msmt.cz (MŠMT)
Školství  |  03.08.2022 11:45:10

Novela vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku

____________________________________________________________  Systém ASPI - stav k 30.7.2022 do částky 103/2022 Sb. a 12/2022 Sb.m.s. - RA2013  

16/2005 Sb. - o organizaci školního roku - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2022  

16/2005 Sb.  

VYHLÁŠKA  

ze dne 29. prosince 2004  

o organizaci školního roku  

Změna: 322/2008 Sb.  

Změna: 322/2008 Sb. (část)  

Změna: 111/2012 Sb.  

Změna: 189/2014 Sb.  

Změna: 217/2019 Sb.  

Změna: 200/2021 Sb.  

Změna: 217/2019 Sb. (část)  

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):  

§ 1  

Předmět úpravy  

 Vyhláška upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v  základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.  

 

§ 2  

Organizace školního roku  

 (1) Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího  kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.  

 

 (2) První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná  dnem 1. února a končí dnem 30. června.  

 

 (3) Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého  pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.  

 

 (4) Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká  praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným v  odstavcích 2 a 3; vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo  umělecké praxe nebo sportovní přípravy.  

 

 (5) Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny1) ředitel školy po projednání s žáky a  zřizovatelem.  

 

§ 3  

Termíny vydávání vysvědčení  

 (1) V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního  pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům  vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před  zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné  části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria. Žákům třetího ročníku oborů vzdělání poskytujících střední  vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 2) se předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu  posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky.  

 

 (2) V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení splnění odborné nebo  umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.  

 

§ 4  

Školní prázdniny  

 (1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny,  velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.  

 

 (2) Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní 

rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 (3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23.  prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto  pátkem.  

 

 (4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.    

 (5) Jarní prázdniny trvají jeden týden. Termíny jejich konání podle sídla školy v jednotlivých okresech jsou uvedeny v  příloze.  

 

 (6) Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek, který předchází Velkému pátku.  

 

 (7) Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém  školním roce.  

 

§ 5  

Zrušovací ustanovení  

 Zrušuje se:  

 

1. Vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.    

2. Vyhláška č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách,  středních školách a speciálních školách.  

 

3. Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách,  středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.  

 

§ 6  

Účinnost  

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.  

Ministryně:  

JUDr. Buzková v. r.  

Příl. 

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2022/2023 do školního roku 2027/2028  

 I. Školní rok 2022/2023  

 

I----------------------I-----------------------------------------------------I  I Termín jarních I Okres nebo obvod hl. města Prahy I I prázdnin I I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 6. 2. - 12. 2. 2023 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, I I I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, I I I Přerov, Frýdek-Místek I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 13. 2. - 19. 2. 2023 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, I I I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, I I I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec I I I Králové, Teplice, Nový Jičín I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 20. 2. - 26. 2. 2023 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, I I I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár I I I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, I I I Náchod, Bruntál I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 27. 2. - 5. 3. 2023 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, I I I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I I I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, I I I Jeseník I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 6. 3. - 12. 3. 2023 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I I I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, I I I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 13. 3. - 19. 3. 2023 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, I I I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, I

I I Tachov, Louny, Karviná I I----------------------I-----------------------------------------------------I  

 

 II. Školní rok 2023/2024  

 

I----------------------I-----------------------------------------------------I  I Termín jarních I Okres nebo obvod hl. města Prahy I I prázdnin I I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 5. 2. - 11. 2. 2024 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, I I I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, I I I Tachov, Louny, Karviná I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 12. 2. - 18. 2. 2024 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, I I I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, I I I Přerov, Frýdek-Místek I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 19. 2. - 25. 2. 2024 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, I I I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, I I I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec I I I Králové, Teplice, Nový Jičín I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 26. 2. - 3. 3. 2024 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, I I I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár I I I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, I I I Náchod, Bruntál I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 4. 3. - 10. 3. 2024 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, I I I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I I I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, I I I Jeseník I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 11. 3. - 17. 3. 2024 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I I I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, I I I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I I----------------------I-----------------------------------------------------I  

 

 III. Školní rok 2024/2025  

 

I----------------------I-----------------------------------------------------I  I Termín jarních I Okres nebo obvod hl. města Prahy I I prázdnin I I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 3. 2. - 9. 2. 2025 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I I I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, I I I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 10. 2. - 16. 2. 2025 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, I I I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, I I I Tachov, Louny, Karviná I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 17. 2. - 23. 2. 2025 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, I I I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, I I I Přerov, Frýdek-Místek I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 24. 2. - 2. 3. 2025 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, I I I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, I I I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec I I I Králové, Teplice, Nový Jičín I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 3. 3. - 9. 3. 2025 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, I I I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár I I I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, I I I Náchod, Bruntál I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 10. 3. - 16. 3. 2025 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, I I I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I I I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, I I I Jeseník I I----------------------I-----------------------------------------------------I  

 

 IV. Školní rok 2025/2026 

 

I----------------------I-----------------------------------------------------I  I Termín jarních I Okres nebo obvod hl. města Prahy I I prázdnin I I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 2. 2. - 8. 2. 2026 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, I I I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I I I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, I I I Jeseník I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 9. 2. - 15. 2. 2026 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I I I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, I I I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 16. 2. - 22. 2. 2026 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, I I I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, I I I Tachov, Louny, Karviná I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 23. 2. - 1. 3. 2026 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, I I I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, I I I Přerov, Frýdek-Místek I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 2. 3. - 8. 3. 2026 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, I I I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, I I I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec I I I Králové, Teplice, Nový Jičín I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 9. 3. - 15. 3. 2026 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, I I I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár I I I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, I I I Náchod, Bruntál I I----------------------I-----------------------------------------------------I  

 

 V. Školní rok 2026/2027  

 

I----------------------I-----------------------------------------------------I  I Termín jarních I Okres nebo obvod hl. města Prahy I I prázdnin I I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 1. 2. - 7. 2. 2027 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, I I I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár I I I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, I I I Náchod, Bruntál I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 8. 2. - 14. 2. 2027 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, I I I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I I I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, I I I Jeseník I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 15. 2. -21. 2. 2027 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I I I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, I I I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava- město, Prostějov I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 22. 2. - 28. 2. 2027 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, I I I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, I I I Tachov, Louny, Karviná I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 1. 3. - 7. 3. 2027 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, I I I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, I I I Přerov, Frýdek-Místek I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 8. 3. - 14. 3. 2027 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, I I I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, I I I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec I I I Králové, Teplice, Nový Jičín I I----------------------I-----------------------------------------------------I  

 

 VI. Školní rok 2027/2028  

 

I----------------------I-----------------------------------------------------I  I Termín jarních I Okres nebo obvod hl. města Prahy I I prázdnin I I

I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 7. 2. - 13. 2. 2028 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, I I I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, I I I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec I I I Králové, Teplice, Nový Jičín I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 14. 2. - 20. 2. 2028 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, I I I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár I I I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, I I I Náchod, Bruntál I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 21. 2. - 27. 2. 2028 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, I I I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I I I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, I I I Jeseník I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 28. 2. - 5. 3. 2028 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I I I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, I I I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 6. 3. - 12. 3. 2028 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, I I I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, I I I Tachov, Louny, Karviná I I----------------------I-----------------------------------------------------I  I 13. 3. - 19. 3. 2028 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, I I I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, I I I Přerov, Frýdek-Místek I I----------------------I-----------------------------------------------------I  

 

____________________  

 

1) § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

2) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve  znění pozdějších předpisů.

Originál dokumentu

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688