olomouc.eu (Olomouc)
Dotace  |  28.11.2022 00:00:00

Olomouc: O některé dotace mohou zájemci žádat už před koncem roku

O některé dotace mohou zájemci žádat už před koncem roku

O některé dotace mohou zájemci žádat už před koncem roku

28. listopadu 2022 (po)

O dotace v nejrůznějších oblastech budou moci zájemci žádat Statutární město Olomouc na přelomu roku nebo hned od začátku nového. V aktuálně vypsaných a schválených dotačních programech je pro žadatele připraveno přes 60 milionů korun. Podrobné podmínky k jednotlivým dotačním programům najdete na stránce https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace.

Školství

V dotačních programech pro školství je pro žadatele v příštím roce vyčleněno celkem 2,7 milionu korun. V oblasti využití volného času dětí a mládeže bude 1,5 milionu korun směřovat na podporu organizované činnosti pro děti a mládež a jednorázových akcí pro ně určených. Město Olomouc bude opět přispívat také na aktivity realizované vysokými školami a podpoří tak zachování různorodosti nabídky vysokých škol. V této oblasti je pro žadatele připraveno 400 tisíc korun. Dalších 800 tisíc korun poputuje z dotačního programu podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ. „Tyto prostředky jsou určeny organizacím, které nabízejí vzdělávání pro olomoucké děti a žáky mateřských a základních škol. Naším cílem je prostřednictvím dotací přispět k rozšíření nabídky vzdělávání našich nejmenších Olomoučanů,“ říká náměstek primátora města Olomouce pro školství Viktor Tichák. Žádosti ve všech zmíněných programech v oblasti školství se budou přijímat od 16. prosince 2022 do 9. ledna 2023.

Kultura a cestovní ruch

V oblasti kultury a cestovního ruchu je pro příští rok vypsáno celkem pět dotačních programů, které podpoří činnost kulturních organizací, festivaly, kulturní akce a akce na podporu cestovního ruchu, publikační činnost a průvodcovské služby. Celkem z nich na podporu kultury v Olomouci půjde 12 milionů korun. „Důvodem navýšení částky oproti minulému roku, kdy si žadatelé v oblasti kultury rozdělili devět milionů korun, je ten, že pro rok 2023 bude výzva vyhlášena pro oblast kultury i oblast cestovního ruchu dohromady. Zamezíme tak nejasnostem především v dotacích určených na pořádání akcí,“ vysvětluje náměstek primátora Viktor Tichák, který má oblast kultury i cestovního ruchu na olomoucké radnici na starosti.

Na provozní výdaje kulturních organizací bude letos směřovat částka 5,5 milionů korun, 3,2 milionů korun půjde na konání kulturních festivalů a kulturní i jiné společenské aktivity, které nemají charakter celoroční činnosti, město podpoří částkou 2,5 milionu korun. Na podporu publikační činnosti, tedy na rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na město Olomouc, je vyčleněno 500 tisíc korun. Pro návštěvníky města je často důležitá kvalitní nabídka průvodcovských služeb. I na ty město pro příští rok vypisuje dotační program, ze kterého mezi žadatele rozdělí 300 tisíc korun.

O příspěvky na kulturní akce budou moci zájemci žádat od 2. ledna až do 31. října příštího roku, ve všech ostatních dotačních programech v oblasti kultury a cestovního ruchu bude pro příjem žádostí otevřen termín 2. – 20. ledna 2022.

Sport

Sport v Olomouci město v příštím roce podpoří celkem 21 miliony korun. Žádat o podporu bude možné ve třech dotačních programech, a to na sportovní akce, na celoroční činnost sportovních organizací a na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže.

Pořadatelé sportovních akcí budou moci o podporu žádat od 19. prosince 2022 do 20. ledna 2023 nebo v průběhu roku do vyčerpání částky určené pro tento program. Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit olomouckých sportovních klubů, konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru nebo na účast na takovýchto akcích, pokud jsou konány mimo olomoucký region. Celkem je pro tyto příspěvky připravený jeden milion korun.

Předběžně 7,5 milionů korun je připraveno na podporu celoroční činnosti sportovních organizací. Ty mohou příspěvky čerpat zejména na pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, uspořádání sportovních akcí i na úhradu potřeb, které s tím souvisí. „Cílem tohoto programu je systémově podpořit činnost organizací, které v Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních,“ říká náměstkyně primátora města Olomouce Miroslava Ferancová, která má oddělení sportu ve své gesci. Své žádosti mohou zájemci podávat od 19. prosince 2022 do 20. ledna 2023.

Na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže má město Olomouc připravených 12,5 milionů korun. Organizace, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením výkonnostního sportu děti a mládeže ve městě Olomouci mohou z tohoto dotačního programu žádat o příspěvky na částečnou úhradu provozních výdajů souvisejících s touto činností. Pro příjem žádostí je vyhrazený opět termín od 19. prosince 2022 do 20. ledna 2023.

Tvorba a ochrana životního prostředí

V oblasti životního prostředí mohou o příspěvek města žádat organizace, které poskytují zájmové vzdělávání dětí a široké veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny. Podpora je určena zejména na materiál, dopravu na akce nebo na provozní výdaje spojené s realizací projektu. „Dotacemi v této oblasti bychom chtěli podpořit ekologickou výchovu a osvětu, díky kterým se daří předcházet vzniku odpadů nebo se šíří povědomí o jejich znovuvyužití a recyklaci, možnost žádat o podporu mají ale i projekty zabývající se ochranou krajiny i zvířat,“ vysvětluje náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák, pro jaké projekty je dotační program Tvorba a ochrana životního prostředí určený.

Město Olomouc rozdělí mezi žadatele celkem 200 tisíc korun, přičemž maximální výše dotace na jeden projekt může činit 50 tisíc korun a 80 % z celkových nákladů projektu. Žádost lze podat od 2. do 13. ledna 2023.

Ochrana obyvatel

Pro projekty v oblasti ochrany obyvatel vyčlenilo vedení města 800 tisíc korun. Žádosti mohou zájemci podávat průběžně od 2. ledna až do konce října 2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše dotace může být 180 tisíc korun a může pokrýt nejvýše 80 procent celkových uznatelných nákladů projektu. Podpora z tohoto dotačního programu má směřovat nejen složkám integrovaného záchranného systému, ale komukoli, jehož projekt spadá do oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel. „Může se jednat o zabezpečení technických prostředků pro činnost žadatele nebo i akce pro děti a mládež, preventivní výchovné programy a podobně,“ doplňuje primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Sociální služby

Oblast sociálních služeb město Olomouc v příštím roce podpoří celkovou částkou 23,4 milionů korun. Největší část podpory bude k žadatelům směřovat z dotačního programu s názvem Sociální služby v Olomouci v roce 2023, a to celkem 18,4 milionů korun. „Podpora vybraných sociálních služeb ve městě Olomouci vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb i z nutnosti jejího rozvoje. Věříme, že i díky příspěvkům z města se stále daří zajišťovat obyvatelům Olomouce potřebné sociální služby a že se tak lepší situace znevýhodněných skupin obyvatelstva, a to jak zdravotně, tak i sociálně nebo věkově. Správně a včas poskytnutou sociální službou se totiž dá předejít sociální izolaci,“ vysvětluje náměstkyně primátora města Olomouce Kateřina Dobrozemská. Své žádosti mohou zájemci podávat od 7. prosince 2022 do 6. ledna 2023.

Pravidelným programem, ze kterého plynou důležité příspěvky od města, je také Prevence kriminality. Cílem tohoto dotačního programu je zmírňování výskytu a dopadů všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zajištění bezpečí občanů města. Podporuje proto aktivity v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty. Pro příští rok je na projekty v rámci prevence kriminality vyčleněna částka 2,5 milionu korun. I v tomto programu mohou zájemci o příspěvek žádat od 7. prosince 2022 do 6. ledna 2023.

Na aktivity sociálního charakteru mimo oblast registrovaných sociálních služeb je možné žádat o dotaci z programu odstraňování bariér. Z toho mohou čerpat žadatelé na aktivity v sociálních, poradenských, aktivizačních oblastech i na řešení bezbariérovosti a podporu dobrovolnictví. Jedná se zejména o podporu volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační a vzdělávací programy pro seniory, dobrovolnictví a podporu v oblasti individuální dopravy osob se zdravotním postižením a podporu rodinných a mateřských center. Tyto činnosti budou podpořeny celkovou částkou 2,5 milionu korun. Žádosti je možné podávat od 14. prosince 2022 do 13. ledna 2023.

Kultivace veřejných prostranství města

Odbor strategie a řízení Magistrátu města Olomouce pro příští rok vyhlašuje dva dotační programy, které mají za cíl pomoci kultivovat veřejná prostranství ve městě. Celkem je na tuto podporu vyčleněno 430 tisíc korun. Z toho 130 tisíc korun připadá na program Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu. „Jde o podporu těch žadatelů, kteří se rozhodnou nově označit svou provozovnu nebo upravit její stávající označení v souladu s metodikou, kterou město vydalo v loňském roce. Podstatou tohoto příspěvku je motivace provozovatelů ke kultivaci veřejných prostranství v historickém centru města,“ vysvětluje náměstek primátora Tomáš Pejpek. Žádosti budou přijímány průběžně od 15. ledna do 31. srpna 2023. Maximální výše dotace na jednu provozovnu je 15 tisíc korun, které mohou činit nejvíce polovinu uznatelných nákladů.

V dotačním programu Restaurační zahrádky v městské památkové rezervaci Olomouci je pro zájemce připraveno celkem 300 tisíc korun. Opět se jedná o motivační podporu k realizaci nových restauračních zahrádek nebo úpravu stávajících za předpokladu, že splňují nároky vydané metodiky. Maximální výše dotace je v tomto případě 50 tisíc korun na jednu provozovnu s tím, že žadatel se musí podílet minimálně polovinou z celkových uznatelných nákladů projektu. Žádosti je možno podávat průběžně, a to od 15. ledna do 30. dubna 2023, nebo do vyčerpání finančních prostředků.

| Poslední úprava: 28. listopadu 2022 (po)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688