mpsv.cz (MPSV)
Makroekonomika  |  09.01.2023 08:57:00

Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,7 %, o 0,2 p. b. více než před rokem. - Nezaměstnanost v prosinci 2022 mírně vzrostla

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2022 celkem 271 803 uchazečů  o zaměstnání (UoZ), o 14 616 více než v předchozím měsíci a o 13 630 více než  loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,7 %, o 0,2 p. b. více než před  rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za říjen) nejnižší v celé EU, a to 2,1 % (průměr EU 6 %). 

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci dlouhodobému stavu,  ročnímu období a také běžnému vývoji ke konci roku, kdy nezaměstnanost  pravidelně roste. S příchodem zimy postupně končí sezónní práce zejména v  zemědělství či ve stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž  skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří  dočasně přerušili svou činnost. Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o  zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka  je po kvalifikovaných řemeslnících. 

„Situaci na pracovním trhu podrobně sledujeme. Podle informací, které  máme přímo od zaměstnavatelů, se pro letošní rok nechystá žádné velké  propouštění. Firmám se většinou daří optimalizovat náklady. Problémem  naopak stále zůstává nedostatek kvalifikovaných lidí. Stále důležitější budou  rekvalifikace, proto se na ně v budoucnu více zaměříme, například  prostřednictvím projektu iRekvalifikace,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. 


12/2022 12/2021 12/2020
Podíl nezaměstnaných osob v ČR3,7 % 3,5 % 4%
Počet uchazečů o zaměstnání271 803 258 173 291 977
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání247 793 236 375 273 758
Počet volných pracovních míst288 647 343 148 318 582
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (říjen)2,1 % 2,4 % 3,1 %


Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou  vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. Až do srpna byla v meziročním  srovnání nižší, než v roce 2021. V září se pohybovala na stejných hodnotách a  od října jsme zaznamenávali nárůst, který byl ale velmi mírný a pohyboval se  v jednotkách desetin procentního bodu. V absolutních hodnotách ke konci  roku mírně vzrostl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a klesl počet  volných pracovních míst,“ shrnuje vývoj nezaměstnanosti za rok 2022 generální  ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. 

V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s už zmíněným  útlumem sezónních prací pravděpodobně vzroste. V neposlední řadě se situace na  trhu práce bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, aktuální  epidemické situace a dopadů energetické krize na zaměstnavatele

Ukrajina 

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce  prosince 2022 práci celkem 173 246 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou  (zhruba ¾ - 121 006 - z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze  zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 99  746 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. 

Nejvíce ve Středočeském (17 376 osob) a Plzeňském kraji (14 376 osob) a  dále v Praze (11 217 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení  nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě a dále jako obsluha  stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali  zaměstnance, které potřebovali. 

Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 15 431 občanů  Ukrajiny pod dočasnou ochranou (listopad 14 871 osob). Podali žádosti o  zaevidování jako zájemci (1 240 osob, listopad 1 342 osob) nebo uchazeči (14  191 osob, listopad 13 529 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o  zaměstnání pak občané Ukrajiny tvořili 5,2 % (listopad 5,3 %). Od vypuknutí krize  na Ukrajině se do 31. 12. 2022 zaevidovalo na ÚP ČR 31 270 (listopad 29 440)  cizinců pod dočasnou ochranou. 

Úřad práce ČR jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého  jazyka. Právě jazyková bariéra je jednou z nejčastějších překážek pro výkon  především kvalifikovaných profesí. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud zahájilo  2 030 osob a 1 749 z nich ho už také úspěšně ukončilo. Většinou se jednalo o  zvolené rekvalifikace, pouze 16 rekvalifikací bylo realizováno prostřednictvím  zabezpečovaných rekvalifikací.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i  zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím  příspěvku v rámci projektu POVEZ II.  

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR  jsou k dispozici na webových stránkách.  

Nezaměstnanost v regionech 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v prosinci v Ústeckém (5,5 %)  a Moravskoslezském kraji (5,1 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl  nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci.  

Naopak nejnižší  nezaměstnanost  byla  v PardubickémZlínském a  Plzeňském krajiMeziročně se  situace nejvíce  změnila na  Pardubicku, kde  podíl nezaměstnaných  osob vzrostl oproti prosinci 2021 o 0,5 p. b. na 2,9 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší  nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,5 %),  Praha-západ (1,7 %), Pelhřimov a Rychnov nad Kněžnou (1,9 %). Naopak nejvyšší  podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,3 %), Bruntál (6,9 %), Most (6,8 %) a Chomutov (6,4 %). 

Struktura uchazečů o zaměstnání 

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 53,5 % ženy, což  představuje 145 468 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na  3,4 % a u žen na 4,1 %. 

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 36 874 osob se  zdravotním postižením (OZP) – 13,6 % z celkového počtu nezaměstnanýchZaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 450 volných  pracovních míst.  

Průměrný věk nezaměstnaných byl v prosinci 43,2 roku, loni to bylo 43,5 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně  nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.  V meziročním srovnání mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové  

skupině do 29 let, naopak  v kategorii 50 plus podíl  nezaměstnaných osob klesl. V případě posledně  uvedené skupiny uchazečů  o zaměstnání došlo  k poklesu o 1 p. b. (ale  v absolutním vyjádření jde  o nárůst o 2 605 osob).  V evidenci ÚP ČR jich bylo  k 31. 12. 2022 celkem  99 562 a tvořili 36,6 % z celkového počtu  nezaměstnaných.  


Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší  kvalifikací, především s  vyučením bez maturity a se  základním vzděláním. Změny ve  struktuře nezaměstnaných podle  vzdělanosti ukazují, že  k nejvyššímu meziročnímu  nárůstu došlo v případě  evidovaných uchazečů se ZŠ  (o 7 404) a uchazečů s VŠ (o 3 973). Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci prosince bylo v evidenci  ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 81 700.  Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 13 111 absolventů škol všech  stupňů vzdělání  a mladistvých. Meziměsíčně je  to méně o 559, meziročně pak  více o 703 lidí. Na celkové  nezaměstnanosti se podíleli  4,8 % (listopad 2022 – 5,3 %,  prosinec 2021 – 4,8 %). Z  celkového počtu absolventů  a mladistvých bylo ke konci  prosince v evidenci ÚP ČR 8 925 absolventů. 


Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle  délky setrvání v evidenci ÚP ČR.  

V prosinci 2022  poklesl v meziročním  srovnání podíl těch, kteří jsou  bez práce déle než 12 měsíců  na celkovém počtu  nezaměstnaných o 6,1 p. b.  na 27,3 %, tedy celkem na  74 326 osob. Průměrná  délka evidence ve srovnání  s listopadem poklesla o 16 dnů na 466.  

Během prosince se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 40 756 lidí. To je  meziměsíčně více 2 829 osob a meziročně více o 2 499 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (5 204) a Jihomoravský kraj (5 024).  

Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 241). Z hlediska okresů pak nejvíce nově  nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 131) a nejméně v okrese  Plzeň-jih (165). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR  žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti veřejné  správy, maloobchodu a velkoobchodu, z oblasti rostlinné a živočišné výroby,  z oblasti stavebnictví, vzdělávání a z oblasti pozemní a potrubní dopravy

Naopak z evidence odešlo celkem 26 140 uchazečů, tj. o 10 392 osob  méně než v předchozím měsíci a o 507 osob více než v prosinci 2021. Novou práci získalo 14 080 lidí, nejčastěji jako pracovníci v oblasti maloobchodu  a velkoobchodu, vzdělávání, veřejné správy, zdravotní péče, výroby potravinářských  výrobků, stravování a pohostinství nebo z oblasti pozemní a potrubní dopravy

Podpora v nezaměstnanosti 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v prosinci 84 327 osob, což představuje  31 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu  v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 2 046 osob. 

Uchazeči v průměru pobírali  9 759 měsíčně (prosinec 2021 – 9 232 ). Podporu  v nezaměstnanosti do 4 500  dostávalo 19 787 (23,5 %)  osob. Jedná se zejména  o klienty, kteří přišli do  evidence ÚP ČR např. po  skončení rodičovské  dovolené, pečovali o osobu  blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory,  tedy 21 488 , pak ÚP ČR v prosinci vyplácel 3 647 (4,3 %) uchazečům o  zaměstnání

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v  rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 804 419 tis. Kč (listopad  794 798 tis. Kč, říjen 798 681 tis. Kč). 

Volná pracovní místa 

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP  ČR celkem 288 647 volných pracovních míst, o 3 323 méně než v listopadu a o 54 501 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v  průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. U 72,1 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 73,4 % pak  tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti  výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče  nákladních automobilů a tahačů, zedníky, kamnáře a dlaždiče, ostatní pomocné  pracovníky ve výrobě nebo kuchaře. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích  je v Praze (76 045 míst) a ve Středočeském kraji (57 350 míst).  

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 11 817 nových  volných pracovních míst, což je o 32 627 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem  zaměstnanců se uvolnilo 1 799 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence  vyřadil 16 939 volných pracovních míst.  

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti 

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou  nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní  politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 12. 2022 celkem 9 123 uchazečů  a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 2 711 

lidí. Zaměstnání  získalo také 2 791 uchazečů díky  vyhrazeným  společensky  účelným pracovním  místům (SÚPM). Pro  4 soby zřídili  zaměstnavatelé zcela  nová SÚPM (jde o  místa, v jejichž rámci  ÚP ČR přispívá na  jejich vybavení).  Dalších 637 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na  pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke  konci prosince celkem 231 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám  se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu  pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 402 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně  podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 12. 2022 se jich  účastnilo 1 133 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Celkem od začátku letošního  roku jich na rekvalifikace nastoupilo 14 307. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací 

jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy  českého jazyka pro cizince, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a počítačové  kurzy. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé  s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z  hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory,  především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými  školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 402 pozic. Nejvíce pak  v Ústeckém (1 629) a v Moravskoslezském (1 001) kraji. A nejedná se jen o činnosti  při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které  lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných  akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče  (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo  2 029 klientů.  

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na  https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .  

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí | +420 724 209 037 katerina.berankova@uradprace.cz | www.uradprace.cz 

 facebook.com/uradprace.cr | instagram.com/uradprace.cr| YouTube 

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Et 10:40  Měnový pár NZD/USD klesá k přechozím supportům InstaForex (InstaForex)
Et 10:00  Monetary developments in the euro area: June 2024 ECB (ecb.europa.eu)
Et 10:00  second half of 2023 (Payments statistics) ECB (ecb.europa.eu)
Et   9:28  Americké indexy včera výrazně klesaly, nedařilo se technologiím Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688