MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Reality  |  02.02.2023 12:45:00

Cenový věstník 3/2023 - vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

  • Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 22/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů


 

CENOVÝ VĚSTNÍK 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

      Částka 3                                                         V Praze dne 2. února 2023                                                 Ročník LI. 

 

OBSAH:

1. Obecně závazná vyhláška  hlavního města Prahy  č. 22/2022 Sb. hl. m. Prahy,  kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů ........................................................................................................................................ 2

 

 


strana

 

Hlavní město Praha

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

hlavního města Prahy

 

č. 22/2022 Sb. hl. m. Prahy,

 

kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 12. 2022 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

 

Vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění vyhlášky

č. 39/1999 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 30/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 31/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2014

Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2020 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č 18/2021 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

 

Příloha zní:

 

„CENOVÁ MAPA

STAVEBNÍCH POZEMKŮ

NA ÚZEMÍ

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

 

Čl. 1 Úvod

Cenová mapa stavebních pozemků na území hlavního města Prahy (dále jen „cenová mapa“) je zpracována podle jiných právních předpisů[1]).

 

Čl. 2 Součásti cenové mapy

(1)          Cenovou mapu tvoří grafická část, obsahující 132 mapových listů v měřítku 1:5000 a schéma kladu listů, a textová část.

 

(2)          Originál cenové mapy je autorizován Magistrátem hlavního města Prahy.

 

Čl. 3

Instrukce k využívání cenové mapy (1) V grafické části cenové mapy, ve vymezených skupinách parcel, vyznačené číslo vyjadřuje cenu v Kč/m[2]. Všechny stavební pozemky2) ve vymezených skupinách parcel, které jsou označeny cenou, se ocení podle cenové mapy, s výjimkou pozemků uvedených v odstavci 2, 3, 4

a 5.

 

(2)                   Pozemek, který není pozemkem stavebním podle jiného právního předpisu2), nelze ocenit podle této cenové mapy.

 

(3)                   Stavební pozemek, který je zařazen do cenové mapy stavebních pozemků, se ocení podle jiného právního předpisu3), pokud ho nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a)   je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b)   má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami,

c)   je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků stejnou cenou, nebo

d)   je zatížen právem stavby.

 


 

(4)                   Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha včetně jejích součástí, jakož i pozemek k uvedeným účelům již užívaný nebo teprve určený rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, se podle této cenové mapy neocení a jeho cena se zjistí podle jiného právního předpisu3).

 

(5)                   Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemek k uvedeným účelům již užívaný nebo teprve určený rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, a přitom platí, že tento pozemek je veřejnosti přístupný nebo je ke stejnému účelu určen podle jiného právního předpisu[3]), se podle této cenové mapy neocení a jeho cena se zjistí podle jiného právního předpisu3), pokud se nejedná o pozemek uvedený v odstavci 6.

 

(6)                   Je-li pozemek uvedený v odstavci 5 veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, nebo je-li společně užívaný s nemovitou věcí využívanou k podnikání, včetně parkovacích a obslužných ploch, ocení se podle cenové mapy.

 

(7)                   V případě nesouladu druhu oceňovaného pozemku v cenové mapě podle jiného právního předpisu[4]) s jeho skutečným stavem se postupuje způsobem podle jiného právního předpisu[5]).

 

(8)                   Cenová mapa je bezplatně přístupná veřejnosti v pracovní době v přízemí Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském nám. 2 v Praze 1 – Starém Městě.

 

(9)                   Dotazy, připomínky a návrhy k cenové mapě lze uplatnit na odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy – Jungmannova 35, 111 21 Praha 1.

 

Čl. 4

Analýza trhu s pozemky (1) Z provedené analýzy realitního trhu vyplývá, že trh s pozemky v hlavním městě Praze je trhem specifickým, který se v rozhodujících segmentech – bydlení, kancelářské, obchodní plochy i plochy pro skladování a logistiku – liší svým rozsahem a dynamikou rozvoje od ostatních měst České republiky. Hlavní město Praha nemá ani v jednom segmentu realitního trhu srovnání s žádným jiným městem České republiky a dosahují se zde jednoznačně nejvyšší ceny pozemků.

 

(2)                   Území hlavního města Prahy s výjimkou rozsáhlých nezastavěných ploch je v naprosté většině vybaveno infrastrukturou, tj. je zavedena kanalizace, vodovod, elektřina. Jednotlivé části hlavního města Prahy jsou plně napojeny na komunikační síť. Specifikem hlavního města Prahy je existence tří tras metra, které propojují centrum s významnými koncentracemi bydlení v ostatních částech.

 

 

(3)                   Mezi zobecnitelné závěry, které vyplývají z analýzy vývoje trhu s pozemky, patří zejména:

a)        Loňský trend vysokého růstu cen pozemků v letošním roce pokračoval a překonal míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Opět nejvíce vzrostly ceny pozemků využívaných pro bydlení, především v rodinných domech.

b)        Pokud jde o ceny pozemků určených k bydlení v rodinných domech, nejvyšší nárůst cen lze sledovat v nových lokalitách na okraji města spojených se samostatnými developerskými projekty. Ceny pozemků v tomto segmentu vzrostly nejvýrazněji ze všech sledovaných segmentů, meziročně zhruba o třetinu.

c)        U bytových domů působí na výši ceny pozemků zejména vliv polohy a urbanistické souvislosti. Ceny pozemků v tomto segmentu vzrostly meziročně přibližně o pětinu.

d)        V případě ploch s komerčním využitím ovlivňuje cenu pozemku zejména poloha, včetně spádové koncentrace obyvatel a zákazníků. U pozemků s komerčně výnosnými stavbami, např. obchodními centry, hotely, administrativou vyššího standardu, došlo ve srovnání s ostatními segmenty k mírnějšímu nárůstu cen, podobně jako u pozemků se stavbami komerčně méně výnosnými.

e)        Průmyslové plochy mají mnohem homogennější charakteristiky s menšími cenovými odchylkami. Specifikem jsou prodeje původně průmyslových ploch pro jiné budoucí využití. Rovněž ceny ploch s aktuálním průmyslovým využitím se oproti loňsku zvýšily zhruba o pětinu.

 

(4) Pokud jde možnosti dalšího rozvoje trhu, v následujícím roce bude pokračovat trend zvýšeného zájmu o koupi pozemků. Pozemky budou i nadále komoditou na realitním trhu, která cenově poroste. Do cen se bude i nadále promítat problém s lhůtami povolování staveb, což vede kupující k vyšší ochotě platit za pozemky s platným územním rozhodnutím, resp. stavebním povolením. Souhrnně hodnoceno lze očekávat zachování trendu růstu cen pozemků z důvodu velkého převisu poptávky nad nabídkou. Tento stav lze očekávat i v krátkém a střednědobém časovém horizontu, protože veškeré rozvojové lokality v Praze – mezi které patří Bubny, Nákladové nádraží Žižkov, Nádraží Smíchov, Ruzyně, Zličín nebo Letňany – jsou již ve vlastnictví investorů, kteří zde připravují budoucí výstavbu převážně bytů. Důsledkem může být zvýšená nabídka bytů, nikoliv však pozemků vhodných pro budoucí zástavbu.

 

Čl. 5

Komentář ke zdroji cen (1) V rámci aktualizace byly údaje o nových prodejích pozemků čerpány z podkladů Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrálního pracoviště Praha. Tímto způsobem byla v reálném čase rozšířena množina sjednaných cen, které byly uplatněny při aktualizaci ocenění.

 

(2)                   Bylo provedeno vyhodnocení s využitím nového statistického vzorku prodaných pozemků získaných na území hlavního města Prahy v letech 20212022. Celkem bylo analyzováno 1938 kupních smluv zahrnujících 5993 pozemků. Po odfiltrování, kdy nebyly využity informace o vícenásobných prodejích stejných pozemků, o prodejích, kde nebylo možno jednoznačně stanovit cenu pozemku, a o prodejích pozemků s malou výměrou (cca do 50 m2), zahrnoval statistický soubor 1612 prodejů. V souladu s metodikou oceňování a po dalším odfiltrování prodejů, jejichž cena se výrazně lišila od ceny obvyklé v oceňovaném území, bylo k novému ocenění použito 115 prodejů a na jejich základě porovnáním nově oceněno 3930 skupin pozemků.

 

(3)                   Celkově se ukazuje, že tento rozsah neustále aktualizovaných údajů je pro zpracování cenové mapy v rozsahu území hlavního města Prahy postačující.

 

Čl. 6 Použitý mapový podklad

(1)  Podkladem cenové mapy je katastrální mapa na území hlavního města Prahy upravená

Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou.

 

(2)  Grafická část cenové mapy obsahuje:

a)        hranice parcel,

b)        vnitřní kresbu,

c)        doplňkovou kresbu,

d)        hranice katastrálních území,

e)        názvy katastrálních území a městských částí,

f)         názvy ulic a náměstí.

 

(3) U většiny katastrálních území je základem datový podklad z roku 2003 aktualizovaný v dalších letech. V některých případech vzhledem k tomu, že aktualizace probíhá v ročních intervalech, mapový podklad obsahuje údaje, které nejsou v souladu se skutečným stavem. Jedná se zejména o vymezení hranic parcel a polohopis objektů. Případný nesoulad se nejčastěji zjistí při konkrétním oceňování jednotlivých pozemků.

 

Čl. 7 Popis postupu zpracování a předpoklad další doby účinnosti

(1)                   Cenová mapa postihuje diference mezi cenami pozemků v obci a umožňuje jednoduché zjišťování cen jednotlivých pozemků.

 

(2)                   Základem cenové mapy jsou konkrétní sjednané ceny stavebních pozemků (dále jen „pozemek“) obsažené v kupních smlouvách.

 

(3)                   Při zpracování cenové mapy se vycházelo z rozboru pozemků z hlediska jejich charakteristik a sjednaných cen. Ceny těchto pozemků jsou dále porovnávány s obdobnými pozemky podle jiného právního předpisu[6]). V cenové mapě jsou graficky vymezeny obdobné pozemky. Pozemky jsou navzájem porovnatelné podle účelu užití, polohy na území hlavního města Prahy a stavební vybavenosti.

 

(4)                   Pozemky v cenové mapě neoceněné se ocení podle Článku 3. V hlavním městě Praze zůstávají cenovou mapou zpravidla neoceněny některé pozemky veřejné správy, školství, kultury, zdravotnictví, bezpečnosti, obrany, komunikací a dalšího technického vybavení.

 

 

(5)                   Očekává se roční účinnost této cenové mapy. Tak jako v minulých letech, s ohledem na vývoj trhu s pozemky v hlavním městě Praze, se předpokládá, že koncem roku 2023 bude obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy cenová mapa stavebních pozemků aktualizována. Seznam katastrálních území hlavního města Prahy

Benice Běchovice Bohnice Braník Břevnov Březiněves Bubeneč Čakovice Černý Most Čimice Dejvice Dolní Chabry Dolní Měcholupy Dolní Počernice Dubeč Ďáblice Háje Hájek u Uhříněvsi Hloubětín Hlubočepy Hodkovičky Holešovice Holyně Horní Měcholupy Horní Počernice Hostavice Hostivař Hradčany Hrdlořezy Chodov Cholupice Jinonice Josefov Kamýk Karlín Kbely Klánovice Kobylisy Koloděje Kolovraty Komořany Košíře Královice Krč Křeslice Kunratice Kyje Lahovice Letňany Lhotka Libeň Liboc Libuš Lipany Lipence Lochkov

Lysolaje Malá Chuchle

Malá Strana

Malešice Michle Miškovice

Modřany Motol Nebušice Nedvězí u Říčan

Nové Město Nusle Petrovice Písnice Pitkovice Podolí Přední Kopanina Prosek Radlice Radotín Ruzyně Řeporyje
Řepy Satalice Sedlec Slivenec Smíchov Sobín Staré Město Stodůlky Střešovice Střížkov Strašnice Suchdol Šeberov Štěrboholy Točná Troja Třebonice Třeboradice Uhříněves Újezd nad Lesy Újezd u Průhonic Veleslavín Velká Chuchle Vinohrady Vinoř Vokovice Vršovice Vysočany Vyšehrad Záběhlice Zadní Kopanina Zbraslav Zličín Žižkov

“.

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk H ř i b, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

doc. Ing. arch. Petr H l a v á č e k, v. r. I. náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka redakce Cenového věstníku MF:

Cenová mapa stavebních pozemků na území hlavního města Prahy pro rok 2023 je k nahlédnutí na následujících webových stránkách: https://app.iprpraha.cz/apl/app/cenova-mapa/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1Redakce: Lucie Petrová,  telefon 257 042 535, e-mail: Lucie.Petrova@mfcr.cz 

 

 

 [1] ) § 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

[2] ) § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku. 3) § 3 až 5 oceňovací vyhlášky.

[3] ) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[4] ) § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku.

[5] ) § 9 odst. 5 zákona o oceňování majetku.

[6] ) § 10 odst. 3 zákona o oceňování majetku.


Dokumenty ke stažení

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688