jihlava.cz (Jihlava)
Z regionů  |  26.07.2023 09:59:10

Pronajmout výběrovým řízením formou dražby nebytové prostory v objektech obč. vybav. Masarykovo nám. 66, 67 v Jihlavě – Radniční restaurace


STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

Magistrát města Jihlavy

Majetkový odbor

Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

V Jihlavě dne 6. 6. 2023

č.j. MMJ/MO/106905/2023, UID jihlvp23v011gi

zveřejňuje záměr statutárního města Jihlavy

pronajmout výběrovým řízením formou dražbynebytové prostory o výměře1 083,75 m2 v objektech občanského vybavení č.p. 99 v Jihlavě, Masarykovo náměstí or.č. 67, který je součástí pozemku p.č. 142/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava a č.p. 100 v Jihlavě, Masarykovo náměstí or.č. 66, který je součástí pozemku p.č. 144 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava. Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Jihlava a obec Jihlava. Objekty jsou nemovitými kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nacházejí se v Městské památkové rezervaci města Jihlavy.

Popis:

jedná se o nebytové prostory o výměře celkem 1 083,75 m2 v 1. NP a 1. PP uvedených objektů s hlavním vstupem z Masarykova náměstí v Jihlavě (Radniční restaurace a minipivovar)

Technický stav: úměrný opotřebení

Délka nájmu:

5 let doba určitá (poté doba neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou s možností každoroční valorizace nájemného dle roční míry inflace od 1. 1. 2029)

Minimální výše ročního nájemného činí:898.429 + DPH

Výše jistiny činí:20.000

Pronajímatel poskytne nájemci jednorázovou slevu 10 % z ročního nájemného.

Termín zaplacení jistiny: do 16. 8. 2023, nejpozději do zahájení výběrového řízení,na pokladně Magistrátu města,Hluboká 8,Jihlava,č. dv. 94(při prezencipředložíúčastníkvýběrového řízení doklad o zaplacení jistiny), příp. na účet č. 6015-1466072369/0800, v.s. 66, v tomto případě musí být částka připsána na účet nejdéle do 15. 8. 2023 s tím, že je nezbytné při úhradě platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího označení zájemce.

Upozornění a podmínky pronájmu:

- Jestliže nájemce zamýšlí provést označení provozovny, umístění reklamních zařízení (úpravu výkladců polepy, výstrče, áčka, markýzy aj.), údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu dle příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (památkový zákon), je třeba si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (stanovisko památkové péče).

- Za účelem zásobování restaurace má nájemce právo vstupu, vjezdu a výjezdu k zásobovací rampě v zadním traktu objektů.

- S provozem nebytových prostor bezprostředně souvisí:

a) Plynová kotelna umístěná v podkroví budovy pronajímatele, Masarykovo náměstí 66, Jihlava, která vytápí výhradně nájemní prostory umístěné v přízemí a suterénu objektů Masarykovo náměstí 66 a 67. Veškeré platnou legislativou stanovené revize a prohlídky vč. provozování kotelny (mj. Provozní řád, odborné prohlídky kotelny, revize plynových zařízení, revize tlakových nádob, revize a čištění spalinových cest) zajišťuje pronajímatel.

b) Odběrné místo plynu - po uzavření nájemní smlouvy dojde k převodu odběrného místa na nájemce. Na toto odběrné místo je napojena plynová kotelna a veškerá plynová zařízení v kuchyni.

c) Pořizování, provoz a provádění platnou legislativou danýchpovinných prohlídek a revizí plynových a elektrických zařízení, tvořících vybavení kuchyně, je povinností nájemce.

d) Elektrická zařízení a rozvody pevně spojené s budovou jsou ve vlastnictví pronajímatele, který zajišťuje provádění legislativně povinných prohlídek a revizí. Nájemce si na vlastní náklady zajišťuje povinné prohlídky a revize veškerého elektrického zařízení, které je v jeho vlastnictví.

e) Odběrné místo elektřiny -po uzavření nájemní smlouvy dojde k převodu tohoto odběrného místa na nájemce.

f) Součástí nebytových prostor jsou 2 výtahy (1 nákladní výtah a 1 kuchyňský výtah) ve vlastnictví pronajímatele. Veškeré platnou legislativou stanovené revize a prohlídky zajišťuje pronajímatel. Nájemce bude odpovědnou osobou pronajímatele proškolen na jejich obsluhu.

g) Vzduchotechnika objektu, kterou tvoří technologie pevně spojené s budovou, je umístěna v půdních prostorách objektu Masarykovo náměstí 66. Veškeré platnou legislativou stanovené revize a prohlídky zajišťuje pronajímatel. Nájemce bude odpovědnou osobou pronajímatele proškolen na jejich obsluhu. Nájemce si zajišťuje v rámci provozu samotný chod vzduchotechniky (spuštění, vypínání) a dále pak veškerý drobný provozní materiál (mj. filtry vč. zajištění jejich výměny).

h) Odlučovač tuku a rozvody pevně spojené s budovou jsou ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce je povinen dodržovat Provozní řád odlučovače tuků, který předá odpovědná osoba pronajímatele nájemci při předání nemovitosti a provede řádné proškolení obsluhy.

i) Kopie všech revizních zpráv a protokolů o provedených kontrolách je nájemce povinen do 1 měsíce od jejich vyhotovení předložit správci.

Další podmínky pronájmu:

- Provozování hostinské činnosti (restaurace, minipivovar, aj.).

- Zákaz provozování výherních hracích přístrojů a zákaz provozování loterií a jiných podobných her povolovaných Ministerstvem financí ČR dle příslušného zákona.

- Nájemce se zavazuje umožnit nájemci vedlejšího nebytového prostoru (prodejna) užívání WC na chodbě. Dále se zavazuje umožnit tomuto nájemci odběr energií.

- Nájemce se dále zavazuje uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o spolupráci, týkající se provozování veřejných WC.

- Nájemce se zavazuje plnit povinnosti na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a na úseku bezpečnosti práce a zajišťuje soulad s těmito předpisy včetně vybavení předmětu nájmu příslušnou technikou (např. technickými prostředky – hasicími přístroji) a zařízením, a to na vlastní náklady. Nájemce je povinen v pronajatých nebytových prostorách dodržovat obecně závazné předpisy (např. požární ochrany, bezpečnosti, nakládání s odpady, hygieny, apod.) a odpovídá za jejich dodržování, a zavazuje se, že nebude v předmětu nájmu skladovat nebezpečné látky, ani jinak ohrožovat svým provozem okolí.

- Nájemce se zavazuje zajistit a hradit na vlastní náklady veškeré úpravy, opravy a údržbu předmětu nájmu (s výjimkou obnovy historických fresek v pronajatých prostorách, pokud tato bude nařízena památkovou péčí a nepůjde o poškození způsobené provozem nájemce), jakož i jeho rekonstrukci a modernizaci včetně výměn sanitárních zařizovacích předmětů a vodovodních baterií. Výměny zdrojů tepla (plynové kotle, výměny rozvodů ÚT a otopných těles) bude zajišťovat a hradit Pronajímatel.

- Nájemce si zajistí vyjádření, stanoviska, případně rozhodnutí správních úřadů, potřebná k užívání pronajatého prostoru pro účel stanovený smlouvou.

- V příslušné nájemní smlouvě bude mimo jiné sjednáno, že v průběhu nájmu podle této smlouvy, ani při skončení tohoto nájmu, nemá nájemce právo požadovat vůči pronajímateli náhradu žádných nákladů spojených s opravou, úpravou či změnou předmětu nájmu jakož i jeho rekonstrukcí a modernizací (včetně provedeného technického zhodnocení), ani protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota předmětu nájmu. Pronajímatel tak nemá a nebude mít povinnost nahradit nájemci žádné náklady vynaložené nájemcem na opravu, úpravu či změnu předmětu nájmu (včetně provedeného technického zhodnocení), výměny zařizovacích předmětů a revizí, ani nahradit zhodnocení předmětu nájmu, resp. vydat při skončení nájmu to, o co se hodnota předmětu nájmu zvýšila, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

- Nájemce se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené pronajímateli z činnosti nájemce nebo v souvislosti s nájemním vztahem dle této smlouvy s pojistným plněním v min. výši 10.000.000 na jednu škodnou událost a do 60 dnů od uzavření nájemní smlouvy předloží správci kopii pojistné smlouvy. Platnost pojistné smlouvy bude zajištěna po celou dobu trvání této nájemní smlouvy.

- Nájemce nemá právo požadovat náhradu za převzetí zákaznické základny vesmyslu ust. § 2315 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Konečné rozhodnutí o nájemci náleží dle zákona o obcích Radě města Jihlavy.

Datum konání výběrového řízení:

dne 16. 8. 2023 v 15.00 hod. v zasedací místnosti v přízemí budovy Městské knihovny v Jihlavě, Hluboká 1

Termín prohlídky nebytových prostor:

dne 7. 8. 2023v 10.00 hod. na místě samém

Formulář přihlášky „Žádostio pronájem nebytového prostoru výběrovým řízením formou dražby“je možné si vyzvednout naInformačním centru Magistrátu města Jihlavy či jsou formuláře k dispozici na internetových stránkách statutárního města Jihlavy. Závaznou přihlášku - „Žádost o pronájem nebytového prostoru výběrovým řízením formou dražby“ je nutné podat (po zaplacení smluvní částky ve výši 500 za úkony spojené s vyřizováním žádosti na pokladně magistrátu města v 1. patře budovy magistrátu č. dv. 94) na podatelně magistrátu města, Masarykovo náměstí 1, či Hluboká 8, Jihlava, nejdéledo 14. 8. 2023 do 17.00 hod.

Ing. Petr Štěpán

vedoucí majetkového odboru

Tento záměr bude zveřejněn v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, příp. od něj odstoupit či toto výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce od …………..…..

do ………….……

Zodpovídá: Miluše Šustrová
Vytvořeno / změněno: 6.6.2023 / 6.6.2023
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688