mvcr.cz (MV ČR)
Volby  |  01.07.2022 12:51:04

Volba prezidenta české republiky 2023 - přehled termínů a lhůt

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Přehled termínů a lhůt

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky (dále jen „prezident republiky“) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. 

Den vyhlášení volby: 1. července 2022

Dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo)                                 případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023            

Právní úprava termínů a lhůt:

-       zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

-       vyhláška Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

Není-li v tabulce uvedeno jinak, značí číslo v prvním sloupci mezní počet dnů pro daný úkon před prvním dnem volby.

Od vyhlášení volby

- začíná volební kampaň (§ 35 odst. 3 zákona)

- MV zveřejní na svých internetových stránkách informace o podmínkách a způsobu hlasování /§ 8 odst. 2 písm. g) zákona/

- starosta obce nesmí provádět změny ve vymezení volebních okrsků (§ 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)

- je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona

- zastupitelské úřady informují voliče s bydlištěm mimo území ČR o době a místě konání volby prezidenta, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, o způsobu hlasování a o datu konání II. kola volby /§ 16 písm. d) a § 34 odst. 2 zákona/

- zastupitelské úřady ověří, zda právní předpisy příslušného státu umožňují státním občanům ČR hlasování; případně požádají o povolení k hlasování (§ 74 odst. 1 zákona)

Do 5 dnů od vyhlášení volby

6. 7. 2022 Zřízení účtu pro financování volební kampaně a zveřejnění přístupu k účtu na internetových stránkách kandidáta (§ 24 odst. 1 a § 38 odst. 1 zákona).

66

8. 11. 2022 (úterý)

Konec lhůty pro podání kandidátních listin u MV

(§ 21 odst. 3 zákona).

V návaznosti na podání kandidátních listin

MV zasílá seznam kandidátů na funkci prezidenta republiky, kteří podali kandidátní listinu, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 21 odst. 3 zákona).

 

66-60 8. 11. 2022 (úterý) -

14. 11. 2022 (pondělí)

MV přezkoumává podané kandidátní listiny (§ 26 odst. 1 zákona).

65

9. 11. 2022 (středa) MV předává kopie podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu (§ 2 odst. 1 vyhlášky).

62

12. 11. 2022 (sobota) Český statistický úřad předá MV seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením, datem narození a další podklady pro kontrolu podaných kandidátních listin (§ 2 odst. 2 vyhlášky).

60

14. 11. 2022 (pondělí)

Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise /§ 14 odst. 1 písm. c) zákona/.

58

16. 11. 2022 (středa)

MV vyzve k odstranění závad na kandidátních listinách (§ 26 odst. 1 zákona).

50

24. 11. 2022

(čtvrtek)

Konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách (§ 26 odst. 1 zákona).

49

25. 11. 2022 (pátek) MV vydává rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny (§ 26 odst. 2 zákona).

49

25. 11. 2022 (pátek) MV na svých internetových stránkách informuje o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta kandidují (§ 26 odst. 10 zákona).

v

návaznos

ti na registraci kandidátn

ích listin

MV informuje Státní volební komisi o registraci kandidátních listin /§ 8 odst. 2 písm. e) zákona/.

45

29. 11. 2022 (úterý) Starosta zveřejní na úřední desce informaci o počtu a sídlech volebních okrsků /§ 14 odst. 1 písm. d) zákona/.

44

30. 11. 2022 (středa) Možnost domáhat se ochrany u Nejvyššího správního soudu proti rozhodnutí MV o registraci kandidátů (§ 65 a § 68 zákona).

43 – 28

podle případného podání návrhu na soudní přezkum (buď po uplynutí lhůty

1. 12. 2022 (čtvrtek) – 16. 12. 2022 (pátek)

Státní volební komise vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů /§ 7 odst. 2 písm. c) a § 28 odst. 1 zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky/.

 

pro podání návrhu k soudu, nebo poté, co nabude právní moci rozhodnutí soudu)

43

1. 12. 2022 (čtvrtek) Český statistický úřad na svých internetových stránkách informuje o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta kandidují (§ 26 odst. 10 zákona).

41

3. 12. 2022 (sobota) Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise /§ 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona/.

40

4. 12. 2022 (neděle) Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem /§ 31 zákona a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb./.

39

5. 12. 2022 (pondělí) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje zapisovatele zvláštní okrskové volební komise (§ 20 odst. 1 zákona).

30

14. 12. 2022 (středa) Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí (§ 18 odst. 2 zákona).

30

14. 12. 2022 (středa) Zastupitelský úřad uzavře zvláštní seznam voličů a neprodleně jej předá Ministerstvu zahraničních věcí /§ 31 zákona a § 6 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb./.

30

14. 12. 2022 (středa) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise (§ 20 odst. 1 zákona).
před prvním zasedáním okrskových volebních komisí Starosta jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise /§ 14 odst. 1 písm. g) zákona/.

21

23. 12. 2022 (pátek) Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí /§ 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona/.

21

23. 12. 2022 (pátek)

První zasedání zvláštních okrskových volebních komisí (§ 20 odst. 1 zákona).

po určení předsedy a místopředsedy okrskové volební komise

Starosta informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise o termínech povinných školení /§ 14 odst. 1 písm. f) zákona/.

20

24. 12. 2022 (sobota) MV případně vyvěsí usnesení soudu o zaregistrování kandidátní listiny nebo o zrušení registrace kandidátní listiny

 

(§ 26 odst. 7 zákona).

20

24. 12. 2022 (sobota) Ministerstvo zahraničních věcí sdělí MV konečné znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady (§ 31 zákona § 6 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb.).

16

28. 12. 2022 (středa) Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 35 odst. 6 zákona).

16 dnů až 48 hodin před zahájení m volby

28. 12. 2022

(středa) – 11. 1. 2023

(středa 14:00)
Vyhrazení 5 hodin v Českém rozhlase a 5 hodin v České televizi bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidáty, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována (§ 35 odst. 7 zákona).

15

29. 12. 2022 (čtvrtek) Starosta na úřední desce zveřejní oznámení o době a místě konání volby prezidenta v obci /§ 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona/.

nejdříve 15

29. 12. 2022 (čtvrtek)

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům (§ 33 odst. 3 zákona).

9

4. 1. 2023 (středa) Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti na území obce a nahlásí telefonní čísla pověřenému obecnímu úřadu /§ 13 písm. d) zákona/.

7

6. 1. 2023 (pátek) V 16.00 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 33 odst. 1 zákona).

4

9. 1. 2023 (pondělí)

Správa ústavu, objektu nebo zařízení předá údaje obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů (§ 32 odst. 2 zákona).

4

9. 1. 2023 (pondělí) POÚ sestaví a zašle KÚ přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup /§ 12 odst. 1 písm. d) zákona/.

v návaznosti na podklady poskytnuté pověřeným obecním úřadem

KÚ zveřejní na svých internetových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti na území kraje /§ 11 odst. 1 písm. f) zákona/.

3

10. 1. 2023 (úterý)

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům

(§ 28 odst. 5 zákona).

3 až do ukončení

10. 1. 2023 (úterý) –

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů

 

hlasování

14. 1. 2023 (sobota 14:00)

(§ 35 odst. 8 zákona).

3

10. 1. 2023 (úterý) MV prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zajistí zaslání vzorů hlasovacích lístků v elektronické podobě na zastupitelské úřady, které zajistí tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků (§ 28 odst. 5 zákona).

3

10. 1. 2023 (úterý) Oznámení účasti mezinárodních pozorovatelů Ministerstvu zahraničních věcí, které jejich seznam uveřejní na svých internetových stránkách (§ 45 odst. 3 zákona).

3

10. 1. 2023 (úterý) Zveřejnění všech osob, které ve prospěch kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (§ 36 odst. 3 a § 37 odst. 3 zákona).

2

11. 1. 2023 (středa) Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona).
2 11. 1. 2023 (středa) Obecní úřad uzavře stálý a zvláštní seznam voličů a předá výpisy ze stálého a zvláštního seznamu okrskovým volebním komisím (§ 32 odst. 5 zákona, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. a § 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb.).

24 hodin

před zahájením volby

12. 1. 2023 (čtvrtek 14:00)

Možnost vzdání se kandidatury (§ 27 odst. 1 zákona).

do zahájení volby

13. 1. 2023

(pátek 14:00)

MV prostřednictvím KÚ zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o ztrátě volitelnosti ve všech volebních místnostech a na internetových stránkách MV, pokud bylo doručeno do 24 hodin před zahájením volby. Zveřejnění těchto informací ve volebních místnostech v zahraničí zajistí MV prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. MV současně o této skutečnosti informuje Český statistický úřad (§ 27 odst. 3 zákona).

1. den volby

13. 1. 2023 (pátek) Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 28 odst. 5 zákona).
dny volby

12. 1. 2023 (čtvrtek) – 13. 1. 2023

(pátek)
Zvláštní okrskové volební komise zajišťují průběh hlasování ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí /§ 2 odst. 4 písm. a) zákona/.
dny volby

13. 1. 2023 (pátek) – 14. 1. 2023

Okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise v zahraničí zajišťují průběh hlasování /§ 2 odst. 3 a § 2 odst. 4 písm. b) a c) zákona/.

 

(sobota)

dny volby

 

13. 1. 2023

(pátek) –

 

 

14. 1. 2023

(sobota)
Členové SVK a zaměstnanci MV, KÚ a POÚ mohou provést kontrolu hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech (§ 45 odst. 1 a 2 zákona).

po

zjištění výsledku volby v I.

kole

Státní volební komise vyhlásí a předá celkové výsledky volby prezidenta, byl-li zvolen v I. kole /§ 55 písm. a) a § 57 zákona/.

po

zjištění výsledku volby v I.

kole

Státní volební komise vyhlásí výsledek volby prezidenta v I. kole uveřejněním zápisu o výsledku volby na internetových stránkách MV /§ 55 písm. b) zákona/.

po vyhlášení

výsledků

I. kola volby

Starosta na úřední desce zveřejní informace a době a místě konání II. kola volby /§ 34 odst. 1 písm. b) zákona/.

7

20. 1. 2023 (pátek) V 16.00 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby zaslané poštou nebo datovou schránkou (§ 33 odst. 1 a § 56 odst. 6 zákona).

4 dny až 48 hodin před

zahájením

II. kola volby

23. 1. 2023 (pondělí) – 25. 1. 2023

(středa 14:00)
Vyhrazení 1 hodiny v Českém rozhlase a 1 hodiny v České televizi bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidáty, kteří postoupili do II. kola volby (§ 35 odst. 7 zákona). 

4

23. 1. 2023 (pondělí) Správa ústavu, objektu nebo zařízení předá údaje obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů (§ 32 odst. 2 a § 56 odst. 6 zákona).

3 až do ukončení hlasování

24. 1. 2023 (úterý) –

28. 1. 2023 (sobota 14:00)

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů

(§ 35 odst. 8 a § 56 odst. 6 zákona).

2

25. 1. 2023 (středa) Obecní úřad uzavře stálý a zvláštní seznam voličů a předá výpisy ze stálého a zvláštního seznamu okrskovým volebním komisím

(§ 32 odst. 5 a § 56 odst. 6 zákona, § 28 odst. 4 zákona

č. 491/2001 Sb. a § 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb.).

2

25. 1. 2023 (středa) Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 a § 56 odst. 6 zákona).

24 hodin

před zahájením volby

26. 1. 2023 (čtvrtek 14:00)

Možnost vzdání se kandidatury (§ 27 odst. 1 a § 56 odst. 6 zákona).

neprodleně po uplynutí lhůty 24 hodin před zahájením volby 26. 1. 2023

(čtvrtek po 14:00)

MV na svých internetových stránkách zveřejní informaci o kandidátech, kteří postoupili do II. kola volby (§ 56 odst. 4 zákona).

do zahájení volby

27. 1. 2023

(pátek 14:00)

MV prostřednictvím KÚ zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o ztrátě volitelnosti ve všech volebních místnostech a na internetových stránkách MV, pokud bylo doručeno do 24 hodin před zahájením volby. Zveřejnění těchto informací ve volebních místnostech v zahraničí zajistí MV prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. MV současně o této skutečnosti informuje Český statistický úřad (§ 27 odst. 3 a § 56 odst. 6 zákona).

před zahájením hlasování

Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků s označením pro II. kolo volby okrskovým volebním komisím; komise z nich vybere hlasovací lístky postupujících kandidátů (§ 56 odst. 5 zákona).

dny II. kola volby

26. 1. 2023 (čtvrtek) – 27. 1. 2023

(pátek)
Zvláštní okrskové volební komise zajistí průběh hlasování ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí /§ 2 odst. 4 písm. a) zákona/.

dny II. kola volby

27. 1. 2023 (pátek) – 28. 1. 2023 (sobota) Okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise v zahraničí zajišťují průběh hlasování /§ 2 odst. 3 a § 2 odst. 4 písm. b) a c) zákona/.

dny II. kola volby

27. 1. 2023 (pátek) – 28. 1. 2023

(sobota)
Členové SVK a zaměstnanci MV, KÚ a POÚ mohou provést kontrolu hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech (§ 45 odst. 1 a 2 zákona).).

po

zjištění výsledku

volby ve II. kole

Státní volební komise vyhlásí a předá celkové výsledky volby prezidenta (§ 57 zákona).

 

Pravidla pro počítání lhůt

§ 2 odst. 5 zákona - Dnem volby prezidenta se rozumí první den volby prezidenta na území České republiky, nestanoví-li zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.

 

§ 73 odst. 3 zákona - Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin. 

 

§ 73 odst. 4 zákona - Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky

§ 65 zákona – Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny a proti provedení registrace kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan a kandidát uvedený na kandidátní listině, která byla odmítnuta, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu podle soudního řádu správního.

 

§ 41 odst. 8 zákona – Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech volby okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

 

§ 35 odst. 9 zákona – V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro kandidáty na funkci prezidenta republiky.

 

§ 52 odst. 5 zákona – Pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu vydává pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den volby.

 

§ 66 odst. 1 zákona – Podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta se může domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu podle soudního řádu správního každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan. Návrh je třeba podat nejpozději

7 dnů po vyhlášení celkových výsledků volby Státní volební komisí.

 

§ 38a odst. 12 zákona - Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce § 38a odst. 10 zákona na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

 

§ 58 zákona - Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí. Pokud byl podán návrh na neplatnost volby prezidenta, končí činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut, nebo že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se volba prezidenta, nebo patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku opakování části volby prezidenta.

 

§ 6 odst. 4 vyhlášky - Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad a členům zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad.

 

§ 38 odst. 2 zákona - Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

 

§ 38 odst. 5 zákona - Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zašle Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a jím podepsanou zprávu o financování volební kampaně.

 

§ 38 odst. 6 zákona - Kandidát na funkci prezidenta republiky do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 6 zákona, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688