MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Přeprava  |  23.06.2022 14:37:30

Osobní doprava vnitrostátní železniční - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od 1990 do 2021

1990

1. 9. 1990 zvýšeno obyčejné jízdné o 100 %

1991

1. 1. 1991 stanoveny maximální ceny na předliberalizační úrovni.

1992

1. 9. 1992 maximální ceny zvýšeny:

  • pro lehátkové vozy o 67 %, tj. o 20,00 Kčs,
  • pro lůžkové vozy II. třídy o 60 %, tj. o 30,00 Kčs,
  • pro lůžkové vozy I. třídy o 37,5 %, tj. o 30,00 .

Deregulovány ceny za rezervace zvláštních vlaků.

1993

1. 1. 1993 zrušena kategorie dělnického jízdného.

23. 5. 1993 zrušena regulace maximálních cen za lůžko a lehátko.

1. 9. 1993 zvýšeny maximální ceny žákovského jízdného o 100 %.

15. 10. 1993 snížena věková hranice žákovského jízdného pro 50 % slevu z 16 na 15 let.

1995

1. 4. 1995 se zvýšilo obyčejné jízdné o 60 % při současné úpravě rozpětí kilometrických pásem a vyšším zvýšení cen v kratších tarifních vzdálenostech.

Byla zrušena regulace cen dovozného zavazadel a psů a regulace cen místenek.

1996

1. 1. 1996 zrušeno žákovské jízdné a nahrazeno sociálním příspěvkem.

1997

1. 9. 1997 se zvýšilo jízdné v průměru o 33 %. Současně s úpravou jízdného byla zrušena bezplatná přeprava důchodců nad 70 let a stanovena jednotná sleva pro důchodce na 50 % z obyčejného jízdného ve 2. vozové třídě.

1998

1. 7. 1998 se zvýšilo jízdné v průměru o 21,3 %, přičemž hlavní váha tohoto zvýšení směřovala do kratších vzdálenostních pásem. Při dopravě do vzdálenosti 30 km se jízdné zvýšilo o 25 % až 37,5 %, do větších vzdáleností v intervalu 1 % až 20 %.

Současně byl zrušen rychlíkový příplatek u skupin osob, které využívaly zvláštního jízdného (důchodci, zdravotně postižení, rodiče při návštěvách dětí v ústavech sociální péče apod.).

1999

Beze změny.

2000

28. 5. 2000 bylo zvýšeno maximální jízdné v průměru o 10,7 %, přičemž obyčejné jízdné se zvýšilo o 10,9 %, jízdné pro důchodce a děti do 15 let o 9,2 % a pro zdravotně postižené občany o 11,3 %. Současně došlo k diferenciaci jízdného v závislosti na přepravní vzdálenosti.

2001

1. 1. 2001 byla železniční osobní doprava přeřazena z regulace maximálními cenami do volnější formy věcného usměrňování cen.

24. 1. 2001 byl ve vnitrostátní dopravě rozšířen nárok na zvláštní jízdné pro důchodce ve výši 50 % obyčejného jízdného ve druhé třídě osobních vlaků na všechny kategorie vlaků včetně vlaků EuroCity a InterCity. Zvláštní jízdné se neuplatňuje u příplatků při použití vlaků zvláštní kvality. Ty platí i důchodci v plné výši.

2002

1. 1. 2002 – obyčejné jízdné zvýšeno o cca 60%

27. 1. 2002 – zákaznické jízdné zvýšeno o cca 7%, traťové a časové jízdenky zvýšeny až o 40%

15. 12. 2002 – zákaznické jízdné na vzdálenost 0 – 6 km a 7 – 10 km sníženo o 1,00

2003

Během roku 2003 provedly České dráhy (dále jen „ČD“) úpravy a rozšíření komerčních nabídek jízdného, které měly vrátit cestující na železnici. Např. k 1. 6. 2003 zavedly první z relačních slev na trase PrahaBrno. Jízdné na této trase činilo 140,00 a ČD tím začaly konkurovat autobusovým dopravcům. K 1. 10. 2003 na základě průzkumu byly podmínky pro její přiznání upraveny. Další úpravy v komerčních nabídkách připravily ČD k 1. 7. 2003 (např. odbavování skupin, kilometrová banka) a k 14. 12. 2003, kdy zavedly nabídku SONE+ (jednodenní síťovku platnou v sobotu nebo v neděli až pro pět osob).

2004

K 1. 9. 2003 bylo v souladu s usnesením vlády č. 624/2003 zavedeno zvláštní jízdné pro žáky a studenty všech škol v ČR do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia k dojíždění z místa trvalého pobytu do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi.
Žáci škol ve věku do 15 let se přepravují za zvláštní jízdné ve výši maximálně 37,5% obyčejného jízdného uplatňovaného dopravcem, žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let se přepravují za zvláštní jízdné ve výši maximálně 75% obyčejného jízdného uplatňovaného dopravcem.

Ke 12. 12. 2003 provedly ČD úpravy některých komerčních nabídek. Cena Karty Z všech držitelů (dospělé osoby, důchodci, děti, ZTP) se zvýšila na 200 , cena Kilometrické banky 2000 stojí 1 300 , cena Senior pasu se zvyšuje o 100 a stojí 600 , ale nabídka se rozšířila také na spěšné vlaky. Zvýšila se cena předplatných čtvrtletních jízdenek z 36násobku na 40násobek zpáteční jízdenky. Naopak výhodnější je skupinová jízdenka, zpáteční slevy ve vlacích EuroCity a InterCity zlevnily o 60 . Nově je zavedena bezplatná přeprava kočárku s dítětem.

2005

1. 9. 2005 - upraveny určené podmínky pro žákovské jízdné a nárok rozšířen i pro žáky a studenty denního studia navštěvující školu v zahraničí, tj. těmto žákům a studentům je přiznávána sleva z místa trvalého bydliště do státní hranice.

11. 12. 2005 - ČD provedly úpravy některých komerčních nabídek. Cena Kilometrové banky se zvýšila o 100,00 a stojí nyní 1 400,00 , cena jízdenky SONE+ se zvýšila o 30,00 a stojí 160,00 . Byla ukončena platnost relační slevy ČD mezi Prahou a Brnem. Na trase PrahaOstrava začaly ČD používat vlaky SuperCity Pendolino, ve kterých cestující zaplatí obyčejné a zvláštní jízdné SuperCity 1. a 2. vozové třídy v závislosti na tarifní vzdálenost.

2006

K 1. 1. 2006 byla v souvislosti s přijetím zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, zrušena bezplatná přeprava důchodců – držitelů průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP a Sdružením bývalých politických vězňů České republiky.

K 10. 12. 2006 provedly ČD úpravy některých komerčních nabídek. Bylo např. upraveno zákaznické jízdné, které je nově počítáno jako sleva 30% z obyčejného, resp. zvláštního jízdného pro všechna tarifní pásma. Tato změna výpočtu zákaznického jízdného při cestování do 40 kilometrů nemá na cestující dopad, pro tarifní pásma od 41 kilometrů se projeví zvýšením ceny jízdného maximálně o cca 12%. Novinkou je zavedení jízdenky eLiška, která umožňuje cestování mezi dvěma libovolnými krajskými městy v rámci České republiky za jednotnou cenu 140,00 . Tato nabídka je určena pouze pro držitele čipových In-karet/Rail plus (s aplikacemi In-zákazník, In-junior nebo In-senior) s tím, že jízdenku lze objednat a zaplatit pouze přes internetový obchod, přičemž počet jízdenek omezen.

Další změny jsou u síťových jízdenek SONE+.

2007

K 1. 1. 2007 byly u žákovského jízdného upraveny určené podmínky pro trvalý pobyt žáka a studenta tak, aby na tuto slevu dosáhly i děti ve střídavé péči rozvedených rodičů, kdy dítě může prokázat pouze jedno trvalé bydliště, nebo děti cizích státních příslušníků na území ČR, kde mohou plnit povinnou školní docházku nebo se připravovat na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole (za stejných podmínek jako občané ČR).

K 9. 12. 2007 provedly ČD změny tarifních podmínek, které se dotkly naprosté většiny cestujících. Zásadně se změnil způsob výpočtu jízdného, zrušil se tzv. pásmový tarif, cestující platí za přesně ujetý počet kilometrů, byly zrušeny příplatky za vlaky EuroCity a InterCity.

2008

K 15. 6. 2008 provedly ČD změny některých obchodních nabídek, byla např. upravena cena Kilometrické banky z 1 600 na 1 800 , zvýšily se ceny denních síťových jízdenek, byly zrušeny některé výhodné tarify (např. byla zrušena jízdenka SC Net na vlaky Pendolino).

K 14. 12. 2008 provedly ČD další úpravy jízdného. Ceny obyčejného jízdného každého tarifního kilometru byly zvýšeny o 2 , spolu s tímto zvýšením se zvýšilo také zákaznické jízdné, které je odvozováno z cen obyčejného jízdného, cena Kilometrické banky se zvýšila o 200 , zvýšila se také cena zákaznické karty vydávané na 3 roky z 600 na 990 .

2009

Na období od 21. 6. 2009 do 22. 9. 2009 připravily ČD nabídku „Léto 2009“. Letní ceny jízdného rozšířily platnost jízdenky SONE+ i na všední dny, nejen tedy o víkendy, zlevnily krajské síťové jízdenky REGIONet a všechny vnitrostátní jízdenky mezi konkrétními stanicemi byly sníženy na ceny roku 2008.

K 13. 12. 2009 provedly ČD u některých síťových jízdenek a u akčních nabídek úpravy. Byly zrušeny síťové jízdenky Klasik, došlo k úpravě cen jízdenek In-gold. Ke změnám došlo také u nabídky ČD Net. Výraznější změny nastaly u akční časově i množstevně omezené nabídky eLiška.

2010

K 13. 6. 2010 zavedly ČD nový vnitrostátní tarif SporoTiket pro cestování mezi krajskými městy a nabídku eLiška, která dosud platila jen na cesty mezi krajskými městy, byla rozšířena na 113 měst. K 12. 12. 2010 zdražily ČD zpáteční jízdné o 5 % a nabídku SONE+ zvýšily o 22%.

2011

K 1. 2. 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb., změna zákonů o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci, zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. V roce 2011 postupně ČD nabízely cestujícím různé akční nabídky. Např. od 12. 6. do 10. 12. připravily pro cestující na každý spoj SC Pendolino vybraný počet místenek za 35,00 . Dále ve spolupráci s obchodním řetězcem Lidl nabídly ČD cestujícím 20 000 celodenních síťových jízdenek ČD Net za 199,00 , které bylo možné využít 3., 4. nebo 5. července. Další nabídkou byla možnost využít síťovou jízdenku SONE+ v kombinaci s MHD Praha v období od 2. 7. do 10. 12. Od 1. 9. do 10. 12. na vytipovaných regionálních tratích bylo možné cestovat ve všech vlacích za zvýhodněné jízdné se slevou 25 %, popř. 50 %. Od 3. 10. Nabídly ČD Promo nabídky na trase Praha - Olomouc a do dalších měst. K 11. 12. 2011 zvýšily ČD obyčejné jízdné o 5 %. Z takto upraveného jízdného jsou standardním způsobem vypočítány ceny dalších produktů. Tato úprava jízdného byla provedena z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 % a 14 % s účinností od 1. 1. 2012. V této úpravě je zohledněna i změna sazby DPH z 9 % na 10 % (od 1. 1. 2010), která do této úpravy nebyla v cenách jízdného zahrnuta.

2012

U osobní železniční dopravy se v systému slev z jízdného zrušila od 1. 1. 2012 sleva ve výši 50 % pro důchodce ve 2. vozové třídě vlaků. Společnost ČD v průběhu roku nabídla cestujícím řadu komerčních nabídek jízdného. K 1. 2. 2012 jako reakci na zrušení slev pro důchodce nabídla této skupině cestujících nové slevy, od 10. 6. 2012 jízdenky zakoupené v eShopu již nejsou vázány na konkrétní vlaky. Během hlavních prázdnin nabízely ČD „Jízdenku na léto“, se kterou cestující mohli 14 dnů neomezeně cestovat vlaky ČD ve 2. vozové třídě za 990 . S platností nového jízdního řádu 2012/2013 od 9. prosince 2012 zvýšily ČD jízdné o 2,5 %.

2013

Společnost ČD v průběhu roku nabídla cestujícím řadu komerčních nabídek jízdného. Během letních prázdnin při nákupu jízdenky v eShopu ČD byla poskytována místenka SC zdarma ve 2. vozové třídě. Zákazníci 1. třídy na lince PrahaBohumín mezi vybranými stanicemi měli možnost při nákupu jízdenky SC Pendolino přes eShop nebo TeleTiket zakoupit si jízdenku s globální cenou, jestliže se nákup uskutečnil s třídenním předstihem před dnem odjezdu. Od 1. 9. 2013 při včasné rezervaci začaly ČD ve 2. vozové třídě nabízet ve vlacích SC Pendolino BohumínOstravaPrahaFrantiškovy Lázně rezervaci v ceně od 35 , ve vlacích 1. vozové třídy v ceně od 100,00 . S účinností nového jízdního řádu od 15. 12. 2013 byly zvýšeny ceny základního jízdného ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě o cca 2 %. Současně byly upraveny ceny některých slevových aplikací na In Kartě – aplikace pro děti a mládež (15 – 26 let) a slevové aplikace pro seniory. O dopad ze změny daně z přidané hodnoty a inflace od roku 2010 byly upraveny ceny Víkendových síťových jízdenek, cena Kilometrové banky. Dále došlo také k úpravě cen za přepravu zavazadel a psů, pro které ceny za tyto služby byly určeny pro jeden vlak nebo jeden den, a ceny za tyto služby jsou účtovány podle projetých kilometrů.

2014

Od 1. 3. 2014 připravily ČD cestujícím pro pohodlné dojíždění do práce možnost zakoupení jednorázového doplatku do 1. vozové třídy k jízdence integrovaného dopravního systému platné ve vlacích ČD, a to k jízdence pro jednotlivou jízdu i k jízdence časové. Od 1. 6. 2014 ČD připravily komerční nabídku Vlak+ pro návštěvníky ZOO v Praze se slevou 25 % z ceny zpátečního jízdného. Nově nabízenou službou při příletu na pražské Letiště Václava Havla je možnost zakoupení vnitrostátní jízdenky ČD v prostorách letiště, která je také platná v Airport Expressu, až do cílové destinace v ČR. Další zvýhodněnou nabídkou je nabídka označená VLAK+letiště. Jedná se o zvláštní zpáteční jízdenku s prodlouženou platností až 30 dnů a se slevou 25 %. Jízdenku lze zakoupit z jakékoliv stanice v síti ČD až na Letiště Václava Havla. Cena zahrnuje přepravu vlakem do Prahy a návaznou jízdu přímým autobusem Airport Express mezi hlavním vlakovým nádražím a pražským letištěm. S účinností nového jízdního řádu od 14. 12. 2014 zohlednily ČD v cenách pouze dopad inflace a ceny obyčejného, zvláštního, zpátečního jízdného a traťových jízdenek byly zvýšeny o cca 1 %. Podstatnou změnou při cestování rodičů s malými dětmi je zavedení jízdenek s nulovou hodnotou pro děti do 6 let, které jsou přepravovány zdarma. Jízdné (a jednorázový doplatek) v 1. vozové třídě pro vzdálenost 121 km a více je nově vyšší jen o 30%, než jízdné ve 2. vozové třídě, dosud to bylo o 50%. S účinností nového jízdního řádu rozšířil národní dopravce pro své cestující služby a servis ČD, např. změnil věrnostní program ČD Body pro cestující registrované na eShopu ČD, rozšířil prémiové služby (balená voda a denní tisk v 1. třídě) na všechny vlaky kategorie EC/IC/Ex zpravidla v celé trase vlaku, rozšířil počet bezbariérových vlaků o 208 na 4 612, rozšířil počet spojů s přepravou jízdních kol o 242 na 6 562 a další. Rozšiřováním služeb a servisu chce dopravce přilákat nové cestující, tržby z jízdného tak chce zvyšovat novými zákazníky a jejich přepravou na delší vzdálenosti než pouhým zvyšováním/zdražováním jízdného.

ČSÚ vykázal za rok 2014 nárůst cen osobní železniční dopravy o 1,7 %.

2015

Nadále pokračuje cenová regulace věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci mají povinnost poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících, které odpovídají zejména potřebě těmto sociálně citlivým skupinám cestujících umožnit dostupnost tohoto druhu veřejné dopravy. V některých segmentech železniční dopravy, kde dochází ke koncentraci soutěžitelů v provozování železniční dopravy (zejména traťová relace PrahaOstrava), přestávají věcně usměrňované ceny limitovat výši jízdného a rozhodující je nabídka konkurence. Konkurenční boj se promítá i do soutěže v poskytování komerčních slev pro určité skupiny cestujících, určité traťové relace, určité časové intervaly nebo některé společenské akce. To vše se projevuje zvyšováním zájmu po tomto druhu dopravy.
Podle údajů ČSÚ se průměrně cena v osobní železniční dopravě zvýšila o 1,3 %.

2016

Jízdné v železniční vnitrostátní osobní dopravě je dlouhodobě regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci mají i nadále povinnost poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících (viz výše).

Společnost České dráhy, a.s. po dvou letech (od 11. 12. 2016) zvýšila v průměru o 0,7 % obyčejné jízdné ve všech kilometrických pásmech, tj. v pásmech od 1 km do 600 km. Konkrétně u jízdného na vzdálenost do 120 km se jednalo o zvýšení o 1 , na větší vzdálenosti došlo ke zvýšení maximálně o 4 . Současně byly provedeny úpravy dalších druhů jízdného, které jsou z tohoto obyčejného jízdného odvozeny, například u jízdného zákaznického, zpáteční jízdenky nebo jízdenky traťové.

Podle ČSÚ se průměrně cena v osobní železniční dopravě zvýšila o 0,2 %.

2017

Jízdné v železniční vnitrostátní osobní dopravě je dlouhodobě regulováno věcným usměrňováním ceny a dopravci mají i nadále povinnost poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících, které odpovídají zejména potřebě těmto sociálně citlivým skupinám cestujících umožnit dostupnost tohoto druhu veřejné dopravy. (viz výše).

Národní dopravce České dráhy, a.s. upravil s účinností nového jízdného řádu od 10. 12. 2017 cenu obyčejného jízdného a z něj odvozené ceny, např. zákaznické nebo časové jízdenky o cca 2 %. V praxi to znamená, že obyčejné jízdné do 70 km stouplo maximálně o 2 . Zároveň zlevnilo cestování skupin 6 a více cestujících nebo prázdninové cesty dětí.

Podle ČSÚ se průměrně cena v roce 2017 v osobní železniční dopravě zvýšila o 1,6 %.

2018

Vláda dne 27. března 2018 přijala usnesení č. 206/2018 o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty. V této souvislosti Ministerstvo financí vydalo novelu Výměru MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami s účinností od 1. září 2018 (viz Výměr MF č. 02/2018 uveřejněný v Cenovém věstníku 5/2018).

Nové slevy z jízdného jsou stanoveny ve výši 75 % z obyčejného jízdného pro cestující ve věku 6 – 18 let, žáky a studenty ve věku 18 – 26 let a pro cestující starší 65 let. Všichni dopravci provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu jsou povinni nové slevy z jízdného poskytovat, pokud cestující splní podmínky pro jejich přiznání. Všem dopravcům jsou nové státem nařízené slevy kompenzovány prostřednictvím Ministerstva dopravy. Kompenzace nových slev z jízdného se týká dopravců provozující dopravu v rámci závazku veřejné služby v přepravě cestujících i mimo něj.

České dráhy, a.s. se změnou jízdního řádu od 9. 12. 2018 zvýšily ceny jízdného v průměru o cca 2,5 %. Na krátkých tratích si tak cestující připlatí 1 . Platnost traťových jízdenek se ze 120 km rozšířila na tratě do vzdálenosti 150 km.

2019

Jízdné v železniční vnitrostátní osobní dopravě je dlouhodobě regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci mají i nadále povinnost poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících, které odpovídají zejména potřebě těmto sociálně citlivým skupinám cestujících umožnit dostupnost tohoto druhu veřejné dopravy.

Výměrem MF č. 05/2019 byl pro účely určení výše kompenzace slev z jízdného s účinností od 1. 1. 2020 zaveden „finanční limit“. Sleva se nově počítá z výše jízdného reálně uplatněného (tj. zaplaceného), maximálně ovšem ze „zastropované“ částky jízdného, tj. z jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu.

Podle ČSÚ se průměrně cena v roce 2019 v osobní železniční dopravě snížila o 6,3 %.

2020

S účinností jízdního řádu 2020/2021 od 13. 12. 2020 byly zavedeny pevné ceny tzv. „Systém jednotného tarifu“. Tento „Systém jednotného tarifu“ umožní cestujícímu bezproblémovou přepravu na síti české železnice na „jednu jízdenku“ za použití více dopravců. Postupně by se měl systém rozvíjet i na ostatní druhy veřejné dopravy v České republice.

Povinnost zavedení tohoto systému vyplývá z novely zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně souvisejících zákonů konkrétně z jeho nového ustanovení § 7a. Podle ustanovení § 7a tohoto zákona je dopravce „při provozování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících povinen umožnit využití jím poskytovaných přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu“.
S účinností od 12. 12. 2021 byly na základě žádosti Ministerstva dopravy pevné ceny v rámci „Systému jednotného tarifu“ navýšeny o inflaci výměrem MF č. 03/2021 (příloha č. 8 k tomuto výměru).

2021

Jízdné v železniční vnitrostátní osobní dopravě je dlouhodobě regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci mají i nadále povinnost poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících, které odpovídají zejména potřebě sociálně citlivým skupinám cestujících umožnit dostupnost tohoto druhu veřejné dopravy.

Na základě novely vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, která nabyla účinnosti dnem 1. 10. 2020, bylo v příloze č. 6 k výměru MF č. 01/2021 vypuštěno omezení při bezplatné přepravě dvou dětí do 6 let na jedno místo k sezení zdarma.

Podle ČSÚ se průměrně cena v roce 2021 v osobní železniční dopravě zvýšila o 0,2 %.

Více:Komunální odpad - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od roku 1994 do 2021


Zdravotnictví - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od 1992 do 2021


Nemovitosti hrazené z veřejných prostředků - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví 1995 - 2021

Pitná voda a odpadní odvedená voda („vodné a stočné“) od roku 1990 do 2021. V roce 2021 roční nárůst cen vodného 4,3 % a stočného 4,4 %.

Doprava osobní vnitrostátní autobusová - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od roku 1991 do 2021

Osobní doprava vnitrostátní železniční - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od 1990 do 2021

Poštovní služby - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od roku 2005 do 2021

Ceny volání, tarifů, dat, elektronické komunikace (vnitrostátní výkony spojů) - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od 1991 do 2021

Použití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah - Vývoj cenové regulace a cen v odvětvíod 1993 do 2021

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu - vývoj cen a regulace od roku 1991 do 2021

Tepelná energie - jak se vyvíjely ceny a regulace tepla od roku 1991 do 2021

Elektrická energie - ceny elektřiny od roku 1991 do 2021. Vývoj cen a regulace v odvětví.

Plynná paliva - Vývoj cenové regulace a cen v odvětví od roku 1991 do 2021


 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

18.04.2024Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích (18.4.2024) MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
17.05.2023Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích MF ČR (Ministerstvo financí ČR)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688