integrated Encryption System – Key Encapsulation Mechanism  (ECIES-KEM) s využitím délky klíčů 256 bitů a více 

4. Provably Secure Elliptic Curve – Key Encapsulation Mechanism (PSEC-KEM)  s využitím délky klíčů 256 bitů více 

5. Advanced Cryptographic Engine – Key Encapsulation Mechanism (ACE-KEM)  s využitím délky klíčů 256 bitů a více 

6. Rivest Shamir Adleman – Optimal Asymmetric Encryption Padding (RSA-OAEP)  s využitím délky klíčů 3072 a více 

7. Rivest Shamir Adleman – Key Encapsulation Mechanism (RSA-KEM) s využitím  délky klíčů 3072 a více 

Doporučení: 

U kryptografie na bázi eliptických křivek doporučujeme preferovat délku klíčů 384 a více bitů. 

Kvantová zranitelnost: Všechny schválené klasické algoritmy pro procesy dohod na klíči  a šifrování klíčů jsou kvantově zranitelné. 

d) Dosluhující klasické algoritmy pro procesy dohod na klíči a šifrování klíčů  

1. Diffie-Hellman (DH) s využitím délky klíčů 2048 bitů, délky parametru cyklické  podgrupy 224 bitů 

2. Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) s využitím délky klíčů 224 bitů 3. Elliptic Curve Integrated Encryption System – Key Encapsulation Mechanism  (ECIES-KEM) s využitím délky klíčů 224 bitů 

4. Provably Secure Elliptic Curve – Key Encapsulation Mechanism (PSEC-KEM)  s využitím délky klíčů 224 bitů 

5. Advanced Cryptographic Engine – Key Encapsulation Mechanism (ACE-KEM)  s využitím délky klíčů 224 bitů 

6. Rivest Shamir Adleman – Optimal Asymmetric Encryption Padding (RSA-OAEP)  s využitím délky klíčů 2048 bitů 

7. Rivest Shamir Adleman – Key Encapsulation Mechanism (RSA-KEM) s využitím  délky klíčů 2048 bitů 

Kvantová zranitelnost: Všechny dosluhující algoritmy pro procesy dohod na klíči a šifrování  klíčů jsou kvantově zranitelné.

T L P : C L E A R 

T L P : C L E A R

(5) Kvantově odolná kryptografie s veřejnými klíči 

Přechod k náhradě kvantově zranitelné kryptografie bude mimořádně náročný. Proto  doporučujeme se seznámit s podrobnějšími vysvětleními a doporučeními uvedenými v příloze „Kvantová hrozba a kvantově odolná kryptografie.“ 

a) Hybridní kvantově odolná kryptografie pro ustanovení klíčů 

Kombinuje schválený klasický algoritmus pro dohody na klíči a ustanovení klíčů (odst. 2(4)c) s jedním z následujících post-kvantových algoritmů KEM/Encryption:  

Kyber-1024, Kyber-k768, FrodoKEM-1344, FrodoKEM-976, mceliece8192128,  mceliece6688128, mceliece460896, mceliece8192128f, mceliece6688128f, mceliece460896f. 

Tyto hybridní kombinace klasické a post-kvantové kryptografie lze považovat za schválené.  

b) Samostatný post-kvantový algoritmus pro ustanovení klíčů 

CRYSTALS-Kyber úrovně 5 implementovaný dle standardu NIST. 

Vzhledem k tomu, že standard NIST bude publikován až v roce 2024, není toto řešení zatím  schváleno. K tomu dojde až pro implementace dle standardu NIST. 

Poznámka: Kyber-1024 je jiný název pro CRYSTALS-Kyber úrovně 5. 

c) Samostatný post-kvantový algoritmus digitálního podpisu pro ochranu integrity  firmware a software 

1. LMS 

2. XMSS 

Samostatné použití těchto algoritmů pro ochranu integrity firmware a software lze považovat  za schválené. 

d) Samostatný post-kvantový algoritmus digitálního podpisu s obecným použitím CRYSTALS-Dilithium úrovně 5 implementovaný dle standardu NIST. 

Vzhledem k tomu, že standard NIST bude publikován až v roce 2024, není toto řešení zatím  schváleno. K tomu dojde až pro implementace dle standardu NIST. 

Poznámka: Pro CRYSTALS-Dilithium úrovně 5 se též používá název Dilithium 5. 

e) Hybridní kvantově odolná kryptografie pro technologii digitálního podpisu 

Kombinuje schválený klasický algoritmus pro technologii digitálního podpisu (odst. 2(4)a)  s některým z následujících post-kvantových algoritmů pro digitální podepisování: Dilithium, 

T L P : C L E A R 

10 

T L P : C L E A R

SPHINCS+, Falcon. Jejich konkrétní varianty budou doporučeny v návaznosti na další průběh  jejich standardizace. 

(6) Algoritmy hašovacích funkcí 

a) Schválené hašovací funkce SHA-2 

1. SHA-256 

2. SHA-384 

3. SHA-512 

4. SHA-512/256 

b) Schválené hašovací funkce SHA-3 

1. SHA3-256 

2. SHA3-384 

3. SHA3-512 

4. SHAKE128 

5. SHAKE256 

c) Ostatní schválené hašovací funkce 

1. Whirlpool 

2. BLAKE2 

Doporučení: 

U schválených hašovacích funkcí doporučujeme preferovat délku výstupu 384 bitů. 

Kvantová zranitelnost a kvantová odolnost 

• Všechny schválené hašovací funkce s délkou výstupu 384 bitů nebo větší jsou kvantově odolné. 

• Všechny schválené hašovací funkce s délkou výstupu 256 bitů nebo menší jsou  kvantově zranitelné. 

d) Dosluhující hašovací funkce 

1. SHA-2 s délkou výstupu 224 bitů (SHA-224, SHA-512/224) 

2. SHA3-224 

3. RIPEMD-160 

Kvantová zranitelnost: Všechny dosluhující hašovací funkce jsou kvantově zranitelné.

T L P : C L E A R 

11 

T L P : C L E A R

(7) Algoritmy pro bezpečné ukládání hesel  

a) Schválené algoritmy 

1. Argon2 s volenou funkcí Argon2id a parametry alespoň  

i) t=1, m=221 (2 GiB of RAM) 

ii) t=3, m=216 (64 MiB of RAM) pro prostředí s omezenou pamětí 

2. Scrypt s parametry alespoň N=32768 (215), r=8, a p=1 

3. PBKDF2 s počtem iterací alespoň 100 000 a schválenou hašovací funkcí SHA-2 

Poznámky: 

• Musí být použita sůl náhodně vygenerovaná pro každé heslo. 

• Délka soli musí být alespoň 128 bitů (16B). 

• Délka výstupu (tagu) musí být alespoň 256 bitů (32B). 

Doporučení: 

• Velikost parametrů je vhodné volit jako maximální možnou prakticky použitelnou pro  danou aplikaci. 

• Doporučujeme preferovat Argon2 s výše uvedenými parametry. 

Kvantová odolnost: Všechny schválené algoritmy pro ukládání hesel jsou kvantově odolné. 

Verze dokumentu

Datum Verze Změněno (jméno) Změna
26. 11. 2018  1.0  technologií Vytvoření dokumentu
8. 6. 2022  2.0  technologií Revize dokumentu, algoritmy pro ukládání hesel
1. 7. 2023  3.0  technologií Revize dokumentu, kvantově odolná kryptografie, přílohaT L P : C L E A R 

12 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Kryptoměny:

Pá   9:56  Ethereum po prudkém růstu čeká na další pohyb InstaForex (InstaForex)
Et 13:27  Pozor na investice do altcoinů! Jejich popularita rychle klesá Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
St 10:16  Ethereum se po zprávách SEC odrazilo o 1,80 % X-Trade Brokers (XTB)

Přečtěte si také:

12.04.2022Ethereum se připravuje na verzi 2.0 X-Trade Brokers (XTB)
22.03.2022Ethereum je na dobré cestě k verzi 2.0 X-Trade Brokers (XTB)
27.10.2020Lockdown verze 2.0 (Ekonomické výhledy) Investiční bankovnictví (Komerční banka)Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688